Katalog

Katarzyna Batkiewicz, 2018-10-26
Nowy Targ

Wybór zawodu, Różne

Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

- n +

Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Na wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Zespole Szkół składa się grupa nauczycieli wprowadzających treści z doradztwa zawodowego do swoich przedmiotów, lekcji wychowawczych, zebrań z rodzicami i innych zajęć. Program ten ma na celu koordynację działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu
i kierunku kształcenia.

Cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:
• stworzenie jak najbardziej sprzyjających warunków i wspieranie uczniów w procesie przygotowania się do efektywnego poruszania się na rynku edukacyjnym oraz rynku pracy
i wyboru ścieżki kształcenia,
• przygotowanie młodzieży do podejmowania trafnych decyzji życiowych i zawodowych,
• pomoc i wsparcie w tworzeniu przez młodzież indywidualnego planu kariery zawodowej,
ze szczególnym uwzględnieniem kierunku ich rozwoju zawodowego i wszelkich okoliczności, które temu procesowi towarzyszą,
• wpływanie na postawy uczniów wobec rynku pracy i rozwoju własnej kariery zawodowej,
• wspieranie rodziców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach doradczych mających na celu wspieranie rozwoju zawodowego uczniów.

Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe, oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
c) prowadzenie działalności informatyczno- doradczej,
d) udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom,
e) prowadzenie w miarę możliwości grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej,
f) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom,
g) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
h) pomoc i udostępnianie informacji o szkołach wyższych, policealnych i systemie kształcenia ustawicznego,
i) współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań.


Zadania szczegółowe w zakresie doradztwa zawodowego:
a) zadania szczegółowe w zakresie pracy z młodzieżą:
• wdrażanie uczniów do samopoznania,
• kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
• wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,
• rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
• przełamywanie barier emocjonalnych,
• wyrabianie szacunku dla samego siebie,
• planowanie własnego rozwoju,
• konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
• poznanie możliwych form zatrudnienia,
• zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy,
• zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji,
• zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
• rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy,
• poznanie lokalnego rynku pracy,
• kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samozatrudnienia,
• poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
• reorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu,
• rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność).
b) zadania szczegółowe w zakresie pracy z rodzicami:
• podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
• doskonalenie umiejętności wychowawczych,
• wypracowanie form wspierania uczniów w wyborze ich dalszej drogi życiowej.
c) w zakresie współpracy z nauczycielami:
• uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej,
• lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy, • nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.


Osoby odpowiedzialne:
• dyrektor szkoły,
• pedagog szkolny,
• nauczyciel przedsiębiorczości,
• bibliotekarz,
• rada pedagogiczna – wychowawcy klas i inni nauczyciele.

Harmonogram działań w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego opracowywany jest na dany rok szkolny. Harmonogram uwzględnia: formę i tematykę działań, uczestników, termin realizacji, osobę odpowiedzialną.
Formy realizacji:
a) praca z uczniami mająca na celu wspieranie procesu ich rozwoju zawodowego.
Praca z uczniami obejmować będzie działania wychowawczo-informacyjne. Młodzież trafiając do nowej szkoły lub nowego miejsca pracy, nie tylko może, ale przede wszystkim powinna zaakceptować siebie razem ze swoimi trudnościami po to, by mimo ich istnienia włączyć się do normalnego funkcjonowania społecznego. Zajęcia będą miały na celu poprawę funkcjonowania młodzieży z trudnościami emocjonalnymi, zwiększenie umiejętności ich współżycia w grupie, oraz wyrównanie ich ewentualnych zaburzeń integracji.
Klasa I
1) Samowiedza świadomość własnego potencjału.
2) Rozwijamy umiejętności społeczne.

Klasa II
1) Odkrywamy indywidualne zasoby- mocne strony związane z funkcjonowaniem w zespole zadaniowym.
2) Rozwijamy umiejętności konstruktywnego komunikowania się z innymi.

Klasa III
1) Rozwijamy umiejętności zarządzania sobą w czasie oraz planowania i pracy z celem.
2) Rozwijamy świadomość rodzinnych uwarunkowań rozwoju zawodowego.

Klasa IV
1) Kształtowanie aktywnej postawy na rynku pracy.
2) Ćwiczenia pomagające w wyborze szkoły i zawodu, formułowaniu celów i podejmowaniu decyzji.
3) Zawody XXI wieku.

b) praca z rodzicami.
Praca z rodzicami dotyczyć będzie pedagogizacji oraz sfery informacyjnej. Spotkania
z rodzicami mają na celu:
1) udzielenie pomocy w rozwiązywaniu problemów z trudnościami adaptacyjnymi ich dzieci,
2) włączanie rodziców uczniów, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły,
3) pomoc w wyborze dalszej drogi życiowej ich dzieci.

c) praca z nauczycielami.
Praca z nauczycielami ma na celu koordynację i maksymalizację działań podejmowanych przez szkołę mających na celu wspieranie ucznia w procesie rozwoju zawodowego,
a w szczególności:
1) utworzenie i koordynacja funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie ze statutem szkoły,
2) realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli we współpracy rady pedagogicznej i zgodnie z priorytetami dotyczącymi poradnictwa i informacji zawodowej ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki,
3) identyfikacja potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do zmian na rynku pracy,
4) organizowanie szkoleń służących promowaniu doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej w szkolnictwie,
5) współtworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą mających na celu maksymalizację,
6) wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu wspieranie młodzieży w procesie planowania kariery zawodowej i wejściu na rynek pracy,
7) włączanie zagadnień z zakresu planowania kariery zawodowej do programu godzin wychowawczych i innych przedmiotów.
Praca z nauczycielami obejmować będzie realizację systemu i wspólne nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą. Zadaniem nauczycieli jest położenie nacisku
na kształtowanie umiejętności niezbędnych w dalszej karierze zawodowej oraz gromadzenie
i systematyczna aktualizacja informacji edukacyjnej i zawodowej. Nauczyciele będą organizować współpracę z instytucjami środowiska lokalnego w celu rozwijania świadomości zawodowej.
d) współpraca z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego:
1) organizacja we współpracy z uczelniami wyższymi i akademickimi biurami karier targów edukacyjnych, podczas których uczniowie będą mieli możliwość zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną uczelni wyższych,
2) organizacja we współpracy z instytucjami lokalnego rynku pracy (urzędy pracy, centra informacji), poradniami psychologiczno-pedagogicznymi uczniowskich biur i giełd pracy,
3) organizowanie wymiany stażowej z innymi szkołami w kraju i za granicą,
4) wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu pomoc młodzieży w wejściu na rynek pracy,
5) tworzenie sieci lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy i doradztwa zawodowego,
6) organizacja we współpracy z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców uczniowskich dni kariery,
7) pozyskiwanie środków na realizację działań podejmowanych w ramach WSDZ.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.