Katalog

Katarzyna Budziłek-Jurek, 2018-11-29
Piekary Śląskie

Justyna Widera
Przedsiębiorczość, Projekty edukacyjne

Przed się brać! Mój sposób na sukces.

- n +

Katarzyna Budziłek-Jurek i Justyna Widera. Piekary Śląskie

Obie panie są nauczycielkami matematyki w szkołach podstawowych. Są zrzeszone w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki. Prowadzą zajęcia warsztatowe dla nauczycieli; ostatnio były to warsztaty z przedsiębiorczości: Przedsiębiorczosc na start!
26.09.2018 w Katowicach –podczas Regionalnej Konferencji SNM oraz
29.09.2018 podczas XIV Regionalnej Konferencji Matematycznej w Bielsku –Białej.O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach:
1. proces: (akt tworzenia i budowania czegoś nowego, nowego przedsiębiorstwa).
Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie budowania podkreśla się:
- kreatywność i innowację,
- umiejętność wykorzystania pomysłów,
- ryzyko (niepewność).
2. zespół cech opisujących szczególny sposób postępowania człowieka.
Przedsiębiorczość wyróżnia się:
- dynamizmem, aktywnością,
- Skłonnością do podejmowania ryzyka,
- Umiejętnością przystosowania się do zmieniających się warunków,
- Postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem,
- Innowacyjnością i motoryką.

Wśród wielu definicji ewidentnie można wydzielić :
• Definicje związane ze skłonnością do ryzyka i korzyściami z niego płynącymi
• Definicje związane z aktywną postawą i poszukiwaniem nowych rozwiązań
• Definicje związane z wykorzystywaniem okazji

Cechy charakterystyczne przedsiębiorczości to przede wszystkim:
• ekspansywność – chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym, stawianie sobie ambitnych celów by osiągnąć większe korzyści;
• innowacyjność – wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń.

Podstawy przedsiębiorczości są najmłodszą dziedziną wiedzy wprowadzoną do szkół jako obowiązkowy przedmiot nauczania. Fakt ten był nieunikniony w związku z przemianami zachodzącymi w polskiej gospodarce oraz z procesami globalnymi, wyznaczającymi nowe kierunki życia społecznego. W społeczeństwach ponowoczesnych podstawą ekonomii jest kapitalizm, gdzie przedsiębiorczość nabiera szczególnego znaczenia i jest pojęciem fundamentalnym. Kojarzona jest dwukierunkowo. Z jednej strony z sukcesem gospodarczym i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, czyli z szeroko pojętą sferą ekonomiczno-finansową, z drugiej natomiast odpowiada cechom osobowości, takim jak operatywność, kreatywność. Człowiek przedsiębiorczy to człowiek z charyzmą. W związku z zaangażowaniem w podstawy przedsiębiorczości człowieka i jego działalności w życiu nie tylko gospodarczym i społecznym, ale również rodzinnym, przedmiot ten obok ekonomii obejmuje również tematy z psychologii, socjologii, zarządzania, prawa itd. Podręczniki do nauki podstaw przedsiębiorczości podają różne definicje przedsiębiorczości; najogólniej można ją przedstawić jako „…zdolność do kreowania i zaspokajania potrzeb swoich i innych…”. Zgodnie z definicją, osoba przedsiębiorcza potrafi zidentyfikować potrzeby swoje i innych ludzi i zrealizować je. Motorem tego działania są nieograniczone potrzeby człowieka. Głównym zadaniem nauczycieli przedsiębiorczości jest doskonalenie w uczniach umiejętności, które zaowocują podejmowaniem w przyszłości racjonalnych decyzji, dostrzeganiem wokół siebie szans, które uczeń będzie mógł wykorzystać. Nauka przedsiębiorczości jest prostą drogą do gromadzenia przez uczniów wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, ekonomii, zarządzania, marketingu oraz wiedzy o sobie. W taką wiedzę powinien być wyposażony człowiek przedsiębiorczy.


POMOCNY dla nauczycieli jest portal :FUNDACJA MŁODZIEZOWEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI: https://junior.org.pl/
Program EKONOMIA NA CO DZIEŃ skierowany jest zarówno do doradców zawodowych, jak i wychowawców klas oraz nauczycieli innych przedmiotów, którzy zobowiązani są realizować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
Nauczyciele, którzy zdecydują się na realizację programu, mogą bezpłatnie:
• uczestniczyć w warsztatach doskonalących;
• otrzymać materiały dydaktyczne: scenariusze zajęć wraz z kartami pracy dla ucznia, gry dydaktyczne, filmy, dostęp do materiałów cyfrowych zamieszczonych na platformie Fundacji;
• korzystać z konsultacji z trenerami programu.
Uczniowie mogą brać udział w ogólnopolskim konkursie Potyczki Ekonomiczne, oraz w konkursach internetowych związanych z realizacją programu.


Program obejmuje następujące obszary:

Elementarne pojęcia ekonomiczne, np. podaż , popyt, koszt alternatywny, budżet.
Poznawanie siebie – określanie swoich zainteresowań, predyspozycji.
Wybór drogi edukacyjnej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do funkcjonowania w dorosłym życiu.
Rynek pracy, podjęcie działalności gospodarczej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do pracy zawodowej, sporządzanie dokumentów przy ubieganiu się o pracę.
Planowanie działań – wyznaczanie celów, określanie działań prowadzących do ich realizacji, przewidywanie konsekwencji dokonywanych wyborów.
Gospodarowanie własnymi zasobami – zarządzanie środkami finansowymi, korzystanie z usług banku, korzystanie z praw konsumenta.

Dobre praktyki:
Dwukrotnie wzięliśmy udział w Konkursie Ogólnopolskim na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie IDEA (r. szk. 2013/2014 i 2014/2015) a grupy uczniów zostały finalistami. https://junior.org.pl/pl/wydarzenia/najlepsze-mlode-idee-wybrane-wyniki-konkursu-idea-2014

Wzięliśmy też udział w Ogólnopolskim Konkursie Gimnazjalne Potyczki w latach: 2015/2016, 2016/2017oraz 2017/2018, gdy zmienił nazwę na Ogólnopolski Konkurs Potyczki Ekonomiczne.
Udział w konkursie pozwala na sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji programu „Ekonomia na co dzień”.
Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap (szkolny) - mogą przystąpić wszyscy uczniowie realizujący program „Ekonomia na co dzień”. Trzyosobowe zespoły uczniów mają za zadanie opracowanie i przeprowadzenie minimum jednego ćwiczenia z zakresu edukacji ekonomicznej ze swoimi młodszymi kolegami. Forma ćwiczenia jest dowolna. Odbiorcami działań mogą być dzieci i młodzież od przedszkolaków do III klasy gimnazjum włącznie. Kryteria oceny: zakładany cel oraz efekty realizacji ćwiczenia, różnorodność środków przekazu treści, oryginalność, zasięg – liczebność uczestników, możliwości dalszego wykorzystania materiału.

Przykładowe prezentacje z I etapu:
r. szk. 2015/2016
Finanse i twoje szanse - budujemy świadomość... oszczędzanie czy zadłużenie
https://www.youtube.com/watch?v=HTSaDFcCqcI
Opiekun projektu: mgr Katarzyna Budziłek-Jurek.

r. szk. 2016/2017
Wymiana waluty, czyli nic trudnego. Ekonomia na wakacjach https://www.youtube.com/watch?v=iBHGTlK-ZJo
Opiekun projektu: mgr Katarzyna Budziłek-Jurek.

Wakacje 2017 - planujemy budżet i zarządzamy nim https://www.youtube.com/watch?v=EuoYZirrAcU&feature=youtu.be
Opiekun projektu: mgr Katarzyna Budziłek-Jurek.

Wyremontujemy łazienkę razem - na kredyt https://www.youtube.com/watch?v=grqh9IzyF38&feature=youtu.be
Opiekun projektu: mgr Katarzyna Budziłek-Jurek.
Prezentacja z r. szk. 2017/2018
Czerwony Kapturek - łowca promocji

https://www.youtube.com/watch?v=BvND2gJjl4M&t=10s

Opiekun projektu: mgr Katarzyna Budziłek-Jurek.


II etap: Kwalifikuje się 40 grup z całego kraju

Zadaniem w II etapie było zaproponowanie przedsięwzięcia – biznesu, które będzie odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby społeczności szkolnej lub mieszkańców osiedla, czyli zaproponowanie produktu lub usług, które przyniosą korzyści finansowe (zysk), a jednocześnie rozwiążą konkretny problem danego środowiska lokalnego. Propozycja powinna była zawierać:
1. Opis produktu/usługi.
2. Należało przedstawić uzasadnienie realizacji na podstawie zdiagnozowanych potrzeb.
3. Opisywać odbiorców produktu/usługi i korzyści jakie odniosą.
4. Przedstawić formy promocji.
5. Wskazać działania oraz plan rozwoju w następnych 3 latach.
6. Oszacować koszty poszczególnych działań i przedstawić sposoby finansowania zaplanowanych działań – przedstawić budżet co najmniej na pierwszy rok.
W r. szk. 2015/16 zorganizowaliśmy kampanię społeczną:
ODŁÓŻ komórkę i tablet(a) - świat na ciebie czeka.

https://www.youtube.com/watch?v=zv0qcfHZXOY

W r. szk. 2016/2017 jako temat kampanii wybraliśmy:
NASZE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH: JAK DBAĆ O KONDYCJĘ MIESZKAŃCÓW BYTKOWA- DZIELNICY SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH.
Nagraliśmy spot reklamowy, który zmontował mgr Radosław Szymański. W spocie wystąpili uczniowie kl. 2F SP8. Wywiady i sondaże zmontował Paweł Cwienczek.
W r. 2017/2018 zrezygnowano z kampanii społecznych.
Zadanie do wykonania w II etapie: Kapitał ludzki
Wybraliśmy do realizacji Centrum Aktywności Sportowej CAS.
https://www.youtube.com/watch?v=WEtMoNrllTw&t=85s

III etap: Finał odbywa się w Warszawie. Do finału przystępują trzyosobowe zespoły pod opieką nauczyciela. Podczas finału ogólnopolskiego uczniowie rozwiązują test oraz przystępują do konkurencji praktycznych sprawdzających ich wiedzę i umiejętności nabyte podczas realizacji programu „Ekonomia na co dzień”.
Finał gimnazjalnych potyczek w roku 2017 http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/final-gimnazjalnych-potyczek.9043/

Finał Ekonomicznych Potyczek 2018 http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/historia-i-oswiata/mlodzi-przedsiebiorcy-z-sp-1-w-czolowce-krajowej.12234/

Aktualnie odbywa się I etap Ekonomicznych Potyczek.


Listopad 2018. Piekary Śląskie


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.