Katalog

Lidia Mydlak, 2018-11-29
Dopiewiec

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na mianowanie

- n +

Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
Formy realizacji
Termin realizacji

1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.
1. Współpraca z opiekunem stażu:
 Zawarcie kontraktu;
 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
 Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;
 Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
 Coroczna aktualizacja planu nauczania;
 Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
 Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, pokazy multimedialne, itp.;
 Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych.

3. Publikacje własnych prac:
 Publikacja scenariuszy lekcji;
 Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dziennika elektronicznego, dzienników zajęć pozalekcyjnych.


W ciągu całego stażu
IX 2015
IX 2015
Raz w miesiącu
2 razy w semestrze
2 razy w semestrze

W ciągu całego stażu

W ciągu każdego roku szkolnegoW ciągu całego stażuW ciągu całego stażu

2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


1. Prowadzenie zajęć z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną:
 Prowadzenie zajęć wyrównawczych;
 Objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy na przerwach.

2. Przygotowywanie ściennych gazetek klasowych.

3. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki:
 Coroczna ewaluacja planu wychowawczego;
 Organizowanie wycieczek szkolnych połączonych z profilaktyką.

4. Rozmowy z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

5. Kontakty z pedagogiem i psychologiem.

6. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej: „Gry i zabawy znane każdemu kilkanaście lat temu”.Wg harmonogramu szkołyW ciągu całego stażuCo roku
Wg potrzeb


Wg potrzeb

Wg potrzeb

Rok szkolny 2015/16;


3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy
z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie Internetu na lekcjach.

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, plansz, książek, kart pracy).
Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb


Wg potrzeb

4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
 Na różnego rodzaju formach doskonalenia;
 Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleć w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

3. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:
 Stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami: rajdy, wycieczki, imprezy klasowe (np. Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka), imprezy szkolne, warsztaty, spotkania z ciekawymi osobami, uczestnictwo w innowacjach pedagogicznych .

4. Współpraca z rodzicami.
Cały okres stażuWg potrzeb


Cały okres stażuWg potrzeb

5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole:
 Przedmiotowy zespół edukacji wczesnoszkolnej;
 Inne.

3. Współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.

4. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

5. Współpraca z Radą Rodziców.


6. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego:
 Karta Nauczyciela;
 Ustawa o systemie Oświaty;
 Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Wg planu pracy zespołu


Wg potrzeb

Wg harmonogramu

Wg potrzeb
systematycznie

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.