Katalog

Agnieszka Kuriata, 2018-11-29
Puchaczów

Awans zawodowy, Konspekty

godzina wychowawcza - program

- n +

Godzina wychowawcza
Program Integracyjny dla klasy V Szkoły Podstawowej „ Zgrana klasa”

Realizując zadania nauczyciela wychowawcy systematycznie dokonuję analizy skuteczności i ewaluacji swoich działań. Na tej podstawie modyfikowałam plan działań wychowawczych.
W pierwszych tygodniach pracy z dziećmi, badałam potrzeby uczniów i rodziców. Na podstawie diagnozy klasy opracowałam zarówno program wychowawczy dla klasy jak i wewnętrzny program integracyjny „ Zgrana klasa”.
Program integracyjny „ Zgrana klasa” powstał w oparciu o program wychowawczy szkoły i program działań wychowawczych klasy VB Szkoły Podstawowej. Uwzględnia on cele i zadania, jakie uznałam za priorytetowe na ten rok szkolny. Przy opracowywaniu programu wzięłam pod uwagę sugestie dyrekcji, rodziców, nauczycieli i uczniów oraz własne spostrzeżenia, predyspozycje i zainteresowania uczniów. Program został przedstawiony rodzicom do akceptacji wraz z zaproszeniem do włączenia się w realizację zadań.
Realizacja programu odbywała się w ramach:
• Godzin do dyspozycji wychowawcy,
• Spotkań pozalekcyjnych ( próby artystyczne, rozmowy indywidualne, spotkania przygotowujące do imprez klasowych i szkolnych, cykl spotkań przygotowujących do egzaminu na kartę rowerową),
• Spektakli, wystaw w Centrum Kultury,
• Wycieczek,
• Imprez i uroczystości,
• Imprez szkolnych,
• Zawodów sportowych,
• Turnieju Wiedzy z Przepisów Ruchu Drogowego, Konkursu Wiedzy Prewencyjnej,
• Egzaminu na Kartę Rowerową,
• Prac społecznych na rzecz klasy i szkoły.

Opracowałam tematykę godzin wychowawczych, w której uwzględniłam między innymi:
• Zasady dobrego współdziałania w zespole,
• Tolerancja i poszanowanie dla innych,
• Sposoby rozwiązywania konfliktów,
• Spójrz inaczej na agresje,
• Odpowiedzialność za siebie i zespół,
• Formy spędzania wolnego czasu.
W moich działaniach zmierzałam do większej integracji klasy i stworzenia takiego modelu funkcjonowania klasy, który propaguje wykorzystanie umiejętności bycia z drugim człowiekiem, rozumienia go, szanowania inności. Zależało mi na kształtowaniu tolerancji, otwartości, odpowiedzialności za siebie i zespół, wrażliwości na uczucia innych, przeciwdziałaniu agresji.
Stworzyłam model funkcjonowania społeczności klasowej, w której wychowawca, wszyscy uczniowie i rodzice stanowią pełną całość. W związku z tym aktywizowałam rodziców do działalności na rzecz klasy i szkoły. Przy ich udziale organizowałam imprezy klasowe, konsultowałam na spotkaniach swoje działania. Dużą pomocą okazała mi Klasowa Rada Rodziców, która wspierając mnie, pomagała oraz sugerowała konkretne problemy do rozwiązania.
Na lekcjach do dyspozycji wychowawcy i spotkaniach pozalekcyjnych stosowałam metody aktywne, takie jak:
• Dyskusje,
• Rozmowy w małej i dużej grupie,
• burza mózgów,
• zadania twórcze,
• odgrywanie scenek,
• i wiele innych planowanych na bieżąco, według potrzeb.

Bardzo istotne było dla mnie zbudowanie tożsamości klasowej, której ważnym elementem było tworzenie jej zgrania. Nieoceniony wpływ miały na to organizowane imprezy i uroczystości klasowe. Mobilizowałam moich uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły – imprezy, uroczystości, apele, konkursy, akcje oraz do udziału w zajęciach pozalekcyjnych czy zawodach sportowych. Wspólnie przygotowaliśmy montaż słowno – muzyczny z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, scenografię do obchodów Szkolnego Dnia Matematyki, inscenizację z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych oraz inscenizację w ramach Dnia Teatrzyków Szkolnych. Starałam się, aby nasza praca przebiegała w atmosferze życzliwości i tolerancji. Podejmowanie takich działań miało na celu jednoczenie zespołu, poszanowanie jednostki oraz rozwijanie w uczniach współodpowiedzialności.
W ramach profilaktyki, a także pojawiających się zachowań agresywnych zarówno w klasie jak i w środowisku przeprowadziłam cykl tematów poświęconych temu zagadnieniu, wykorzystując wiedzę zdobytą na szkoleniu „ Agresja i przemoc w szkole”.
Zajęcia, prowadzone rożnymi metodami aktywnymi i formami, umożliwiły wychowankom aktywnie doświadczyć i przeżyć tematykę zajęć. Uzewnętrzniły ich przeżycia, doświadczenia, uczucia, często bolesne. Wskazały drogę do uwalniania się od napięć psychicznych oraz lepszego, wzajemnego porozumienia się.
Zaprosiłam funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, aby przybliżyć tematykę konsekwencji prawnych popełnianych, nieświadomych i świadomych, czynów karalnych, będących także konsekwencją zachowań agresywnych. Po tym spotkaniu uczniowie uświadomili sobie, że ich nieprzemyślane czy celowe zachowania podlegają karze i ponoszą konsekwencję za ich popełnianie. Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach
pt „ Rozwiązywanie konfliktów” przeprowadzonych przez pracowników Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej.
Moi podopieczni chętnie brali udział w proponowanych formach działalności klasowej i szkolnej, co dało mi możliwość częstego kontaktu z nimi i dokonywania na bieżąco ewaluacji programu.
Ewaluacja odbywała się na podstawie:
• obserwacji zachowania uczniów, stopnia zrozumienia norm postępowania w zespole,
• ankiet, wywiadów, rozmów,
• oceny samopoczucia uczniów w szkole ( ankieta, obserwacja, wywiad),
• oceny stopnia zintegrowania klasy,
• oceny współpracy z rodzicami.

Na tej podstawie mogłam uświadomić sobie, na jakim etapie realizacji programu się znajduję i co powinnam, zmienić w swoich działaniach, by uzyskać większe rezultaty.
Na bieżąco rozwiązywałam wspólnie z wychowankami ich problemy – szkolne, środowiskowe i domowe. Starałam się, aby mieli do mnie zaufanie i czuli się bezpiecznie. Chciałam, aby uczniowie spędzali ze sobą dużo czasu, dlatego proponowałam im wspólne organizowanie imprez klasowych. Brali także aktywny udział we wszystkich zabawach tanecznych, dyskotekach, jakie miały miejsce w naszej szkole.
W opiece nad uczniami pomagali mi: dyrekcja szkoły, psycholog, pedagog, pielęgniarka szkolna, nauczyciele i rodzice.
Analizując efekty swoich działań wychowawczych muszę stwierdzić, że nastąpiła pełniejsza integracja zespołu klasowego oraz rozbudzona została aktywność wychowanków do współorganizowania wymienionych wyżej imprez.
W klasie jest miejsce dla każdego ucznia, wzrosła tolerancja i poszanowanie indywidualności. Stosunki między wychowawcą a klasą sa partnerskie. Uczniowie wspierają mnie w moich poczynaniach, bo wiedzą, że poświęcam im wiele czasu. Rozumieją, że jestem konsekwentna w swoich działaniach.
Podsumowując roczną pracę poświęconą integracji zespołu klasowego stwierdzam, że zadania zaplanowane w programie „ Zgrana klasa” zostały zrealizowane, a cele osiągnięte.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.