Katalog

Agnieszka Mystkowska, 2019-03-05
Wysokie Mazowieckie

Język rosyjski, Scenariusze

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego

- n +

Klasa III
Temat : Przyroda nie zawsze przyjacielem - klęski żywiołowe, kataklizmy. Природа не всегда друг- стихийные бедствия .

Cele lekcji :
- kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w zakresie posługiwania się słownictwem związanym z kręgiem tematycznym - „ świat przyrody” – klęski żywiołowe, katastrofy,
- wprowadzenie słownictwa związanego z groźnymi w skutkach zjawiskami pogodowymi,
- kształtowanie umiejętności opisywania klęsk żywiołowych , określania ich przyczyn i skutków.
Cele operacyjne :
- posługiwanie się poznaną leksyką ,
- formułowanie wypowiedzi na określony temat , wyrażanie własnych opinii ,
- transfer zdobytych na lekcji wiadomości na sytuacje typowego użycia – rozmowy sterowane ,
- odpowiadanie na pytania , wdrażanie do rozwiązywania zadań typu maturalnego .

Metody :
- pogadanka
- mapa skojarzeń
- wypowiedzi monologowe

Formy pracy :
- plenum
- praca indywidualna.

Środki dydaktyczne :
- podręcznik , zeszyt ćwiczeń, słownik polekcyjny ze str.92-93,
- płyta CD, odtwarzacz CD.

Podstawa programowa języka obcego – IV etap edukacyjny ( IV.1 na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego )

Treści nauczania :
1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań
ogólnych w zakresie następującego tematu : świat przyrody – klęski żywiołowe, katastrofy

2.Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi :
-- określa główną myśl tekstu;
- określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
- znajduje w tekście określone informacje;
- określa intencje nadawcy/autora tekstu;
- określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników);

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne :
- określa główną myśl tekstu;
- określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
- znajduje w tekście określone informacje;
- określa intencje nadawcy/autora tekstu;
- określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);
4. Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe, wypowiedzi ustne:
- opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
- opowiada o wydarzeniach i komentuje je;
- przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
- wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
- stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.
5. Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne :
- opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
- opisuje wydarzenia i komentuje je;
- relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
- wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
- stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze;

Przebieg lekcji :

I . Faza wstępna
1. Powitanie.
2. Sprawdzenie listy obecności .
3. Sprawdzenie pracy domowej – wypowiedź : Мой питомец .
4. Zapisanie tematu lekcji .
5. Podanie celów lekcji .
II. Faza główna :
1. Nawiązanie do tematu lekcji ,rozgrzewka językowa.
2. Wprowadzenie słownictwa służącego do opisywania groźnych w skutkach zjawisk pogodowych- praca z tekstem czytanym. ( ćw. 1/48 pod .Wot i my 3 ). Cele: kształtowanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego i uzupełnienia go brakującymi słowami oraz wyszukiwania w nim informacji szczegółowych, wzbogacanie słownictwa – tworzenie słownika tematycznego związanego z groźnymi w skutkach zjawiskami pogodowymi.
3. Praca z tekstem słuchanym : ćw. 3/49 pod. Wot i my 3 Cele: kształtowanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i odnajdywania w nim informacji szczegółowych , wzbogacanie słownictwa związanego z opisywaniem klęsk żywiołowych za szczególnym uwzględnieniem powodzi.
III. Faza końcowa
1. Podsumowanie lekcji . umiejętności Cele: utrwalenie słownictwa , kształtowanie zastosowania nowej leksyki w krótkich wypowiedziach ustnych.
2. Zadanie pracy domowej : ćw. 7/71- zeszyt ćwiczeń, polegające na opisie fotografii i udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania z nią związane. Cele: utrwalenie leksyki , rozwijanie umiejętności realizowania zadań typu maturalnego ( opis ilustracji i odpowiedzi na pytania jej dotyczące).

Sporządziła : Agnieszka Mystkowska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.