Katalog

Agnieszka Szymonik, 2019-03-05
Opole

Zajęcia przedszkolne, Różne

KONTRAKT ZAWARTY POMIĘDZY NAUCZYCIELEM STAŻYSTĄ A OPIEKUNEM STAŻU

- n +

KONTRAKT ZAWARTY POMIĘDZY NAUCZYCIELEM STAŻYSTĄ A OPIEKUNEM STAŻU 


STRONY KONTRAKTU:

OPIEKUN STAŻU: Agnieszka Sz..........
STAŻYSTA : XXXXXXX
CZAS TRWANIA KONTRAKTU: 01.09.2018r. - 31.05.2020r.
CEL: uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego 
MIEJSCE REALIZACJI KONTRAKTU: 
Przedszkole Publiczne nr XXXXX

ZASADY WZAJEMNEGO KOMUNIKOWANIA:

1. Opiekun i stażysta są równoprawnymi partnerami.
2.Uwagi dotyczące przebiegu stażu pracy oraz zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.
3. Spotkania odbywają się w ustalonym terminie.
4. Nauczyciel stażysta może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA STAŻYSTY:

1. Przygotowuje i przedstawia dyrektorowi planu rozwoju zawodowego zachowując terminowość i procedury związane z dokonywaniem poprawek.
2. Poznaje organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola (podstawowe dokumenty i akty prawne dotyczące funkcjonowania placówki; sposób prowadzenia dokumentacji, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy).
3. Uczestniczy jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawia 
z prowadzącym obserwowane zajęcia.
4. Prowadzi zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze, co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawia je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.
5. Przedstawia scenariusz prowadzonych zajęć. Zalecenia i wnioski dyrektora, opiekuna stażu, uwzględnia w dalszej pracy.
6. Uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego (zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy). 
Wykorzystuje w pracy wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie doskonalenia zawodowego, wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
7. W ustalonym terminie (np. raz w miesiącu) konsultuje się z opiekunem stażu (omawia realizację planu rozwoju zawodowego, przedstawia zgromadzone dokumenty).
8. Poznaje środowisko, potrzeby i problemy dzieci. Stosuje indywidualizację nauczania.
9. Nawiązuje współpracę ze środowiskiem lokalnym.
10. Korzysta
w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multi-medialnych i informatycznych.
11. Prowadzi dokumentację realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STAŻU:

1. Współpracuje z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
2. Zapoznaje go z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu , w szczególności 
z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
3.Umożliwia obserwowanie prowadzonych przez siebie zajęć i omawia je.
4. Wspiera nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych, inspiruje i zachęca i do podejmowania wyzwań zawodowych.
5. Obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę, omawia je,udziela wskazówek, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.
6. Pomaga rozwiązywać problemy dydaktyczne i wychowawcze.
7. Pomaga w gromadzeniu dokumentacji i opracowaniu sprawozdania.
8. Spotyka się ze stażystą w ustalonych terminach oraz w miarę bieżących potrzeb.
9. Przygotowuje opinię o dorobku zawodowym za okres stażu, przedstawia dyrektorowi ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
10. Uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnej.
11. Doskonali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu.

......................... 

Nauczyciel stażysta 
.........................Opiekun stażu

........................................
Miejscowość, data
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.