Katalog

Elżbieta Kowalewska, 2019-03-05
Sochaczew

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

plan pracy

- n +

Plan pracy przedszkola w roku 2018/2019

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NUMER 7 IM. MARII MONTESSORI W SOCHACZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PODSTAWY PRAWNE:
1. Statut Przedszkola
2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2017/ 2018
3. Koncepcja pracy przedszkola
4. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2018 / 2019
5. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 996).
KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK 2018 / 2019:
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
PRIORYTETY Z KONCEPCJI PRZEDSZKOLA:
1. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom z trudnościami i dzieciom uzdolnionym.
2. Współpraca z Miejskim Zespołem Ekonomicznym w kontynuowaniu remontu budynku przedszkola.
3. Rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej poprzez udział w kursach i szkoleniach.
4. Promocja placówki w środowisku poprzez prezentację dorobku przedszkola i talentów dzieci.
5. Integracja środowisk, rodziny i społeczności lokalnej w realizowaniu wizji i misji przedszkola.
ZADANIE I
,,JESTEM PATRIOTĄ”
Cel główny:
• krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego,
• poznawanie sylwetek sławnych Polaków.
Cele szczegółowe :
dziecko:
• zna nazwę miejsca w której mieszka, zna ważniejsze miejsca,
• zna legendy związane z miejscem zamieszkania oraz krajem,
• wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa,
• nazywa godło i flagę państwową, zna I zwrotkę hymnu polskiego,
• zna sylwetki sławnych Polaków.

1. ,,Kto ty jesteś – Polak mały”:
- kształtowanie więzi z własną miejscowością i jej mieszkańcami
- kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej.
2. ,,Karol, który został świętym” – przybliżenie dzieciom postaci największego Polaka w dziejach Polski Jana Pawła II.
3. ,, Moje miasta i mój kraj” – usystematyzowanie wiadomości o swoim kraju i miejscowości
4. ,,Polska – nasza ojczyzna”
- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
,, Nasze symbole narodowe”- poznanie przez dzieci symboli narodowych
,, Muzyka Fryderyka” – przybliżenie dzieciom postaci wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina
Uroczyste obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę – koncert dzieci z Miejskiego Przedszkola Numer 7
5. ,,Wstrzymał słońce - ruszył ziemię”
- przybliżenie dzieciom sylwetki wielkiego, polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Uświadomienie dzieciom teorii, że „Ziemia krąży wokół Słońca”.
6. ,,Warszawa – stolica Polski” – zapoznanie z herbem i niektórymi zabytkami na podstawie legendy ,,Wars i Sawa”.
7. ,,Marzenia są po to żeby je spełniać- Maria Skłodowska Curie” – zapoznanie dzieci z postacią wielkiej, polskiej uczonej.ZADANIE II
,,BADAM I ODKRYWAM”
Program badawczy ,,Mali badacze i odkrywcy eksperymentują” realizowany w roku szkolnym 2018/2019
Cel główny:
Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.
Cele ogólne:
• budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dzieci,
• rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych,
• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich samodzielności;
• stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem,
• poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń,
• odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego,
• inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku,
• przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy,
• kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach,
• podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych, twórczych z elementami doświadczania, obserwowania, czy eksperymentowania,
• doskonalenie pracy nauczycieli, umiejętność wdrażania do praktyki programu autorskiego „Mali badacze i odkrywcy eksperymentują”


Cele szczegółowe:
• stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji,
• poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć,
• sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania,
• przestrzeganie ustalonych zasad w zabawach,
• kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej,
• poszukiwanie wiedzy o świecie,
• formułowanie spostrzeżeń i wniosków,
• posługiwanie się prostymi narzędziami,
• poprawne nazywanie badanych przedmiotów i zjawisk,
• rozumienie rzeczywistości w sposób uważny i otwarty,
• zainteresowanie otaczającym światem,
• poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata,
• pomoc w odkrywaniu potencjału dzieci,
• rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności.
Korzyści i spodziewane efekty:
-poszerzenie wiadomości dzieci o zjawiskach chemicznych, fizycznych i przyrodniczych
-motywowanie dzieci do samodzielnych obserwacji i własnych odkryć
-wyrabianie umiejętności organizowania i planowania sobie pracy, wdrażanie
nawyku wykonywania jej do końca
-zwiększenie częstotliwości prowadzenia zajęć o charakterze badawczym i eksperymentalnym
-czerpanie korzyści i radości podczas odkrywania nieznanych zjawisk przyrodniczych i pobudzanie ciekawości dzieci
-utworzenie kącika badawczo- konstrukcyjnego w przedszkolu, wyposażenie go
w potrzebne materiały i narzędzia
-wzbogacenie biblioteki przedszkolnej o fachowa literaturę
-zakup dodatkowej materiałów potrzebnych do przeprowadzania eksperymentów
NAUKA TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
- Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów, ich rozwiązywania i weryfikowania rozwiązań, wyciągania wniosków.
- Doskonalenie umiejętności stawiania pytań otwarty problemowych.
-Stymulowanie myślenia twórczego – wzajemne uczenie się, tolerancja dla odmiennych pomysłów, obrona swego zdania.
-Poszerzanie wiedzy w zakresie stosowania metod i technik twórczego rozwiązywania problemów w praktyce.
- Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.
– Doskonalenie umiejętności stawiania pytań otwartych, problemowych.
– Doskonalenie umiejętność wykonywania poleceń, instrukcji, samodzielne stosowanie wiedzy do nowych rozwiązań.
– Kształtowanie odwagi w myśleniu i działaniu, podejmowanie ryzyka w działaniach i rozwiązaniach.
ROZWIJANIE UMIEJETNOŚCI KOMUNIKACYJNO – SPOŁECZNYCH:
-Doskonalenie umiejętności wyboru najbardziej efektywnej prezentacji pracy własnej i pracy zespołu.
-Stymulowanie myślenia twórczego – wzajemne uczenie się, tolerancja dla odmiennych pomysłów i umiejętność dokonywania wyborów w zakresie najlepszych rozwiązań.
-Doskonalenie umiejętności planowania pracy – poszukiwanie dróg rozwiązań problemu.
-Rozwijanie umiejętności indywidualnego i zespołowego podejmowania decyzji.
-Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i pracy zespołu – docenianie wartości pracy zespołowej.
- Doskonalenie umiejętności adekwatnej samooceny i oceny koleżeńskiej.ZADANIE III
,,POZNAJE ZAWODY I MIEJSCA PRACY”
Cele ogólne to:
• zapoznanie z pracą ludzi w różnych zawodach oraz wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej.
• Rozumienie celowości, wartości uczciwości i odpowiedzialności ludzi pracy
• kształcenia zainteresowań dzieci
• zaznajamianie dzieci z pracą wykonywaną w różnych punktach usługowych oraz z instytucjami użyteczności publicznej
Cele szczegółowe:
– zapoznanie dzieci z atrybutami poszczególnych zawodów-profesji
– kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w instytucjach i urzędach
– wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
– poznawanie pracy zawodowej własnych rodziców oraz rodziców innych dzieci
– rozpoznawanie po stroju osób pełniących ważne funkcje społeczne, np. strażaka, policjanta, lekarza
– kształtowanie umiejętności skupiania uwagi, uważnego słuchania
– wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów
– poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym zawodem
– przełamywanie nieśmiałości w stosunku do osób obcych
– współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym
– współpraca przedszkola z rodzicami
Efektem podjętych działań będzie
usystematyzowanie wiedzy na temat poznanych zawodów oraz predyspozycji psychofizycznych, które trzeba posiadać, by móc wykonywać daną pracę
Planowane osiągnięcia dzieci:
- zna zasady kulturalnego zachowania się w instytucjach i urzędach
- rozpoznaje i nazywa wybrane zawody
- rozpoznaje atrybuty wybranych zawodów-profesji
- wie, na czym polega praca ludzi różnych zawodów;
- wie, jakie korzyści płyną z pracy ludzi; - zna zasady bezpiecznego zachowania się
- umie współdziałać w grupie
- zna znaczenie nowych wyrażeń związanych z określonym zawodem;
- pokonuje nieśmiałość w określonych sytuacjach; formułuje pytania na określony temat;
- podejmuje próby dyskusji w zespole.
W ramach realizacji zadania planuje się zwiedzanie przedszkola, w celu poznania pracy osób zatrudnionych w placówce oraz wycieczki, mające na celu poszerzenie wiedzy dzieci:
- na pocztę
- do sklepu
- do gabinetu stomatologicznego
- do Muzeum Kolei Wąskotorowej
- na stację PKP
- do SP nr 2 w Sochaczewie
- do Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie
- do Teatru
- do Biblioteki
- do DPS w Młodzieszynie
- spotkania z ludźmi różnych zawodów: policjant, strażak, żołnierz, poeta, pielęgniarka, pszczelarz itp.
ZADANIE IV
,,DZIECIAKI NECIAKI” – CZYLI BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Uświadomienie dzieciom zagrożeń płynących z korzystania z Internetu a w tym i komputera
Dziecko:
- zna bezpieczny sposób korzystania z komputera
- wie, iż nie należy korzystać z Internetu bez zgody rodziców
- nie podaje swoich danych osobowych w Internecie (adresu, nazwiska, wieku)
- nie umawia się na spotkanie z osobami poznanymi poprzez Internet
Cel ogólny
Celem działań jest profilaktyka zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z sieci Internet poprzez edukację dzieci i rodziców w zakresie zasad bezpieczeństwa w sieci komputerowej.
Internet może być bezpiecznym miejscem pracy, edukacji i rozrywki a jest to możliwe dzięki znajomości zagrożeń i stosowaniu zasad bezpieczeństwa.

Cele szczegółowe:
• Przedstawienie dzieciom rodzajów zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami niebezpiecznymi, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość).
• Upowszechnianie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie.
• Wyrobienie postawy dystansu wobec przekazów elektronicznych i krytycyzmu wobec treści informacji.
• Wyrabianie umiejętności klasyfikowania i wartościowania wiadomości zdobytych w Internecie.
• Uświadomienie dzieciom faktu, że anonimowość w Sieci jest tylko pozorna.
• Pokazanie korzyści wypływających z właściwego korzystania z Sieci.
• Uświadomienie rodzicom ich decydującej roli w zakresie kontroli nad sposobami korzystania przez dziecko z Internetu.
• Zapoznanie rodziców ze sposobami kontrolowania i ograniczania dostępu dziecka do wybranych, niepożądanych treści.
• Promowanie wśród dzieci, rodziców i nauczycieli akcji i programów o różnym zasięgu na rzecz bezpiecznego Internetu.
• Uczulenie nauczycieli na problem bezpieczeństwa dzieci w Sieci poprzez wewnętrzne i zewnętrzne doskonalenie zawodowe.
Sposoby realizacji.
• Przeprowadzenie zajęć na temat bezpiecznego korzystania z Internetu:
- bezpieczne komunikowanie się
- piractwo komputerowe a prawa autorskie – kopiowanie i rozpowszechnianie zastrzeżonych materiałów, przywłaszczanie sobie „owoców” cudzej pracy,
- wiarygodność informacji zamieszczanych w Internecie weryfikacja uzyskanych danych
• Publikowanie informacji na gazetce dla rodziców na temat bezpieczeństwa w Internecie.
Edukacja rodziców:
• Zorganizowanie spotkania z psychologiem dla rodziców w celu przekazania informacji na temat konieczności ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami Internetu.
• Przygotowanie dla rodziców materiałów informacyjnych opisujących poruszane problemy.

Edukacja nauczycieli:
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Zagrożenia w sieci”,

Zabezpieczenia techniczne przedszkolnej sieci komputerowej:
• Systematyczne zabezpieczanie komputera przedszkolnego programami antywirusowymi oraz szyfrowanie informacji zawierających dane osobowe.

Spodziewane efekty
Realizacja zadań prowadzi do następujących osiągnięć:
• wyczulenie dzieci i rodziców na zagrożenia, jakie niesie za sobą zbyt długie przebywanie w Internecie oraz nabycie umiejętności dostosowania czasu spędzanego przy komputerze do realnych potrzeb dziecka,
• zwrócenie uwagi na niebezpieczeństw różnego rodzaju, jakie mogą czyhać na użytkownika w Sieci,
• wyrobienia nawyku wybiórczego i efektywnego korzystania z Internetu
• nabycia umiejętności bezpiecznego sposobu korzystania z poczty elektronicznej i komunikatorów.
• znajomość obowiązujących norm prawnych dotyczących pracy w sieci.


• Nauczyciele:
• znają podstawowe zastosowania i wykorzystania Internetu oraz zagrożenia jakie mogą napotkać w Internecie;
• potrafią poruszać zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci na zajęciach i na spotkaniach z rodzicami,
• umieją wskazywać dzieciom ciekawe miejsca w sieci związane z omawianą tematyką.
• umieją wskazać rodzicom kontakt do miejsc gdzie mogą zwrócić się o pomoc.
Dzieci:
• znają i stosują zasady bezpiecznego poruszania się po Internecie,
• potrafią rozpoznawać zagrożenia związane z wykorzystaniem dostępnych w sieci usług i narzędzi.
• świadomie i odpowiedzialnie korzystają z dobrodziejstw Internetu.
Rodzice:
• znają zagrożenia związane z Internetem, na które narażone mogą być ich dzieci;
• znają podstawowe sposoby kontrolowania, co ich dziecko robi w sieci,
• wiedzą, gdzie szukać pomocy w przypadku napotkania przestępstwa internetowego.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.