Katalog

ANGELIKA STĘPIE, 2019-03-06
STRZELCE KRAJEŃSKIE

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego-na mianowanego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYMAGAŃ NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Angelika Stępień


Nauczyciel wychowania przedszkolnego


Nauczyciel kontraktowy

Przedszkole Samorządowe nr 1
w Strzelcach KrajeńskichStrzelce Kraj.; 12.06.2015r.
Sprawozdanie z realizacji
wymagań na stopień nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: mgr Angelika Stępień
Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Strzelcach Krajeńskich
ul. Saperów 35
Stanowisko: nauczyciel
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Posiadane kwalifikacje:
Magister: „Zarządzanie i Marketing” Politechnika Koszalińska;
Studia podyplomowe: „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna” Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Gorzowie Wlkp.;
Kurs kwalifikacyjny: „Przygotowanie pedagogiczne” Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
Opiekunowie stażu: mgr Edyta Zaborowska ( 01.09.2012r. - 31.05.2015r.)
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: mgr Teresa Karolczuk
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.
Miejsce odbywania stażu: Przedszkole Samorządowe nr 1
w Strzelcach Krajeńskich, ul. Saperów 35W okresie stażu trwającego 2 lata 9 miesięcy podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego.
Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą organizację:
♦ zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego;
♦ podjęłam współpracę z opiekunem stażu mgr Edytą Zaborowską;
♦ w porozumieniu z opiekunem stażu przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez panią dyrektor mgr Teresę Karolczuk;
Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji;
♦ zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu;
♦ dokonałam analizy i oceny własnych działań;

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Od 01.09.2011r. pracuję w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Strzelcach Krajeńskich. Wcześniej pracowałam w Szkole Podstawowej w Brzozie na stanowisku nauczyciela nauczania zintegrowanego, jak również w późniejszym czasie wychowania przedszkolnego.
W obecnym przedszkolu w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęłam staż na awans zawodowy nauczyciela mianowanego. Prowadziłam grupę dzieci trzyletnich, wprowadzając je w świat przedszkolnej przygody i fantazji oraz zabawy i nauki. Starałam się wspólnie z nimi przeżywać radość i satysfakcję w podejmowaniu działań, oraz pomagać dzieciom uporać się ze smutkiem, jaki niesie za sobą rozczarowanie, gdy coś się nie powiedzie. Grupę tą prowadziłam przez trzy lata.
W swojej pracy wykorzystałam następujące metody aktywizujące: Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz; Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metodę Edukacji przez Ruch D. Dziamskiej oraz techniki relaksacyjne. W ramach samodoskonalenia brałam udział w wielu formach doskonalenia zawodowego.
W takcie trwania stażu realizowałam zadania wytyczone w planie rozwoju wynikające z wizji i misji przedszkola, uwzględniające potrzeby środowiska lokalnego. Sprawozdanie przedstawiłam według realizowanych paragrafów zgodnie z rozporządzeniem MEN, by zachować spójność z planem rozwoju.
Z dniem 01.09.2012 roku rozpoczęłam staż na awans zawodowy nauczyciela mianowanego, który trwał 2 lata i 9 miesięcy. Za zgodą pani dyrektor opiekunem stażu została pani mgr Edyta Zaborowska, przy pomocy, której napisałam plan rozwoju zawodowego, adekwatny z procedurą awansu zawodowego, który został następnie zatwierdzony przez panią dyrektor.
W korelacji z wymaganiami określonymi przez rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 grudnia 2013 roku, starałam się odpowiedzialnie realizować zaplanowane zadania, oraz zadania pojawiające się na bieżąco w trakcie trwania stażu, a nie ujęte w planie rozwoju zawodowego i pozytywnie wpływać na bieżące potrzeby przedszkola oraz środowiska lokalnego.
Działania, które podjęłam w czasie trwania stażu służyły przede wszystkim:
• prezentowaniu nauczycielom ciekawych form i metod pracy z najmłodszymi dziećmi;
• wykorzystaniu czasu stażu do szeroko rozumianych działań na rzecz przedszkola w którym pracuję;
Wszystkie moje działania dotyczące zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego zmierzały do najważniejszego dla mnie celu, aby jak najwięcej skorzystały z nich dzieci, aby działania te podnosiły efektywność mojej pracy zawodowej, pracy koleżanek jak i przedszkola.
W czasie okresu stażu starałam się wzbogacić umiejętności pedagogiczne jak i podnieś moje kwalifikacje.§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego:

Moim pierwszym krokiem, jaki podjęłam w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Analizując przepisy prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, rozporządzeń, przeglądów literatury fachowej zdobyłam informację o tym wszystkim, co dotyczyło rozpoczęcia mojego stażu.

2. Współpraca z opiekunem stażu:

Kolejnym moim krokiem było nawiązanie współpracy - podpisanie kontraktu z opiekunem stażu. Opiekunem stażu została pani mgr Edyta Zaborowska, z którą podpisałam kontrakt. Określiłyśmy jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zasady stawiane dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, czego wynikiem było sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego.
Współpracowałam z opiekunem stażu równolegle z przyjętym kontraktem i prowadziłam wymaganą dokumentacje stażu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy obserwowałam działania opiekuna stażu podczas prowadzenia przez niego zajęć w przedszkolu oraz prowadziłam i analizowałam w jego obecności własne zajęcia. Obserwacja zajęć opiekuna stażu pozwoliła mi na wgląd w nowe metody pracy, oraz na wprowadzanie zmian we własnym warsztacie. Zajęcia prowadzone były również w obecności pani dyrektor mgr Teresy Karolczuk. Prowadziłam, także zajęcie otwarte dla rodziców.
Swoje doświadczenie pedagogiczne wzbogaciłam poprzez udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Wyszukiwałam ciekawe metody prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli, jak również wymianę doświadczeń ze znajomymi nauczycielami. Samodzielnie zbierałam oraz wykonywałam narzędzia do pracy dydaktycznej, które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy. Starałam się dbać o salę przedszkolną, jej estetyczny i przyjazny dzieciom wygląd. Prowadziłam wymaganą dokumentację przedszkolną: Dziennik zajęć, karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, karty obserwacji dziecka. W oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, opracowywałam plany zajęć opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych dla dzieci 3-4 i 5 letnich, oraz scenariusze zajęć. Umieściłam w nich zestawy zabaw ruchowych adekwatnych do wieku dzieci, oraz do metod i form, które starałam się realizować podczas odbywania stażu.
Dużą pomocą w trakcie odbywania stażu okazała się możliwość korzystania ze wsparcia metodyka wychowania przedszkolnego, z którym spotykałam się i wymieniałam informacjami na różnych warsztatach, seminariach i konferencjach metodycznych.

3. Formy doskonalenia zawodowego podnoszące kompetencje i umiejętności:

Od początku swojej pracy w przedszkolu systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe celem doskonalenia procesu dydaktycznego. Tematykę warsztatów, szkoleń, kursów, seminariów szukałam i wybierałam pod kątem przydatności i atrakcyjności. W trakcie trwania stażu ukończyłam:

a) szkolenia:
• „Sztuka uczenia” – JUKA Gorzów Wlkp. (21.05.2013r.);
• „Diagnoza możliwości umysłowych i działalności matematycznej starszych przedszkolaków i małych uczniów. Koncepcja, metody, interpretacje” – NOWA ERA prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska –specjalista w dziedzinie edukacji matematycznej dzieci, Gorzów Wlkp. (21.05.2013r.);
• „Efektywna komunikacja w przedszkolu” – NOWA ERA Gorzów Wlkp. (29.04.2014r.);
• „Trudna sztuka nauki czytania i pisania – rozwijanie sprawności psychomotorycznej oraz wspomaganie rozwoju mowy dziecka” – PWN Pani Danuta Chrzanowska metodyk wych. przedszkolnego, Strzelce Kraj., (15.05.2014r.);

b) warsztaty:
• „Edukacja przez ruch w wyrabianiu gotowości do nauki czytania i pisania” CDN Piła (20.01.2013r.);
• „Bajka, metafora i wizualizacja jako metoda wpierająca emocjonalny rozwój dziecka WOM Gorzów Wlkp. (31.01.2013r.);
• „Metodyka pracy z uczniem uzdolnionym w przedszkolu” WOM Gorzów Wlkp. (6.03.2014r.);
• „Ćwiczenia i zabawy przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania” WOM Gorzów Wlkp. (13.11.2014r.);
• „Nauczyciel kontraktowy w drodze do awansu” WOM Gorzów Wlkp. (22.11.2014r.);
• „Nauczycielska diagnoza gotowości szkolnej dziecka – interpretacja wyników i formułowanie wniosków” WOM Gorzów Wlkp. (10.03.2015r.).
• „Elementy fitnessu dla dzieci w wieku przedszkolnym” PROFEDUM Komorniki (09.05.2015r.)


Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci. Wszystkie formy doskonalenia zawodowego uważam za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

5. Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych:

- Organizacja pracy w nowym roku szkolnym (sierpień 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015);
- Podsumowanie wyników obserwacji wstępnej dzieci (październik 2012/2013, 2013/2014,2014/2015);
- Podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w I półroczu (styczeń, luty 2012/2013,2013/2014,2014/2015);
- Podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w II półroczu (czerwiec 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015).
§ 7 ust 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych


1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców:

W sferze wychowawczej bardzo istotnym elementem pracy nauczyciela jest poznanie swojej grupy. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżyły mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na obserwacji dzieci, ich funkcjonowania w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Duży walor poznawczy dla mnie miała analiza prac dzieci, którą przeprowadzałam w sposób ciągły na bieżąco.
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża dziecko w system wiadomości, przekazuje wartości, zaś rodzina kształtuje społeczną osobowość dziecka. Rolą nauczyciela powinna być współpraca i pomoc rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także ukierunkowanie rodziców w kwestiach wychowawczych. Z tego zadana wywiązywałam się prowadząc zebrania ogólne z rodzicami, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej często poruszane były zagadnienia pedagogizacji rodziców. Ponadto prowadziłam indywidualne konsultacje z rodzicami w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica. Przez cały okres stażu byłam w stałym kontakcie z większością rodziców, w ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu.
2. Podejmowanie współpracy z rodzicami i Radą Rodziców:

Przez cały okres trwania mojego stażu efektywnie układała się współpraca z Rodzicami moich przedszkolaków. Chętnie uczestniczyli oni we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty, Jasełka, Bal Karnawałowy, Tydzień Przedszkolaka, Zakończenie Roku. Podjęte działania przyczyniły się do podtrzymywania i pielęgnowania tradycji, umożliwiły integrację ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami i instytucjami wspomagającymi przedszkole:

Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców. W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi osobami, poradniami specjalistycznymi i instytucjami:
• Logopeda – współpraca z logopedą będącym stałym pracownikiem naszej placówki przebiegała następująco:
- wspólnie z logopedą przeprowadziłam badania wśród dzieci celem stwierdzenia występowania wad wymowy
- realizowałam w pracy z dziećmi zestaw ćwiczeń logopedycznych opracowany przez logopedę i dostosowany do danej grupy wiekowej – co najmniej raz w tygodniu zabawy i ćwiczenia oddechowe, oraz artykulacyjne.
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelcach Kraj. – współorganizowałam cykl spotkań z panią pedagog i logopedą, przesiewowe badanie „widzę, słyszę, mówię” u dzieci 3,4,5-letnich (za zgodą rodziców). Realizowałam program „Ruszam się sprawnie i mówię ładnie”. Efekty, jakie uzyskało się osiągnąć, pozwoliły na „wyselekcjonowanie” dzieci z wadą wymowy i zalecenie przez specjalistę-logopedę wizyty w Poradni, jak również pomoc rodzicom w trudnościach wychowawczych z dzieckiem.
• Strzelecki Ośrodek Kultury i Starostwo Powiatowe - przygotowywałam dzieci do czynnego udziału w konkursach.
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Kraj. – zorganizowałam dla dzieci wycieczkę do biblioteki w celu zapoznania przedszkolaków z pracą bibliotekarza, sposobami korzystania z księgozbiorów oraz poznania oferty książkowej dla najmłodszych.
• Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj. – uczestniczyłam w zorganizowanym na terenie przedszkola spotkaniu z policjantką na temat „Bezpieczne zabawy podczas ferii” na które składała się; krótka pogawędka na temat bezpieczeństwa dzieci, prezentacja stroju policyjnego.
• Urząd Pocztowy w Strzelcach Kraj. – podczas takich spotkań przedszkolaki miały okazje obejrzeć pomieszczenia na poczcie, poznać drogę listu.
• Nadleśnictwo Strzelce Kraj. – spotkania z Panią z nadleśnictwa na zwiedzanie ścieżki leśnej, zapoznanie się ze sposobem zachowania w lesie, zwierzętami w nim mieszkającymi (ich dokarmianiem).
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzelcach Kraj. - gdzie dzieci zapoznały się z pracą osób niepełnosprawnych, jak również miały możliwość oglądać bajkę z ich udziałem.
Dzieci chętnie brały udział we wszystkich formach spotkań z gośćmi, jak i wyjść poza przedszkole. Prezentowały się odpowiednio do norm społeczno-obyczajowych.
Ponadto bardzo dobrze układała mi się współpraca z moimi koleżankami, które razem ze mną starały się uczestniczyć w działaniach mających na celu integrowanie dzieci. Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielkami przedszkola. Chętnie podejmowałam rozmowy na temat rozwoju dzieci.
Przez cały czas doskonalę swój warsztat pracy o nowe metody i formy pracy. Jestem chłonna na poznawanie nowych, ciekawych form, które podnoszą nie tylko poziom pracy przedszkola, ale również wpływają na edukacje dzieci specjalnej troski. Wymiana doświadczeń, dobra i efektywna współpraca to niezbędny element dobrej pracy nauczyciela. Starałam się też czerpać nowe pomysły od swoich koleżanek, by móc jak najlepiej wykonywać swoja pracę zawodową.

4. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego:

W celu zamiłowań do słowa pisanego w różnej postaci (wierszy, piosenek, inscenizacji, teatrzyków, opowiadań, bajek i baśni) napisałam autorski program edukacyjny dla dzieci 3,4 i 5 letnich „Czytamy dzieciom – czytanie jest bramą do wiedzy”, promujący czytanie dzieciom jako sposób na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka, który posiada wysoki poziom inteligencji i bogate słownictwo. Dzięki temu programowi podjęłam współpracę z Biblioteką Publiczną w Strzelcach Kraj. Dzieci wdrażane były do codziennego słuchania literatury polskiej i zagranicznej. Wyrabiałam w nich poczucie własnej wartości i tożsamości, rozwijałam percepcję słuchową i wzrokową, pobudzałam wyobraźnię, logiczne myślenie i zainteresowania poznawcze.
W drugim roku stażu poszerzyłam ten program o treści dla całego przedszkola. Zgodnie z założeniami program ma rozwijać zainteresowania czytelnicze swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności, uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zbudowanie mocnej więzi między dorosłymi i dziećmi, emocjonalny rozwój dziecka. Program miał przede wszystkim na celu:

• Rozwijanie pamięci poprzez:
- uczenie się krótkich wierszyków, rymowanek, wyliczanek;
- szukanie rymów do słów, zwrotów;
- samodzielne układanie krótkich wierszyków,
- tworzenie ilustracji do wierszyków;
- omawianie historyjek obrazkowych, próby tworzenia opowiadań własnych;

• Rozwijanie orientacji w czasie i przestrzeni poprzez:
- wyrażanie (ruchem i gestem) niewerbalnie treści wierszyków, opowiadań, rymowanek;
- rozwiązywanie rebusów (zagadek rysunkowych);
- przestawienie znanych historyjek obrazkowych za pomocą gestu;
- orientację części ciałą;
- taniec spontaniczny (pląsy, zabawy taneczne);
- wyrażanie ruchem muzyki;

• Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej;
- obserwowanie otoczenia przyrodniczego, społecznego;
- rozróżnianie odgłosów dochodzących z najbliższego otoczenia;

• Modyfikowanie zachowań dzieci poprzez:
- umocnienie więzi emocjonalnej wśród dzieci;
- współdziałanie w grupie;
- odróżnienie dobra od zła w postępowaniu do innych ludzi i zwierząt.

Włączając program w mojej grupie, nie tylko ja czytałam dzieciom codziennie, ale angażowałam w to mojego opiekuna stażu, panie z Biblioteki Publicznej w Strzelcach Kraj., inne koleżanki z przedszkola. Zachęcając rodziców do czytania w domu zaproponowałam tzw. „weekendowe czytanie”. Po niedzieli zawsze była pogadanka na temat usłyszanej bajki, baśni utworu literackiego przeczytanego przez rodzica.
Efekty, jakie zostały osiągnięte poprzez zajęcia prowadzone w ramach programu edukacyjnego „Czytamy dzieciom – czytanie jest bramą do wiedzy” pomogły dzieciom wkroczyć w świat literatury dziecięcej, rozwinęły ich wyobraźnię i słownictwo, a także pobudziły je do twórczej zabawy.


5. Współorganizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych, zajęć otwartych, spotkań autorskich:

Samodzielnie lub współpracując z innymi nauczycielkami z przedszkola organizowałam i tworzyłam scenariusze imprez i uroczystości przedszkolnych.

a) rok szkolny 2012/2013 (grupa 3-4 latki):

• „Święto pieczonego ziemniaka”- wspólne zabawy, pieczenie ziemniaków (28.09.2012r.);
• „Święto drzewa” – wspólne zabawy, oglądanie przedstawienia, sadzenie drzewa (09.10.2012r.);
• „Przedstawienie z okazji Święta Niepodległości” – wspólne oglądanie przedstawienia (09.11.2012r.);
• „Jesteśmy przedszkolakami” – uroczystość z udziałem rodziców i zaproszonych gości, wspólna zabawa integrująca rodziców z dziećmi; przygotowałam scenariusz i uroczystość (19.11.2012r.);
• „Dzień Pluszowego Misia” – odwiedziny misia, wspólne zabawy (26.11.2012r.);
• „Kolędujemy” – wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, przygotowałam dzieci do wspólnego kolędowania (20.12.2012r.);
• „Wigilia Miejska” – wspólne śpiewanie kolęd na rynku miejskim, przygotowałam dzieci do występu (16.12.2012r.);
• „Bal Karnawałowy” – bal przebierańców, przygotowanie strojów przez rodziców na bal, wspólna zabawa, słodki poczęstunek (08.01.2013r.);
• „Recytujemy dla Babci i Dziadka” – występy wnucząt dla gości z okazji ich święta, składanie życzeń, wręczenie przez dzieci prezentów, współtworzyłam scenariusz uroczystości, przygotowałam dzieci do uroczystości (15.01.2013r.);
• „Witamy Wiosnę” – szukanie wiosny z kukłą Marzanną (20.03.2013r.);
• „Stół wielkanocny” – poznanie obrzędów wielkanocnych; współtworzyłam scenariusz uroczystości (27.03.2013r.);
• „Spotkanie z książką” – współorganizowanie projektu edukacyjnego; wspólne oglądanie przedstawienia (22.04.2013r.)
• „Czerwony Kapturek” – uczestnictwo w zajęciach starszej grupy (25.04.2013r.);
• „Mała Keja”- wspólne występy na festiwalu piosenki żeglarskiej; przygotowałam dzieci do występu (02.06.2013r.);
• Tydzień Przedszkolaka „W krainie naszych Jezior” – wspólna zabawa; współtworzyłam scenariusz imprezy (03-07.06.2013r.);

b) rok szkolny 2014/2015 (grupa 4-5 latki):

• „Święto drzewa” –wspólne oglądanie przedstawienia, wspólna zabawa (04.10.2013r.);
• „Dzień Edukacji Narodowej” – występy dzieci dla zaproszonych gości, rozdanie pamiątkowych laurek; przedstawienie zorganizowane ze współpracą z rodzicami; przygotowywałam scenariusz (14.10.2013r.);
• „Dzień Niepodległości Narodowej” – współtworzyła scenariusz, przygotowywałam dzieci do uroczystości (07.11.2013r.);
• „Dzień Pluszowego Misia” – wspólne zabawy i zagadki, kosztowanie przysmaku misia, przygotowywałam scenariusz (26.11.2013r.);
• „Kolędujemy” – wspólne występy dla zaproszonych gości, współtworzyłam scenariusz, przygotowywałam dzieci do występu (19.12.2013r);
• „Wigilia Miejska” – wspólne śpiewanie kolęd na rynku miejskim, przygotowałam dzieci do występu (22.12.2013r.);
• Dziewczynka z zapałkami” – oglądanie przedstawienia, uczestnictwo w zajęciach starszej grupy (15.01.2014r.);
• „Bal Karnawałowy” – bal przebierańców, przygotowanie strojów przez rodziców na bal, wspólna zabawa, słodki poczęstunek (23.01.2014r.);
• „Recytujemy, tańczymy i śpiewamy dla Babci i Dziadka” – występy wnucząt dla gości z okazji ich święta, składanie życzeń, wręczenie przez dzieci prezentów, współtworzyłam scenariusz, przygotowałam dzieci do uroczystości (28.01.2014r.);
• „Fryzjer w przedszkolu” – zajęcia fryzjerskie dla dzieci, przygotowałam scenariusz spotkania (20.02.2014r.);
• „Witamy wiosnę” – szukanie wiosny z kukłą Marzanną, oglądanie przedstawienia (21.03.2014r.);
• „Wielkanoc tuż, tuż…” – zajęcia otwarte dla rodziców- malowanie odlewów gipsowych, śpiewanie piosenek wielkanocnych, wspólny taniec, przygotowałam scenariusz zajęć (15.04.2014r.);
• „Stół wielkanocny” – poznanie obrzędów wielkanocnych, kulkowanie tradycji wielkanocnej; przygotowałam scenariusz uroczystości, przygotowanie uroczystości wraz z koleżanką (16.04.2014r.);
• Tydzień Przedszkolaka „Europejski Czerwony Kapturek” – wspólna zabawa; wspólne przygotowanie scenariusza przez grono pedagogiczne (26-30.05.2014r.);
• „Mała Keja”- wspólne występy na festiwalu piosenki żeglarskiej, przygotowałam dzieci do występu (01.06.2014r.);
• „Koncert dla mamy i taty” – uroczystość z okazji święta mamy i taty, występy dzieci, składanie życzeń, wręczenie prezentów, współtworzyłam scenariusz uroczystości, przygotowałam dzieci do występu (13.06.2014r.);
• „Na łące” – zakończenie roku szklonego, krótka część artystyczna, wręczenie dzieciom dyplomów i upominków, przygotowałam scenariusz zakończenia, przygotowałam dzieci do występu (18.06.2014r.).

c) rok szklony 2014/2015 (5-6-latki):

• „Powitanie jesieni” – wspólne oglądanie przedstawienia, wspólna zabawa, (02.10.2014r.);
• „ Święto warzyw” – oglądanie przedstawienia, wspólne gry i zabawy, degustacja warzyw, przygotowałam scenariusz imprezy, przygotowałam imprezę wraz z koleżanką (28.10.2014r.);
• „Święto Niepodległości” – uroczystość z okazji 11 listopada, występy dla zaproszonych gości, współtworzyłam scenariusz, przygotowałam dzieci do uroczystości (05.11.2014r.);
• Spotkanie autorskie z pisarką Katarzyną Campbell; Mikołaj w przedszkolu (08.12.2014r.);
• „Kolędujemy” – wspólne występy dla zaproszonych gości, współtworzyłam scenariusz, przygotowałam dzieci do występu (18.12.2014r.);
• „Bal Karnawałowy” – bal przebierańców, przygotowanie strojów przez rodziców na bal, wspólna zabawa, słodki poczęstunek (13.02.2015r.);
• „Recytujemy, tańczymy i śpiewamy dla Babci i Dziadka” – występy wnucząt dla gości z okazji ich święta, składanie życzeń, wręczenie przez dzieci prezentów, współtworzyłam scenariusz uroczystości, przygotowałam dzieci do występu (23.01.2015r.);
• „Audycja muzyczna” – wspólne oglądanie przedstawienia, zapoznanie z instrumentami (13.03.2015r.);
• „Witamy wiosnę” – szukanie wiosny z kukłą Marzanną, oglądanie przedstawienia;
• „Stół wielkanocny” – poznanie obrzędów wielkanocnych, kulkowanie tradycji wielkanocnej, przygotowałam scenariusz uroczystości (31.03.2015r.);
• „Mała Keja”- wspólne występy na festiwalu piosenki żeglarskiej (02.05.2015r.);
• Tydzień Przedszkolaka „Śladami wierszy J.Tuwima i J.Brzechwy” – wspólna zabawa (25-29.05.2015r.);
• „Uroczyste zakończenie przedszkola” – krótka część artystyczna na pożegnanie straszaków, wręczenie dzieciom dyplomów i upominków, wspólna zabawa (25.06.2015r.)
Dzięki uczestnictwu w wyżej wymienionych uroczystościach dzieci zdobywały umiejętności współżycia w grupie, uczyły się wyrażać swoje uczucie, radzić sobie ze stresem. Wspólne działania rozwijały ich zdolności organizacyjne, uczyły planowania pracy zespołowej, samodzielności oraz wywiązywania się ze swoich obowiązków. Przygotowywały do publicznych wystąpień, kształtowały kulturę osobistą oraz tradycje naszego przedszkola.

6. Koordynowałam program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” :

Dzięki zgłoszeniu przeze mnie placówki w roku szkolnym 2013/2014 do programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” całe przedszkole mogło wziąć udział w realizacji tego programu, co ściśle wiązało się z realizacją scenariuszy:
• Dzień Kubusiowych przyjaciół natury
• Pięć porcji warzyw i owoców lub soku
• Przyjaciele lasu
• Drugie śniadanie
• Dzień marchewki
Ścisłą współpracę podczas realizacji wymierzonych zadań wynikających z programu nawiązałam z dwiema grupami przedszkolnymi, w których na przemiennie realizowane były wybrane scenariusze z programu.
Realizacja powyższych tematów/scenariuszy pozwoliła przybliżyć dzieciom tematykę związaną z ochronną środowiska i zdrowym sposobem odżywiania. Różnorodność zadań i form realizacji scenariuszy pozwoliła dzieciom w sposób łatwy i przyjemny zapoznać się z trudnymi zagadnieniami.
W ramach podsumowania projektu w roku 2014 przeprowadziłam wraz z koleżanką imprezę pt. „Święto warzyw” przypominającą o zdrowym żywieniu i jedzeniu warzyw pięć razy w tygodniu.

7. W celu integracji grup przedszkolnych, stwarzania sytuacji do wszechstronnego rozwoju oraz czynnego spędzania czasu wolnego, w ramach realizacji planu wychowawczego zorganizowałam samodzielnie lub z koleżankami następujące wyjazdy oraz wycieczki piesze:

• Wyjazd nad Jezioro Lipie w Długiem (04.06.2013r.);
• Wycieczka do Fikolandu w Strzelcach Kraj. (24.06.2013r.);
• Wycieczka po okolicy „Poznaję swoją okolicę” (17.09.2013r.);
• Wycieczka do Parku Miejskiego „Szukamy Pani Jesieni” (01.10.2013r.);
• Wycieczka na Pocztę (26.02.2014r.);
• Wycieczka do Zakładu Krawieckiego (07.03.2014r.);
• Wyjazd do Dobrojewa „Ścieżka Edukacji Leśnej” (19.05.2014r.);
• Wycieczka na lody z okazji Dnia Dziecka (02.06.2014r.)
• Wyjazd do Dankowa „Leśne Centrum Edukacji” – Święto drzewa (30.09.2014r.);
• Wycieczka do Parku Miejskiego w poszukiwaniu Jesieni (07.10.2014r.);
• Wycieczka do Zakładu fotograficznego w Strzelcach Kraj. (28.11.2014r.)’;
• Wyjazd do kina Helios w Gorzowie Wlkp. Na film „FRUUU” (13.03.2015r.);
• Wycieczka do „Elektrycznego autobusu” Rynek Miejski Strzelca Kraj. (23.03.2015r.);
• Wyjazd do Gospodarstwa rolnego w Gościńcu (22.04.2015r.);
• Wycieczka do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Kraj. (27.04.2015r.);
• Wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach (22.05.2015r.);
• Wycieczka do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelcach Kraj. „Z wizytą u Pana Burmistrza” (25.05.2015r.)
• Wycieczka z okazji Dnia Dziecka do Restauracji na Ludowej (01.06.2015r.)

Efekty podejmowanych działań w zakresie integracji społeczności przedszkolnej przez uczestnictwo w różnego rodzaju wyjazdach, wycieczkach pieszych oraz uroczystościach i imprezach.
Dla dziecka:
- integracja grup przedszkolnych,
- zapewnienie dziecku poczucia akceptacji, bezpieczeństwa; rozumienie jego potrzeb;
- możliwość wszechstronnego rozwoju;
- czynne spędzanie czasu wolnego;
- poznanie ciekawych miejsc w okolicy, oraz na terenie kraju;
- możliwość zastosowania w praktyce zasad bezpiecznego oraz kulturalnego zachowania.
Dla nauczyciela:
- głębsza możliwość uchwycenia zainteresowań oraz potrzeb przedszkolaków;
- wspólne przeżywanie różnych sytuacji z przedszkolakami.
Dla przedszkola:
- urozmaicanie życia przedszkola przez rozwijanie celów wychowawczych.


§ 7 ust 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej


1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej:

Przez cały czas rozwijam swoje umiejętności wykorzystania technologii komputerowej, która w dzisiejszych czasach jest niezbędna nauczycielowi w pracy.
Dzięki Internetowi mam stały kontakt z innymi nauczycielami, dostęp do ciekawych materiałów, publikacji pedagogicznych, informacji dydaktycznych, śledzę na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego.
W swojej pracy wykorzystuję znajomość programów:
♦ Word czyli ,,Edytora Tekstu”
w programie tym doskonalę pisanie tekstów, pracując z dokumentami w celu ich zapisu, odczytu, zamykania, formatowania i innych czynności, tworząc i modyfikując teksty, rysunki;
♦ Excella, czyli arkusza kalkulacyjnego dla: tworzenia tabel, arkuszy, wykorzystywania Clip Art. - ów;
♦ Pointa, czyli programu, w którym istnieje możliwość wykonania rysunków z wykorzystaniem gotowych formatów;
Programy te stale wykorzystuję w swojej pracy pedagogicznej. Służą mi one do przygotowania: scenariuszy zajęć, spotkań z rodzicami, referatów, programów imprez przedszkolnych, planów pracy dydaktyczno - wychowawczej, planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji zadań i opracowania całej mojej dokumentacji.
Przy pomocy komputera tworzę informacje dla rodziców, pomoce dydaktyczne dla dzieci, pisze plany miesięczne. Dzięki znajomości obsługi komputera podnoszę warsztat mojej pracy, dzięki czemu wygląda on estetyczniej i ciekawiej. Bardzo lubię pracować na komputerze i w tej chwili nie wyobrażam sobie mojej pracy bez wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.


2. Stworzyłam dla własnych potrzeb bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych:

• www.bliżejprzedszkola.pl,
• www.chomikuj.pl,
• www.nauczycielkaprzedszkola.pl
• www.przedszkolaki.pl
• www.men.gov.pl
• www.kogorzow.edu.pl
• www.calapolskaczytazieciom.pl
• www.przyjaciele.pl

Efekty, jakie uzyskałam pozwoliły mi na:
• poznanie przepisów i akt prawa oświatowego, w tym wiedzę na temat awansu zawodowego nauczyciela;
• poznanie nowych metod i form pracy;
• poszerzenie swojej wiedzy z zakresu prac z dziećmi i kontaktów z rodzicami;
• pozyskanie wiedzy o szkoleniach;
• Zdobycie umiejętności korzystania z programów komputerowych;
• dotarcie do szerszego grona odbiorców;
• wymianę doświadczeń;
• archiwizowanie dokumentów;
• tworzenie zaproszeń na uroczystości przedszkolne;
• tworzenie dyplomów§7 ust 2 pkt 4
Umiejętności zastosowania wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


Przez cały okres trwania stażu aktywnie współpracowałam z zespołami nauczycieli. Stałą współpracę podejmowałam z pedagogami specjalnymi poprzez wymianę wskazówek oraz doświadczeń dotyczących dzieci. W celu poszerzenia wiedzy pedagogicznej i psychologicznej korzystałam głównie z Internetu. Zapoznałam się z informacjami na temat przepisów dotyczących praw dziecka, sposobów postępowania w sprawach nieletnich, metod pracy z uczniem o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Cenne było doświadczenie zdobyte w pracy w poprzedniej szkołach w okresie przed rozpoczęciem stażu. Niezwykle ważna była dla mnie współpraca z doświadczonymi wychowawcami, opiekunem stażu a także Panią Dyrektor, ponieważ służyli mi radą i przykładem w rozwiązywaniu problemów. Niezbędny był też dobry kontakt z rodzicami moich wychowanków.
Kontakty z rodzicami to podstawowy element współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Dbałam o to, aby moja współpraca od początku układała się jak najlepiej. Starałam się, by rodzice byli moimi partnerami w pracy z dziećmi, dlatego też miałam z nimi częsty kontakt. Spotkania odbywały się nie tylko w ramach zebrań obowiązkowych, ale także na wycieczkach oraz uroczystościach grupowych i przedszkolnych. Odbywałam wiele spotkań i rozmów indywidualnych z rodzicami przedszkolaków sprawiających trudności wychowawcze. Informowałam ich, jak pracować z dzieckiem, aby wyeliminować trudności, doradzałam kontakt z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Zachęcałam rodziców do czynnego udziału w życiu przedszkola poprzez angażowanie się w przygotowywanie imprez oraz uroczystości grupowych jak i przedszkolnych.
W okresie stażu samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez czytanie literatury fachowej, czasopism pedagogicznych. Systematycznie gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi. Wiadomości na temat nowości wyszukiwałam w Internecie. Czytając literaturę starałam się szukać w niej podpowiedzi do prowadzenia ciekawszych, bardziej urozmaiconych zajęć, uroczystości, innych spotkań, które odbywały się w przedszkolu.
W ciągu trwania stażu przeprowadziłam szereg badań dzieci pod różnym kątem wad wymowy, arkusze osiągnięć edukacyjnych, na bieżąco prowadziłam obserwacje, informacje te pozwalają poznać mi możliwości rozwojowe dzieci, skupić się nad sferami, które wymagają usprawnienia.


§ 7 ust 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania przedszkola, w którym odbywałam staż
Poznaję i poszerzam swoją wiedzę w zakresie przepisów prawa oświatowego. Interpretuję nowe akty prawne i analizuję ich zastosowanie w praktyce oświatowej.
Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego a w szczególności:
▪ Ustawą o systemie oświaty;
▪ Kartą nauczyciela;
▪ Rozporządzeniem w sprawie awansu zawodowego;
▪ Podstawą programową wychowania przedszkolnego;
▪ Regulaminem Rady Pedagogicznej;
▪ Regulaminem Rady Rodziców;

1.Analiza aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

• Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Było mi to niezbędne w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania dorobku i przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin. W zakresie obowiązku dokumentowania swoich osiągnięć w okresie odbywania stażu i wymagań egzaminacyjnych stawianych przed nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy. Zgodnie z rozporządzeniem przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą zrealizowane zadania.

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

• Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie ich w formie pisemnej i multimedialnej;
• Zapoznałam się i przeanalizowałam Kartę Nauczyciela;
• Opracowałam dokumentację konieczną do rozpoczęcia i zakończenia stażu;
• Gromadziłam własne zasoby w/w aktów prawnych w formie elektronicznej i pisemnej.

Analizując wszystkie dokumenty zapoznałam się z prawnymi podstawami mojej pracy, zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela. Bliższa znajomość prawa umożliwiłam mi właściwą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków.


Zakończenie

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres 2 lata i 9 miesięcy z 3 letniego okresu mojej pracy pedagogicznej. W sprawozdaniu zostały przedstawione przeze mnie działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i dostarczyła cennych doświadczeń, które będę rozwijać w przyszłości. Starałam się, aby wszystkie moje działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy zawodowej, oraz lepszego funkcjonowania placówek, w których odbywałam staż.
W przyszłości będę podnosiła swoje kwalifikacje i jakość mojej pracy pedagogicznej. Wiele zadań, które realizowałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym, które będę dalej kontynuowała.
Uważam, iż zadania i cele postawione w Planie Rozwoju Zawodowego jak dotychczas zostały przeze mnie zrealizowane, podczas jego realizacji korzystałam z doświadczenia i pomocy opiekuna stażu i innych nauczycieli, co wpłynęło na podniesienie poziomu jakości mojej pracy pedagogicznej. Przez okres stażu starałam się zgłębiać swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabywać nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i wychowawcy grupy przedszkolnej. Zrozumiałam, iż do każdego dziecka należy podejść w sposób indywidualny, dlatego starałam się poznać psychikę i motywy postępowania każdego z nich, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, aby w razie potrzeby wpłynąć na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania i pojawiające się przejawy agresji. Mocną stroną mojej działalności jest angażowanie w życie przedszkola, chęć i radość z organizowania i przygotowywania uroczystości, udział w konkursach, wyjazdach, a także ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować, była zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi na zajęciach, wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad.
Wszystko, czego nauczyłam się przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca to jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.Wnioski z realizacji planu rozwoju zawodowego

Praktycznie wszystkie zaplanowane przeze mnie zadania zostały zrealizowane. Praca nad realizacją planu rozwoju zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek, biorąc pod uwagę fakt, iż jestem nauczycielem z krótkim stażem pracy.
Realizacja planu rozwoju zawodowego nauczyła mnie wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu, utwierdziła mnie w przekonaniu, iż praca nauczyciela jest pracą niezwykle interesującą, dającą dużo satysfakcji. Dużo się nauczyłam i nadal chcę się doskonalić, więc będę kontynuowała tę pracę najlepiej jak tylko potrafię.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.