Katalog

Zofia Rudka, 2019-03-06
Kuczki-Kolonia

Pedagogika, Sprawozdania

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej - ,, Jestem Polakiem. Jestem szczęściarzem"

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
JESTEM POLAKIEM. JESTEM SZCZĘŚCIARZEM!

Temat innowacji:
„JESTEM POLAKIEM. JESTEM SZCZĘŚCIARZEM!”
Autorzy:
mgr Danuta Kozieł, mgr Dorota Luboch, mgr Zofia Rudka
Miejsce realizacji:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kuczkach-Kolonii
Termin realizacji:
14.09.2018 - 28.01.2019
Uczestnicy innowacji:
edukacja wczesnoszkolna kl. II, III, język polski kl. IV, Va, Vb, III G, godzina wychowawcza kl. Va
Podstawa prawna:
o Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1943) – art. 41 ust.1 pkt3;
o Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust.2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust.1.
Idea:
Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godzin lekcyjnych i pozalekcyjnych ( wyjazdy do kina, teatru, spacery po najbliższej okolicy oraz wycieczki krajoznawcze). Niniejsza innowacja miała na celu kształtowanie poczucia dumy uczniów z faktu urodzenia w Polsce i bycia Polakiem/Polką. Miała ona zachęcać i motywować uczniów do poznawania dziedzictwa kulturowego naszego kraju i kultywowania jego tradycji, skupienia uwagi na wartościach dotyczących patriotyzmu.

Cele innowacji:
 Rozbudzanie postaw patriotycznych.
 Poznawanie bliższej i dalszej okolicy w różnych porach roku, miejsc związanych z życiem mieszkańców.
 Dbanie o miejsca pamięci narodowej.
 Spotkania z ciekawymi ludźmi ( mieszkańcami, twórcą ludowym, Kołem Gospodyń Wiejskich, Dziadkami i Babciami) i rozbudzanie miłości do polskiej wsi.
 Kształtowanie szacunku do gwary, do najstarszych członków społeczności rodzinnej i lokalnej.
 Zachęcanie do poznania postaci wielkich Polaków, ich dokonań i miejsc z nimi związanych.
 Rozbudzanie miłości i szacunku do swojej Małej i Wielkiej Ojczyzny, do symboli narodowych.
 Rozszerzanie wiedzy na temat wsi i kraju.
 Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
 Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych i zwyczajów ludowych naszego kraju.

Zamierzone osiągnięcia wychowanków:
Uczniowie:
 Zdobyli wiedzę na temat swojej miejscowości, potrafią ją przedstawić w formie plastycznej i słownej (rymowanki, opis, sprawozdanie, zdjęcia).
 Oddali hołd poległym bohaterom, odwiedzili cmentarz i miejsca pamięci narodowej, porządkowali groby i mogiły, zapalili znicze, złożyli kwiaty.
 Poznali ciekawych i zasłużonych ludzi, ich pracę, działania, zainteresowania, poznali swoje ,,korzenie”.
 Kształtowali postawę szacunku i tolerancji do gwary, do najstarszych członków społeczności rodzinnej i lokalnej.
 Przybliżyli postać Patrona naszej szkoły Jana Pawła II i jego naukę.
 Kształtowali wrażliwość muzyczną poprzez poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości, zwiedzali kraj „podążając śladami wielkich Polaków”, uczestniczyli w koncertach muzyki poważnej.
 Poznali symbole narodowe i odnoszą się do nich z szacunkiem, są dumni z tego, że są Polakami.
 Poszerzyli wiedzę na temat swojej gminy i kraju poprzez udział w Konkursie Wiedzy o Gminie i o Polsce, projekcie edukacyjnym ,, Polska – moja Ojczyzna”.
 Promowali szkołę w środowisku lokalnym poprzez udział w uroczystościach szkolnych ( WIECZORNICA PATRIOTYCZNA, KONCERT KOŁA GOSPODYŃ, JASEŁKA, DZIEŃ BABCI I DZIADKA, KONKURSY).
 Tworzyli dekoracje bożonarodzeniowe, przedstawili narodzenie Pana Jezusa.
Udokumentowanie powyższych przedsięwzięć znajduje się na stronie internetowej szkoły, w dziennikach lekcyjnych, w zeszytach uczniów, na gazetkach szkolnych i klasowych.

Ewaluacja
Ewaluacja to działania, za pomocą których opisujemy rezultaty końcowe zaistniałych faktów zarówno z pozytywnej jak i negatywnej strony. Współczesne rozumienie ewaluacji to nie tylko kontrola, ocena i zbieranie danych. Innowacja realizowana była od września 2018 r. do stycznia 2019 r., wg opracowanych założeń i harmonogramów.
Ewaluacja przeprowadzana była na zajęciach w formie obserwacji wychowanków. Systematyczne prowadzenie ewaluacji pozwoliło dostrzec wpływ przekazywanych treści na wiedzę, umiejętności i zachowania uczniów, a zarazem stanowi podstawę planowania dalszej pracy.
Główne założenia oraz zaplanowane formy działań zostały zrealizowane.
Ocena innowacji jest wysoka.
Składa się na nią: analiza ankiety skierowanej do uczestników:
ANKIETA SKIEROWANA DO UCZNIÓW- UCZESTNIKÓW INNOWACJI
,,JESTEM POLAKIEM, JESTEM SZCZĘŚCIARZEM”
Szanowny Uczniu,
Ankieta jest elementem oceny szkolnej innowacji pedagogicznej przeprowadzonej w PSP w Kuczkach Kolonii w I półroczu 2018/2019. Kwestionariusz jest anonimowy. Proszę o rzetelne odpowiedzi na pytania.
Dziękujemy!
Przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 85 uczestników innowacji:

1. Czy w ramach zajęć z innowacji dokładniej poznałeś swoją najbliższą okolicę i ciekawe miejsca w swojej miejscowości?
 TAK – 80 uczniów (94,11%)  NIE - 2 ( 2,35%)  NIE WIEM- 3 (3,52%)
2. Czy podczas zajęć dbaliście o miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy?
 TAK – 85 ( 100%)  NIE  NIE WIEM
3. Czy w ramach innowacji odbyło się spotkanie z ciekawymi ludźmi?
 TAK - 79 (92,94%)  NIE – 4 (4,71%)  NIE WIEM – 2(2,35%)
4. Czy podczas zajęć pogłębialiście wiedzę z zakresu z życia i twórczości Wielkich Polaków (Jana Pawła II i Fryderyka Chopina)?
 TAK - 85 ( 100%)  NIE  NIE WIEM
5. Czy podczas zajęć z innowacji doskonaliliście wiadomości z zakresu symboli narodowych?
 TAK - 85 (100%)  NIE  NIE WIEM
6. Czy tematyka innowacji była dla Was interesująca?
 TAK - 81 (95,29%)  NIE -1 (1,17%)  NIE WIEM -3 (3,52%)
7. Czy chcielibyście w przyszłości mieć lekcje wzbogacone o treści kolejnej innowacji?
 TAK - 80 (94,11%)  NIE – 2 ( 2,35%)  NIE WIEM – 3 ( 3,52%)
Ad.1
Z powyższej ankiety wynika, że ponad 94 % respondentów dokładniej poznało swoją okolicę, zwróciło uwagę na obiekty, których wcześniej nie zauważali. Zachwycili się też swoją okolicą i dostrzegli jej piękno.
Ad.2
Wszyscy uczestnicy zatroszczyli się o miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy. Złożyli kwiaty, zapalili znicze i przypomnieli sobie trudne dzieje naszej Ojczyzny.
Ad.3
Około 93 % uczniów wzięło udział w spotkaniu z ciekawymi ludźmi zamieszkującymi ich okolicę. Mieli okazję bardziej poznać mieszkańców swojej miejscowości i ich zainteresowania.
Ad.4
Okazało się, że 100% pogłębiło wiedzę z zakresu życia i twórczości Jana Pawła II i Fryderyka Chopina.
Ad.5
Cała innowacja była przepełniona treściami patriotycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem symboliki narodowej. Cieszy fakt, że aż 100% ankietowanych pozytywnie potwierdziło to zagadnienie.
Ad.6
Z powyższych opracowań wynika, że tematyka zawarta w innowacji była interesująca dla ponad 95% badanych.
Ad. 7
Około 94 % biorących udział chciałoby kontynuacji tak prowadzonych zajęć.

Opracowanie tej ankiety sprawiło nam ogromną satysfakcję, gdyż uzyskana od uczestników informacja zwrotna podjętych przedsięwzięć okazała się sukcesem. Warto podejmować takie nowatorskie rozwiązania, ponieważ nasz wkład pracy został doceniony przez uczniów i nie okazał się zbędny.
Powyżej przedstawiłyśmy wyniki ankiety ,,Jestem Polakiem. Jestem szczęściarzem!” jako podsumowanie naszej innowacji.
Natomiast ankieta na temat ,,Szkoła podejmuje działania rozwijające patriotyzm uczniów” w ramach ewaluacji wewnętrznej zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem w II półroczu.
Oprócz ankiety pomocne nam okazały się własne spostrzeżenia, obserwacje, wnioski, uwagi uczniów i ich rodziców, innych nauczycieli, wytwory działalności artystycznej uczniów.
WNIOSKI:
1. Uczniowie byli zainteresowani tematyką innowacji, która była częścią obchodów 100- LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.
2. Uczestnicy innowacji wzbogacili swoją postawę patriotyzmu poprzez różnorodność form i metod doskonalenia i zdobywania wiedzy.
3. Dzieci objęte innowacją pedagogiczną były mocno zaangażowane w poznawanie nowych treści Małej i Wielkiej Ojczyzny.
REKOMENDACJE:
1. Tematyka innowacji była bliska uczniom i powinna być realizowana w przyszłości.
2. Realizacja wspólnych tematów na trzech poziomach edukacyjnych (edukacja wczesnoszkolna, klasy IV-VIII oraz gimnazjum) pozwoliła na zaangażowanie dużej grupy uczniów, a jej pozytywne skutki odczuwane były przez całą społeczność szkolną i lokalną.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.