Katalog

Lidia Mielniczuk, 2019-03-06
Słupsk

Różne, Projekty edukacyjne

Projekt "Uczę się dobrze nauczać"

- n +

Mówi się, że podróże kształcą. Kształcą ludzi zaangażowanych, ciekawych i otwartych na to, co nowe, co mało znane, czasami niedostępne. Wśród wielu form podróżowania i wachlarza stron oraz miejsc, w które możemy się udać, dalsze miejsce zajmuje wyjazd związany przede wszystkim z edukacją. Jest tak szczególnie w przypadku, gdy mamy już poukładane życie zawodowe i osobiste, bezpieczną przystań w postaci miejsca, do którego wracamy odpocząć po wykonaniu codziennych obowiązków. Czasami jednak zaangażowanie w projekt obfitujący w atrakcje w postaci kursów, wzbogacania umiejętności językowych oraz metodycznych i podróże do krajów, w których system nauczania wygląda inaczej niż w Polsce, jest szansą na rozwój i urozmaiceniem naszej szkolnej rzeczywistości.

W ramach projektu „Uczę się dobrze nauczać” w okresie
od 1 listopada 2017 roku do 31 stycznia 2019 roku, nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, zaangażowani byli w szereg działań, które wzbogaciły ich warsztat oraz miały kolosalny wpływ na urozmaicenie zajęć oraz uatrakcyjnienie pracy z uczniami.

Ośmioro przedstawicieli grona pedagogicznego uczestniczyło w szkoleniach metodycznych i językowych, które odbywały się w Anglii, w Austrii, w Niemczech oraz na Malcie. Wyjazdy edukacyjne miały na celu przede wszystkim wspieranie uzyskiwania nowych kompetencji - wiedzy, umiejętności i postaw, zarówno na rzecz własnego rozwoju, jak i na rzecz pracy z podopiecznymi. Wspierały doskonalenie zawodowe pracowników na rzecz większej innowacyjności i poprawy jakości nauczania w placówce oraz dawały gwarancję lepszego posługiwania się językami obcymi przez kadrę. Dawały tez możliwość poszerzenia wiedzy na temat innych krajów i kultur poprzez tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych. Uczestniczący w tych szkoleniach nauczyciele zgodnie przyznali, że możliwość wzięcia udziału w tej formie kształcenia pozwala otworzyć się na świat i spojrzeć na konkretne zagadnienia z zupełnie innej perspektywy. Pozwala na lepsze zrozumienie nie tylko innych kontekstów kulturowych, ale również innego podejścia do edukacji. Nauczyciele mieli możliwość zweryfikować swoją postawę i dotychczasowe przyzwyczajenia związane z wykonywaniem codziennych obowiązków zawodowych. Taka refleksja miała wpływ na dalsze działania pedagogiczne – większą tolerancję oraz otwartość na inne sposoby i metody pracy z uczniem. Istotna korzyścią wyjazdów zagranicznych kadry jest zwiększenie jej samooceny, co w konsekwencji i szczególnie w obecnej sytuacji w oświacie, motywuje do dalszej pracy w zawodzie nauczyciela. Jest to również motorem do wprowadzania modernizacji w formach i programach nauczania i tym samym odejścia od skostniałych i typowych dla polskiej szkoły zasad prowadzenia zajęć lekcyjnych.

W czynności związane z realizowaniem projektu finansowanego z UE, włączeni zostali również inni pedagodzy oraz kadra, co wspaniale przełożyło się na integrację zespołu oraz przyniosło zaskakujące efekty
w postaci wielu spektakularnych akcji zorganizowanych w szkole i poza nią.

Jedną z ciekawszych form upowszechniania nauki języka obcego oraz wiedzy o krajach partnerskich i ich kulturze, w której udział wzięli uczniowie ZSMiL, była Europejska Gra Miejska. W tych właśnie zawodach drużyna Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, prowadzona przez Panią Lidię Mielniczuk odniosła duży sukces i w ramach nagrody miała okazję uczestniczyć w wycieczce do Brukseli.

W działaniach mających na celu promowanie ZSMiL w Słupsku, zorganizowany został Piknik z Mechanikiem, w którym oprócz specjalnie zaproszonych gości, partnerów szkoły, gościliśmy tłumy młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą właśnie z nami. Oprócz atrakcji związanych z prezentacją zawodów, nauki których podejmuje się nasze wyspecjalizowane grono pedagogiczne, wyeksponowaliśmy również stoisko Funduszy Unii Europejskiej, o których informowali nasi szkolni „fachowcy.”

Wszelkie działania promocyjne szkoły, które odbywały się zarówno w jej budynku, jak i na terenie miasta i poza nim, dały możliwość upowszechniania projektu Uczę się dobrze nauczać i kierowania go do coraz to większego grona odbiorców. Cele projektu przedstawiane były podczas akcji w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz podczas cyklicznie odbywających się targów edukacyjnych w gminie Kobylnica, jak również w udostępniane były innemu odbiorcy, podczas działań promocyjnych w C.H.Jantar w Słupsku.

Bardzo hucznie przebiegały również coroczne obchody Dnia Języków Obcych, które były imprezą otwartą dla lokalnej społeczności. Połączono je z przeprowadzeniem lekcji otwartej mającej na celu przybliżenie uczniom i nauczycielom zwyczajów związanych z obchodzonym szczególnie intensywnie i głośno za granicą, Halloween. Podczas występów i prezentacji uzdolnionej młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, które atrakcyjnie upowszechniały naukę języków obcych, gościliśmy wiele osób, między innymi reprezentantów służb mundurowych – zaprzyjaźnionych amerykańskich żołnierzy Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie. Nie zabrakło również przedstawicieli słupskich mediów, którzy zrelacjonowali przebieg naszego szkolnego święta.

Promowanie wszelkich działań związanych z upowszechnianiem projektu Uczę się dobrze nauczać, nie wiąże się wyłącznie z edukacją przez zabawę, ale również z wprowadzeniem metody CLIL - Content and Language Integrated Learning nauki języka obcego z wykorzystaniem tekstów i materiałów źródłowych. Przyczynia się to do wdrażania innych, często nietypowych form nauczania języka, na przykład pracy w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje video, muzyki i obrazów. Zajęcia mają charakter warsztatowy, ćwiczeniowy, co pozwala na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej. Nowe metody oswajają uczniów z językiem i równocześnie pokazują, że zajęcia można realizować w ciekawszy sposób. Taką właśnie bardziej atrakcyjną formą jest, realizowana z inicjatywy nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, I Międzyszkolna Debata w Języku Angielskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie „Should homework be banned”, które odbędzie się 31 stycznia 2019 roku, ma być uwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie projektu Uczę się dobrze nauczać. Tematem przewodnim tej dyskusji ma być obraz szkolnictwa w UE z naciskiem na problem zadawania pracy domowej w różnych krajach. Dzięki temu projektowi, młodzi ludzie mają szansę wykazać się znajomością języka oraz przedstawić swoje stanowisko
w kwestiach związanych z edukacją w Polsce i w krajach UE. To ciekawe doświadczenie ma zaowocować dyskusją na bardzo wysokim poziomie i ma zmotywować zarówno uczestników, jak i obserwatorów do konsekwentnego dążenia w poszerzaniu swojej językowej i kulturowej wiedzy. Ma skłonić również do refleksji na temat tego, czym jest i co oferuje nam, Polakom, Unia Europejska. Pretekstem do zorganizowania podsumowującego projekt spotkania, była przeprowadzona wcześniej z Markiem Prawdą debata, która koncentrowała się na dalszych losach Unii.

Projekt "Uczę się dobrze nauczać" doskonale wpłynął na pracę zarówno nauczycieli, jak i uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych. Udział w tych działaniach pokazał, ile znaczy rozwój kompetencji językowych, modyfikowanie lub tworzenie nowych rozwiązań metodycznych oraz wdrażanie działań mających na celu upowszechnianie twórczej pracy. Pokazał również, jak otwarta jest współczesna młodzież na wszelkie działania innowacyjne, które pomagają pokonać nieśmiałość i barierę językową, dając tym samym swobodę w kontaktach. Pokazał też, jak istotna jest rola nauczyciela w budowaniu samooceny i pewności ucznia. Rola polegająca na tym, by pokazać, że umiejętności językowe zdobyte w procesie edukacji, pozwalają na bezproblemowe porozumiewanie się, mimo popełnianych błędów i ograniczonego słownictwa.

Projekt "Uczę się dobrze nauczać" zintegrował grono nauczycielskie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku oraz otworzył nowe perspektywy pracy. Zainspirował również i zmotywował innych nauczycieli, by wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku dotyczącym pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, które pomogą w rozwoju i realizacji wielu edukacyjnych pomysłów.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.