Katalog

Anna Tlaga, 2019-03-06
Tłuszcz

Język polski, Referaty

Rola zajęć rozwijających w procesie terapii dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym – studium przypadku

- n +

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży może mieć bardzo różnorodne przyczyny. Obok tych wynikających z predyspozycji psychicznych i osobowościowych ogromną rolę często odgrywają czynniki zewnętrzne. W przypadku Natalki, uczennicy klasy piątej, ewidentnie wpłynęła na taką diagnozę PPP sytuacja domowa i rodzinna dziewczynki. Ciężka i bardzo trudna choroba matki prowadziła do patologicznych prób ochrony dziecka przed światem zewnętrznym, który był utożsamiany z uczęszczaniem Natalki do szkoły. Na poziomie klasy czwartej i piątej dziewczynka chętnie z tej ochrony korzystała, pozostając w domu z mamą, zamiast brać udział w zajęciach szkolnych. Oczywiście trudno wymagać, by dziewczynka zdawała sobie sprawę z różnorodnych konsekwencji takiego postępowania. Jednocześnie problem alkoholowy ojca, jego praca i pewna niewydolność wychowawcza skutkowały zaniechaniem przez niego prób podejmowania działań naprawczych w kwestii realizowania przez córkę obowiązku szkolnego.
W wyniku działań podjętych wspólnie przez kilka instytucji dziewczynka otrzymała orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym i została objęta działaniami niwelującymi owo zaburzenie. Jedną z podjętych form terapeutycznych w ramach opracowanego dla Natalki IPET – u są zajęcia rozwijające z j. polskiego realizowane w grupie liczącej kilka osób. Warto tu nadmienić, że Natalka jest dzieckiem bardzo inteligentnym. Ma co prawda braki w opanowaniu materiału programowego z kilku zajęć edukacyjnych, ale posiada też szeroką wiedzę ogólną uzyskaną dzięki czytanym książkom oraz oglądanym programom telewizyjnym o charakterze publicystycznym i edukacyjnym.
Dziewczynka początkowo bardzo nieufnie podchodziła do proponowanych jej działań wspierających. Na pierwszych zajęciach siadała sama, wprowadzane zadania chciała realizować samodzielnie, odrzucając współpracę z innymi dziećmi. Z dużą dozą sceptycyzmu odchodziła też do działań podejmowanych przez nauczyciela. Stopniowo jednak zajęcia zaczęły przynosić oczekiwany efekt. dziewczynka otwiera się zarówno na pomoc nauczycieli, jak też propozycje współpracy ze strony koleżanek i kolegów. Ze względu na zdolności plastyczne uczennicy pierwszy projekt realizowany na omawianych zajęciach miał charakter albumu tematycznego. Dotyczył on omawianej na zajęciach lektury i prace o charakterze literackim wzbogacone były treściami plastycznymi. Główny motyw dekoracyjno – tematyczny został wykonany zgodnie z koncepcją artystyczną Natalki.
Już w toku wykonywania prac uczennica przełamywała bariery dotyczące jej relacji z grupą i nauczycielką. Na buzi dziewczynki coraz częściej pojawiał się uśmiech, wypierający niepewność, nieufność, oznaki poczucia zagrożenia. Ogromna duma opromieniała twarzyczkę bohaterki podczas klasowej prezentacji wykonanego albumu.
Oczywiście, zajęcia rozwijające z j. polskiego nie stanowią jedynego wsparcia Natalki. Uzyskana wspólnym działaniem poprawa społecznego funkcjonowania IPET –u Natalki. Nabiera ona śmiałości, pewności siebie, uczy się budowania właściwych relacji z rówieśnikami. Dostrzega też, iż działania nauczycieli i terapeutów są kierowane na udzielanie jej wszechstronnej pomocy. Znacząco poprawiła się też frekwencja dziewczynki na zajęciach szkolnych. Dzięki temu stopniowo nadrabia zaległości wynikłe z długich nieobecności. Nasze rokowania co do przyszłości edukacyjnej Natalki są pełne optymizmu, do czego przyczyniły się też zajęcia rozwijające z j. polskiego.

nauczyciel j. polskiego Anna Tlaga
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.