Katalog

Katarzyna olankowska - Lis, 2019-03-06
Bydgoszcz

Zajęcia artystyczne, Program nauczania

„ Świat wyobraźni widziany oczami artterapii” – program zajęć z atterapii

- n +


„ Świat wyobraźni widziany oczami artterapii” –
PROGRAM ZAJĘĆ Z ARTTERAPII


Wstęp
Termin "arteterapia" pierwszy raz pojawił się w latach czterdziestych XX wieku w literaturze anglojęzycznej. W polskim piśmiennictwie pojęcie to zaczęło funkcjonować nieco później i było zamiennie określane jako: "kulturoterapia", "arterapia", "artterapia", "artoterapia", "terapia rysunkiem" itd. Pojęcie "arteterapia" pochodzi od słów: ars - sztuka i therapeuein - leczenie.
Szeroko rozumiana arteterapia jest definiowana jako "układ poglądów i czynności ukierunkowanych na utrzymanie i podnoszenie poziomu jakości życia ludzi przy pomocy szeroko rozumianych dzieł sztuki i uprawiania sztuki" (E. Grzebyk).
Wąskie znaczenie terminu "arteterapia" oznacza terapię stosującą sztuki plastyczne i nosi nazwę "plastykoterapii" lub "terapii malarskiej". Określa się ją jako "spontaniczną twórczość chorych, poddanych opiece terapeutów lub działania kreacyjne, plastyczne podejmowane w sytuacji terapeutycznej przez osoby uprzednio nietwórcze w zakresie plastyki." (W. Szulc)
Sztuka jest odbiciem ludzkich marzeń, ideałów, wartości i dążeń. W niej ujawniają się ludzkie uczucia i emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sztuka jest nieodłącznym atrybutem ludzkiej egzystencji. Pełni funkcję katharsis.
Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej dziecko lub osoba dorosła zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń. Odgrywa istotną rolę wobec, np. dzieci z rodzin, gdzie nie dopuszcza się do ujawniania uczuć, gdzie są one tłumione bądź też wyrażane w niewłaściwej formie. Dzięki arteterapii można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną a szczególnie takie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nieraniący innych sposób. Ponadto wzmacnia przekonanie, iż można bez poczucia winy i lęku przed karą przyznać się do przeżywania buntu, cierpienia i wielu innych negatywnych emocji.
Sztuka pomaga kształtować osobowość dziecka - z jednej strony stwarza możliwość ujawnienia stłumionych uczuć, zaś z drugiej strony przejmuje nad nimi kontrolę i uwalnia od napięć. Wpływa również na samoocenę i poczucie własnej wartości. Jest sposobem porozumienia z sobą i innymi.
Podstawowym celem arteterapii jest ujawnienie zahamowań blokujących poznanie, uczenie się, rozwój zdolności, kształtowanie osobowości. Jej założeniem jest odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian w zachowaniu.


Arteterapia może być realizowana poprzez:
- muzykoterapię,
- choreoterapię,
- teatroterapię,
- biblioterapię,
- sztuki plastyczne.
CEL GŁÓWNY: wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeb oraz przejawiane przez niego formy aktywności
CELE ETAPOWE:
1. rozładowanie negatywnych napięć, emocji, i agresji
2. podnoszenie poziomu samoakceptacji
3. uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych
4. rozwijanie sprawności manualnej
5. stymulowanie i pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia
6. stwarzanie możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych
7. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
8. zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie
9. eliminowanie i łagodzenie przejawów zaburzeń zachowania
CELE TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNE:
1. zachęcanie do ekspresji twórczej
2. relaks, wyciszenie
3. doskonalenie sprawności manualnej i doskonalenie kontroli nad własnymi ruchami
4. kształcenie percepcji wzrokowo-ruchowej
5. pobudzanie rozwoju motoryki
6. rozwijanie wyobraźni twórczej, estetyki
7. wzbogacanie słownictwa
8. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
9. wdrażanie do cierpliwości i staranności w pracy własnej i grupy
10. doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
11. zwiększanie poczucia bezpieczeństwa w grupie
12. kształtowanie wrażliwości na potrzeby środowiska — wykorzystanie surowców wtórnych jako możliwości ochrony środowiska
13. kształtowanie poczucia przydatności wykonywanych prac
14. rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za wyniki własnej pracy
15. utrwalenie kalendarza świąt w tradycji regionu, rodziny
16. ukazywanie bogactwa kultury własnego narodu i innych państw
17. poznanie różnorodnych form wypowiedzi poprzez warsztat plastyczny (tworzywa, techniki plastyczne, rodzaje materiałów plastycznych, sposoby łączenia itp.)
18. pobudzanie wszechstronnego rozwoju dziecka przez stwarzanie możliwości do samorealizacji przez środki artystyczne


SPODZIEWANE EFEKTY:dziecko
• wraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany,
• przeżywa sukces,
• czuje się zauważone i doceniane,
• nabywa większej pewności siebie,
• podwyższa własny poziom samooceny i samoakceptacji,
• nawiązuje prawidłowe kontakty rówieśnicze,
• jest wrażliwe na potrzeby innych,
• potrafi pracować w grupie,
• rozwija własną wrażliwość estetyczną,
• posiada niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedze z tego zakresu

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

METODY: metody pracy oparte na spontanicznej aktywności dziecka dostosowane do jego możliwości percepcyjnych
• indywidualizacja środków i metod
• powolne stopniowanie trudności
• ciągłość oddziaływań
FORMA ZAJĘĆ: indywidualna i zespołowa

ZASADY PROCESU ARTETERAPEUTYCZNEGO
— uczestnictwo w zajęciach i decydowanie dziecka o swojej aktywności w proponowanej tematyce
— dwupoziomowa komunikacja polegająca na porozumiewaniu się w sferze werbalnej i niewerbalnej
— wyrażanie emocji ujawniających uczucia
— sprzeciw wobec rywalizacji w grupie
— stosowanie różnorodnych środków oddziaływań (światło, dźwięk, muzyka)
— zasada„tu i teraz” podkreślająca wagę doznań doświadczanych podczas zajęćTEMATYKA ZAJĘĆ oparta na działaniach w zakresie:

1. Różnorodność świata barw– mandale — barwy podstawowe, pochodne, zimne, ciepłe, czyste, złamane;
— nabywanie pewności siebie, podwyższanie poziomu samoakceptacji, odkrywanie własnych możliwości twórczych;
2. Finger painting– malowanie palcami
— pokonanie lęku wejścia w nowa grupę, odreagowanie napięcia, pobudzanie własnej fantazji, nazywanie własnych myśli, uczuć, pragnień, umiejętności słuchania innych
3. Prace w papierze– okolicznościowe pocztówki, witraże, wycinanki, formy dekoracyjne
— rysowanie według szablonu, planowanie płaszczyzny (praca w danym formacie) łączenie różnych materiałów, rozumienie potrzeby oszczędzania papieru, pobudzanie wyobraźni
4.Odciski w masie plastycznej, glinie – komponowanie postaci, obrazków, form dekoracyjnych
5. Prace z masy solnej– wazoniki, ozdoby świąteczne, ramki (przedmioty użytkowe)
— projektowanie własnych form przestrzennych, usprawnianie motoryki, łączenie różnych elementów za pomocą masy solnej, manipulowanie tworzywem, podejmowanie decyzji metodą prób i błędów, zaangażowanie wszystkich zmysłów, rozładowanie napięcia, usprawnianie percepcji wzrokowej i spostrzegawczości
6. Prace z surowców ekologicznych– ozdoby, kartki okolicznościowe, portrety, obrazki tematyczne
— wycinanie, łączenie, kruszenie, klejenie, tworzenie kompozycji wg własnego pomysłu, rozumienie potrzeby zbierania różnych tworzyw i surowców z możliwością wykorzystania i zastosowania w innych dziedzinach
7. Origamii- sztuka składania papieru– proste formy konstrukcyjne, przestrzenne, wypukłe
— umiejętność odrysowywania według szablonu opanowanie techniki prawidłowego uchwytu narzędzi tnących, obserwacja i składanie papieru wg podanych wskazówek, dokładność wykonania zagięć papieru
8. Malowanie na szkle– sztuka witrażu – proste formy dekoracyjne
— opanowanie techniki odwzorowywania projektu, odpowiednie dobieranie barw, wykorzystanie wiedzy o łączeniu barw, prawidłowe pokrywanie płaszczyzny według wzoru
9. Collage– łączenie materiałów na płaszczyźnie, w motywach roślinnych, postać ludzka, pejzaż, proste formy
— wykazanie znajomości różnorodnych technik plastycznych i ich możliwości ekspresyjnych, projektowanie i wykonanie tematycznych kompozycji plastycznych.
10.Formowanie postaci , istot z wyobraźni – „patyczaki”.
- inspirowanie i próbowanie tworzenia z patyków różnych gałęzi wyobrażonych postaci, inspirowanie dzieci do twórczego działania
11. Malowanie węglem artystycznym – cieniowanie, kopiowanie wg szablonu.

12. Bazgroty – wyzwalanie z siebie zbędnych emocji, przeżyċ.

13. Eksperymenty muzyczne.
- koncentracja na swoich uczuciach i na ruchu podczas słuchania muzyki;
- zobrazowanie swoich przeżyċ na kartce papieru;

i inne wg zainteresowań uczniów.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.