Katalog

Katarzyna Behot, 2019-03-06
Jugowice

Zajęcia artystyczne, Różne

Autorski program teatralny

- n +

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH
„PaTent”

okres realizacji: luty 2018r.- czerwiec 2019r.
autor programu: mgr Katarzyna Behot
odbiorcy- wychowankowie MOS w Walimiu


KRÓTKI OPIS PROGRAMU

Program jest skierowany do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu. Opiera się on na zaangażowaniu młodzieży w twórczą działalność teatralną. Realizacja programu polega na przygotowaniu trzech spektakli terapeutycznych wg autorskich scenariuszy. Prace nad przygotowaniem spektakli nie ograniczają się jedynie do opanowania tekstu i gry aktorskiej, ale przede wszystkim maja na celu zwrócenie uwagi na współczesne zagrożenia młodych ludzi i umocnienie wśród wychowanków postaw asertywnych. Poprzez zastosowanie różnorodnych form i ćwiczeń teatralnych wychowankowie mogą doznać swoistego katharsis- oczyszczenia, odrodzenia, co może być pomocne w rozładowywaniu wszelkich napięć. Poza aktywnym zaangażowaniem wychowanków w przygotowanie spektakli, program oddziałuje również pośrednio na biernych odbiorców. Uczestnicząc w przedstawieniu teatralnym jako widz, wychowanek w większym lub mniejszym stopniu przeżywa to, co dzieje się na scenie. Identyfikuje się z bohaterami, odczuwa ich radości i smutki, uczy się odróżniać dobro od zła. W ten sposób kształtowane są postawy młodych ludzi.

CELE OGÓLNE – wspomaganie wychowanka w jego całościowym rozwoju: intelektualnym, estetycznym, emocjonalnym, duchowym i fizycznym. Zmniejszanie zjawiska uzależnień oraz zachowań ryzykownych wśród wychowanków poprzez kształtowanie poczucia własnej godności oraz umacnianie postaw asertywnych w oparciu o przygotowywane spektakle terapeutyczne.

Cele dydaktyczne

- poprawa dykcji i usprawnienie aparatu mowy poprzez gimnastykę aparatu mowy oraz ćwiczenia prawidłowej wymowy
- nauka podstaw ruchu scenicznego w postaci komunikatów mimicznych i gestów
- rozwijanie umiejętności indywidualnego interpretowania prezentowanych tekstów lub ich fragmentów
- nauka właściwego stosowania rekwizytów
- nabywanie i rozwijanie umiejętności pracy z mikrofonem
- nabywanie i rozwijanie umiejętności właściwego funkcjonowania aktora na scenie: zajmowania określonego położenia w stosunku do scenografii, czy innych aktorów, czytelnego adresowania wypowiadanych kwestii, utrzymywania emocjonalnego napięcia w relacji aktor-widz lub nawiązywania kontaktu z publicznością
- poszerzenie wiedzy o teatrze


Cele wychowawczo- terapeutyczne:
rozwijanie umiejętności współpracy z grupą rówieśniczą w ramach wspólnego przedsięwzięcia
- rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji o doborze materiału do prezentacji
- rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i wykorzystania potencjału wyobraźni w celu opracowania samodzielnego scenariusza
- rozwijanie umiejętności przełamywania wewnętrznych zahamowań związanych z wystąpieniami przed grupą widzów lub słuchaczy,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji artystycznych
- podnoszenie poczucia własnej wartości i zyskanie poczucia sprawstwa
- rozładowanie napięć emocjonalnych i odreagowywanie stresu
- kompensacja braków rzeczywistości
- budowanie własnej tożsamości
- rozwijanie wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia

ZAMIERZONE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

wychowanek:
jest zintegrowany z grupą
potrafi w lepszym stopniu wypowiadać się
koncentruje uwagę na poszczególnych wypowiedziach
posiada umiejętność dokonywania wzajemnej pozytywnej oceny
posiada umiejętność kreatywnego myślenia
wykonuje spontaniczne „występy”
jest bardziej wrażliwy na rytm, muzykę, ilustrowanie ruchem
jest zainteresowanie zajęciami, wykazuje dużą aktywność podczas zajęć
potrafi umiejętnie kreować proste role,
potrafi umiejętnie analizować opowiadane, czytane zdarzenia, sytuacje
potrafi przyjmować właściwą postawę wobec innych osób
- posiada umiejętność czekania na udzielenie głosu, umiejętność czekania na swoją kolej przy wykonywaniu ćwiczeń, koncentrowanie uwagi na czynnościach innych.
potrafi redukować napięcie emocjonalne
ma zdolność różnicowania mimiki, odczytywania emocji, określania przyczyn emocji
posiada zwiększoną swobodę i plastyczność ruchów
umiejętnie określa własne emocje
potrafi tworzyć atmosferę wzajemnego zaufania, akceptacji, poczucia
bezpieczeństwa

DOKUMENTACJA PROGRAMU
zapisy w dzienniku
karty oceny wychowanków
ankiety
krótkie teksty o zrealizowanych przedsięwzięciach umieszczane na stronie internetowej placówki

EWALUACJA PROGRAMU:
Przedmiotem ewaluacji są wyniki końcowe, jakie wychowanek osiągnie w wyniku realizacji programu w zakresie postaw i umiejętności. Dokonana ona zostanie po zakończeniu każdego semestru(licząc od momentu rozpoczęcia realizacji programu). W tym celu zostaną wykorzystane karty oceny wychowanków, ankiety oraz analiza przygotowania spektakli terapeutycznych.

FORMY REALIZACJI PROGRAMU
- ćwiczenia aparatu mowy i dykcyjne
- ćwiczenia oddechowe
- teatr samorodny (improwizacje)
- drama
- pantomima
- teatr cieni
- teatr masek
- czarny teatr
- spektakl terapeutyczny


HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU
TERMIN
ZADANIA
LUTY 2018
Zapoznanie uczestników z celami i sposobami realizacji programu.
Stworzenie kontraktu grupowego.
Integracja zespołu
MARZEC 2018
Proste ćwiczenia teatralne.
Zapoznanie wychowanków z różnorodnymi formami teatralnymi.
Wdrażanie do umiejętnej pracy w grupie.
KWIECIEŃ 2018
Prace nad przygotowaniem autorskiego scenariusza terapeutycznego.
MAJ 2018
Przygotowywanie spektaklu. Doskonalenie gry aktorskiej.
Wdrażanie do przyjmowania uwag i wskazówek reżyserskich.
CZERWIEC 2018
Zaprezentowanie spektaklu terapeutycznego podczas „III Walimskiego Dnia Profilaktyki”.
Podsumowanie udziału wychowanków w realizacji programu. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych oraz przygotowanie kart oceny wychowanka.
WRZESIEŃ 2018
Przypomnienie celów programu oraz założeń kontraktu. Ćwiczenia dykcyjne i tetaralne. Krótkie wprawki aktorskie.
PAŻDZIERNIK 2018
Prace nad autorskim scenariuszem
LISTOPAD 2018
Przygotowanie spektaklu. Zaprezentowanie spektaklu terapeutycznego.
GRUDZIEŃ 2018
Wykorzystanie warsztatu pracy wychowanków do pomocy w przygotowaniu jasełek.
STYCZEŃ 2019
Zastosowanie różnorodnych form teatralnych: drama, pantomima, teatr cieni.
LUTY 2019
Zastosowanie różnorodnych form teatralnych: czarny teatr, teatr masek
MARZEC 2019
Prace nad przygotowaniem autorskiego scenariusza terapeutycznego.
KWIECIEŃ 2019
Przygotowywanie spektaklu. Doskonalenie gry aktorskiej.
Wdrażanie do przyjmowania uwag i wskazówek reżyserskich.
MAJ 2019
Przygotowywanie spektaklu. Doskonalenie gry aktorskiej.
Wdrażanie do przyjmowania uwag i wskazówek reżyserskich.
CZERWIEC 2019
Zaprezentowanie spektaklu terapeutycznego podczas „IV Walimskiego Dnia Profilaktyki”.
Podsumowanie realizacji programu. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej i jej analiza

Harmonogram może ulec zmianie w trakcie realizacji programu.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.