Katalog

Aneta Łazuga, 2019-03-06
Łuków

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Aneta Katarzyna Łazuga


Imię i nazwisko
mgr Aneta Katarzyna Łazuga


Kwalifikacje

magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej; studia podyplomowe wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką

Stanowisko
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Placówka oświatowa
Zespół Szkół w Czerśli Przedszkole im. Jana III Sobieskiego

Okres stażu
2 lata i 9 miesięcy
tj. od 01.09.2016r. do 31.05.2019r.

Dyrektor placówki oświatowej
mgr Dorota Goławska

Cel główny
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli: art. 9d ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z póź. zm.), rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz.393).
Sierpień/Wrzesień 2016r.

Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego.
Sierpień 2016r.

Wrzesień 2016r.

Czerwiec 2019r. Wniosek

Plan rozwoju zawodowego

Sprawozdanie
3. Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.


Udział w opracowywaniu dokumentów szkolnych i przedszkolnych:
- Program Profilaktyczny „Jestem bezpieczny” na rok szkolny 2016/2017 i 2018/2019

- Harmonogram posiedzeń zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego.

- Praca w zespole ewaluacyjnym.
Sierpień 2016r.
Okres stażu.


Wg harmonogramu Dyrektora. Program, potwierdzenie Dyrektora.Harmonogram.


Sprawozdanie.
4. Przeprowadzenie
analizy własnej pracy.

Hospitacja zajęć przez dyrektora, ich omówienie, wnioski i ocena dokonań.
Wg harmonogramu hospitacji Dyrektora. Arkusze hospitacyjne,
scenariusze zajęć.

5. Samodzielne lub poprzez
udział w różnych
formach doskonalenia zawodowego pogłębianie
swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Uczestniczenie w różnych formach
wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia
zawodowego (konferencje, warsztaty, kursy).

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i radach szkoleniowych.

Systematyczne śledzenie literatury
metodycznej i dydaktycznej, korzystanie
z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych. Okres stażu.Okres stażu.


Okres stażu.


Zaświadczenia.Protokoły.


Literatura, wykaz stron
internetowych.
6.


Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć
poprzez stosowanie różnych metod pracy.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i zabaw różnymi metodami. Okres stażu.

Scenariusze zajęć, zdjęcia.
7.

Czynny udział w tworzeniu dokumentacji
przedszkola.

Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć zgodnie z rozporządzeniami MEN.

Opracowywanie i realizacja planów miesięcznych.

Prowadzenie obserwacji dziecka.

Przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej dziecka 6-letniego.Pisanie protokołów z posiedzeń zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
Okres stażu.


Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

.


Okres stażu.


Okres stażu.

Dziennik zajęć.


Plany miesięczne.

Arkusze obserwacji.

Wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej dzieci.


Protokoły.


Kronika przedszkolna.

8.
Wykonanie czynności dodatkowych. Dbanie o wystrój sali poprzez aktualizowanie dekoracji zgodnie z porami roku.

Wykonywanie dekoracji związanych z organizacją uroczystości przedszkolnych oraz wykonywanie gazetek na tablicy informacyjnej.
Okres stażu.


Okres stażu.


Zdjęcia.


Zdjęcia.9.


Współpraca z rodzicami
i środowiskiem
rodzinnym.Opracowanie kontraktu i zawarcie go z rodzicami.

Prowadzenie zebrań grupowych z rodzicami.

Pedagogizacja rodziców.

Konsultacje indywidualne z rodzicami.

Zajęcia otwarte dla rodziców.

Włączanie rodziców do uczestniczenia w organizowaniu uroczystości przedszkolnych. Sierpień 2016r.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu.


Kontrakt.

Lista obecności.

Referaty.

Notatki ze spotkań.

Scenariusze zajęć.

Potwierdzenia rodziców.


10.

Organizowanie konkursów przedszkolnych.

Opracowanie regulaminów i przeprowadzenie konkursów.
Zadbanie o nagrody dla laureatów i uczestników.

Okres stażu. Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania.

11. Udział wychowanków w różnych konkursach, przeglądach.
Przygotowanie wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach, festiwalach, przeglądach i turniejach poza placówką.
W miarę potrzeb.
Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania, kronika przedszkolna, strona internetowa szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.

2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki
komputerowej.Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej.
Udział w szkoleniach on-line

Opracowywanie dokumentów, sprawozdań,
scenariuszy zajęć, uroczystości, planów miesięcznych.

Opracowywanie dla potrzeb własnych wzorów dyplomów, zaproszeń, podziękowań itp.

Opracowanie dokumentacji wychowawcy przedszkola.

Samodzielne opracowywanie prezentacji multimedialnych i wykorzystanie na zajęciach lub zebraniach z rodzicami.

Przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Korzystanie ze strony MEN – śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego oraz aktualności na portalach edukacyjnych.

Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

Publikowanie opracowanych materiałów na stronach internetowych dla nauczycieli np. plan rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć.
Okres strażu.

Na bieżąco.W miarę potrzeb.Okres stażu.


W miarę potrzeb.Na bieżąco.

Na bieżąco.Okres stażu.


Okres stażu.


. Zaświadczenia.

Dokumentacja, sprawozdania,
scenariusze, plany.


Wzór dyplomu, zaproszenia,
podziękowania.


Sprawozdania z pracy grupy przedszkolnej.

Prezentacje.

.

Teczka „Awans zawodowy”.

Strona MEN.Strony internetowe.


Potwierdzenie publikacji.

3.
Promocja przedszkola
w środowisku.
Promowanie ciekawych wydarzeń i imprez przedszkolnych w środowisku lokalnym poprzez przygotowanie informacji na stronę internetową szkoły i gminy oraz do gazety lokalnej.
Okres stażu.
Strona internetowa szkoły, gminy, gazeta lokalna.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia sie wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych.
Współpraca z nauczycielami innych grup przedszkolnych, omawianie bieżących problemów opiekuńczo – wychowawczych.
W miarę potrzeb. Protokoły zebrań.


2. Prowadzenie zajęć otwartych.

Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela stażysty i innych zainteresowanych nauczycieli.
Okres stażu.
Harmonogram zajęć.

3. Przeprowadzenie szkolenia w ramach WDN.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej.
Okres stażu.

Potwierdzenie Dyrektora.

4. Współpraca
z nauczycielami.
Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych oraz realizacji programów edukacyjnych.
Okres stażu.
Scenariusze, zdjęcia, sprawozdania z programów edukacyjnych.
5. Pełnienie obowiązków opiekuna stażu.
Opieka nad nauczycielem-stażystą. rok szkolny 2016/2017
Potwierdzenie Dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.

Kształtowanie
umiejętności autorskiego
projektowania własnych
działań.
Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnego programu z zakresu zajęć plastycznych: „Mali Artyści - kreatywny świat plastyki” Okres stażu.

Program i inna dokumentacja z nim związana.2.

Udział w ogólnopolskich akcjach promujących działalność wychowawczą np. „Cała Polska czyta dzieciom”.

Zorganizowanie tygodnia czytania bajek przez rodziców i innych nauczycieli oraz personelu placówki.
Okres stażu.

Zdjęcia,
potwierdzenie Dyrektora.§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca ze
środowiskiem lokalnym.
Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Ryżkach ( przygotowanie paczek, upominków itp.)

Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi. (kuźnia, zakład mechaniki pojazdowej, zakład odzieżowy).
Okres stażu.Okres stażu. Potwierdzenie, zdjęcia.Zdjęcia.


2. Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola. Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka Miejska w Łukowie, Poczta Polska, Muzeum Regionalne itp.

Okres stażu

Karta wycieczki, zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora
3. Rozbudzanie zainteresowań kulturą i sztuką. Wyjazdy do kina, teatru.


Okres stażu. Karta wycieczki, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Łukowie. Kierowanie uczniów na badania.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia na podstawie orzeczenia. Wg. potrzeb.Opinie z poradni.
2. Współpraca z pedagogiem i logopeda szkolnym.
Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą. Okres stażu.

Rozmowy indywidualne, opis działań.
3. Współpraca z nauczycielami szkoły podstawowej.
Udział w zajęciach otwartych.

Korzystanie z doświadczenia innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.
W miarę potrzeb.
Potwierdzenie.
4. Współpraca z Komendą
Powiatową Policji w Łukowie.
Zaproszenie przedstawicieli policji na spotkanie z dziećmi.
Okres stażu Potwierdzenie, zdjęcia.
5. Nawiązanie współpracy z Komenda Powiatową Straży Pożarnej w Łukowie.

Zaproszenie przedstawicieli straży pożarnej do przedszkola.
Zorganizowanie wycieczki do Straży Pożarnej w Łukowie.
Okres stażu.
Potwierdzenie, zdjęcia.


6. Udział w różnych
akcjach i zbiórkach.

Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”,
,,Górze grosza” itp.

Aktywny udział w organizowaniu pomocy
dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Łukowie (zbiórka odzieży, książek, zabawek).

Udział w zbiórkach: baterii, nakrętek itp.
Okres stażu.


Okres stażu.Okres stażu. Zdjęcia.


Potwierdzenie.Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.


Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Opis i analiza dwóch
przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Charakterystyka, diagnoza problemu, podjęcie adekwatnych działań, wnioski. Okres stażu.


Opis przypadków.
Plan może ulec modyfikacji w zależności od wynikłych potrzeb lub sytuacji, które mogą zaistnieć w czasie trwania stażu.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.