Katalog

Teresa Chmielowiec, 2019-03-06
Werchrata

Zajęcia zintegrowane, WSO

Przykładowe formuły oceny opisowej dla klasyI

- n +

Teresa Chmielowiec

Przykładowe formuły oceny opisowej dla klasy I
EDUKACJA POLONISTYCZNA
Wypowiedzi :
6 – wypowiada się pełnymi zdaniami , poprawnie gramatycznie i stylistycznie, bogatym słownictwem
5 – wypowiada się pełnymi zdaniami , poprawnie gramatycznie i stylistycznie
4 - wypowiada się prostymi zdaniami , poprawnie gramatycznie i stylistycznie
3 – na ogół udziela krótkich odpowiedzi na zadane pytania
2 – odpowiada na pytania pojedynczymi wyrazami
1 – niechętnie się wypowiada
Czytanie :
6 –czyta płynnie i bezbłędnie z intonacją , doskonale rozumie czytany tekst
5 – czyta całymi wyrazami , bezbłędnie ,głośno i wyraziście w bardzo dobrym tempie ;
rozumie czytany tekst
4 – czyta sposobem mieszanym, w dobrym tempie , czasami popełnia błędy, na ogół rozumie czytany tekst
3 – czyta wolno głosując, popełnia błędy , nie zawsze rozumie czytany tekst
2 - czyta wolno głosując, często popełnia błędy, nie rozumie czytanego tekstu
1 – myli litery, czyta łatwiejsze wyrazy, nie rozumie czytanego tekstu
Pisanie :
6 – prawidłowo i kształtnie pisze litery, teksty przepisuje bezbłędnie w szybkim tempie, z pamięci pisze
Starannie i bezbłędnie
5 – prawidłowo pisze litery, teksty przepisuje bezbłędnie w szybkim tempie, z pamięci pisze popełniając
nieliczne błędy
4 - prawidłowo pisze litery, teksty przepisuje w średnim tempie i czasami popełnia błędy, z pamięci pisze
popełniając nieliczne błędy
3 – nie zawsze prawidłowo odtwarza kształty liter, teksty przepisuje wolno i z błędami, z pamięci pisze
popełniając błędy
2 – nie zawsze prawidłowo odtwarza kształty liter, teksty przepisuje zbyt wolno i z błędami, z pamięci
pisze popełniając liczne błędy
1 - nie zawsze prawidłowo odtwarza kształty liter, teksty przepisuje bardzo wolno i z licznymi błędami, z
pamięci pisze popełniając bardzo liczne błędy.
EDUKACJA MATEMATYCZNA
6- obliczenia wykonuje w pamięci w szybkim tempie i bezbłędnie , samodzielnie układa i rozwiązuje proste
zadania tekstowe
5- obliczenia wykonuje w pamięci i bezbłędnie, samodzielnie układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe
4 - obliczenia wykonuje niezbyt szybko ,czasami posługuje się konkretami, czasami popełnia błędy , na ogół
układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe
3- obliczenia wykonuje wolno, posługuje się konkretami, popełnia błędy, rozwiązuje łatwiejsze proste
zadania tekstowe
2- obliczenia wykonuje bardzo wolno, posługuje się konkretami, popełnia liczne błędy, proste zadania
tekstowe rozwiązuje z pomocą nauczyciela
1- myli cyfry, nie wykonuje obliczeń , nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych
EDUKACJA SPOŁECZNA i PRZYRODNICZA
6 – doskonale zna omawiane treści przyrodniczo- geograficzne, w czasie zajęć jest aktywny i
zainteresowany
5- bardzo dobrze zna omawiane treści przyrodniczo- geograficzne, w czasie zajęć jest aktywny
4 – dobrze zna omawiane treści przyrodniczo- geograficzne, w czasie zajęć jest aktywny
3 – zna niektóre omawiane treści przyrodniczo- geograficzne, w czasie zajęć jest mało aktywny
2 – słabo zna podstawowe treści przyrodniczo- geograficzne, w czasie zajęć jest bierny
1- nie zna podstawowych treści przyrodniczo – geograficznych , nie jest zainteresowany zajęciami
EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA
6 – bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach pl.– tech., prace są bardzo bogate w szczegóły w pełnej gamie kolorów , bardzo estetyczne i o oryginalnym rozwiązaniu
5 - bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach pl.– tech., prace są bogate i bardzo estetyczne
4 - chętnie uczestniczy w zajęciach pl.– tech., prace nie zawsze są bogate i estetyczne
3- uczestniczy w zajęciach pl.– tech., prace są schematyczne i mało staranne , nie zawsze dokończone
2- uczestniczy w zajęciach pl.– tech., prace są ubogie i niestaranne , często nie są dokończone
1- w czasie zajęć pl. – tech. jest bierny.
EDUKACJA MUZYCZNA
6 – chętnie, samodzielnie i poprawnie śpiewa poznane piosenki, ma doskonałe poczucie rytmu
5 – chętnie, samodzielnie śpiewa poznane piosenki , ma bardzo dobre poczucie rytmu
4 - samodzielnie śpiewa niektóre poznane piosenki , ma dobre poczucie rytmu
3 - śpiewa z grupą poznane piosenki , ma słabe poczucie rytmu
2 – śpiewa niezbyt chętnie z grupą , ma słabe poczucie rytmu
1- nie śpiewa piosenek , niechętnie uczestniczy w zajęciach
WYCHOWANIE FIZYCZNE
6- bardzo chętnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, bardzo starannie wykonuje ćwiczenia
gimnastyczne , zawsze przestrzega zasad, jest bardzo sprawny fizycznie
5- chętnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, starannie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne ,
zawsze przestrzega zasad, jest sprawny fizycznie
4 - chętnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, nie zawsze starannie wykonuje ćwiczenia
gimnastyczne , nie zawsze przestrzega zasad,
3- uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, nie zawsze starannie wykonuje ćwiczenia
gimnastyczne , często nie przestrzega zasad,
2- niechętnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, niestarannie wykonuje ćwiczenia
gimnastyczne , nie zawsze przestrzega zasad,
1 - bardzo niechętnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, często nie wykonuje ćwiczeń
gimnastycznych , nie przestrzega zasad,
EDUKACJA INFORMATYCZNA
6 – bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach komputerowych, umie obsługiwać stanowisko komputerowe,
bardzo sprawnie posługuje się poznanymi programami
5 - bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach komputerowych, umie obsługiwać stanowisko komputerowe,
sprawnie posługuje się poznanymi programami
4 - chętnie uczestniczy w zajęciach komputerowych, umie obsługiwać stanowisko komputerowe,
posługuje się poznanymi programami
3- uczestniczy w zajęciach komputerowych, z pomocą umie obsługiwać stanowisko komputerowe, z
pomocą posługuje się poznanymi programami
2- uczestniczy w zajęciach komputerowych, z pomocą umie obsługiwać stanowisko komputerowe, z
pomocą posługuje się łatwymi narzędziami
1- w czasie zajęć komputerowych jest bierny.
ZACHOWANIE
a -uczeń bardzo aktywny i samodzielny, bardzo sumiennie wypełnia obowiązki wynikające z roli ucznia ,
ma właściwe relacje z nauczycielami i rówieśnikami, przestrzega zasad współżycia w grupie, w
sytuacjach konfliktowych zachowuje spokój i rozwagę
b - uczeń aktywny i samodzielny, stara się wypełniać obowiązki wynikające z roli ucznia , relacje z
nauczycielami i rówieśnikami sporadycznie są niewłaściwe, nie zawsze przestrzega zasad współżycia w
grupie, w sytuacjach konfliktowych stara się zachować spokój i rozwagę
c - uczeń mało aktywny , samodzielny, stara się wypełniać obowiązki wynikające z roli ucznia , relacje z
nauczycielami i rówieśnikami często są niewłaściwe, często nie przestrzega zasad współżycia w
grupie, w sytuacjach konfliktowych czasami nie umie zachować spokoju i rozwagi
d -uczeń mało aktywny i mało samodzielny, często nie wypełnia obowiązków wynikających z roli ucznia ,
relacje z nauczycielami i rówieśnikami bardzo często są niewłaściwe, często nie przestrzega zasad
współżycia w grupie, w sytuacjach konfliktowych nie umie zachować spokoju i rozwagi

EDUKACJA JĘZYKOWA - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY- ANGIELSKI
6 – bardzo sprawnie posługuje się słownictwem angielskim , jest aktywny na zajęciach
5 – sprawnie posługuje się poznanym słownictwem angielskim
4 – posługuje się poznanym słownictwem angielskim, popełnia nieliczne błędy
3 - słabo posługuje się poznanym słownictwem angielskim, popełnia liczne błędy
2 - bardzo słabo posługuje się poznanym słownictwem angielskim, popełnia liczne błędy
1 - nie posługuje się poznanym słownictwem angielskim w wymaganym zakresie

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.