Katalog

Alicja Dec, 2019-03-15
Lublin

Mateusz Wieczorek
Edukacja czytelnicza, Konspekty

700-lecie Lublina, miasto w historii i poezji.

- n +

Konspekt lekcji bibliotecznej realizowanej w ramach priorytetu wychowawczego
w klasach liceum i technikum, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie.

Czas: 45 minut.
Temat: 700-lecie Lublina, miasto w historii i poezji.
Środki dydaktyczne:
- książki stanowiące bazę wiedzy na temat historii Lublina i jego walorów turystycznych,
- nagranie audio „Poematu o mieście Lublinie” J. Czechowicza (1 płyta CD czas 14 min. 14 sek.) jako ilustracja dźwiękowa tematu.
Cele ogólne:
- propagowanie 700-lecia Lublina,
- skorelowanie tematu zajęć z treściami przedmiotowymi edukacji regionalnej,
- utrwalanie wiedzy na temat patronów ZSE,
- realizacja projektu wychowawczego.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
– poznaje ważne wydarzenia z 700-letniej historii Lublina,
- zna i potrafi zinterpretować symbolikę herbu miasta,
- umie scharakteryzować związki rodziny Vetterów z Lublinem i wskazać materialne ślady ich obecności w mieście,
- ma świadomość inspirującej roli Lublina w twórczości J. Czechowicza.
Metody pracy:
- rozmowa nauczająca,
- praca w grupach oparta na korzystaniu ze źródeł informacji.
Formy pracy:
- praca w grupach
Przebieg zajęć.
I. Faza wstępna:
- sprawdzenie obecności,
- odniesienie się do głównych założeń obchodów 700-lecia Lublina.
II. Faza realizacji:
- określenie celu przeprowadzenia zajęć odnoszących się do obchodów 700-lecia Lublina,
- uzyskanie od uczniów (w trakcie rozmowy nauczającej) ich refleksji na temat uczestnictwa w imprezach jubileuszowych,
- omówienie zagadnień będących przedmiotem pracy w grupach i rozdanie literatury przedmiotu, na którą składają się opracowania historyczne i przewodniki turystyczne,
- prezentacja audio „Poematu o mieście Lublinie” J. Czechowicza.
III. Faza podsumowująca:
- sprawdzenie poprawności udzielonych odpowiedzi. Każda z grup przedstawi odpowiedź na jedno wskazane przez nauczyciela pytanie.
Załączniki:
- zestaw pytań do opracowania w grupach,
- spis literatury przedmiotu.Literatura przedmiotu:

1. Historia Lublina w zarysie. Pod red. H. Zinsa. Lublin 1972
2. Kowalczyk I.: Lublin. Stare miasto. Lublin 2005
3. Lublin. Przewodnik. Pod red. B. Nowaka. Lublin 2014
4. Panfil.: Herb Lublina. Lublin 1999
5. Szczygieł R., Śladkowski W.: Lublin. Zarys dziejów miasta. Lublin 1993
Zestaw pytań do opracowania w grupach.

1. Kto i kiedy lokował Lublin na prawach miejskich?
2. Wymień w punktach korzyści wynikające z nadania Lublinowi praw miejskich.
3. Wymień elementy znajdujące się w herbie Lublina, uzasadnij ich symbolikę.
4. Czy Lublin pełnił funkcje stolicy kraju?
5. Wymień obiekty miejskie związane z rodziną Vetterów, określ charakter tych związków.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.