Katalog

Mieczysława Cuber, 2019-03-15
Łazy

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy zajęć wyrównawczych.

- n +

Plan pracy na zajęciach wyrównawczych w klasie III
Edukacji polonistycznej

Cele:
- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych;
- ułatwienie dziecku umiejętności czytania, pisania i liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej;
- kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli;
- wyrabianie własnej motywacji do nauki;
- dostosowanie wymagań do możliwości dziecka;
- stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości;
- wprowadzanie atrakcyjnych form, metod i zasad pracy;
- zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych;
- planowanie i organizowanie sytuacji sprzyjających przezwyciężaniu trudności w nauce.

Semestr I

1.Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu
swobodne i ukierunkowane rozmowy na podany temat
ustne i pisemne układanie planu wydarzeń, opisu, opowiadania, sprawozdania
ćwiczenia w kształtnym pisaniu, wyrabianie czujności ortograficznej
2.Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów.
wyrabianie zdolności prawidłowego kojarzenia dźwięku.
doskonalenie prawidłowej analizy słuchowej wyrazu.
doskonalenie tempa i techniki głośnego czytania.
rozwijanie tempa czytania cichego z jednoczesnym rozumieniem treści.
doskonalenie układania opowiadań twórczych związanych z treścią utworu, np. dalsze losy bohaterów.
3.Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku
stopniowanie przymiotników określających cechy charakterystyczne bohaterów historyjek obrazkowych
ćwiczenia w rozpoznawaniu czasów: teraźniejszego, przeszłego i przyszłego
doskonalenie odmiany czasownika przez osoby, liczby, czasy
ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z h, ch, rz, ż, u, ó
ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z „ą” i „ę”
4. Ćwiczenia słownikowo frazeologiczne i syntaktyczne
ćwiczenie umiejętności właściwego doboru związków frazeologicznych stosowanych w określonych formach wypowiedzi pisemnych np. w liście, opisie itp.
5. Utrwalanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100 różnymi sposobami
rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
próby rozwiązywania złożonych zadań tekstowych w jednym zapisie
porównywanie różnicowe
6. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
praktyczne stosowanie przemienności i rozdzielności mnożenia względem dodawania i odejmowania
porównywanie ilorazowe
doskonalenie techniki pamięciowego mnożenia (tabliczka mnożenia)
7.Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.
rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000
dodawanie i odejmowanie dziesiątkami i setkami
ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu sposobem pisemnym
8. Pamięciowe mnożenie i dzielenie w zakresie 1000
Wiadomości praktyczne: obliczenia pieniężne, zegarowe, kalendarzowe

Semestr II
1. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu
swobodne i dłuższe ukierunkowane wypowiedzi na podany temat
ustne i pisemne układanie opowiadania, listu, opisu i sprawozdania
ćwiczenia w kształtnym pisaniu, kaligrafia
2. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów
głośne i ciche czytanie ze zrozumieniem
wyodrębnianie postaci i zdarzeń w utworach literackich, postaci głównych i drugoplanowych
doskonalenie tempa czytania, z właściwą intonacją, ze zwróceniem uwagi na znaki przestankowe
czytanie czasopism dziecięcych
3.Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne
utrwalenie umiejętności rozpoznawania części mowy
odmiana czasownika przez osoby, liczby, czasy
pisownia wyrazów z trudnościami ortograficznymi, „nie” z różnymi częściami mowy oraz nazw własnych wielką literą
4.Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
doskonalenie techniki pamięciowego mnożenia
kolejność wykonywania działań
rozwiązywanie równań na mnożenie i dzielenie do 100
5. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 10 000 i do 1 000 000
6. Algorytm pisemnego dodawania i odejmowania oraz mnożenia i dzielenia
rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych w zakresie poznanych działań
7. Geometria
obliczanie obwodu figur geometrycznych
8. Zadania praktyczne dotyczące ważenia, mierzenia, pojemności, obliczeń zegarowych


Opracowała
Mieczysława Cuber
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.