Katalog

Mieczysława Cuber, 2019-03-15
Łazy

Zajęcia zintegrowane, Różne

Program Kółka Teatralnego

- n +

PROGRAM

KÓŁKA TEATRALNEGO
DLA KLAS I - III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W STRZEBINIU

Spis treści
1. Wstęp
2. Założenia programu
3. Cele
4. Metody pracy
5. Formy pracy
6. Treści programu
7. Zakładane osiągnięcia
8. Plan pracy kółka teatralnego
9. Ewaluacja
10. Bibliografia

1. Wstęp
Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów klas młodszych. Mają ogromną przyszłość, szczególnie w nauczaniu zintegrowanym, są zgodna z duchem reformy i nadają kształt nowoczesnej polskiej szkole. Znaczenie edukacji teatralnej jest niezwykle ważne w kształtowaniu postawy aktywnego uczestnika i odbiorcy kultury. Dla dzieci najlepszą formą aktywności jest zabawa. Poprzez zabawę w teatr uczą się ról społecznych, poznają wartości, które są cenne w życiu, kształtują szacunek dla drugiego człowieka, odkrywają inny świat. Teatr dziecięcy wyzwala najbardziej skuteczną metodę uczenia się. Szkolna edukacja teatralna poprzez pracę w zespole, umożliwia dzieciom zrozumienie znaczenia, tolerancji i konieczności liczenia się z innymi ludźmi. To nauka współodpowiedzialności i okazja do specyficznych kontaktów między uczniami oraz między dziećmi a nauczycielem, który w czasie tych zajęć zdobywa więcej wiadomości o swoich wychowankach niż w trakcie codziennych lekcji.
Dzieci zawsze bardzo chętnie bawią się w teatr, lubią wcielać się w różne role i to stało się inspiracją do podjęcia działań w zakresie opracowania programu kółka teatralnego. Jest on przeznaczony dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej. Łączy on formy inscenizacji tekstów literackich z formami ekspresji ruchowej oraz ćwiczeniami usprawniającymi wymowę. W trakcie spotkań uczniowie będą pracować nad perfekcją słowa i ruchu. Sprawdzą i rozwiną swoje umiejętności: aktorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne.
Zajęcia koła teatralnego to również jedna z form spędzania wolnego czasu, źródło przeżyć i wzruszeń, które zostają utrwalone w pamięci na całe życie.
2. Założenia programu
Program ten będzie realizowany podczas dodatkowej godziny pozalekcyjnej. Uczniowie poszerzą swoje słownictwo związane z teatrem, zapoznają się z zasadami przygotowywania przedstawień. Bycie aktorem dowartościowuje dzieci, sprawia, że zaczną wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni będą patrzeć na nich z podziwem. Teatr rozwija dzieci intelektualnie, wzbogacając ich świat nowymi treściami.
Udział w spektaklu wiąże się z tym że, przełamie u dzieci wstyd i nieśmiałość. Istotną rolę w strategii wychowawczo - dydaktycznej program przypisuje również kontaktowi ze środowiskiem lokalnym, rodzicami, Domem Kultury w Strzebiniu
i Koszęcinie.
3. Cele ogólne:
1) Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
2) Wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
3) Rozbudzanie zainteresowań uczniów literaturą i teatrem.
Cele szczegółowe:
- rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów,
- doskonalenie umiejętności w zakresie techniki mówienia, dykcji, interpretacji fonicznej i znaczeniowej tekstu,
- wdrażanie do samodzielności,
- eliminowanie nieśmiałości,
- uświadomienie własnych predyspozycji i możliwości,
- rozwijanie odpowiedzialności za własne działania,
- rozwijanie koncentracji i wyobraźni,
- doskonalenie mimiki, ekspresji i ruchów ciała,
- pobudzanie do aktywności twórczej,
- kształtowanie zamiłowanie do literatury,
- rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej i w zespole,
- pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska lokalnego,
- poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem,
- poznanie specyfiki pracy aktora,
- poznanie procesu twórczego nad spektaklem.

4. Metody realizacji:
- praca z tekstem;
- drama; burza mózgów
- inscenizacje na bazie gotowych tekstów i własnych pomysłów
- projekty dekoracji, kostiumów
- ćwiczenia uwzględniające mimikę, gest, mowę ciała
- ćwiczenia integrujące grupę
- praca indywidualna i zbiorowa
- prace literackie
5. Formy pracy:
- zabawa tematyczna,
- gry sceniczne,
- przedstawienia, wystąpienie przed publicznością,
- wyjazd do kina, teatru,
- omawianie własnej pracy aktorskiej za pomocą nagrań.
6. Treści programowe.
Treści programu są ściśle powiązane z treściami programu nauczania zintegrowanego. Realizując ten program realizuje się zagadnienia programowe programu nauczania zintegrowanego, m.in.:
- organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam),
- organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka i innych ludzi,
- tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi na rzeczach i osobach,
- wzbudzanie zainteresowań obrazem i tekstem,
- tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka,
- umożliwienie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań,
- tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka,
- umożliwienie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu,
- pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja" i zaspakajaniu poczucia bezpieczeństwa,
- identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych,
- uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań,
- umożliwienie dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny,
- umożliwienie zdobycia doświadczenia w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym,
- tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania i do kompromisu,
- wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, np. dobro, prawda, miłość, piękno,
- pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich, filmowych, próba ich oceny i uzasadnienia stanowiska,
- wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny
i oceny zachowań innych,
- stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne
i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.
7. Zakładane osiągnięcia.
Prawidłowa i systematyczna realizacja treści programowych zajęć teatralnych powinna:
- usprawnić narządy mowy i oddychania,
- doskonalić wymowę,
- bogacić słownictwo,
- rozwijać prawidłowe posługiwanie się formami językowymi,
- rozwijać aktywność twórczego działania,
- używać i panować nad własnym ciałem,
- odkrywać emocje,
- panować nad uczuciami,
- swobodnie inscenizować wybrane teksty.
8. Plan pracy kółka teatralnego
1) Zabawy integrujące zespół teatralny.
2) Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.
3) Ćwiczenia emisji głosu.
4) Praca nad dykcją (ćwiczenia szczękowe, językowe, wargowe).
5) Łączenie ruchu i dźwięku (zabawy indywidualne i grupowe).
6) Praca nad koncentracją.
7) Ćwiczenia rozbudzające dziecięcą wyobraźnię.
8) Wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, słowem, ruchem.
9) Moje odczucia wyrażone w ekspresji plastycznej.
10) Wchodzenie w różne stany emocjonalne.
11) Taniec jako sposób wyrażania emocji.
12) Rozmowa na temat znaków w teatrze (gest, mimika, słowo, intonacja, charakteryzacja itp.)
13) Tworzenie scenek dramowych, w których dominującą rolę odgrywają poszczególne znaki.
14) Sposoby komunikowania się reżysera z aktorem (wyznaczanie celu, wchodzenie w role).
15) Tworzenie scenariusza.
16) Zapoznanie dzieci z tekstem scenariusza.
17) Dokładne jego omówienie (analiza tekstu - praca zespołowa).
18) Ćwiczenia w słuchaniu.
19) Ćwiczenia pamięci.
20) Czytanie scenariusza ze zrozumieniem.
21) Czytanie z ekspresją.
22) Czytanie z podziałem na role.
23) Przydział ról poszczególnym uczniom.
24) Projektowanie i wykonanie scenografii, rekwizytów (ćwiczenia manualne).
25) •Dobór muzyki oraz nauka pląsów.
26) Próby scen i całego przedstawienia.
27) Przygotowanie adaptacji.
28) Przygotowanie inscenizacji do scenariusza.
9. Ewaluacja
- ankiety skierowane do rodziców, uczniów
- spektakle teatralne,
- miniatury teatralne.
- wyjazdy do kina oraz teatru
- spotkania
- nagrania kamerą cyfrową
- zdjęcia
10. Bibliografia
1) L. Bajkowska: Teatr marzeń. Prószyński i S-ka, Warszawa 1998 r.
2) K. Pankowska „Edukacja przez dramę” – Warszawa 1997 r.
3) D. Ciechanowski „Teatr szkolny w klasach początkowych” - „Życie szkoły” 1988 r. nr 5
4) Artykuły zaczerpnięte ze stron internetowych.
5) B. Broszkiewicz, J. Jarek „Warsztaty edukacji teatralnej – teatr dziecięcy” – Wrocław 2001 r.
6) J. Dorman „Zabawa dzieci w teatr”- Warszawa 1981 r.
7) J. U. Ciarkowska, M. Sienkiewicz, A. Wilczewski: „Baśniowy świat na scenie”. Wydawnictwo „Innowacje", Goleszów 2000.
8) L. Bajkowska: Teatr marzeń. Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
9) 9.K. Braun „Wprowadzenie do teatru”- Wydawnictwo naukowe W-wa 1998 r.
10) B. Mineyko „Improwizacja w klasach I III” – Warszawa 1986 r.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.