Katalog

Joanna Pachuca, 2019-03-15
Janowiec

Zajęcia zintegrowane, Różne

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny

- n +

INDYWIDUALNY PROGRAM
EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
NA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

DANE
Imię i nazwisko ucznia:
Data urodzenia:
Adres:
Etap edukacji: pierwszy

PODSTAWA OBJĘCIA UCZNIA KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.

1 . ROZPOZNANIE

• Najważniejsze informacje o uczniu: Wnikliwa analiza orzeczenia (diagnoza, zalecenia, uzasadnienie)

Wyniki kontrolnych badań psychologicznych potwierdzają upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim z tendencją do regresu.
Globalne opóźnienie rozwoju funkcji poznawczych decydujących o skuteczności uczenia. Szczególnie niski poziom czynnika rozumowania werbalnego. Uczennica posiada ubogi zasób słów, pojęć i wiadomości ogólnych. Nie rozumie prostych poleceń tekstowych. W niewielkim stopniu dostrzega związki przyczynowo- skutkowe. Zapamiętuje w sposób mechaniczny bez logicznego wiązania treści.
Znacznie zaburzona percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, symptomy zaburzeń percepcji słuchowej. XXX nie pracuje samodzielnie. Wymaga stałego monitorowania i ukierunkowywania. Z trudnością koncentruje się na zadaniu. Łatwo rozprasza się i nie kończy zaczętej pracy. Uczennica nie zna liter. Odwzorowywane teksty są na niskim poziomie grafomotorycznym. XXX przelicza do 10. Ma nieutrwalone pojęcie liczby. Nie rozumie nawet prostych zadań tekstowych.
Dziewczynka posiada bardzo ubogi zasób słów i niewielką wiedzę o otaczającym środowisku. Potrafi wykonać pracę plastyczną, lecz jest ona uboga w szczegóły, kolory i bardzo schematyczna. XXX chętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych, ale nie rozumie obowiązujących w nich zasad. Preferuje zabawy schematyczne. Nie lubi zmian, reaguje na nie buntem, czasem agresją. Wykazuje nadwrażliwość dźwiękową.
XXX chętnie pracuje, ale wymaga indywidualnego podejścia, stałej uwagi nauczyciela.

Mocne strony ucznia:
 Chętnie pracuje w kontakcie indywidualnym;
 Lubi gry dydaktyczne, zabawy;
 Przestrzega zasad i reguł;
 Dba o porządek w swoim otoczeniu;
 Lubi rysować, kolorować, układać puzzle, układanki.


Słabe strony:
 krótkotrwała koncentracja uwagi;
 mała podzielność uwagi;
 znacznie obniżone umiejętności językowe oraz ekspresja mowy;
 ubogi zasób wiedzy ogólnej;
 szybko zapomina zdobytą wiedzę, umiejętności;
 brak samodzielnej pracy.


Szczególne zalecenia:
• motywować do samodzielnej pracy na lekcji;
• dzielić zadania na etapy;
• stosować zasadę stopniowania trudności;
• dostrzegać nawet niewielkie sukcesy i nagradzać za wkład pracy, nie zawsze za efekt;
• w pracy uwzględnić różne tempo pracy planując zajęcia;

ZALECENIA:

1. Zapewnić uczestniczenie w zajęciach rewalidacji indywidualnej.
2. Objąć uczennicę pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej nauki.
W pracy z dzieckiem wskazane jest:
- stymulowanie rozwoju percepcji i pamięci słuchowej oraz słuchu fonematycznego;
- zwiększanie doświadczeń służących rozwijaniu mowy biernej i czynnej /łączenie nazw z przedmiotami, czynnościami, osobami, oglądanie książeczek, opowiadanie o codziennych przeżyciach dziecka/;
- usprawnianie techniki liczenia, wprowadzanie pojęcia liczby, zbioru, ćwiczenia w przeprowadzaniu prostych operacji matematycznych;
- prowadzenie systematycznych ćwiczeń i zabaw doskonalących sprawność manualną, koordynację wzrokowo- ruchową, kształtowanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, utrwalanie właściwego kierunku pracy /stosowanie różnorodnych technik plastycznych/;
- dostosowanie procesu uczenia się do rzeczywistych potrzeb i możliwości poznawczych, w odniesieniu do sfery najbliższego rozwoju/;
- wykorzystywanie metod poglądowych, opartych na zabawie;
- usprawnianie zdolności rozumienia dłuż szych lub złożonych instrukcji wypowiedzi słownych;
- zachęcanie do przewidywania następstw własnych zachowań oraz zdarzeń w otoczeniu;
- zapewnienie dziewczynce poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, organizowanie sytuacji wychowawczych zachęcających do współpracy i aktywnego udziału w zajęciach;
- ocenianie pracy XXX na podstawie wysiłku włożonego w jej wykonanie;


• Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka (badania specjalistyczne w przedszkolu, szkole i poradni psychologiczne, logopedyczne i inne, rozpoznanie przeprowadzone przez nauczycieli, wywiad z rodzicami). Specjalne pogrzeby edukacyjne dziecka/ucznia (określenie potrzeb) - załącznik
2. REALIZOWANY PROGRAM NAUCZANIA

Przedmiot Program nauczania
Edukacja wczesnoszkolna Program nauczania dla pierwszego etapu kształcenia …
Język angielski Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym – I etap edukacyjny klasy I-III, autor: …
Religia „W drodze do wieczernika” – …

„Elementarz XXI wieku” – pakiet wyd. Nowa Era
„Jesteśmy rodziną Pana Jezusa” – red. Ks. Piotr Goliszek
„English Adventure” – podręcznik i ćwiczenie, Tessa Lochowski, Cristiana Bruni.
Program logopedii indywidualnej - p. xxx
Program gimnastyki korekcyjnej p. xxx
Program własny „Arteterapia- szczęśliwy świat tworzenia” p. xxx
Uczeń realizuje podstawę programową według programów zatwierdzonych w szkolnym zestawie programów do klasy xxx na rok szkolny xxx z dostosowaniem ich treści do indywidualnych potrzeb i możliwości.

3. CELE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU

Cele terapeutyczne:

• Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę możliwości uczennicy.
• Usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania;
• Ćwiczenie sprawności czytania i pisania;
• Oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspokajające, a równocześnie aktywizujące uczennicę;
• Wdrażanie do celowej pracy;
• Rozbudzanie wiary we własne siły;
• Motywowanie do podejmowania wysiłku umysłowego;
• Dbałość o prawidłowe relacje w klasie;
• Wdrażanie do autokontroli własnego zachowania;
• Wspieranie w podejmowaniu inicjatywy w działaniu;
• Odreagowanie napięć i negatywnych emocji;
• Korelacja programu rewalidacji z programami nauczania z poszczególnych przedmiotów;
• Wyrównywanie niedoborów i zaburzeń rozwojowych;
• Kształtowanie społeczno-emocjonalnej sfery rozwoju uczennicy;
• Rozwijanie autonomii uczennicy, integracja ze środowiskiem społecznym i wdrażanie do samodzielności;
• Budowanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości, poznawanie swoich mocnych stron;
• Wydłużanie koncentracji uwagi na zadaniu,
• Wdrażanie do autokontroli swoich zachowań;
• Zapewnienie intensywniejszej opieki wychowawczej w czasie wolnym, np. podczas przerw, wyjść, wycieczek.


Cele edukacyjne:
• Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej oraz słuchu fonematycznego;
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej i słuchowo-ruchowej;
• Usprawnianie ręki piszącej i koordynacji obydwu rąk, poprawienie sprawności grafomotorycznej i płynności pisma;
• Ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej;
• Rozwijanie procesów myślenia;
• Wspomaganie umiejętności pisania, przepisywania, czytania, czytania ze zrozumieniem i zdobywania informacji, liczenia i mierzenia;
• Kształcenie operacji myślowych na konkretach.
• Usprawnianie kompetencji językowych.
• Wzbogacanie zasobu słownictwa;
• Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem.
• Doskonalenie umiejętności wykonywania podstawowych działań matematycznych i umiejętności zastosowania wiadomości matematycznych w praktyce, tj.: odczytywanie daty, znajomość miesięcy, pór roku, mierzenie czasu, obliczenia pieniężne i zegarowe, itp.4. FORMY:

• grupowa forma zajęć – grupa jednorodna lub zróżnicowana pod względem możliwości poznawczych;
• indywidualna;
• zespołowa.

5. METODY I TECHNIKI ZALECANE W PRACY Z UCZNIEM:

- aktywizujące;
- praktycznego działania;
- waloryzujące /impresyjne i ekspresyjne/;
- reprodukujące /podające/;
- metody czynnościowe: działanie, przeżywanie, odkrywanie i poznawanie;
- metoda Dennisona;
- metody oglądowe oparte na obserwacji;
- metody oparte na słowie /opowiadanie, opisy, pogadanki, praca z książką/
- metoda zabawy: manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne;
- metoda sytuacyjna: stwarzanie sytuacji i przewidywanie następstw;
- metoda komputerowego wspomagania;
- metody wspomagające, alternatywne – Klanzy, A. Frostig, D. Horne;
- metoda „18 struktur wyrazowych” E. Kujawy i M. Kurzyny;
- ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichowej;

Zakres dostosowań /dotyczy wszelkich działań prowadzonych w szkole/
Warunki zewnętrzne /w tym stanowisko pracy/ Miejsce w klasie – takie posadzenie uczennicy w trakcie lekcji, które umożliwia bieżącą kontrolę stopnia rozumienia poleceń, zadań, opanowania omawianego materiału. Pomoc koleżeńska podczas zajęć – sąsiedztwo koleżanki, kolegi, którzy udzielą pomocy. Ewentualne przerwy podczas zajęć. Polecenia kierowane do uczennicy – formułowane w sposób konkretny.
Organizacja pracy na zajęciach Grupowa forma zajęć – grupa jednorodna lub zróżnicowana pod względem możliwości poznawczych. Indywidualna – dostosowane teksty, ćwiczenia, indywidualne karty pracy. Poglądowość. Ustalanie i sprawdzanie kolejnych działań uczennicy, poprawności myślenia. Dzielenie materiału na części, pracy na etapy. Sprawdzanie znajomości i zrozumienia poleceń. W razie potrzeb – wydłużanie czasu pracy. Polecenia kierowane do uczennicy muszą być formułowane w sposób konkretny oraz krótko i jasno określać cel działania. Zadania, polecenia dłuższe bardziej skomplikowane dzielimy na kolejne etapy ich wykonania. Przed rozpoczęciem lekcji, dyskusji, wykładu należy zapoznać uczennicę z ich tematem z ważnymi trudnymi pojęciami. Pracę samodzielną poprzedzamy dokładną instrukcją, analiza zadania, tekstu, demonstracją, wykorzystaniem poglądowych pomocy i środków dydaktycznych, dodatkowymi objaśnieniami. W trakcie pracy dydaktycznej angażować częściej w czynności praktyczne, manipulacyjne. Należy bazować na materiale poglądowym, pokazie, przykładzie, obrazach, eksponatach. Trzeba umożliwić korzystanie w czasie zajęć z pomocy dydaktycznych: plansz, kalkulatora, słowników, map. Pracować z uczennicą na konkretach uwzględniając jego krótkotrwały okres koncentracji, atrakcyjny wizualnie materiał podawać etapami, krótkimi porcjami. Wszystkie formy i metody pracy nakierowane na wsparcie indywidualnego potencjału rozwojowego uczennicy oraz uczenie jej umiejętności współdziałania i współpracy w zespole.
Prace domowe Ilość i stopień trudności zadań i ćwiczeń powinna być zgodna ze sferą rozwoju i najbliższego rozwoju xxx. Konieczna tu dobra znajomość możliwości uczennicy, jej męczliwości i szybkiego zniechęcania.
Egzekwowanie wiedzy Każdorazowo dostosowana powinna być ilość czasu do specyfiki zadania (zwiększenie ilości czasu na samodzielne wykonanie pracy lub taka sama ilość czasu jaki mają inni uczniowie, ale mniej zadań).
Motywowanie i ocenianie Ocenianie zgodne z zasadami obowiązującymi w szkole, z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności umysłowej lekkiego stopnia. Ocena osiągnięć uwzględnia wysiłek uczennicy włożony w pracę, zaangażowanie, przygotowanie do lekcji. Celem budowania systemu motywacji (wewnętrznej i zewnętrznej) zwiększyć częstotliwość wzmocnień pozytywnych opierających się na komunikacji werbalnej i niewerbalnej (system umownych znaków). Nauczyciel musi zadbać o to by uczennica miała szansę osiągnięcia sukcesu i budowania wiary we własne możliwości. Kontrolowanie postępów powinno przybierać zróżnicowane formy, również w postaci konkursów, gier dydaktycznych, itp. Ocena powinna pokazać uczennicy jej braki oraz możliwości ich uzupełnienia. Powinna dotyczyć konkretnych umiejętności i wiadomości. Uczennica musi mieć przekonanie, że opanowana wiedza i umiejętności będą przydatne w jej dalszej nauce i życiu. W trosce o prawidłowy rozwój sfery emocjonalno – społecznej należy xxx często wzmacniać , tworzyć atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa, dbać o prawidłowe relacje z rówieśnikami.

Sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne Liczydła, kalkulator, nakładka na długopis, ołówek. Dostosowane karty pracy, sprawdziany, klasówki. Modele, plansze, uproszczone mapki, schematy, naturalne eksponaty, zakreślacze.
Inne Celem uczenia odpowiedzialności wdrażanie uczennicy do autokontroli swojej pracy (np. pozostawić dodatkowy czas na ponowne przejrzenie pracy już skończonej i skorygowanie jej poprawności. Celem wdrażania do efektywnej pracy każdorazowo zaznaczyć w książce, zapisać lub dać kartkę do wklejenia z najważniejszymi pojęciami związanymi z daną jednostką lekcyjną (np. zakres materiału do opanowania). Celem utrwalania wiedzy i umiejętności szkolnych informować uczennicę z wyprzedzeniem o konieczności opanowania określonej partii materiału, przeczytania tekstu, fragmentu lektury. Umożliwić xxx pracę w małych grupach, korzystając ze wsparcia i kompetencji kolegów. Zapewnienie intensywniejszej opieki wychowawczej w czasie wolnym( przerwy, wycieczki, itp.)6. ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW O CHARAKTERZE REWALIDACYJNYM

A) POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA:
Np.:
• Realizacja obowiązku szkolnego w klasie integracyjnej w szkole ogólnodostępnej;
• Indywidualizacja procesu nauczania - pedagog wspierający wspiera uczennicę podczas 20 godz. zajęć lekcyjnych tygodniowo;
• Zajęcia logopedii indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
• Zajęcia rewalidacji indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
• Gimnastyka korekcyjna w wymiarze 2 godzin tygodniowo;
• „Arteterapia- szczęśliwy świat tworzenia” w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

B) DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
• Uczennica realizuje treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, dostosowane do jej możliwości intelektualnych. Wykaz dostosowanych treści do indywidualnych potrzeb i możliwości z poszczególnych przedmiotów oraz programy logopedii i rewalidacji stanowią załączniki.
• Dostosowanie ilości materiału przeznaczonego do opanowania do możliwości psychofizycznych dziecka,
• Czytanie z dzieckiem poleceń, odpowiedzi, treści;
• Wydłużenie czasu pracy,
• Zwiększenie ilości powtórzeń,
• Udzielanie dodatkowych wyjaśnień, wskazówek.
• Dzielenie zadań na etapy;
• Doprecyzowanie poleceń, jasne czytelne wymagania.

C) DOSTOSOWANIE SPOSOBÓW SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I OCENIANIA:

 w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przykładzie;
 dzielić zadanie na etapy i zachęcać do pokonywania trudności;
 w czasie sprawdzianów odwoływać się do sytuacji znanych, bliskich dziecku;
 doceniać samodzielność i wkład pracy;
 motywować oceną oraz pochwała słowną do dalszej pracy;
 uwzględniać okresy większej męczliwości,
 angażować do prezentowania siebie na forum klasy /i szkoły/;
 umożliwiać sytuacje sprzyjające odnoszeniu nawet drobnych sukcesów.

7. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW /RODZINĘ, PRAWNYCH OPIEKUNÓW/:
• Porady m. in. - przekazywanie informacji dotyczących postępów w rozwoju dziecka, a także informowanie o pojawiających się trudnościach w nauce i o zaburzeniach w zachowaniu;
- udzielanie wskazówek dotyczących pomocy i wsparcia dziecka podczas pracy w domu;
- włączanie rodziców do współdziałania ze szkołą, poradnią; aktywizowanie do udziału wraz z dzieckiem w życiu szkoły
• Konsultacje
• Wskazanie instytucji wspierających
• Warsztaty i szkolenia
• i inne.

Rodzice ucznia zostali poinformowani o możliwości uczestniczenia w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen.


8. ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA NAUCZYCIELI, SPECJALISTÓW I INSTYTUCJI Z RODZINĄ:
Np.:
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – diagnoza i ocena postępów rozwoju.
• xxx pozostaje pod opieką neurologa dziecięcego– ocena stanu zdrowia i możliwości funkcjonowania w sytuacjach zadaniowych;
 Centrum rehabilitacyjne xxx – rehabilitacja /ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami SI
3x 30 min. tyg.;
- logopedia 1x 30 min. tyg.;
- oligofrenopedagog 1x30 min. tyg.;
- ćwiczenia ręki 2 x 30 min. tyg.
- masaż ciała 1 x 30 min. tyg.

Program realizuje następujący zespół nauczycieli i specjalistów:
Edukacja wczesnoszkolna: xxx – nauczyciel prowadzący, xxx – nauczyciel wspomagający, „Arteterapia”, j. angielski xxx, religia – xxx, rewalidacja – xxx, logopedia- xxx, gimnastyka korekcyjna – xxx, zajęcia świetlicowexxx


9. EWALUACJĄ PROGRAMU JEST OKRESOWA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

IPET zatwierdził w dniu ........................... Zespół w składzie:

Zatwierdził Dyrektor:


Data ................................. Podpis ......................................

Podpis Rodzica prawnego opiekuna/: ..........................................
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.