Katalog

Anna Wargacka, 2019-03-15
Gózd

Sylwia Ziemba
Język polski, Projekty edukacyjne

Tydzień Języka Ojczystego z "Panem Tadeuszem" Adama Mickiewicza

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PROGRAMOWA I METODYCZNA
w PSP im. Jana Pawła II w Kuczkach-Kolonii

TYDZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
z PANEM TADEUSZEM
ADAMA MICKIEWICZA

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kuczkach – Kolonii
Autorzy: Anna Wargacka, Sylwia Ziemba
Temat: Tydzień Języka Ojczystego z "Panem Tadeuszem" Adama MickiewiczaKuczki – Kolonia, 2019 r.
Przedmiot: język polski, zajęcia biblioteczne
Rodzaj innowacji: programowa i metodyczna
Data wprowadzenia: 11 marca 2019r.
Data zakończenia: 15 marca 2019r.
Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy IV, Va, Vb, VI, VII, VIII i III gimnazjum.
Czas realizacji innowacji obejmuje pięć dni z możliwością jej kontynuacji w przyszłym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych. Obecna innowacja ma na celu rozbudzenie pasji czytania, inspirowanie młodzieży do poznawania ważnych tekstów literackich, w tym upowszechnienie znajomości „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza a także dbałości o słowo pisane.
Motywacja wprowadzenia innowacji:
Na podstawie wieloletnich obserwacji uczniów i analizy stanu czytelnictwa w naszej szkole zauważyłyśmy, że uczniowie nie wykazują zainteresowania słowem pisanym, niechętnie sięgają po książkę. Nie najlepiej też przedstawia się poprawna pisownia prac uczniowskich. Wydaje nam się, że dzięki działaniom podjętym podczas Tygodnia Języka Ojczystego przełamiemy istniejące niechęć i bariery do czytania i polskiej ortografii.
Opis innowacji:

I. Wstęp

Zgodnie z definicją innowacja pedagogiczna to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Posiadając tę wiedzę uznałyśmy, że w naszej szkole warto wprowadzać nowoczesne rozwiązania. Okazją do podjęcia takiej decyzji przez nas będzie Tydzień Języka Ojczystego. Mamy nadzieję, że popularne w naszej szkole stanie się czytanie i każdy w bogatym księgozbiorze znajdzie coś dla siebie.

II. Założenia ogólne

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy IV, Va, Vb, VI, VII, VIII i III gimnazjum.

2. Innowacja z założenia jest innowacją programową i metodyczną. Programową, ponieważ zawiera treści objęte podstawą programową kształcenia ogólnego. Tematy realizowane są na lekcjach języka polskiego. Częściowo wykraczają poza podstawę programową, ale jej nie naruszają. Metodyczną, ponieważ treści kształcenia realizowane są różnymi sposobami, metodami i formami. Należą do nich: prezentacja multimedialna, różnorodne konkursy oraz projekcja filmu.

3. Główne założenia pracy na zajęciach innowacyjnych:
- zapoznanie z faktami z życia Adama Mickiewicza i jego utworami,
- poznanie Księgi I i II „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza,
- rozbudzenie pasji czytania,
- uwrażliwienie na poprawność ortograficzną zapisu,
- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- wykorzystanie różnorodnych form i metod pracy, tablicy interaktywnej.

III. Cele innowacji

Cel główny: Rozbudzanie pasji czytania

Cele szczegółowe:

1. Popularyzacja pięknego czytania.
2. Doskonalenie umiejętności wyraźnego i wyrazistego czytania głośnego.
3. Inspirowanie młodzieży do poznawania ważnych tekstów literatury polskiej.
4. Upowszechnienie znajomości „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
5. Rozwijanie uczniowskich zainteresowań.
6. Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.
7. Wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych.


IV. Przewidywane osiągnięcia

Uczeń:
- rozwija zainteresowania czytelnicze,
- poznaje życie i twórczość Adama Mickiewicza,
- zna treść I i II Księgi „Pana Tadeusza”,
- zna treść epopei narodowej „Pan Tadeusz” według wizji Andrzeja Wajdy,
- przeżywa tragiczne dzieje Polski ukazane w filmie,
- posiada utrwaloną wiedzę z podstawowych zasad pisowni polskiej,
- kształtuje postawę szacunku wobec dzieł literatury polskiej.


V.Harmonogram Tygodnia Języka Ojczystego


11 marca 2019r.
Życie i twórczość Adama Mickiewicza – prezentacja multimedialna


12 marca 2019r.
Konkurs pięknego czytania


13 marca 2019r.
Konkurs wiedzy z treści „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza


14 marca 2019r.
Konkurs ortograficzny o Pióro Dyrektora Szkoły


15 marca 2019r.

Projekcja filmu pt. „Pan Tadeusz” w reżyserii Andrzeja Wajdy


VI.Ewaluacja

Na zakończenie innowacji pedagogicznej w celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele przeprowadzą ankietę a także rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.