Katalog

Katarzyna Grzegorek, 2019-03-15
Jeżówka

Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Bawimy się z Kredziakami - Bazgroszyt.pl

- n +

PROJEKT EDUKACYJNY,,BAWIMY SIĘ Z KREDZIAKAMI – BAZGROSZYT.PL”

ODDZIAŁ ,,MOTYLKI”
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NUMER 7
IM. MARII MONTESSORI W SOCHACZEWIE
ROK SZKOLNY 2017/2018Tytuł projektu: ,,Bawimy się z Kredziakami – Bazgroszyt.pl”
Autor projektu: mgr Katarzyna Grzegorek
Nauczyciel prowadzący – mgr Katarzyna Grzegorek, nauczyciel mianowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Miejsce realizacji: Miejskie Przedszkole Numer 7 im. Marii Montessori
w Sochaczewie

Czas trwania projektu: jeden rok szkolny – 2017/2018


SPIS TREŚCI:


1. Wstęp
2. Czas i miejsce realizacji
3. Cele i zadania projektu
4. Procedury osiągnięcia celów
5. Dokumentacja
6. Etapy działań
7. Spodziewane efekty realizacji
8. Ewaluacja innowacji
9. Literatura


1. WSTĘP


„Kochajcie książki. One ułatwią wam życie,
po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej
gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń.
One nauczą was uszanować człowieka i samych siebie,
one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka.”

(Maksym Gorki)


Wiek przedszkolny to niepowtarzalny okres w rozwoju człowieka. Jest to czas,
w którym kształtują się jego nawyki, także czytelnicze. Człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Potrzebę kultury należy w nim obudzić, a skutecznym na to sposobem jest obcowanie dziecka z książką. Głośne czytanie wyrabia w dziecku umiejętność słuchania, pięknego opowiadania, samodzielnego wymyślania interesujących historii. Takie dziecko ma swoje ulubione książeczki, do których chętnie wraca.

Głównym celem projektu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci
jak i dorosłych a pośrednio także rozwój mowy, pamięci, wyobraźni i koncentracji uwagi. Zapewnienie dzieciom częstego kontaktu z literaturą dziecięcą, która jest inspiracją
do rozwijania zdolności recytatorskich, aktorskich i plastycznych naszych wychowanków.
Równie ważnym celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedszkolem
a domen rodzinnym dzieci, zaproponowanie rodzicom alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu z dzieckiem. Projekt realizowany będzie podczas zajęć edukacyjno – opiekuńczo – wychowawczych oraz w czasie wolnym od zajęć.
Prawidłowo przeprowadzony projekt umożliwia realizację zadań Rocznego Planu Pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018: zadania I ,,Jestem patriotą”, zadania III ,,Poznaję zawody i miejsca pracy”, a w kolejnym roku zadania IV ,,Dzieciaki - neciaki – czyli bezpieczeństwo w sieci.


2. CZAS I MIEJSCE REALIZACJI

Miejsce realizacji:
Miejskie Przedszkole Numer 7 im. Marii Montessori w Sochaczewie

Czas trwania innowacji:
Rok szkolny 2017/2018
3. CELE I ZADANIA PROJEKTU

Główne cele projektu zmierzają ku przygotowaniu dziecka do uczenia się czytania i pisania.
Celem głównym projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
w zakresie wychowania przedszkolnego o możliwość rozwijania zainteresowań i nabywania umiejętności niezbędnych do nauki czytania, a także rozwijanie motywacji do nauki
jako źródła wiedzy.
Celem działań jest:
 kształtowanie dojrzałości intelektualnej
 kształtowanie dojrzałości motoryczno – percepcyjnej
 kształtowanie dojrzałości emocjonalnej.

CELE GŁÓWNE:

Wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Dziecko w wyniku swojej aktywności:
• obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
• komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne
i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy
• wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu
za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej
dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
• odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste
od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
• rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
• odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
• wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
• podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie
z nowoczesnej technologii itd.;


CELE SZCZEGÓŁOWE

• Wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek.
• Wyrabianie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
• Zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą.
• Uwrażliwianie dzieci na piękno tekstu literackiego.
• Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom- uświadomienie roli czytania w życiu dziecka.
• Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.
• Rozbudzanie wyobraźni i poszerzanie wiedzy o świecie.
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
• Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
• Zaznajomienie dzieci z utworami Czesława Janczarskiego, Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, H. Ch. Andersena.
• Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.
• Przekazywania za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
• Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
• Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.4. PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

Metody czynne:
• zajęć praktycznych – wykonywanie przez dzieci różnych zadań
o charakterze praktycznym, powtarzanie wiedzy z danego zakresu,
• zadań stawianych dziecku - zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty
• metody problemowe - gry dydaktyczne, burza mózgów, kierowanie działalnością dziecka poprzez inspirowanie oraz podsunięcie pomysłu
do samodzielnych działań, samodzielne doświadczenia poprzez spontaniczną działalność dziecka
• metody ekspresyjne – działalność plastyczna dzieci,
• - aktywizujące – gry dydaktyczne.

Metody percepcyjne:
• obserwacja, pokaz, podanie przykładu, wzoru postępowania.

Metody słowne:
• pogadanki i prelekcje, opis, objaśnienia, instrukcje.

Formy pracy:
• praca indywidualna,
• w małych zespołach dwu lub trzyosobowych,
• praca z całą grupą.

5. DOKUMENTACJA

• Przebieg projektu zapisany w dzienniku zajęć.
• Relacja z wybranych zajęć i spotkań dokumentowana na stronie internetowej przedszkola.
• Karty pracy dzieci.
• Prace plastyczne.
• Ankiety dla rodziców, nauczycieli
• Wywiad z dzieckiem.
• Test rysunkowy.
• Arkusze obserwacji umiejętności dzieci

6. ETAPY DZIAŁAŃ

Projekt zakłada realizację spotkań warsztatowych z udziałem dzieci, rodziców, gości zaproszonych do przedszkola (absolwentów przedszkola, kustoszy Miejskiej Biblioteki Publicznej). Każde spotkanie warsztatowe będzie dostosowane do wieku odbiorców. Każdy warsztat będzie oparty na innym scenariuszu stanowiącym poszczególne etapy projektu.
Czas spotkań będzie wynosił: z dziećmi od 15 do 25 minut.

• Spotkanie warsztatowe
Temat: „Nasza Mała Biblioteka”
Spotkanie skierowane będzie do dzieci. Dzieci wspólnie z nauczycielem zorganizują
Małą Bibliotekę Przedszkolną wykorzystując książki podarowane przez rodziców,
nowo zakupione i należące do księgozbioru przedszkolnego. Nastąpi uporządkowanie książek
i ustawienie ich na regale. Dzieci dowiedzą się, jak należy korzystać z biblioteki i jak należy obchodzić się z książkami.

• Cykl spotkań warsztatowych.
Temat: „Tydzień z Misiem Uszatkiem”
Zajęcia mające na celu zainteresowanie twórczością Cz. Janczarskiego, podczas których będzie miało miejsce głośne czytanie „Misia Uszatka” połączone ze świętem Pluszowego Misia.

• Cykl spotkań warsztatowych.
Temat: „Święto Niepodległości”
 Zajęcia mające na celu przybliżenie dzieciom tematu walki o niepodległą ojczyznę,
podczas których będzie miało miejsce słuchanie z dziećmi pieśni patriotycznych
i legionowych, czytanie i oglądanie książek o tematyce patriotycznej.
 Czytanie dzieciom baśni i legend związanych z powstaniem państwa polskiego i stolicy Polski Warszawy, np. „Wars i Sawa”. „O Lechu, Czechu i Prusie”

• Spotkanie warsztatowe
Temat: „Dlaczego należy czytać dzieciom?”
Spotkanie skierowane do grupy rodziców dzieci biorących udział w projekcie. W trakcie spotkania rodzice zostaną zapoznani ze szczegółami projektu, celami i działaniami,
które przedstawi koordynator projektu. Wysłuchają prelekcji przygotowanej przez kustosza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie - Panią Elżbietę M. na temat: "Dlaczego należy czytać dzieciom?".


• Spotkanie warsztatowe
Temat: „Teatralne święta".
Spotkanie skierowane do dzieci i ich rodziców. W trakcie spotkania, chętni rodzice przeczytają dzieciom fragment Biblii dotyczący narodzenia pana Jezusa. Rodzice wspólnie
z nauczycielami wezmą udział w teatrzyku zaprezentowanym dla dzieci opartym na tekście – jasełka. Wykonają pacynki potrzebne do teatrzyku/stroje, potrzebne do inscenizacji.

• Spotkanie warsztatowe.
Temat: „Jestem autorem”
Dzieci wspólnie z nauczycielką zaprojektują okładkę do wybranej książki, którą wykonają wspólnie z rodzicami w domu. Nastąpi ogłoszenie konkursu na napisanie i zilustrowanie przez dzieci własnej książeczki przy udziale rodziców.

• Spotkanie warsztatowe
W sali zostanie zorganizowana AUDIOTEKA. Dzieci dowiedzą się co to są audiobooki,
dla kogo są przeznaczone i w jaki sposób można z nich korzystać.


• Spotkanie warsztatowe.
Temat: „Chcę zostać czytelnikiem”
Spotkanie skierowane do dzieci. Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Sochaczewie. Celem warsztatu będzie zapoznanie dzieci z biblioteką, założenie karty bibliotecznej dla naszego oddziału, wypożyczenie Baśni Grimm oraz zachęcenie ich
do przyjścia z rodzicami i wypożyczenia książki.


• Spotkanie warsztatowe.
Temat: „Interesująca praca pisarza”
Spotkanie skierowane do dzieci. Spotkanie odbędzie się w Miejskim Przedszkolu Nr 7
im. M. Montessori w Sochaczewie. Zaproszony zostanie gość specjalny – autor/autorka książek lub wierszy dla dzieci. Celem warsztatu będzie zapoznanie dzieci z pracą
nad powstawaniem książki – od strony pisarza, wysłuchanie wierszy/opowieści, bajek autorstwa zaproszonej osoby oraz zachęcenie rodziców do kupowania i czytania dzieciom książek.

• Spotkania warsztatowe.
Tematy:
 „Zima z książką”- czytanie dzieciom przygód Kaja i Gerdy- czyli „Królowa Śniegu”
H.Ch. Andersena.
 „Ferie z Kubusiem Puchatkiem”- czytanie dzieciom przygód misia, rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, zabawy plastyczne.

• Cykl spotkań warsztatowych.
Temat: „Dzień Babci i Dziadka”
Cykl obejmuje zajęcia zorganizowane oraz spotkania z Dziadkami.
• Działania plastyczno – techniczne pod kierunkiem nauczyciela, podczas których
dzieci samodzielnie wykonają zakładkę do książki, dowiedzą się do czego ona służy. Zakładka zostanie zapakowana w ozdobny papier jako prezent od dzieci z okazji Dnia Babci
i Dziadka.
• Spotkania z dziadkami i babciami zaproszonymi przez dzieci w celu głośnego czytania bajek
i opowieści wybranych przez dzieci.


• Spotkanie warsztatowe – walentynkowe 14 lutego
Temat: „Poetyckie walentynki”
Spotkanie z dziećmi – zajęcia podczas których dzieci wysłuchają wierszy o miłości, będą miały okazję porozmawiać o różnych rodzajach miłości – romantycznej, rodzicielskiej, braterskiej, przyjacielskiej, platonicznej, do zwierząt, do gór itp. Dzieci dowiedzą się kim był św. Walenty oraz wykonają swoją pierwszą „walentynkę”

• Spotkanie warsztatowe – marzec (3 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisarzy)
Temat: „Jestem autorem”
Dzieci wspólnie z nauczycielką zaprojektują okładkę do wybranej książki, którą wykonają wspólnie z rodzicami w domu. Nastąpi ogłoszenie konkursu na napisanie i zilustrowanie przez dzieci własnej książeczki przy udziale rodziców.


• Wycieczka do teatru – marzec (27 marca przypada Międzynarodowy Dzień Teatru)
Temat: „Kocham teatr”
 Dzieci wraz z wychowawcami udadzą się do teatru zobaczą scenę, proscenium, kulisy, porozmawiają z aktorami, reżyserem, scenografem. Obejrzą przedstawienie.
 Pod kierunkiem nauczyciela dzieci przygotują własną inscenizację, wykorzystując tekst Jana Brzechwy pt.: „Na straganie”, wykonają pacynki i wystąpią w teatrzyku

• Spotkanie warsztatowe - kwiecień
Temat: „Światowy Dzień Książki”
23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Spotkanie skierowane będzie
do dzieci. Na spotkaniu dzieci obejrzą z tej okazji film pt.: „Jak powstaje książka?”
i zostaną zapoznane z kolejnymi etapami powstawania książki- prezentacja multimedialna.


• Cykl spotkań warsztatowych. 1 – 9 czerwiec
Temat: „XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem Sportowcy czytają dzieciom”
 Spotkania skierowane do dzieci, podczas których do sali „Motylków” zostaną zaproszeni sportowcy lokalni, nauczyciele oraz przedstawiciele personelu, aby czytać dzieciom wybrane pozycje książkowe.
 „Dzieci czytają dzieciom”- zaproszenie wybranych, starszych dzieci z oddziału „zerówki”, które opanowały umiejętność czytania oraz absolwentów przedszkola w celu przeczytania młodszym kolegom wybranych bajek.

• Spotkanie warsztatowe.
Temat: „Światowy Dzień Książki”
23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Spotkanie skierowane będzie
do dzieci. Na spotkaniu dzieci obejrzą z tej okazji film pt.: „Jak powstaje książka?”
i zostaną zapoznane z kolejnymi etapami powstawania książki- prezentacja multimedialna.

• Spotkanie warsztatowe.
Temat: Rozstrzygniecie konkursu. (po uroczystości z okazji dnia mamy i taty)
Spotkanie skierowane będzie do dzieci. Na spotkaniu zostanie rozstrzygnięty konkurs
na najciekawszą książeczkę napisaną i zilustrowaną przez dziecko i rodziców
(I, II, III miejsce nagrodzone drobnymi upominkami). Nastąpi umieszczenie wszystkich książeczek w Małej Bibliotece Przedszkolnej. Umieszczenie informacji o bibliotece
w kąciku dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola. Zaproszenie wszystkich chętnych do korzystania z Małej Przedszkolnej Biblioteki. Wyjaśnienie zasad korzystania
z biblioteki.


DZIAŁANIA CAŁOROCZNE
• Codzienne czytanie dzieciom prze nauczycieli o różnych porach dnia: baśnie, bajki, wiersze.
• Zapraszanie rodziców do czytania dzieciom wg umówionych terminów, stworzenie
Klubu Czytających Rodziców.
• Zachęcanie rodziców do głośnego czytania dzieciom w domu.
• Zapraszanie gości do głośnego czytania dzieciom w przedszkolu: rodziców, pisarzy i poetów, kustoszy biblioteki, personelu przedszkola, absolwentów przedszkola.
• Zachęcanie rodziców do korzystania z Bibliotek znajdujących się na terenie miasta.
• Spotkania okazjonalne „literackie urodzinki i imieninki” – cały rok
Częstowanie koleżanek i kolegów cukierkami nie musi być jedynym sposobem
na świętowanie urodzin, tym bardziej, że dzieci i tak jedzą zbyt dużo słodyczy.
Preferujemy zamiast tego:
 lekturę książki Toona Tellegena Urodziny prawie wszystkich (49 opowiadań – przeczytamy jedno na urodziny każdego z dzieci.
 lekturę Księgi imion, żeby dzieci poznały znaczenie swoich imion i dowiedziały się, jakie znane osoby też je noszą.

KONKURSY
W ramach projektu zostaną ogłoszone dwa konkursy:
• „Historia mojej rodziny” – rozstrzygnięcie podczas uroczystości z okazji Dnia Mamy
i Taty
Zadaniem dzieci biorących udział w konkursie jest wykonanie w domu wspólnie
z rodzicami książeczki dokumentującej losy rodziny. Praca może zawieraż zdjęcia, portrety narysowane przez domowników, pamiątki. Autorzy najciekawiej zredagowanych książeczek zostaną nagrodzeni upominkami podczas uroczystości z okazji Dnia Mamy
i Taty. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej przedszkola w zakładce grupy „Motylki”
• „Bawimy się z Kredziakami” – rozstrzygnięcie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego
Konkurs zakłada wprowadzenie dzieci przy współpracy rodziców w ciekawy i atrakcyjny sposób w świat cyferek, literek i logicznych łamigłówek. Zadaniem rodziców będzie podjęcie następujących kroków:
 zalogowanie się do portalu edukacyjnego Bazgroszyt.pl i zapoznanie dzieci
z zaproponowanymi tam zadaniami grafomotorycznymi oraz matematycznymi,
 pobranie dostępnych kart pracy oraz wydrukowanie takich, które będą cieszyły się największym zainteresowaniem dziecka lub zgodnie z uznaniem rodzica dziecko powinno wykonać, aby doskonalić swoje umiejętności,
 zachęcenie dziecka do wypełnienia samodzielnego lub z pomocą rodzica wybranych kart, rozwiązania logicznych łamigłówek czy matematycznych zadań,
 dostarczenie zrealizowanych kart do wychowawców oddziału „Motylki”.

W przedszkolu karty będą gromadzone w specjalnie przeznaczonych dla każdego dziecka segregatorach a po upływie czasu realizacji projektu zostaną zliczone i wyłoniony zostanie zwycięzca – osoba posiadająca największą liczbę starannie wypełnionych zadań
i/lub najbardziej starannie wykonanych/ osoba, która wykazała największą inwencję twórczą. Zwycięzca otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową podczas uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego. Nagrody oraz dyplomy przewidziane są również dla dzieci wyróżniających się jakością wykonania, pomysłowością, wyobraźnią czy rodzajem podjętych zadań.

7. SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Dziecko:
• rozwinięcie u dzieci kompetencji językowych, umiejętności myślenia, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
• poszerzenie słownictwa dziecka,
• rozbudzenie motywacji do samodzielnego sięgania po książki,
• rozwinięcie zainteresowań czytelniczych,
• stymulowanie bliskich kontaktów dziecka z rodzicem,
Przedszkole:

• budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola jako placówki podejmującej działania innowacyjne,
• realizacja zadań Rocznego Planu Pracy przedszkola: zadania I ,,Jestem patriotą”, zadania III ,,Poznaję zawody i miejsca pracy”, zadania IV ,,Dzieciaki - neciaki – czyli bezpieczeństwo w sieci.


Nauczyciele:
• rozwinięcie i wzmocnienie kontaktów z rodzicami poprzez podejmowanie działań
z ich aktywnym udziałem podczas realizacji innowacji,
Rodzice:
• włączenie rodziców w proces edukacji językowej dziecka,
• wykształcenie prawidłowych relacji z przedszkolem opartych na współpracy
w oddziaływaniach w stosunku do dziecka,
• nauczenie świadomego wspierania dziecka w procesie edukacyjnym,
• zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających w ciekawy i zabawowy sposób rozwijać kompetencje językowe własnego dziecka.

8. Ewaluacja projektu
Ewaluacja będzie miała na celu ocenę funkcjonowania projektu w codziennej praktyce edukacyjnej. Nauczyciel prowadzący przygotuje pisemne sprawozdanie z realizacji innowacji. Nauczyciele uczestniczący w poszczególnych etapach zostaną również zbadani ankietą na koniec roku szkolnego.
Źródłem pozyskiwania informacji na temat innowacji będą również dzieci oraz ich rodzice.
Rodzice zostaną zbadani ankietami po pierwszym i na koniec drugiego roku prowadzenia innowacji, które pokażą efekty naszych działań.
Wyniki ewaluacji zostaną opracowane przez autora projektu przy współpracy
z nauczycielami uczestniczącymi w poszczególnych etapach. Posłużą one do sporządzenia raportu, porównania zamierzonych celów i osiągniętych rezultatów.
Na podstawie wniosków, zaplanujemy działania pro- czytelnicze na przyszłość, aby ideę czytelnictwa zaszczepiać w kolejnych pokoleniach naszych wychowanków.
Przygotowany raport z opracowanymi wynikami zostanie przedstawiony Dyrektorowi,
Radzie Pedagogicznej oraz Rodzicom naszego przedszkola. Opublikowany będzie na stronie internetowej placówki.ANKIETA DLA RODZICÓW
Badanie jest anonimowe i przeprowadzane w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat realizacji projektu „Bawimy się z Kredziakami – Bazgroszyt.pl”.
Prosimy o wypełnienie ankiety i wrzucenie jej do naszej „skrzynki” przed drzwiami sali oddziału „Motylki”.
Proszę zakreślić tylko jedną odpowiedź.
1. Czy zorganizowany w przedszkolu punkt wymiany książek „Nasza mała biblioteka” zachęcał Pana/Panią i dziecko do wypożyczania i czytania książek
w domu?
a)Tak
b)Nie
2. Jak często wypożyczali Państwo książki z punktu wymiany książek?
a)Często
b)Rzadko
c)Wcale
3. Jak często Pana/Pani dziecko przynosiło z domu swoje książeczki do wspólnego czytania w przedszkolu?
a)Często
b)Rzadko
c)Wcale
4. Coraz częściej w telewizji można obejrzeć filmy, które są ekranizacją bajek
i powieści dla dzieci. Jak Pan/i sądzi czy obejrzenie takiego filmu może zastąpić przeczytanie dziecku książki?
a)Tak
b)Nie
5. Czy czyta Pan/Pani dziecku w domu?
a)Tak
b)Nie

6. Jak często czyta Pan/Pani swojemu dziecku?
a)Codziennie
b)Kilka razy w tygodniu
c)Raz na tydzień
d)Kilka razy w miesiącu

7. Czy Pana/Pani dziecko lubi taką formę spędzania czasu?
a)Tak
b)Nie
8. Czy Pana/Pani dziecko chętnie wykonuje prace plastyczne nawiązujące do treści przeczytanej książeczki?
a)Tak
b)Nie

9. Czy preferuje Pan/Pani zakup książeczki swojemu dziecku jako prezent
z różnych okazji?
a)Tak
b)Nie
10. Czy podjęte przez nauczycielki działania związane z realizacją projektu „Bawimy się z Kredziakami – Bazgroszyt.pl”, wpłynęły w Pana/Pani ocenie na rozwój zainteresowań i umiejętności czytelniczych dziecka?
a)Tak
b)Nie
11. Jak ocenia Pan/Pani realizację programu czytelniczego w przedszkolu?
Proszę odnieść się do rozwoju własnego dziecka.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
Ankieta jest anonimowa, przeprowadzana jest w celu uzyskania informacji zwrotnej
na temat realizacji projektu „Bawimy się z Kredziakami – Bazgroszyt.pl”
Proszę o wypełnienie ankiety..
1. Jakie formy realizacji projektu wykorzystała Pani w swojej pracy? Proszę wymienić.
...................................................................................................................................................
2. W jakich formach realizacji projektu wzięli udział rodzice? Proszę wymienić.
....................................................................................................................................................
3. Jakie zajęcia promujące czytelnictwo najbardziej lubią Pani wychowankowie?
Proszę wymienić.
...................................................................................................................................................
4. Czy dzieci chętnie przynoszą swoje książeczki z domu do wspólnego czytania
w przedszkolu?
a)Bardzo chętnie
b)Chętnie
c)Niechętnie

5. Jak ocenia Pani ogólne zainteresowanie dzieci czytelnictwem?
a)Bardzo duże
b)Duże
c)Małe
6. Czy prowadzony projekt spowodował rozbudzenie zainteresowań dzieci? Jeżeli tak, to jakich?
 recytatorskich
 aktorskich
 plastycznych
 muzycznych
 innych,
jakich? .....................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
7. Czy zaobserwowała Pani zmiany w rozwoju dzieci pod wpływem literatury? Jeżeli tak, to w jakie? Proszę wymienić.
...................................................................................................................................................
8. Jakiego rodzaju książki zaproponowała Pani w celu rozbudzania ciekawości świata i zainteresowań dzieci? Proszę wymienić.
....................................................................................................................................................
9. Jak często dzieci z Pani grupy korzystają podczas zabaw dowolnych
z „Kącika książki” znajdującego się w sali?
a)Często
b)Rzadko
c)Wcale
10. Czy w związku z realizacją projektu „Bawimy się z Kredziakami – Bazgroszyt.pl” zapraszała Pani do przedszkola specjalistów lub pasjonatów literatury? Jeżeli tak, kto to był? Proszę wymienić.
...................................................................................................................................................

11. Jak ocenia Pani wykorzystanie projektu „Bawimy się z Kredziakami – Bazgroszyt.pl” w swojej pracy?
a)Bardzo wysoko
b)Wysoko
c)Nisko
12. W jaki sposób w Pani ocenie można wykorzystać efekty projektu w przyszłych działaniach przedszkola? Proszę wymienić.
.....................................................................................................................................................
WYWIAD Z DZIECKIEM
1. Jak często w domu rodzice czytają Ci książeczki?
a)codziennie
b)czasami
c) rzadko
d) nie mają czasu na czytanie mi książek
2. Jak często wypożyczasz książki z przedszkolnego punktu wymiany książek „Nasza Mała Biblioteka” ?
a)często
b)rzadko
c)wcale
3. Czy historie z książek zachęcają Cię do różnych zabaw? W co się bawiłeś/ bawiłaś ostatnio?
.....................................................................................................................................................
4. Czego ważnego dowiedziałeś / dowiedziałaś się z książek? Opowiedz.
.....................................................................................................................................................
5. Jakie książki lubisz otrzymywać w prezencie? Wymień.
....................................................................................................................................................
6. Gdzie można wypożyczyć książkę ?
...................................................................................................................................................
7. Czy warto czytać książki? Dlaczego?
.......................................................................................................................................................

TEST RYSUNKOWY
Dzieci wykonają rysunki w małych grupach. Nauczycielki w indywidualnych kontaktach opatrzą prace dzieci komentarzem.
Narysuj ulubionych bohaterów poznanych książek. Opowiedz dlaczego ich lubisz
8. Literatura:
1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
2. J. Bałachowicz , I. Kowalska „ Wczesna edukacja dziecka”- Warszawa, 2006 r.
3. D. Emiluta-Rozya „ Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”-Warszawa , 1994 r.
4. S. Miller „ Psychologia dziecka”- Warszawa , 1995 r.
5. W. Ratyńska „Literatura dziecięca w przedszkolu”, Warszawa. 1991 r.
6. A. Sawicka „ Współpraca przedszkola z rodzicami”- Warszawa, 1991 r.
7. M. Kielar-Turska „ Jak pomagać dziecku w poznawaniu dziecka”- Warszawa, 1992 r.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.