Katalog

DOROTA RUTKIEWICZ, 2019-03-27
Grodków

Różne, Arkusze

ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA NA WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU

- n +

ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA NA WWR

Imię i nazwisko dziecka
………………………….……………………………………………………………………………………….
Nr opinii o potrzebie WWR i data jej wydania …………………………………………………………………………………………………………………..
Liczba godzin i rodzaj zajęć realizowanych z dzieckiem : …………………………………………………………………………………………………………………..
Ocena sprawności, opis funkcjonowania dziecka w zakresie :

1.
M
O
T
O
R
Y
K
A


D
U
Ż
AM
O
T
O
R
Y
K
A


D
U
Ż
A


 leżenie na brzuchu, na plecach – unosi głowę, unosi głowę i górną część tułowia
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
 siedzenie – samodzielne, z podporem, bez podpierania się
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..
 stanie – bez pomocy , bez oparcia, chwytając się podpory
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 chodzenie – prawidłowe, skoordynowane, niepewne, nieprawidłowe, trzymane za obie ręce, za jedną rękę, samodzielnie kilka kroków
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 chodzenie po śladach, wzdłuż wyznaczonego toru – pewne, skoordynowane, niepewne, mało skoordynowane, omija przeszkody
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…..
 bieganie – sprawne, pewne, powolne, mało skoordynowane
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 skoki, podskoki – na jednej nodze, obunóż, sprawne, niepewne, oczekuje pomocy ze strony nauczyciela
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 chodzenie na czworakach – prawidłowe, z głową uniesioną do góry, mało skoordynowane
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 chodzenie po schodach – prawidłowe, po jednym schodzie, z pomocą, ruchy mało skoordynowane
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 uczestnictwo w zabawach ruchowych – chętnie, sprawnie, lubi zajęcia ruchowe, niechętnie, mało sprawnie, nie lubi zajęć ruchowych
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Umiejętności wykształcone: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Umiejętności niewykształcone lub słabo wykształcone .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INNE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.
M
O
T
O
R
Y
K
A


M
A
Ł
A


M
O
T
O
R
Y
K
A


M
A
Ł
A
 potrafi bawić się własnymi rękoma, sięga po zabawkę, potrafi przełożyć zabawkę z ręki do ręki
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 potrafi rozwinąć klocek zawinięty w papier, potrafi podrzeć papier, odwraca po jednej kartce w książce
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 potrafi nawlec koraliki, potrafi zrobić z plasteliny kulkę, placek, rulonik
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 malowanie i rysowanie – chętnie maluje ( dłońmi, palcami, pędzlem, kredką, pisakiem), ochoczo bazgrze, rysuje głowonogi, potrafi odwzorować linie poziome, pionowe, skośne, faliste, koło, złożone wzory graficzne, narzędzie pisarskie trzyma prawidłowo, nacisk właściwy, synkinezje
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 zamalowywanie powierzchni ograniczonej konturem
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 rysowanie po śladzie – dokładne, skoordynowana praca oka i ręki, niedokładne, mało skoordynowane
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 układanie z różnych elementów – układa, oczekuje zachęty, nie podejmuje
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 wycinanie, wydzieranie – chętnie, oczekuje zachęty, nie podejmuje
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 konstruowanie – potrafi piętrzyć, szeregować klocki, układać sekwencje według podanego wzoru, nie potrafi układać według wzoru, nie piętrzy, nie szereguje klocków
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 modelowanie, lepienie ( z plasteliny, z różnego rodzaju mas ) – chętnie, stroni od zajęć, oczekuje zachęty, nie podejmuje
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Umiejętności wykształcone: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Umiejętności niewykształcone lub słabo wykształcone: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INNE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........3.
P
E
R
C
E
P
C
J
A
P
E
R
C
E
P
C
J
A
 WZROKOWA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
 SŁUCHOWA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
 WĘCHOWA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

 CZUCIOWA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 SMAKOWA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 RÓWNOWAGA CIAŁA I KOORDYNACJA RUCHOWA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INNE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.
K
O
M
U
N
I
K
A
C
J
A


K
O
M
U
N
I
K
A
C
J
A
A. mowa czynna:
 krzyk, płacz, wokalizacja, ekspresja emocji w różnych sytuacjach
.....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
 sylaby, pierwsze słowa, zasób słów, czy słowa wypowiadane są w sposób znaczący, echolalia, mowa swoista
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B. mowa bierna:
 rozumie proste polecenia słowne, wykonuje polecenia (chętnie, zachęcane lub przymuszane, posiada tzw. gotowość zadaniową)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 rozumie, gdy o nim się mówi, reaguje na swoje imię
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 rozumie nazwy przedmiotów codziennego użytku i podstawowych czynności (je, śpi, myje, płacze)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 rozumie nazwy cech ilościowych przedmiotów ( mały, duży, mało, dużo, więcej, mniej)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 rozumie określenia stosunków przestrzennych między przedmiotami ( na, pod, obok, za, przed, tu, )
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 rozumie złożone polecenia
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 odpowiada na zadane mu pytanie (poprawnie, błędnie, nie odpowiada)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C. komunikacja niewerbalna:
 kiwa głową na ,,tak”, i na ,,nie”
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 używa ręki osoby dorosłej
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 zaburzenia mowy
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INNE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


5.
R
O
Z
W
Ó
J

S
P
O
Ł
E
C
Z
N
Y
-
Z
A
C
H
O
W
A
N
I
A

R
O
Z
W
Ó
J

S
P
O
Ł
E
C
Z
N
Y
-
Z
A
C
H
O
W
A
N
I
A  Kontakty społeczne
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Naśladownictwo
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Zainteresowania i preferencje dziecka
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Zachowania trudne
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INNE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


6.
S
A
M
O
D
Z
I
E
L
N
O
Ś
Ć
-
S
A
M
O
O
B
S
Ł
U
G
A

S
A
M
O
D
Z
I
E
L
N
O
Ś
Ć
-
S
A
M
O
O
B
S
Ł
U
G
A  jedzenie – unika sytuacji z jedzeniem, oczekuje lub domaga się karmienia, je samodzielnie, prawidłowo trzyma łyżkę, nieprawidłowo trzyma łyżkę, pije z kubka, wymaga dokarmiania, posługiwanie się sztućcami, estetyczne spożywanie posiłków
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ubieranie i rozbieranie się – domaga się pomocy przy ubieraniu, zakłada niektóre części garderoby samodzielnie, ubiera się samodzielnie, dobiera odzież do odpowiednich części ciała, nie dobiera, zapinanie różnych zapięć
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 higiena osobista – sygnalizuje potrzeby fizjologiczne (zawsze, czasami, nigdy), oczekuje lub domaga się pomocy w ubikacji, samodzielnie korzysta z ubikacji
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 mycie się – myje samodzielnie ręce (dokładnie, niedokładnie, wymaga pomocy), wyciera ręce (samodzielnie, dokładnie, wymaga pomocy, oczekuje pomocy, robi to niedokładnie), mycie zębów
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 posiadanie nawyków higienicznych, zwłaszcza mycia rąk – po wyjściu z toalety, przed posiłkami – posiada, nie posiada
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Umiejętności wykształcone: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Umiejętności niewykształcone lub słabo wykształcone: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ……..
INNE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6. L
A
T
E
R
A
L
I
Z
A
C
J
A  PREFERUJE używanie prawej ręki, nogi
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 preferuje używanie lewej ręki, nogi
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 zmienia ( często, sporadycznie, zawsze, tylko podczas...)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INNE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
7.
ORIENTACJA W SCHEMACIE CIAŁA I W PRZESTRZENI
 rozpoznaje i pokazuje określone części ciała
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 potrafi odróżnić prawą stronę ciała od lewej
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 zna określenia stosunków przestrzennych i potrafi zlokalizować dany przedmiot
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INNE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.
F
U
N
K
C
J
E

P
O
Z
N
A
W
C
Z
EF
U
N
K
C
J
E

P
O
Z
N
A
W
C
Z
E
 Potrafi znaleźć przedmiot, który częściowo zakryjemy na jego oczach
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Potrafi używać przedmiotów zgodnie z przeznaczeniem
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Potrafi odnaleźć ukryty przedmiot
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Potrafi sortować przedmioty, np. wg kolorów ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Potrafi wskazać duży i mały przedmiot, np. klocek
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
 Potrafi liczyć głośno do pięciu, dziesięciu, dwudziestu, do stu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Potrafi wskazać własne imię napisane wyraźnie drukowanymi literami spośród innych imion
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Potrafi z pamięci narysować koło i kwadrat
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Potrafi pokazać swoją prawą i lewą rękę, prawą i lewą nogę, prawe i lewe oko : tak – nie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Inne :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.
MOCNE
I
SŁABE STRONY DZIECKA
MOCNE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………SŁABE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OCENA POSTĘPÓW ORAZ TRUDNOŚCI W FUNKCJONOWANIU DZIECKA
( identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność
i uczestnictwo w życiu społecznym ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy członków zespołu:
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.