Katalog

Małgorzata Mielniczuk, 2019-03-27
Żółtańce

Język polski, Projekty edukacyjne

Mądrej głowie... innowacja pedagogiczna

- n +

Opis zasad innowacji pedagogicznej w nauczaniu języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:
- porozumiewanie się w języku ojczystym.
- umiejętność uczenia się
- świadomość i ekspresja kulturalna.


Innowacja pedagogiczna
„Mądrej głowie…” czyli poznajemy polskie przysłowia.

realizowana w
________________________


w roku szkolnym ______________________________

Autor innowacji: ______________________– nauczycielka języka polskiego

Nazwa innowacji: Innowacja pedagogiczna w nauczaniu polskiego na poziomie szkoły podstawowej

Rodzaj innowacji: metodyczna, organizacyjna. Innowacji został poddany:

Czas realizacji:

Adresaci programu: uczniowie klasy V.


Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie.Wstęp.

W trakcie swojej pracy pedagogicznej zaobserwowałam, iż uczniowie często mają problem ze zrozumieniem tekstów kultury, w których pojawiają się przysłowia, nie znają ich znaczenia i nie potrafią stosować we własnych wypowiedziach.

Niniejsza innowacja jest innowacją metodyczną - organizacyjną. Dotyczy języka polskiego, których adresatami są uczniowie klasy V. Rozpoczęcie innowacji przewidywane jest na wrzesień ___, a jej zakończenie na czerwiec _____ roku. Realizacja programu będzie się odbywała na każdej lekcji języka polskiego.

Cele i założenia:
Nowatorstwo polega na intensyfikacji działań zmierzających do pogłębienia znajomości języka polskiego oraz polskich przysłów, wprowadzeniu metod aktywizujących uczniów, a w szczególności pięknego wysławiania się i tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej. Wprowadzony też zostanie element rywalizacji: w styczniu i maju 2019 zmierzą swoje siły w konkursach sprawdzającym stopień znajomości poznanych związków. Zaproponowana forma jest bardzo komfortowa dla uczniów, ponieważ nie obciąża ich dodatkowo, uczymy się małymi kroczkami, oceniani są tylko słownie, więc nie boją się oni porażki i chętniej wypowiadają się na forum klasy.

Innowacja ma służyć kształtowaniu u uczniów tożsamości narodowej, poznawaniu historii oraz zwyczajów, tradycji i gwary naszej ojczyzny. Podstawą innowacji jest kształtowanie u dzieci poczucia uniwersalności polskich przysłów.

Zajęcia innowacyjne mają służyć rozwijaniu ich zainteresowań przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania i wpłynąć pozytywnie na wszechstronny rozwój każdego ucznia. Główny nacisk kładzie się na umiejętności ucznia. Wiedza, którą zdobywa w czasie edukacji ma pomagać i przygotowywać do świadomego uczestnictwa w kulturze, szerzeniu wiedzy o świecie, uświadamiać poczucie własnej tożsamości.


Cele ogólne:
Cele ogólne:
- rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego,
- doskonalenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,
- kształcenie u uczniów tożsamości lokalnej i narodowej;
- kształtowanie aktywnej, otwartej i tolerancyjnej postawy.
- zdobycie umiejętności twórczego oraz samodzielnego rozwijania zainteresowań, zdolności i umiejętności praktycznych jak i estetycznej wrażliwości.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
- zna przysłowia polskie
- wykorzystuje ich znajomość w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
- wykorzystuje zdobytą przy analizie i interpretacji tekstów kultury.

Formy pracy:

− praca indywidualna
- pogadanka
- dyskusja

Treści nauczania:
Przysłowia polskie

Ewaluacja

Po zakończeniu:
- przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej efektywności i atrakcyjności innowacji.
- analiza wyników sprawdzianów wewnętrznych w obszarze wykorzystania wiedzy polonistycznej w praktyce
- - wyniki konkursów
- sporządzenie raportu podsumowującego działania związane z realizacją innowacji.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.