Katalog

Borucka Aneta, 2019-03-27
Olsztyn

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

"Przygoda z przedszkolem" - program adaptacyjny

- n +

PROGRAM ADAPTACYJNY

,,PRZYGODA Z PRZEDSZKOLEM”

Opracowała: mgr Aneta Borucka


Spis treści:
I. Wstęp………………………………………………………………….3
II. Problemy dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną……… 3
III. Cele edukacji przedszkolnej………………………………………… .5
IV. Treści programowe……………………………………………………7
V. Dni adaptacyjne………………….……………………………………8
VI. Przykładowe scenariusze dni adaptacyjnych………………………….8
VII. Ewaluacja…………….………………………………………………25
VIII. Załączniki………………………………………………….…………25
1. Informacje dla rodziców dzieci nowoprzyjętych
do przedszkola…………………………………………………....26
2. Wstępna ankieta rodziców o dziecku …………………………….28
3. Ankieta podsumowująca efekty działań…………………………..30

I. WSTĘP

“Pomóżmy dzieciom, aby każdy z nich stał się tym, kim stać się może… “
Janusz Korczak

Przedszkole to pierwsze ważne ogniwo w procesie edukacji. Dziecko przekraczając po raz pierwszy próg placówki przedszkolnej rozpoczyna nowy etap w swoim rozwoju.
Moment ten należy do najbardziej trudnych i znaczących w jego życiu. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą rówieśników, rozstanie się z najbliższymi osobami, zaistnienie i funkcjonowanie w nowym środowisku. Nowe środowisko, przysparza mu wiele trosk i trudności. Może powodować poczucie zagubienia, wywołać negatywne emocje. Dlatego ważne jest, by dziecko poznawało nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa. Program adaptacji do przedszkola to działania pedagogiczne, które sprzyjają rozładowaniu negatywnych doznań dziecka, zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój we wszystkich sferach. Przedszkole nie zastąpi rodziców, nie zdejmie z nich odpowiedzialności za rozwój i wychowanie, ale może i powinno wspomagać ich w razie potrzeby, doradzać, kompensować braki. Wynika stąd konieczność uzgodnienia celu, zasad postępowania, określenia wspólnych oddziaływań. Wzbudzenia w rodzicach poczucia przynależności do wspólnoty przedszkolnej.
Program adaptacji nie gwarantuje dobrej adaptacji dziecka do przedszkola, ale znacznie ją przyspiesza i ułatwia, nie wszystko już jest nieznane, nowe, nie wszystko budzi niepokój.

II. PROBLEM DZIECKA ROZPOCZYNAJĄCEGO EDUKCJĘ PRZEDSZKOLNĄ
Adaptacja jest to proces przystosowania się do nowego środowiska społecznego, sytuacji, warunków. Dla małego dziecka takim nowym środowiskiem jest przedszkole. Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważny zarówno dla dziecka jak i dla rodziców/opiekunów.
Nie wszystkie dzieci potrafią sobie poradzić z tą sytuacją. Mały przedszkolak idzie do nowego nieznanego środowiska, w niektórych budzi to lęk, w niektórych ciekawość i radość. Udane włączenie do grupy przedszkolnej ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju małego człowieka. Jeżeli początkowy okres pobytu dziecka w przedszkolu wiąże się z przyjemnymi uczuciami i przeżyciami, wówczas jest ono pozytywnie nastawione na odbiór świata i ludzi. Jest ufne i nie reaguje lękiem, gdy poznaje coś lub kogoś nowego. Dziecko 3 letnie do tej pory było otoczone troską, miłością i uwagą rodziny, nagle znajduje się wśród nieznanych przestrzeni, gdzie nie zna osób, głosów, przedmiotów, rytmu dnia. Pozbawione najbliższej osoby, która do tej pory była niemal całym jego światem. Poczucie bezpieczeństwa dziecka zostaje w ten sposób zachwiane, narażone jest na ogromny stres wywołany strachem, niepewnością i utratą poczucia bezpieczeństwa. Ta bezbronna istotka wrzucona siłą w obcy świat czuje się odrzucona i opuszczona.
Dzieci przychodzące do przedszkola znacznie różnią się od siebie poziomem zdolności przystosowawczych. Część dzieci adaptuje się szybko i łatwo, ale są tez tacy, którzy mają z tym duży problem. W pierwszych dniach września rodzice patrzą z przerażeniem na płacz swojego dziecka. Dzieci na nowe miejsce, sytuacje reagują w różny sposób np.: płaczem, krzykiem, ucieczką, wycofaniem, pozorną akceptacją, zaburzeniem funkcjonowania /moczenie nocne, jąkanie itp.
Pragnąc maksymalnie zmniejszyć trudności adaptacyjne warto dostatecznie wcześnie przygotować dziecko do tej nowej sytuacji i stopniowo przyzwyczajać je do przebywania w nowym miejscu pod opieką osób trzecich. Do takich trudnych sytuacji trzeba przygotować dzieci i ich rodziców. Przedszkole na kilka miesięcy przed przyjęciem małego przedszkolaka powinno rozpocząć z nim współpracę. Dzieci spokojnie zaczną więc poznawać przedszkole, sale, plac zabaw, nauczycielkę itp.
Każdy pracownik przedszkola stara się, aby dzieci: czuły się w nim bezpieczne, radośnie spędzało czas, nauczyło się być dzielne, na miarę swoich możliwości i wieku, umiało obcować z innymi dziećmi, rozwijało swoje zdolności i zainteresowania, zdobywało nowe umiejętności
Stopniowe przygotowanie dziecka do pójścia do przedszkola, oswajanie go z miejscem, rytmem dnia, zasadami, myślą o przedszkolu oraz usamodzielnianie – rodzi w nim początki tożsamości przedszkolaka.
,,Przygoda z przedszkolem” jest programem, który pomaga dziecku zaadoptować się w nowych warunkach instytucjonalnych, umożliwiając dzieciom lepszy start przedszkolny.
III. CELE EDUKACYJNE PROGRAMU

Głównym celem jest umożliwienie dzieciom sprawnego rozwiązywania trudności związanych z podejmowaniem nowych ról w środowisku przedszkolnym. Koncentruje się na różnych kierunkach pracy z dzieckiem. Szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie osobowości i wspieranie jego rozwoju.

Cele główne:
 uczenie nawiązywania bliskiego kontaktu z innymi osobami,
 pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa,
 uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań,
 wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

Cele szczegółowe:
 zmniejszenie napięć i niepokojów związanych z nową sytuacją przedszkolną,
 ułatwienie dzieciom przekroczenia progu: dom – przedszkole,
 pomoc dzieciom w pokonywaniu lęku wywołanego zmianą trybu i rytmu życia,
 rozwijanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości,
 rozwijanie samodzielności dziecka,
 zaangażowanie rodziców do aktywnego uczestniczenia w działaniach na rzecz dziecka,
 wzmacnianie pozytywnych relacji między rodzicami i ich dzieckiem,
 wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,
 obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu przedszkola,
 skrócenie okresu adaptacji.
Cele operacyjne:
Dziecko:
 zna swoje imię i nazwisko,
 chętnie przebywa w przedszkolu,
 zna podstawowe zasady i normy zgodnego współżycia w grupie,
 zna swoje prawa i obowiązki,
 wie, jak przebiega rozkład dnia w przedszkolu,
 rozumie, że pobyt w przedszkolu jest tymczasowy i zawsze kończy się powrotem do domu,
 wie, że musi się zachowywać tak, aby było bezpiecznie,
 podejmuje samodzielne działania,
 samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczycielki rozbiera się i ubiera,
 rozpoznaje swoje rzeczy wśród innych,
 jest samodzielne przy spożywaniu posiłków, samodzielnie podejmuje czynności higieniczne i załatwia potrzeby fizjologiczne,
 nawiązuje i pogłębia kontakty interpersonalne.

Rodzice:
 znają tzw. tryb życia w przedszkolu,
 interesują się osiągnięciami edukacyjno-wychowawczymi dziecka,
 wspierają nauczyciela w jego działaniach edukacyjnych,
 usamodzielniają dzieci w zakresie samoobsługi,
 wspierają dzieci psychicznie i niosą pomoc w procesie adaptacyjnym,
 aktywnie uczestniczą w „życiu grupy i przedszkola”.

Nauczyciel:
 nawiązuje bliski kontakt z dziećmi i rodzicami,
 poznaje relacje rodziców dotyczące sposobu zachowania dziecka w domu, nawyków żywieniowych, upodobań,
 planuje pracę w oparciu o wyniki obserwacji zachowań dzieci,
 zna oczekiwania rodziców wobec przedszkola

IV. TREŚCI PROGRAMOWE:

 poznanie nowego środowiska,
 poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola
 poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych,
 omówienie zasad poruszania się po nich, uważne chodzenie po schodach, korzystanie z poręczy,
 nieoddalanie się od określonych pomieszczeń i miejsc zabaw,
 przestrzeganie zakazu brania do ręki rzeczy znalezionych, czy otrzymanych od osób nieznanych,
 przestrzeganie zasady „mówimy umiarkowanym głosem”, unikanie wydawania dźwięków ostrych,
 wdrażanie do opanowywania własnych gwałtownych reakcji emocjonalnych np.: głośny, histeryczny płacz,
 przezwyciężanie lęku, obaw i oporu,
 dochodzenie do samodzielności w ubieraniu, rozbieraniu się, spożywaniu posiłków i korzystaniu z łazienki,
 uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję,
 wspólne porządkowanie zabawek w sali po skończonej zabawie,
 wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni, na podwórku,
 słuchanie nauczycielki, podchodzenie na jej przywołanie,
 poznanie i przystosowanie do określonego rytmu dnia,
 zapoznanie z zasadami, regułami i normami obowiązującymi w grupie przedszkolnej,
 integracja w grupie,
 wprowadzenie w świat wartości ogólnoludzkich.


V. DNI ADAPTACYJNE

Nasze przedszkole w miesiącu sierpniu organizuje 3 dni adaptacyjne dla rodziców i nowoprzyjętych dzieci, podczas których następuje wzajemne poznanie się dzieci, rodziców i nauczycielek. Zajęcia adaptacyjne odbywają się w sali, w jakiej będą przebywać po przyjściu do przedszkola dzieci. Zazwyczaj pierwsze minuty mijają na przedstawieniu nauczycielek i maluchów. Przedszkolaki dostają identyfikatory (naklejki lub plakietki), oglądają salę, toaletę, szatnię. Ponadto organizuje się wspólne śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, taneczne czy spontaniczną zabawę z wykorzystaniem dostępnych w przedszkolu zabawek, często również zabawy ruchowe na placu zabaw. Początkowo w zajęciach uczestniczą rodzice, jednak spotkań jest kilka, dlatego często prosimy mamy i tatusiów o opuszczenie sali, by maluchy przyzwyczaiły się do zabawy jedynie pod opieką pań. W ciągu trzech dni dziecko przebywa w nowej grupie ok. 2-3 godzin.

VI. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE DNI ADPATACYJNYCH

PRZYKŁAD 1:

DZIEŃ 1 Temat: Nasza grupa –„ Misie”
Cele:
• Integracja dzieci i rodziców z przedszkolem
• Poznanie dzieci i ich rodziców
• Przybliżenie rodzicom form pracy z dziećmi
• Swobodne rozmowy z rodzicami
• Eliminacja stresu związanego z rozpoczęciem roku przedszkolnego
• Zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola ( szatnia, sale zajęć, łazienki )
Środki dydaktyczne: kartki na wizytówki, kredki, mazaki, identyfikatory, miś pluszowy, szablon postaci, brystol z napisem TO MY – MISIE, płyta cd

Przebieg zajęć:
1. „Wizytówka”
Rozdanie na wejściu dzieciom karteczek, które przy pomocy rodzica mają ozdobić i podpisać własnym imieniem. Włożenie karteczek do identyfikatorów i przypięcie ich.

2. Zabawa na powitanie
Wszyscy siedzą w kole, kto poczuje się powitany macha ręką.
Witam wszystkich, którzy:
• Jedli śniadanie
• Mają dobry humor
• Mają na sobie coś białego
• Są dziewczynkami
• Są chłopcami
• Lubią lody
• Lubią się bawić.....

3. Nauka piosenki na powitanie „Chodźmy wszyscy tu do koła...”
Chodźmy wszyscy tu do koła ( idziemy wszyscy po kole trzymając się za ręce )
Zabawimy się wesoło ( każdy obraca się wokół własnej osi )
Witamy wszyscy wraz ( kłaniamy się )
Na zabawę nadszedł czas ( podskokami obracamy się dookoła )
Prawa ręka, lewa ręka ( pokazujemy prawą a następnie lewą rękę )
Prawa noga, lewa noga ( pokazujemy prawą a następnie lewą nogę )
Cały tułów oraz głowa ( pokazujemy podane części ciała )
Witamy Was ( ukłon )

4. „Krążący Miś”
Miś krąży po obwodzie koła, przechodzi z ręki do ręki, każdy, kto trzyma misia musi się przedstawić:
• Rodzic – jestem ...... ( Kasia ) a to moja córeczka/synek ..............
• Dziecko – jestem ....... ( Zosia ) i lubię ................. np. bawić się lalkami

5. Portret naszej grupy
Dzieci z rodzicami otrzymują kartki z szablonem postaci. Po wysłuchaniu wiersza M. Mazan pt. „Człowiek” i pokazaniu części ciała dzieci przy pomocy rodziców dorysowują brakujące elementy. Następnie rodzic wycina postać i wspólnie z dzieckiem nakleja na kartkę brystolu z napisem „ To My – Misie” oraz nad postacią wpisuje imię dziecka.
Po przyklejeniu wszystkich postaci następuje pokaz i podziękowanie za udział w tworzeniu tego niezwykłego obrazu.

„ Posłuchajcie, to jest wierszyk całkiem nowy
Każdy człowiek rozpoczyna się od głowy
To jest włosów sto tysięcy albo więcej
Oczy, usta, nos i uszy, szyja, ręce
To jest brzuch, taki brzuch
Co na nogach stoi dwóch
To są stopy i już koniec. Chcecie więcej?
Posłuchajcie to jest wierszyk całkiem nowy ........”

6. Co dzieci robią w przedszkolu
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat przedszkola ukierunkowane pytaniami nauczyciela:
• Co dzieci robią w przedszkolu?
• Jak zachowujemy się w przedszkolu?
• Czego nie wolno robić, itp?

7. Zwiedzanie przedszkola
Dzieci z rodzicami ustawiają się w pociąg i przy piosence „Jedzie pociąg” wyruszają zwiedzać przedszkole – zapoznanie z salami, łazienką, szatnią

8. Pożegnanie – „Iskierka”
Wszyscy stoją w kole i trzymają się za ręce – puszczamy po kolei iskierkę:
„ Puszczam tę iskierkę w krąg niechaj wróci do mych rąk”

DZIEŃ 2 Temat : Zabawy z kolorami

Cele:
• Wdrażanie do zgodnej zabawy
• Zachęcanie do samodzielności
• Pokonywanie nieśmiałości i poczucia niepewności
• Tworzenie atmosfery radości, przyjaźni i zaufania
• Zapoznanie z terenem zabaw w ogrodzie przedszkolnym
• Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu
Środki dydaktyczne:płyty cd, miś pluszowy, lalka, koła w czterech kolorach ( żółty, czerwony, niebieski, zielony), chusta animacyjna

Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką „ Chodźmy wszyscy tu do koła”

2. Powiedz Misiowi jak masz na imię
Dzieci siedzą same w kole, miś krąży z rąk do rąk. Każdy kto trzyma Misia wymawia swoje imię, jestem .....

3. Taniec powitalny przy muzyce
Podczas muzyki dzieci chodzą po całej sali, gdy muzyka ucichnie witamy się z sąsiadami przez podanie ręki

4. Zagadki w kolory
Nauczyciel czyta dzieciom zagadki o kolorach. Po odgadnięciu koloru nauczyciel pokazuje przygotowane koło w danym kolorze
• Ten kolor ma słońce i niektóre kwiaty na łące ( żółty )
• Ten kolor mają wiśnie, porzeczki i maki a i samochód strażacki jest taki
( czerwony )
• Taki kolor ma woda, niebo i oczy, ale nie u każdego ( niebieski )
• W tym kolorze jest trawa, liście i mech i Twoje oczy czasami też ( zielony )

5. Zabawa w kolory
Dzieci siedzą w kole każdy trzyma w ręku jeden z czterech kolorów. Na pokazany przez nauczyciela kolor, dzieci ( mające dany kolor ) zamieniają się miejscami

6. Dobieranie skojarzeń do kolorów
W rytm muzyki dzieci biegają swobodnie po sali. Gdy muzyka ucichnie nauczyciel pokazuje kolor a dzieci podają jak najwięcej skojarzeń z tym kolorem

7. Zabawy z chustą animacyjną
• „Kolorowe niebo” - dzieci kładą się na plecach pod chustą a rodzice nią wachlują, najpierw wolno, później coraz szybciej
• „Ruchoma gwiazda” – dzieci leżą na chuście nogami do środka i wykonują polecenia nauczyciela
- Turlamy się w prawo
- Turlamy się w lewo
- Łapiemy się za ręce, unosimy je w górę i opuszczamy w dół
- Podnosimy prawą nogę do góry
- Chwytamy się za ręce i siadamy
• „Kolory” – dzieci trzymają chustę ( każdy swój kolor ) na hasło: kolor ..........
( podajemy kolor ) dzieci trzymające ten kolor wchodzą pod chustę i zamieniają się miejscami przechodząc na drugą stronę chusty
• „Calineczka” – jedna osoba siedzi w chuście, pozostali trzymają chustę i powoli zawijają a następnie rozwijają chustę

8. Zabawa „Mam laleczkę”
Zabawa na melodię „Mam chusteczkę haftowaną”. Dzieci stoją w kole, jedno dziecko stoi w środku koła z lalką i odda innemu dziecku, które wybierze.

„ Mam laleczkę bardzo miłą
Jest bardzo wesoła
Komu oddam moją lalę
Ten wejdzie do koła
Tobie nie dam x2
Tobie też niechętnie
A laleczkę moją miłą
Oddam w twoje ręce”

9. Zapoznanie dzieci z podwórkiem przedszkolnym
10. Pożegnanie – „Iskierka”

DZIEŃ 3 Temat: Zabawy sprzyjające pozytywnym relacjom w grupie

Cele:
• Tworzenie atmosfery radości, przyjaźni, zaufania
• Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi dziećmi
• Wdrażanie do zgodnej zabawy i di samodzielności
Środki dydaktyczne:płyty cd, gwizdek

Przebieg zajęć:

1. Powitanie – „Chodźmy wszyscy tu do koła”

2. Masaż z myszką
Dzieci leżą na brzuchu a rodzice robią dziecku masaż od szyi w dół pleców wg opowiadania nauczyciela:
„Cichutko, cichutko w puszystej kurteczce
Chodziła raz Myszka po gładkiej półeczce ( powolne głaskanie )
Znalazła ser żółty, ząbkami go jadła ( delikatne szczypanie )
Strzepnęła okruszki ( szybkie klepanie, strzepywanie )
W kąciku usiadła, okruszki zebrała
Ząbkami je zjadła ( powolne ściskanie )
Po gładkiej półeczce chodziła w kurteczce ( głaskanie )

3. „Pudełko ze zwierzątkami”
Rodzice siedzą po Turecku, dzieci siedzą u rodzica.
Na hasło: „Z pudełka wychodzą ......... „ ( nauczyciel podaje zwierzątko: pies, kot, ptaszek, wąż, słoń, kura, krówka, motylek, itp. ) a dzieci starają się je naśladować.
Na hasło: „Zamykamy pudełko” – dzieci wracają do rodzica
4. Odszukaj swoje kapcie
Dzieci składają na środku sali po jednym kapciu. Swobodnie biegają po sali, na znak nauczyciela każdy stara się odszukać swój bucik ( bez pomocy rodziców ) – uwrażliwienie rodziców na konieczność podpisywania rzeczy

5. Zabawy ruchowe metoda W. Sherborn
• „Witanie się różnymi częściami ciała” – chodzimy po całej sali na gwizdek dzieci słuchają nauczyciela którą częścią ciała mają się przywitać z sąsiadem
• „Kołyska” – rodzic siedzi na podłodze, dziecko wtulone pomiędzy nogi i ręce; delikatnie się kołyszą
• „Tunel” – rodzice stoją po obwodzie koła robiąc z nóg tunel, dzieci przechodzą kolejno pod tunelem
• „Taniec robotów” – dziecko staje na nogach dorosłego i wspólnie tańczą w rytm muzyki
• „Plecaki” – rodzic i dziecko siedzą tyłem do siebie i pocierają się wzajemnie plecami
• „Skała” – rodzic siedzi mocno podparty o podłogę, a dziecko stara się przesunąć skałę

6. Zabawa integracyjna „Czy chudzi , czy grubi”
Dzieci wykonują ruchy określone słowami nauczyciela:
„Czy chudzi, czy grubi
Czy mali, czy duzi
Wszyscy lubią bawić się ( klaskanie )
Więc kto jest tu razem z nami
Niech dobierze się parami
I niechaj bawi się
Nosek do noska, mrugają oczka
A teraz buźka, słuchają uszka
Ręka do ręki i ukłon piękny

7. Zabawa ruchowa przy piosence „Podajmy sobie ręce”
Dzieci dobierają się w pary i razem tańczą
„Podajmy sobie ręce
I zróbmy kółka dwa, kółka dwa
I brzuszek do brzuszka
I buźka do buźki
I tak do białego dnia
Więc bawmy się x2 ( tańczymy w parach )
Zabawa nas nic nie kosztuje
Masz rączki dwie
Więc klaśnij w nie
Zabawa fajna jest ( zmiana par )

8. Zabawy dowolne w sali
9. Pożegnanie – „Iskierka”

PRZYKŁAD 2
Dzień 1
Cele:
- poznanie sali, łazienki i szatni młodszej grupy
- poznanie imion dzieci i rodziców podczas wspólnych zabaw,
- wzbudzenie zaufania do nauczycieli,
- zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu,
- wprowadzenie miłej i przyjaznej atmosfery,
- zachęcanie do wspólnej zabawy,
- poznanie różnych zabaw i piosenek przedszkolnych.
Środki dydaktyczne: kolorowe kartki, karetki, flamastry, samoprzylepny, taśma dwustronna, piłka, korale, pudełko, małe piłeczki, płyta Cd z utworami.

1. Przywitanie
W drzwiach sali nauczycielka wita dzieci i rodziców, przedstawiając się imieniem. Z wcześniej przygotowanych materiałów rodzic przygotowuje wizytówkę dla siebie i dziecka. Zadaniem dziecka jest ozdobienie swojej wizytówki według własnego pomysłu. Nauczycielka wita się z dziećmi i rodzicami. Zaprasza dziecko do swobodnej zabawy w sali (podczas schodzenia się dzieci nauczycielka wita się z każdym z osobna).

2. Zabawy dowolne w sali - około 10 minut.

3. Przedstawienie się oraz przywitanie rodziców i dzieci.

4. Nauka piosenki na przywitanie

Wszyscy są witam was,
Zaczynamy już czas,
Jestem ja, jesteś ty,
Raz, dwa , trzy.

5. Zabawy integracyjno- zapoznawcze

- „ Witamy różne części ciała” – na hasło nauczycielki rodzice wraz z dziećmi witają się różnymi częściami ciała np. witają się noski, witają się kolana itp.

- „Piłka”- dzieci siedzą w kręgu, osoba rozpoczynająca zabawę mówi swoje imię i podaję piłkę do osoby siedzącej obok.
- Taniec integracyjny “Korale”- gra muzyka, dzieci i rodzice ustawiają się w kręgu. Prowadzący zakłada na szyję korale i tańczy wykonując charakterystyczny ruch- pozostali naśladują ją. W pewnym momencie przekazujemy korale w lewą stronę. Teraz osoba posiadająca je wykonuje jakiś ruch. Zabawa trwa, aż korale wrócą do prowadzącego.
-„ Piłeczki do pudełka”- wyrzucamy z pudła małe piłeczki na salę zadaniem dzieci jest je zebrać w jak najkrótszym czasie.

6. Praca plastyczna – z pomocą rodziców odrysowywanie dłoni dziecka i rodzica ozdabianie paluszków. Zawieszenie prac na tablicy, oglądanie przez inne dzieci.

7. Zabawy taneczne

- Wykonanie wspólnego tańca „boogi woogi”. Nauka charakterystycznych ruchów do tej piosenki.
- Wykonanie wspólnego tańca „głowa, ramiona”. Nauka charakterystycznych ruchów do tej piosenki.

8. Pożegnalne utrwalanie imion. Po kolei każda osoba wychodzi krok do przodu, mówi swoje imię z pięknym ukłonem.

9.Pożegnanie dzieci i rodziców. Zaproszenie na kolejny dzień zajęć adaptacyjnych. Poproszenie o przyniesienie swoich ulubionych pluszaków.

Dzień 2

Cele:
-eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej;
-pomoc w adaptacji dzieci do przedszkola
-unikanie trudności przy rozstaniu z bliskimi;
-poznanie nowego otoczenia (sali zajęć, szatni, łazienki dziecięcej) w obecności
rodziców;
-nawiązanie kontaktu z dziećmi
–poznanie ich imion;
-zdobycie doświadczeń społecznych przez
dzieci;
-obserwacja dzieci w grupie rówieśniczej podczas zajęcia ogólnorozwojowego z
elementami zabaw umuzykalniających, plastycznych i ruchowych;
-przezwyciężanie strachu przed nowym otoczeniem;

Środki dydaktyczne: kolorowe kartki, karetki, flamastry, samoprzylepny, taśma dwustronna, kleje, papierowe kolorowe kółka., płyta Cd z utworami.
1. Przywitanie
W drzwiach sali nauczycielka wita dzieci i rodziców, przedstawiając się imieniem. Z wcześniej przygotowanych materiałów rodzic przygotowuje wizytówkę dla siebie i dziecka. Zadaniem dziecka jest ozdobienie swojej wizytówki według własnego pomysłu. Nauczycielka wita się z dziećmi i rodzicami. Zaprasza dziecko do swobodnej zabawy w sali (podczas schodzenia się dzieci nauczycielka wita się z każdym z osobna).

2. Zabawy dowolne w sali - około 10 minut.
3. Nauka piosenki na przywitanie
Wszyscy są witam was,
Zaczynamy już czas,
Jestem ja, jesteś ty,
Raz, dwa , trzy.

4. Zabawy integracyjno- zapoznawcze
- „Zabaw w kręgu” – nauczycielka daje polecenia: zróbmy przysiad, podskocz na jednej nodze, pomachaj, wyślij całuski, zaziewaj, przywitaj się z jak największa liczbą rąk.
- „Miś” - zabawa naśladowcza z wykorzystaniem wiersza.

„Oto Miś, mały Miś,
do przedszkola przyszedł dziś
.Tutaj Misia głowa, a tu rączki dwie,
jedna noga, druga noga, każdy o tym wie.”

- „Maskotka” – przestawienie swojej maskotki i siebie. Np. To jest mój miś Karol a ja mam na imię Kasia
- „Idzie stonoga”- dzieci wraz z rodzicami tworzą stonogę (ustawiają się jeden za drugim). Nauczycielka jest głową, która dyryguje, w jaki sposób ma iść stonoga. Np. idzie idzie stonoga, biegnie stonoga, skacze stonoga, maszeruje stonoga, wlecze się stonoga.

- „ Zuch” – wspólnie z rodzicami wykonanie układu do piosenki

Idzie zuch,
(marsz po kole)
wicher dmucha,
(wymachiwanie rąk w górze)
i do tyłu ciągnie zucha,
(trzymamy dziecko idące przed nami za bioderka i ciągniemy go do tyłu)
ale zuch się nie przejmuje, i wesoło maszeruje
(marsz po kole)

5. Praca plastyczna “Stonoga” - wykonanie wraz z rodzicami stonogi z papierowych kółek, które dzieci będą przyklejać do kartek tworząc stonogę .

6. Zabawy taneczne
- Wykonanie wspólnego tańca „boogi woogi”. Nauka charakterystycznych ruchów do tej piosenki
- Wykonanie wspólnego tańca „głowa, ramiona”. Nauka charakterystycznych ruchów do tej piosenki.

7. Pożegnalne utrwalanie imion. Po kolei każda osoba wychodzi krok do przodu, mówi swoje imię z pięknym ukłonem

8.Pożegnanie dzieci i rodziców.
Zaproszenie na kolejny dzień zajęć adaptacyjnych.

Dzień 3 ( przeprowadzone w ogrodzie przedszkolnym, jeżeli pozwoli na to pogoda)
Cele:
-adaptacja do przedszkola dzieci nowych,
-poznanie imion dzieci i rodziców podczas wspólnych zabaw, integracja dzieci i rodziców,
-nawiązanie kontaktu z dziećmi i ich rodzicami,
-oswojenie dzieci z nowym otoczeniem, nauczycielką, pomocą nauczyciela , innymi pracownikami przedszkola,
-wzbudzenie zaufania do nauczyciela,
-zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu,
-zachęcanie do wspólnej zabawy,
-zmniejszenie lęku i eliminowanie stresu u dzieci i ich rodziców przed nowym
i nieznanym otoczeniem,
Środki dydaktyczne: patyki, lina , kosz, małe piłki, chusta animacyjna, pachołki.

1. Przywitanie
W drzwiach sali nauczycielka wita dzieci i rodziców, przedstawiając się imieniem. Z wcześniej przygotowanych materiałów rodzic przygotowuje wizytówkę dla siebie i dziecka. Zadaniem dziecka jest ozdobienie swojej wizytówki według własnego pomysłu. Nauczycielka wita się z dziećmi i rodzicami. Zaprasza dziecko do swobodnej zabawy w sali (podczas schodzenia się dzieci nauczycielka wita się z każdym z osobna).
2. Zabawy dowolne w sali - około 10 minut.
3. Utrwalenie piosenki na przywitanie
Wszyscy są witam was,
Zaczynamy już czas,
Jestem ja, jesteś ty,
Raz, dwa , trzy.

4. Zabawy integracyjno- zapoznawcze
- „Słonko świeci, deszczyk pada”. Nauczycielka gra na tamburynie, na hasło „słonko świeci” dzieci chodzą, biegają, podskakują. Na hasło: „deszczyk pada” biegnąpod parasole (rodzice tworząje ze swoich ramion) do rodziców siedzących w kole. Dzieci w ramionach rodziców czują się bezpiecznie.
5. Wyjście do ogrodu przedszkolnego.
6. Zabawy na świeżym powietrzu, jeżeli nie pozwoli na to pogoda to w sali.
- skoki przez drabinkę wykonaną z patyków ( powtarzamy 3 razy)
- przejście przez linę
- przeciąganie liny
-slalom
- zabawa „spacerek’ – dzieci wraz z rodzicami wykonują polecenia nauczyciela Np. chodzimy jakbyśmy wąchali kwiatki, zbierali grzyby, łapali motyle, zrywali liście z drzew itp.
-„Celowanie” – ustawiamy duży kosz lub wiadro, zdaniem dzieci jest wcelować do niego trzech piłek.

7.Zabawy z chustą animacyjną
“Wysoko –nisko”- grupa trzyma uchwyty chusty. Następnie wszyscy jednocześnie podnoszą ją wysoko, po czym opuszczają, obserwując, jak wypełnia się powietrzem.Patrząc na siebie, pozdrawiają się pod i nad chustą. Starają się zachować płaską powierzchnię chusty lub formować kopułę w różnym stopniu wypukłą.
“Sztorm” - uczestnicy wrzucają na chustę lekkie zabawki (pluszowe maskotki, piłeczki) i jednocześnie, wachlując chustą, podrzucają je do góry. Starają się tak wachlować chustą, aby zabawki nie wypadły na zewnątrz.
“Fala” - grupa wachluje chustą, na której leży, bądź siedzi, jedno lub kilkoro dzieci. Zmieniamy wielkość fal: małe, średnie i duże (sztormowe)

8. Pożegnalne utrwalanie imion. Po kolei każda osoba wychodzi krok do przodu
i mówi swoje imię z pięknym ukłonem.
9.Pożegnanie dzieci i rodziców
PROPOZYCJE DO WYBORU PODCZAS PLANOWANIA ZAJĘĆ ( W ZALEŻNOŚCI OD NASTROJU I ENERGII GRUPY).

☻ „Poznaj misia” – nauczycielka przedstawia dzieciom misia, który mieszka w przedszkolu. Miś jest przekazywany w kole - dziecko, które go otrzymuje mówi swoje imię; rodzic również się przedstawia i mówi, co jego dziecko najbardziej lubi ( zwierzątko, zabawka, potrawa, bajka – do wyboru).

☻ „Witamy się z sąsiadem” – przywitanie się z osobami najbliżej stojącymi przez podanie ręki.

☻ „Dwa malutkie misie” – zabawa przy piosence. Rodzice ze swoimi dziećmi tworzą pary i tańczą w kółeczkach naśladując ruchy pokazywane przez nauczyciela.

☻ „Tu paluszek….” – zabawa naśladowcza ze śpiewem.
TU PALUSZEK, TU PALUSZEK
KOLOROWY MAM FARTUSZEK
TU JEST RĄCZKA, A TU DRUGA
A TU OCZKO DO MNIE MRUGA
TU JEST BUŹKA, TU ZĄBECZKI
TU WPADAJĄ CUKIERECZKI
TU JEST NÓŻKA I TU NÓŻKA
CHODŹ - ZATAŃCZYSZ, JAK KACZUSZKA.

☻ „ Balonik” – zabawa ruchowa (doskonale znana rodzicom) Dzieci i rodzice tworzą koło trzymając się za ręce. Najpierw ścieśniają się w malutkim kole, a następnie powiększają je do słów wypowiadanego wiersza:
BALONIKU NASZ MALUTKI
ROŚNIJ DUŻY OKRĄGLUTKI
BALON ROŚNIE, ŻE AŻ STRACH
PRZEBRAŁ MIARĘ NO I TRACH.

Po tych słowach koło rozpada się, uczestnicy zabawy upadają na podłogę.

☻ „ Zabawy z balonami i chustą animacyjną” – każde dziecko otrzymuje od nauczyciela balonik w wybranym przez siebie kolorze, który następnie zostaje nadmuchany przez rodzica (balonikom możemy narysować buźki lub podpisać je markerem w celu ułatwienia późniejszej identyfikacji). Wszystkie balony kładziemy na rozłożonej chuście i poruszamy nią zgodnie z instrukcjami nauczyciela (np. idziemy niosąc chustę na poziomie kolan, pasa, ponad głowami…, falujemy nią delikatnie bądź gwałtownie). Otrzymane balony dzieci zabierają do domu.

☻ „Wesoły wąż” – wszyscy podają sobie ręce i idą w rytm muzyki za będącym głową węża – nauczycielem. W ten sposób możemy zaprowadzić naszych gości do łazienki, szatni.

5) Zabawy relaksacyjne – wyciszenie

☻ „Misiowe łóżeczko” – przedszkolny miś zaprasza wszystkie dzieci do wysłuchania bajki. Mówi, że najbardziej lubi słuchać przedszkolnych opowieści wygodnie leżąc. Prosi więc nauczycielkę o jego ulubione łóżeczko – leżak. (wprowadzenie do leżakowania).

Chętne dzieci zapraszamy do położenia się na leżaku!

Przeczytaną dzieciom książeczką może być np. „Tupcio Chrupcio” – opowieść o myszce, która nie chce iść do przedszkola lub „Najbardziej przytulaśny przytulasek” – bajka o małym lamparciku, który trudno znosi rozstania z mamą.

☻ „Różowa chmurka” – ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne z wykorzystaniem pluszowych misiów. Dzieci wygodnie kładą się na kolanach mamy lub taty, przytulają wybranego przez siebie pluszaczka i słuchają opowieści relaksacyjno – wyobrażeniowej nauczyciela.
6) Zajęcia przy stolikach – praca plastyczna.

☻ „Lamparcik” – praca plastyczna (po wcześniejszym wysłuchaniu bajki „Najbardziej przytulaśny przytulasek”). Dzieci otrzymują kartki z narysowanym lampartem. Mają za zadanie wspólnie z rodzicami ozdobić go cętkami. Moczą więc palec w farbie (brązowa i beżowa) i odciskają go na kartce, tworząc w ten sposób cętkowane futerko.

☻ „Biedronka” – Rodzic wraz z dzieckiem tworzy biedronkę z papierowych kół zgodnie z instrukcją nauczyciela (przyklejanie gotowych elementów).

☻ „Plastelinowy stworek” – dzieci mają do dyspozycji różnokolorową plastelinę i na podkładkach wspólnie z rodzicami tworzą wymyśloną przez siebie postać lub kształt.

Wytwory swojej pracy dzieci zabierają do domu!

7) „Łazienkowo” – zapoznanie z łazienką. Zaproszenie dzieci do umycia rączek po wykonaniu pracy plastycznej (z pomocą rodzica)
8) „Słodki poczęstunek”, Dzieci zostają zaproszone do stolików na podwieczorek. Samodzielnie zjadają ciasteczka i piją z kubka.
9) Rozmowy z rodzicami. Udzielanie rad i wskazówek (wg potrzeb i zainteresowań).
10) Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Po trzydniowym cyklu spotkań żegnamy się z nowymi przedszkolakami i wręczamy im medal „zucha” (wykonany z brystolu lub masy solnej i zawieszony na tasiemce).VII. EWALUACJA – SPODZIEWANE EFEKTY WDRAŻANIA PROGRAMU

1. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców oceniającej przydatność działań adaptacyjnych.
2. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
3. Wnikliwa obserwacja dziecka, pozwalająca określić stopień przystosowania się do warunków panujących w przedszkolu.
4. Zintensyfikowanie działań opiekuńczych w stosunku do dzieci, które wykazują trudności adaptacyjne

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Informacje dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola
2. Wstępna ankieta rodziców o dziecku
3. Ankieta podsumowująca efekty działań

Załącznik nr 1
INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

DROGI RODZICU! OTO LISTA PROBLEMÓW ADAPTACYJNYCH
Jeśli chcesz by Twoje dziecko gotowe wkroczyło w przedszkolny świat przyjrzyj się uważnie i zastanów się czy:
Mówi chętnie i wyraźnie TAK NIE
Z łatwością nawiązuje kontakt z nową osobą TAK NIE
Jest nieśmiałe TAK NIE
Umie samo umyć ręce i buzię TAK NIE
Wyręczasz je w czynnościach higienicznych TAK NIE
Potrafi się rozebrać i ubrać (zakładanie kapci, zdejmowanie i zakładanie bluzki bez guzików) TAK NIE
Je samodzielnie TAK NIE
Umie pić z kubeczka TAK NIE
Potrafi gryźć TAK NIE
Potrafi jeść łyżką TAK NIE
Samodzielnie korzysta z toalety TAK NIE
Potrafi zgłosić potrzeby fizjologiczne TAK NIE
Dziecko załatwia swoje potrzeby w pieluchę TAK NIE
Odpoczywa po obiedzie (leżakowanie lub sen) TAK NIE
Potrafi bawić się sam TAK NIE
Potrafi bawić się w towarzystwie drugiego dziecka TAK NIE
Lubi rysować TAK NIE
Potrafi chodzić po schodach TAK NIE


JAK MOŻNA UŁATWIĆ DZIECKU ADAPTACJĘ W PRZEDSZKOLU?

Szanowni Rodzice!
Już teraz należy zachęcać i motywować dziecko do samodzielnego ubierania się w to, co nie będzie stanowiło dla niego problemu, jak: zapinania guzików, wkładania butów i zawiązywania sznurowadeł. Należy zwrócić uwagę na umiejętność korzystania z sedesu, używania papieru toaletowego, wycierania noska w chusteczkę, samodzielnego mycia rąk, spacerowania i samodzielnego spożywania posiłków.

Dziecko 3-letnie powinno mieć opanowane następujące czynności samoobsługowe:
 samodzielne jedzenie łyżką i gryzienia,
 mycie rąk mydłem i wycieranie ich,
 komunikowanie potrzeb fizjologicznych,
 czynności higieniczne przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych – umiejętność zdjęcia i podciągnięcia majteczek, korzystanie z papieru toaletowego,
 zdejmowanie i wkładanie podstawowych części garderoby,
 rozpoznawanie swoich rzeczy wśród innych,
 wycieranie nosa,
 w miarę rytmiczne chodzenie po schodach przy poręczy.

Drodzy Rodzice ! Zapewniamy, że mniej samodzielne dziecko nie zostanie pozostawione samo sobie, ale im bardziej jest ono samodzielne, tym mniej zależne jest od pomocy dorosłych.

JAK PRZEBRNĄĆ PRZEZ PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU?

Szanowni Rodzice!
Debiut w przedszkolu to niełatwa sprawa! Malucha czekają poważne zmiany w życiu, często trudne do zaakceptowania. Ale to, co nowe, wcale nie musi być niedobre. Do trudnych sytuacji trzeba po prostu dziecko i siebie przygotować:
 w miarę możliwości bądźcie spokojni i zdecydowani. Wasz niepokój może udzielić się dziecku.
 dajcie dziecku ukochaną maskotkę do przedszkola.
 powiedzcie dziecku kiedy i kto po nie przyjdzie.
 zapewnijcie je o Waszej miłości oraz o tym, że nie zostaje tu do nocy i że na pewno je odbierzecie.
 pożegnajcie się z dzieckiem już w szatni, szybko i bez łez, nie przedłużajcie rozstania i nie wracajcie jeszcze raz je ucałować.
 przyjdźcie po dziecko punktualnie i wręczcie mu mały prezent z okazji zostania przedszkolakiem.
 chwalcie dziecko za jego dzielność i umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji.
 jeżeli dziecko płakało, powiedzcie mu, że wszyscy ludzie denerwują się trochę i boją robiąc coś pierwszy raz, ale po kilku dniach czują się pewniej – tak też będzie i z nim.
Załącznik 2
WSTĘPNA ANKIETA RODZICÓW O DZIECKU

Drodzy Rodzice!
Bardzo cieszymy się, że państwa dziecko uczęszcza do naszego przedszkola. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego , jak wielkim przeżyciem i dla dziecka i dla Was rodziców jest rozpoczęcie edukacji przedszkolnej. Ze swojej strony zrobimy wszystko, aby było to przeżycie miłe i jak najmniej stresujące. Dlatego chcemy poznać każde dziecko indywidualnie - ich potrzeby i upodobania a informacje podane w ankiecie będą nam bardzo pomocne przy organizowaniu pracy z nimi w przedszkolu.

1. Imię i nazwisko dziecka………………………………
2. Data urodzenia………………………………………..
3. Rodzeństwo (płeć, wiek)………………………………………
4. Samodzielność (proszę zaznaczyć te określenia, które dobrze charakteryzują Państwa dziecko):
 Potrafi samo się ubrać.
 Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych.
 Wymaga pomocy przy ubieraniu.
 Samo radzi sobie z jedzeniem.
 Wymaga niewielkiej pomocy przy jedzeniu.
 Trzeba je karmić.
 Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo.
 Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych.
 Inne uwagi dotyczące samodzielności dziecka…………………………………
5. Jedzenie - proszę zaznaczyć te określenia, które dobrze charakteryzują Państwa dziecko
 Praktycznie je wszystko, nie ma specjalnych upodobań.
 Jest wiele potraw, których dziecko nie lubi i odmawia ich jedzenia, wśród nich: ……………………………………………………………………………………
 Jest po prostu niejadkiem.
 Dziecko jest alergikiem uczulonym na…………………………………….
6. Komunikowanie się dziecka, proszę zaznaczyć te określenia, które dobrze charakteryzują Państwa dziecko)
 brak kontaktu słownego.
 ograniczony kontakt słowny.
 posługuje się mową komunikatywną .
7. Jakie są ulubione zabawy dziecka?...............................................................
8. Ile czasu dziecko spędza na zabawie?...........................................................
9. Czy po zabawie sprząta zabawki?...............................................................
10. Czy dziecko chętnie wykonuje polecenia dorosłych? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź
 tak  nie  niekiedy
11. W jaki sposób nagradzacie Państwo swoje dziecko? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
 nagroda rzeczowa (słodycze, zabawki…)
 pochwała słowna
 pochwała bezsłowna (uśmiech, gest, przytulenie)
 inne nagrody (jakie?)………………………………………
12. Jakie kary stosujecie Państwo wobec dziecka? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
 nie stosujemy kar
 pozbawienie przyjemności
 nagana słowna
 kara cielesna
 inne kary (jakie?)………………………………………
13. Dziecko w domu rodzinnym jest: (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
 wdrażane do samodzielności
 wyręczane przez rodziców
 bardzo samodzielne (jakie czynności wykonuje?)………………………… ……………………………………………………………………………………
14. Jakie jest nastawienie dziecka do przedszkola? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź
 cieszy się, że pójdzie do przedszkola
 podchodzi z pewnymi obawami
 boi się pójścia do przedszkola (czego się boi?)………………………………
Dziękujemy!!!
Załącznik 3
ANKIETA PODSUMOWUJĄCA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice! Uprzejmie prosimy o dokonanie oceny spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowo przybyłych do przedszkola .Wiedza uzyskana dzięki tej ankiecie, pomoże naszym nauczycielom wzbogacić i usprawnić spotkania adaptacyjne w następnych latach.
1. Czy braliście Państwo udział w spotkaniach adaptacyjnych?:
a. tak, we wszystkich,
b. tak, okazjonalnie,
c. nie, nie uczestniczyliśmy (proszę podać przyczynę) .........................................
2. Czy uważają Państwo, że program adaptacyjny w przedszkolu jest potrzebny?
a. tak b. nie c. nie mam zdania
3. Czy Państwa zdaniem program ten pomógł Waszemu dziecku przygotować się do przedszkola?
a. tak (w jaki sposób?)……………………………………………………
b. nie (dlaczego?)……………………………………………………
4. Czy Państwa dziecko chętnie przychodziło do przedszkola ?
a. tak b. nie c. częściowo
5. Co podobało się Państwa dziecku najbardziej ? …………………………….
6. Co podobało się Państwu? ................................................................................
7. Jak oceniacie Państwo spotkania adaptacyjne?
a. dobre i potrzebne,
b. pomocne dla mnie i mojego dziecka,
c. dobrze prowadzone,
d. słabe i niepotrzebne,
e. niczego nie dają, (zakreśl wybraną odpowiedź)
5. Co zdaniem Państwa należałoby zmienić? ……………………………………………….


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.