Katalog

Małgorzta Goliat, 2019-04-03
Lubochnia

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Małgorzata Goliat
01.09.2016 – 31.05.2019
Cele szczegółowe:

• poszerzenie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

• pogłębienie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

• rozwinięcie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

• udoskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

• zwiększenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Akt prawny:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Rozdział 3a; Awans zawodowy nauczycieli)
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświat
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§ 7.2.1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
- Analiza dokumentacji szkolnej: statut, program rozwoju szkoły, programów wychowawczych i profilaktycznych itp. Poświadczenie dyrektora Wrzesień 2016
2. Współpraca z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu między nauczycielem kontraktowym,
a opiekunem stażu

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Opracowanie harmonogramu spotkań
z opiekun stażu

Organizowanie spotkań z opiekunem stażu zgodnie z ułożonym harmonogramem spotkań

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu kontraktplan rozwoju zawodowego

harmonogram spotkań


notatki,
wnioski ze spotkań


scenariusze zajęć,
karty obserwacji

scenariusze zajęć,
karty obserwacji wrzesień 2016wrzesień 2016


wrzesień 2016


okres stażu2x w w roku


2x w roku
3. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
Ustawa z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela;
Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.13r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Bieżące przeglądanie stron internetowych oraz innych materiałów. plan rozwoju zawodowego,
zbiór przepisów,
własne notatki wrzesień 2016, cały okres stażu
4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Omawianie przeprowadzonych zajęć, wyciąganie wniosków, poszukiwanie inspiracji do dalszej pracy scenariusze zajęć,
karty obserwacji okres stażu
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej oraz własnej zgodnie z wymogami dyrektora oraz zaleceniami opiekuna stażu. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć

Przygotowywanie miesięcznych planów pracy

Sprawdzanie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji

Prowadzenie teczki awansu zawodowego. dziennik zajęć


plany pracy


arkusze obserwacji


okres stażu


okres stażu, raz na miesiące

okres stażu, 3x w roku

6. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych
i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje
i umiejętności. Udział w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, szkoleniach zaświadczenia,
notatki okres stażu
7. Aktywna praca nad samokształceniem. Zdobywanie nowej wiedzy
i aktualizowanie już zdobytej poprzez czytanie literatury pedagogicznej, czasopism, śledzenie stron internetowych. notatki okres stażu
8. Publikowanie własnych prac
w Internecie. Publikacja planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, dekoracji. strony internetowe okres stażu
9. Tworzenie własnego warsztatu pracy, zastosowanie różnorodnych metod w inspirowaniu twórczej aktywności dzieci. Gromadzenie i wzbogacanie własnej biblioteki o tematyce pedagogicznej i psychologicznej oraz pomocy dydaktycznych przygotowanych samodzielnie lub korzystanie z gotowych.
Zastosowanie metod aktywizujących dzieci na zajęciach. książki, czasopisma, artykuły, kserokopie, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, notatki. Cały okres stażu

§ 7.2.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Poznanie środowiska wychowanków, diagnozowanie ich potrzeb i rozwijanie zainteresowań. Stałe obserwowanie dzieci, diagnozowanie potrzeb i osiągnięć. Odbywanie zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami. Prowadzenie rozmów i pracy indywidualnej z dzieckiem arkusze obserwacji,
plany zebrań,
notatki okres stażu
2. Współpraca ze specjalistami. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, pedagoga i logopedy notatki okres stażu,
wg potrzeb
3. Podejmowanie współpracy
z instytucjami wspomagającymi przedszkole. Nawiązanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką, Policją, Strażą Pożarną, Pocztą itd. notatki,
zdjęcia okres stażu
4. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych, dni tematycznych oraz wycieczek dla dzieci. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych, dni tematycznych np.: Dzień Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Babci i Dziadka, Rodzinne Kolędowanie , Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka itd. Organizowanie wycieczek notatki,
zdjęcia,
karty wycieczek okres stażu
5. Organizacja spotkań
z przedstawicielami różnych zawodów i wyjść do ciekawych miejsc. Organizowanie spotkań
z przedstawicielami różnych zawodów
w przedszkolu lub miejscu ich pracy, np.: fryzjer, krawcowa, lekarz, dentysta, piekarz, itd.
Organizowanie wyjść do ciekawych miejsc np.,: apteka, biblioteka, sklep, poczta, itd. notatki,
zdjęcia okres stażu
6. Promowanie działań i osiągnięć placówki. -Promocja przedszkola poprzez zamieszczanie artykułów na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnej gazecie
- Organizowanie i współorganizowanie różnorodnych konkursów dla dzieci
-Dni Otwarte Szkoły –zajęcia dla dzieci. dyplomy,
podziękowania okres stażu
7. Udział w życiu społecznym
i kulturalnym. Zachęcanie do brania udziału
w akcjach charytatywnych, np.: „Góra grosza”, ,,Zbieranie Nakrętek” itd. notatki,
zdjęcia

okres stażu
8. Współpraca z rodzicami. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

Promowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Organizowanie warsztatów plastycznych dla rodziców z dziećmi.

Udział rodziców w ,,Rodzinnym Kolędowaniu” w raz z dziećmi

Zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola (sponsoring, włączenie w organizację uroczystości, wycieczek itp.) scenariusze zajęć,
zdjęcia

lista rodziców,
zdjęcia

praca plastyczne,
zdjęcia

zdjęcia
dyplomy

podziękowania
okres stażu


okres stażu


okres stażu


okres stażu


okres stażu§7.2.3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego.
Wyszukiwanie potrzebnych informacji. Podstawowe akta prawne Okres stażu
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. Przygotowanie pomocy dydaktycznych, planów miesięcznych , scenariuszy, zaproszeń, dekoracji, informacji dla rodziców itd.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu. pomoce dydaktyczne,
plany miesięczne,
scenariusze zajęć,
zaproszenia,
dekoracje sali

potwierdzenie opiekun okres stażu

Okres stażu
4. Korzystanie podczas zajęć
z różnorodnych źródeł informacji środków audiowizualnych. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji: odtwarzacz płyt CD, laptop, telewizor, DVD, tablica interaktywna itd. scenariusze zajęć,
prezentacje multimedialne,
zdjęcia okres stażu
5. Współpraca z rodzicami. Udostępnianie zdjęć z życia grupy na stronie internetowej.

Drukowanie informacji dla rodziców umieszczonych na gazetce ściennej ,,Mamo, Tato przeczytaj…” strona internetowa
informacje

gazetka ścienna okres stażu


okres stażu7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Aktualizowanie wiedzy
z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi oraz śledzenie stron internetowych

Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego notatkinotatki,
zaświadczenia
okres stażuokres stażu
Rozwiązywanie bieżących problemów środowiska lokalnego przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy. Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod aktywizujących w pracy wychowawczo – dydaktycznej, czynny udział w akcjach charytatywnych.
Notatki, wpisy w dzienniku okres stażu
3. Nawiązanie współpracy
Z psychologiem, pedagogiem, logopedą. Wspólne rozwiązywanie problemów psychologiczno-pedagogicznych zaistniałych w przedszkolu notatki okres stażu,
w miarę potrzeb
4. Zastosowanie zdobytej wiedzy w swoim warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych dziecka. Modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie (dzięki zdobytej na dany temat wiedzy) właściwych metod pracy z dzieckiem o danej potrzebie edukacyjnej:
-pracy z dzieckiem zdolnym,
-praca z dzieckiem słabszym,
- wdrażanie metod aktywizujących, -udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo - opiekuńczych podczas Rad Pedagogicznych. Potwierdzenie opiekuna stażu
okres stażu
6. Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem. notatki

okres stażu§7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty: dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, przedszkola Analiza Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, , Szkolnego Programu Wychowawczego,

- Udział w RP poświęconych tworzeniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych i przedszkolnych. Własna biblioteczka tekstów ustaw


Teksty przepisów, notatki okres stażu
2. Poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. -Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Konwencji o Prawach Dziecka, rozporządzenia w sprawie BHP itp. Własna biblioteczka tekstów ustaw okres stażu

3. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego. Służenie pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom Potwierdzenia opiekuna stażu Okres stażu

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.