Katalog

Oksana Bedeker, 2019-04-03
Łódz

Różne, Konkursy

Międzyszkolnym konkursie plastycznym

- n +

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego
92-207 Łódź, ul. Szpitalna 9/11
tel. 042 674 19 08/ fax. 042 674 12 01
e-mail sp37@vline.pl
Zapraszamy do udziału
w
V Międzyszkolnym konkursie plastycznym
„ Ze świetlicy na rabaty – świetlicowe kwiaty”

Cele oraz informacje wyjaśniające zasady udziału w konkursie
zawarte są w załączonym Regulaminie.
Zwracamy się do wychowawców świetlic z prośbą
o zachęcenie dzieci do wzięcia aktywnego udziału
w naszym konkursie


REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego w Łodzi, Rada Rodziców,
Rada Osiedla „Stary Widzew”.
Koordynatorami konkursu są nauczyciel świetlicy Oksana Bedeker i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Agnieszka Wilk.

II. ADRESAT KONKURSU

Dzieci biorące udział w zajęciach świetlicowych z klas I-III.

III. CELE KONKURSU

1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w zakresie twórczości plastycznej.
2. Rozwijanie sprawności manualnej w zakresie techniki origami.
3. Doskonalenie umiejętności postrzegania przedmiotów w przestrzeni oraz czytania schematów.
4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

IV. FORMA I TEMAT KONKURSU

Praca plastyczna techniką origami płaskie i przestrzenne na temat kwiatów.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach.

Kategoria origami płaskie na formacie A4 lub A3 w oprawie.
Kategoria origami przestrzenne.

Każda nadesłana praca powinna zawierać metryczkę.

METRYCZKA:
Nazwa konkursu:
Nazwa szkoły biorącej udział w konkursie:
Adres:
Tel. kontaktowy:
Imię i nazwisko autora:
Klasa:
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

Etap I – szkolny
1. Eliminacje przeprowadzą Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół uczestniczących w konkursie.
2. Mogą do nich przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie biorący udział w zajęciach świetlicowych z klas I-III
3. Uczniowie samodzielnie wykonują prace plastyczną zgodną z tematem konkursu. Jedną pracę wykonuje jeden uczeń.


4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
- origami płaskie na formacie A4 lub A3 w oprawie.
- origami przestrzenne.
5. Wielkość pracy przestrzennej - dowolna.
6. Szkolna Komisja Konkursowa dokonuje oceny, a następnie wybiera sześć
najlepszych prac, które należy dostarczyć do organizatorów konkursu wraz
z metryczką i kartą zgłoszeniową uczestnictwa.
Etap II – ogólnołódzki
1. Eliminacje na II etapie przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oglądu prac i ustala kolejność miejsc według następujących kryteriów:
- treść - zgodność pracy z tematem konkursu,
- technika – origami płaskie i przestrzenne,
- kompozycja,
- walory dodatkowe – oryginalność, estetyka wykonania pracy.

VI. TERMINARZ I MIEJSCE KONKURSU
- Eliminacje szkolne do 17.04.20...r.
- Dostarczenie prac wraz z kartą zgłoszenia do organizatorów do 30.04.20...r.
- Powiadomienie szkół o wynikach i terminie podsumowania
konkursu do 18.05.20...r.
KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (załączniki nr1 oraz nr2)
należy dostarczyć wraz z pracami uczniów do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 37
w Łodzi, ul. Szpitalna 9/11 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -15:00)
tel. 42 674-19-08, fax 42 674-12-01

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW
O terminie i miejscu podsumowania konkursu (rozdania nagród) szkoły zostaną powiadomione telefonicznie do 18.05.2018.

VIII. NAGRODY
Przewidujemy nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach:
3 nagrody w kategorii origami płaskie,
3 nagrody w kategorii origami przestrzenne.

IX. UWAGI KOŃCOWE
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznawania wyróżnień w każdej kategorii.
Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Nauczyciele prowadzący i ich szkoły zostaną uhonorowani dyplomami.
Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac oraz przedłużenia terminu powiadamiania szkół o terminie podsumowania konkursu.
Nagrody mogą być odbierane ze SP nr 37 w Łodzi wyłącznie przez nauczycieli szkół biorących udział w konkursie lub rodziców laureatów konkursu również po terminie podsumowania konkursu najpóźniej do dnia 15.06.20....r. Jednocześnie organizator informuje, że dyplomy i nagrody nie odebrane przez laureatów konkursu w dniu jego podsumowania, nie będą przez organizatora wysyłane i dostarczane do szkół. Dyplomy i nagrody nie odebrane przez laureatów konkursu do dnia 15.06.20....r. stają się własnością organizatora.
10. ZAŁĄCZNIKI :
załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
załącznik nr 2 – ZGODA DLA RODZICÓW NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

DZIECKA – UCZESTNIKA KONKURSU
Załącznik nr 1


Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego
92-207 Łódź, ul. Szpitalna 9/11
Tel. 42 674-19-08 / fax. 42 -674-12-01


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
,, Ze świetlicy na rabaty – świetlicowe kwiaty”


Lp. Imię i nazwisko autora pracy
(wypełnić drukowanymi literami) Klasa Imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego
(wypełnić drukowanymi literami) Podpis
nauczyciela
1.

2.

3.

4.

5.

6.

NAZWA SZKOŁY: …………………………………………………………………

ADRES SZKOŁY: ………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………

TELEFON: ………………………………..


…………………………………….
(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)
Załącznik nr 2


ZGODA NA UMIESZCZANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 pkt 5 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: DzU 2011 nr 101, poz.926 ze zm.)


W związku z udziałem mojego dziecka (imię i nazwisko)……………………………………………….
ucznia Szkoły Podstawowej nr………………….........w ......................................................
w V Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym ,,Ze świetlicy na rabaty – świetlicowe kwiaty”
wyrażam zgodę na bezterminowe: przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczanie wizerunku mojego dziecka
1. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi,
2. na zdjęciach, filmach wykonanych na potrzeby Szkoły i udostępnianych w galeriach, kronikach, albumach, itp.
3. w celu podejmowania akcji edukacyjnych Szkoły, prowadzenia konkursu, promocji osiągnięć i budowania pozytywnego wizerunku Szkoły.Łódź, dn……………….. podpis prawnych opiekunów

1…………………………………….
2…………………………………….

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.