Katalog

Bernadetta Winiarska, 2019-04-03
Kuczki-Kolonia

Ewa Czyż
Pedagogika, Projekty edukacyjne

Innowacja „Życie - moja samodzielna rola”. Plan aktywności dla uczniów niepełnosprawnych.

- n +

Tytuł innowacji: „Życie - moja samodzielna rola”. Plan aktywności dla uczniów niepełnosprawnych.

Autorzy:
mgr Ewa Czyż – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej


mgr Bernadetta Kinga Winiarska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej

Typ innowacji: programowa, metodyczno- organizacyjna

Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kuczkach - Kolonii

Zakres innowacji: Adresatami innowacji „Życie – moja samodzielna rola”. Plan aktywności dla uczniów niepełnosprawnych są uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (uczennica klasy III gimnazjum z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz uczeń klasy VIII
z autyzmem).
Innowacja przeprowadzona będzie w ramach zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno – kompensacyjnych.

Czas realizacji: od 27 lutego do 28 maja 2019 roku (z możliwością kontynuowania do końca roku szkolnego 2018/2019).

Metody pracy: plany aktywności, współdziałanie, metoda praktycznego działania, elementy terapii behawioralnej, wyjścia, wycieczki, gry dydaktyczne.

Formy pracy: praca indywidualna lub w małej grupie.

Środki dydaktyczne: pomoce dydaktyczne wykonane przez nauczyciela oraz gry wymienione jako aktywności planu, obiekty i urządzenia w naturalnym środowisku.

Koszty i źródła realizacji: materiały własne i szkolne

Opis innowacji
„Życie - moja samodzielna rola”. Plan aktywności dla uczniów niepełnosprawnych.

I. Geneza innowacji „Życie - moja samodzielna rola”.

W naszej placówce duża grupa uczniów posiada orzeczenia o niepełnosprawności.
Dla nich zorganizowano zajęcia rewalidacyjne i zajęcia zespołu korekcyjno- kompensacyjnego.
Prace terapeutyczną z uczniami planuje się na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, a to z kolei wymaga analizy dostępnych dokumentów, aktywnej obserwacji dziecka, znajomości jego mocnych i słabych stron oraz zainteresowań.
Program pracy terapeutycznej jest modyfikowany w zależności od potrzeb i sytuacji,
z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia.
Biorąc pod uwagę zmiany jakie zachodzą w życiu uczniów (kończą edukację w szkole podstawowej i gimnazjum) oraz oczekiwania ich rodziców postanowiono zintensyfikować działania służące rozwijaniu samodzielności. W przyszłości pozwoli im to – w miarę możliwości – autonomicznie funkcjonować w środowisku i zapobiegać wykluczeniu społecznemu.
Odpowiedzią na powyższe jest wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Życie – moja samodzielna rola”.

II. Założenia ogólne

„Życie – moja samodzielna rola”. Plan aktywności dla uczniów niepełnosprawnych jest innowacją zarówno programową, metodyczną, jak i organizacyjną.

Zakres programowy innowacji „Życie – moja samodzielna rola”. obejmuje:
 dodatkowe zagadnienia uzupełniające indywidualne programy zajęć rewalidacyjnych
i korekcyjno- kompensacyjnych.

Zakres metodyczny innowacji obejmuje:
 dobór pomocy dydaktycznych: słów, zdjęć i obrazków jako wskazówek
do wykonywania planu aktywności;
 stosowanie technik nauczania typu plan aktywności poprawiających jakość życia osób
z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Zakres organizacyjny innowacji obejmuje:
 zorganizowanie w sposób systematyczny i planowy czasu pobytu ucznia w placówce w czasie zajęć edukacyjnych;
 zorganizowanie zajęć na terenie placówki oraz wyjazdów poza teren szkoły;
 zapobieganie u dzieci niepełnosprawnych trudnym zachowaniom oraz autostymulacjom.

Czym jest plan aktywności „Życie - moja samodzielna rola”.

Samodzielność to jedna z najtrudniejszych cech, którą chcemy kształtować u dzieci niepełnosprawnych. Dzięki planom aktywności uczniowie mogą nauczyć się wykonywania różnych czynności przy zredukowanej kontroli ze strony dorosłych. Początkowo plan zawiera kilka aktywności, a dopiero stopniowo jest rozbudowywany; zmienia się także pod względem wizualnym, np. obrazki są zamieniane na napisy. Kolejnym etapem w nauce samodzielności jest samodzielne układanie planu, czyli decydowanie o tym, co dziecko będzie robić.

W przypadku naszej innowacji plan aktywności przyjął formę pisemną i jest rodzajem „listy rzeczy do zrobienia” przypominającej uczniowi o zadaniach, jakie ma wykonać, bez poleceń wydawanych przez inne osoby. Umiejętności związane z czytaniem zwiększają samodzielność i możliwość dokonania wyboru, ponieważ słowa lepiej reprezentują czynności niż zdjęcia czy obrazy.
Działania wspierające realizację założeń innowacji będą wymagać zainteresowania
i współpracy ze strony rodziców.

III. Cele innowacji „Życie - moja samodzielna rola”.

Cel główny
Samodzielne funkcjonowanie w środowisku i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Cele szczegółowe
 rozumienie poleceń;
 rozwój umiejętności dopasowywania;
 kształtowanie umiejętności dokonywania przez dziecko wyborów;
 kształtowanie umiejętności zorganizowania czasu wolnego;
 nauka nowych i rozwijanie nabytych umiejętności;
 przełamywanie zachowań i działań rutynowych;
 nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu;
 uniezależnienie się od opiekunów.

Innowacja „Życie – moja samodzielna rola” ma służyć budowaniu motywacji dziecka
do podejmowania pożądanych przez nas działań. Jednocześnie pragniemy podkreślić,
iż motywowanie naszych uczniów polega tylko i wyłącznie na stosowaniu wzmocnień pozytywnych lub stosowaniu wtórnego systemu motywacji.
Wszelkie podejmowane działania mają stwarzać uczniom szansę osiągnięcia sukcesu
na miarę ich możliwości.

IV. Przewidywane efekty wdrożenia innowacji „Życie - moja samodzielna rola”.

Dla uczniów:
 rozwój samodzielności;
 zorganizowany czas pobytu w szkole;
 ograniczenie występowania trudnych i autostymulacyjnych zachowań;
 ukształtowanie umiejętności wykonywania złożonych czynności;
 samodzielne dokonywanie wyborów;
 zwiększenie motywacji;
 rozwój niezależności;
 wyrównywanie braków;
 doskonalenie technik szkolnych;
 rozwijanie umiejętności zabawy;
 rozwój umiejętności społecznych;
 podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości;

Dla rodziców:
 wzrost samodzielności ich dzieci;
 wdrażanie do życia w społeczeństwie - indywidualizacja pracy z dzieckiem;
 możliwość przeniesienia planu do domu.

Dla nauczycieli:
 satysfakcja z wykonywanej pracy - doskonalenie własnego warsztatu pracy;
 rozwój osobisty;
 podniesienie jakości pracy własnej.

Dla szkoły:
 podnoszenie jakości kształcenia;
 odpowiednia organizacja pobytu ucznia w placówce.

V. Tematyka zajęć

1. Bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym – zajęcia w terenie.
2. Korzystanie ze środków komunikacji - wyjazd.
3. Wycieczka do Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i apteki.
4. Wycieczka do Urzędu Pocztowego; korzystanie z bankomatu.
5. Wycieczka do supermarketu - wycieczka.
6. Zajęcia z gospodarstwa domowego – przygotowanie posiłku.
7. Zajęcia z gospodarstwa domowego – przygotowanie deseru.

VI. Ewaluacja podjętych działań

Ewaluacja podjętych działań będzie polegała na obserwacji efektów pracy uczniów, zaliczaniu kolejnych zadań z planu, wymienianiu ich na trudniejsze oraz samodzielnym podążaniu za planem aktywności. Do oceny efektów innowacji posłuży również rozmowa
z rodzicami uczniów oraz konkretne wytwory działalności ucznia.
Wyniki ewaluacji będą stanowić wskazówki i wytyczne do dalszej pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Będą również uwzględnione przy określeniu aktualnego poziomu funkcjonowania społecznego uczniów.
Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione dyrektorowi szkoły.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.