Katalog

Barbara Bujak, 2019-04-11
Limanowa

Lekcja wychowawcza, Regulaminy

Zadania samorządu klasowego

- n +

Zadania Samorządu klasowego
Szkoła Podstawowa
1. Samorząd klasowy składa się z:
a. przewodniczącego,
b. zastępcy przewodniczącego,
c. skarbnika.
2. Opiekunem samorządu jest wychowawca klasy.
3. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie wraz z wychowawcą klasy.
4. Do zadań przewodniczącego samorządu klasowego należy:
a. reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych we wszystkich
sprawach dotyczących uczniów danej klasy, a w szczególnie w sprawach
dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów,
b. reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli,
c. występowanie z inicjatywą współorganizowania imprez klasowych,
d. udział w pracach organizowanych przez Samorząd Szkolny,
e. informowanie klasy o postanowieniach Samorządu Szkolnego,
f. dbanie o czystość, ład i porządek w klasie oraz o wystrój klasy i szkoły,
g. współdecydowanie z wychowawcą klasy w sprawach nagród, wyróżnień i kar
udzielanych uczniom swojej klasy,
h. rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami swojej klasy.
5. Do zadań zastępcy przewodniczącego należy:
a. przejęcie obowiązków przewodniczącego klasy w przypadku jego
nieobecności,
b. przejęcie części obowiązków przewodniczącego w przypadku ich nadmiaru
6. Do zadań skarbnika należy:
a. dysponowanie funduszami klasowymi.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.