Katalog

Aleksandra Płaczek, 2019-04-11
Wielun

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

 Imię i nazwisko: Aleksandra Płaczek
 Aktualny status zawodowy: nauczyciel mianowany
 Nazwa placówki:
 Stanowisko: pedagog
 Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
 Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.
 Posiadane kwalifikacje:

§ 8 ust. 2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania
działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących
awansu zawodowego nauczycieli (ustawy,rozporządzenia)
Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego IX 2016r.
Znajomość przepisów prawnych oraz notatki z ich analizy
2. Udział w pracach organów placówki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
Zapoznanie się z koncepcją pracy poradni, planem pracy poradni, planem doskonalenia zawodowego, Priorytetami
Kuratorium Oświaty na dany rok szkolny Okres stażu
Notatki własne
3. Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych,ponadgimnazjalnych, dzieci w
wieku 0-3, w wieku przedszkolnym
Prowadzenie badań: analiza wniosków o podjęcie
czynności diagnostycznych, analiza wcześniejszych badań
prowadzonych w poradni, analiza dokumentacji zewnętrznej (szkolnej, lekarskiej badanych uczniów), prowadzenie wywiadu, dobór narzędzi do badania, prowadzenie badań,
konsultacje z psychologami i logopedami,interpretacja wyników,propozycje wniosków, rozmowy w rodzicami,opiekunami,
formułowanie opinii i orzeczeń. okres stażu
Dokumentacja badań
4. Udzielanie bezpośrednich form pomocy
Prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, wspomagania rozwoju dzieci z obniżoną sprawnością
intelektualną, zajęć dla dzieci, rodziców
Udzielanie indywidualnych porad uczniom, rodzicom i
nauczycielom
Prowadzenie badań przesiewowych słuchu i wzroku
Prowadzenie badań uwagi ukierunkowanej, uwagi
rozproszonej
Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczniów, rodziców
i nauczycieli Okres stażu
Wpisy w dziennikach,
Wpisy w kartach indywidualnych,
Wpisy w innej obowiązującej dokumentacji
Platforma do badań zmysłów
Scenariusze zajęć
Dziennik pracy w terenie
Listy obecności
5. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu zawodowym w celu
podnoszenia jakości pracy poradni poprzez wykorzystywanie
zdobytej wiedzy
Udział w WDN
Udział w kursach, szkoleniach,konferencjach
Udział w zebraniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej
Udział w pracach zespołu problemowego do spraw diagnozy
i terapii pedagogicznej
Przewodniczenie zespołowi problemowemu do spraw
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Studiowanie literatury fachowej poświęconej
zagadnieniom wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
oraz innej tematyce psychologiczno-pedagogicznej
Cały okres stażu 
Protokoły 
Zaświadczenia
Protokoły RP
Protokoły posiedzeń zespołów problemowych
Notatki własne
6. Udoskonalenie własnego warsztatu pracy
Uzyskanie kwalifikacji do posługiwania się testem
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji pozwalających
poszerzyć zakres działań edukacyjnych, terapeutycznych
Wprowadzenie nowych technik diagnostycznych
Poszukiwanie i wdrażanie nowych sposobów prowadzenia
terapii np. formy multimedialne
Opracowywanie nowych scenariuszy zajęć do oferty
poradni
Analiza własnej pracy Okres stażu
Certyfikat
Zaświadczenia o odbytych szkoleniach
Założenie teczki stosowanych testów i sprawdzianów pedagogicznych
(autorefleksja, ewaluacja, wnioskowanie, wdrożenie zmian)
Ankiety
Sprawozdania
7. Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego
na nauczyciela dyplomowanego
Napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju
Zawodowego V.2019 r.
Sprawozdanie z dokumentacją formalną
§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.Wykorzystywanie w pracy komputera
Wykorzystywanie w pracy internetu
Doskonalenie umiejętność obsługi komputera
Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi diagnostycznych
Przygotowanie zajęć edukacyjnych z prezentacją
multimedialną
Stosowanie programów komputerowych w trakcie zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć dla dzieci z
obniżoną sprawnością intelektualną
Prowadzenie badań przesiewowych wzroku i słuchu,
uwagi ukierunkowanej i rozproszonej na „Platformie
badań zmysłów”
Pisanie sprawozdań, programów, scenariuszy, ankiet
Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku
Śledzenie przepisów prawa oświatowego
Korzystanie z portali oświatowych
Korzystanie z platformy www.doskonaleniewsieci.pl
Opracowane materiały
Teczka z opracowanymi narzędziami diagnostycznymi
Nośnik informacyjny
Dokumentacja karty terapii dziecka
Platforma badań zmysłów
Opracowane dokumenty
Teczka z zebranymi przepisami oświatowymi,
Notatki własne

§ 8. ust. 2. pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Współpraca z placówkami z podległej gminy
Porady i konsultacje dla dyrektorów,nauczycieli,
pedagogów szkolnych w trakcie wizyt w terenie
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli i rodziców według
tematyki zawartej w ofercie poradni
Według potrzeb
Zeszyty pracy w terenie
Dziennik pracy

2. Wymiana doświadczeń w ramach pracy w zespołach
Zespoły diagnostyczne
 Zespoły orzekające
 Zespół problemowy do spraw diagnozy i terapii pedagogicznej
 Zespół do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 Inne zespoły powoływane wg potrzeb
Cały rok  Protokoły z posiedzeń zespołów
 Dziennik pracy

3. Dzielenie się wiedzą nabytą podczas kursów i szkoleń
 Zorganizowanie WDN
 Szkolenia rad pedagogicznych według tematyki zawartej w
ofercie poradni na dany rok szkolny
Cały rok 

4. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
Udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu dla nauczycieli
Przygotowanie i publikacja własnych materiałów na stronie internetowej poradni Okres stażu
Scenariusze zajęć
Notatki własne
Publikacja w internecie
Publikacja w internecie

rozwoju dziecka,
zajęć dla dzieci z
obniżoną
sprawnością
intelektualną
8. Ust. 2. Pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć dla dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną

Prowadzenie terapii według opracowanych programów
Cały rok
Opracowany program i sprawozdanie z realizacji założeń zawartych w programie

2.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dla dziecka z
obniżoną sprawnością manualną i grafomotoryczną
Analiza publikacji dotyczących kształcenia umiejętności
opracowania i wdrażania programów edukacyjnych
Ukończenie szkolenia „Terapia ręki w pracy z dzieckiem
niepełnosprawnym”
Prowadzenie zajęć w oparciu o przygotowany program
Okres stażu
Notatki
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Potwierdzenie Dyrektora Poradni
Opracowany program i sprawozdanie z jego wdrożenia
§ 8. Ust. 2. Pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności doty czących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Popularyzowanie idei wczesnej interwencji i wczesnego
wspomagania rozwoju małego dziecka
Opracowanie broszurek informacyjnych kierowanych do
rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym
Okres stażu  Opracowane broszury
2. Propagowanie wiedzy mającej na celu zmniejszenie
liczby urodzeń dzieci z wadami rozwojowymi
Prowadzenie zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Udział w ramach akcji czy kampanii ogólnopolskich
Okres stażu
Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć
§ 8. ust. 2. pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi instytucjami,
lokalnymi fundacjami, stowarzyszeniami
Podejmowanie różnych form współpracy z instytucjami
świadczącymi pomoc dla dziecka i jego rodziny
Udział w ogólnopolskich akcjach Według potrzeb
Sprawozdania ze współpracy z placówkami i instytucjami
§ 8. ust. 2. pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w k
§ 8. ust. 2. pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych
Uczestniczenie w szkoleniach poszerzających umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne Okres stażu
Zaświadczenia ze szkoleń

2.Analiza dwóch przypadków dzieci wymagających objęcia zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Identyfikacja problemu, propozycja rozwiązania problemu, uzyskane efekty oddziaływań
Okres stażu

Zatwierdzam do realizacji:
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.