Katalog

Natalia Semeniuk, 2019-05-10
Iława

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela konraktowego

- n +

……………………………………… ............................, ..…………….
(imię i nazwisko nauczyciela) (miejscowość, data)

………………………………………
(miejsce zatrudnienia)
Pani/Pan

……………………………………..
(imię i nazwisko dyrektora)
Dyrektor

……………………………………………
(nazwa szkoły)
WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE STAŻU
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Zwracam się z prośbą o rozpoczęcie z dniem 1 września 2016 r. stażu stanowiącego warunek nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
Do wniosku załączam projekt planu rozwoju zawodowego.Z poważaniem

Natalia Semeniuk
ZS w Dobrzykach


PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r -Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006, nr 97, poz.674, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Terminarz:
1. Okres trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy
2. Data rozpoczęcia stażu - 01.09.2016
3. Planowana data zakończenia stażu - 31.05.2019
4. Data złożenia projektu Planu Rozwoju Zawodowego - .......................
5. Data zatwierdzenia do realizacji Planu Rozwoju Zawodowego...................
6. Data złożenia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego ..........
7. Uzyskana ocena za okres stażu - .................................


Rozporządzenie MEN &7ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego


Lp.

Zadania

Formy realizacji
Sposoby dokumentacji
Termin realizacji
1.
Uczestniczenie w pracach organów
Szkoły
Udział w pracach Rady
Pedagogicznej, współpraca z
gronem pedagogicznym
zapis obecności w protokole posiedzeń Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Dobrzykach
wg harmonogramu
posiedzeń Rady
Pedagogicznej
2.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez, np.:
- Dzień Nauczyciela,


Redagowanie gazetki szkolnej "Spod Ławki"
scenariusze imprez i uroczystości szkolnych
zdjęcia
kolejne numery czasopisma
zgodnie z
harmonogramem roku
szkolnego


cały okres stażu

3.
Realizowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Ocenianie uczniów wg kryteriów w nim zawartych
zapisy w dziennikach lekcyjnych
cały okres stażu

4.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
Tworzenie planu wychowawczego dla klasy i przedmiotowych systemów oceniania.Organizacja i uczestnictwo
w różnych formach
upowszechniania kultury (wyjazdy do teatru, kina, muzeum itp.). Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez.
Plany wychowawcze i przedmiotowe systemy oceniania


zapisy w dziennikach lekcyjnych
cały okres stażu

5.
Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy uczniom.
Opieka nad uczniami w czasie lekcji i poza lekcjami.
Sprawowanie dyżurów w czasie przerw między lekcjami oraz opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły autobusem szkolnym w czasie przywozu i odwozu.

zapisy w dziennikach lekcyjnych
cały okres stażu
Rozporządzenie MEN § 7 ust.1 pkt 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie
lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności
poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
Uczestnictwo w radach
szkoleniowych i kursach
organizowanych na terenie szkoły
notatki własne
cały okres stażu
2.
Udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego
Udział w szkoleniach, warsztatach
potwierdzenia/zaświadczenia
cały okres stażu
3.
Tworzenie własnego warsztatu pracy
Budowanie bazy materiałów
dydaktycznych, testów, pomocy naukowych itp.
materiały własne
cały okres stażu
4.
Orientacja w nowościach dotyczących nauczania języka polskiego oraz pracy pedagoga szkolnego

Lektura czasopism, wykorzystywanie
poznanych metod pracy


notatki własne
cały okres stażu
Rozporządzenie MEN § 7 ust.1 pkt 2
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,(…) z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły,
w której [nauczyciel] odbywa staż.
1.
Analiza przepisów prawnych
Analiza takich aktów prawnych takich jak: Ustawa o systemie oświaty,
Karta Nauczyciela,
Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
Rozporządzenie MENiS z dnia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
notatki własne
cały okres stażu
2.
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
Śledzenie i gromadzenie nowych przepisów prawa oświatowego
notatki własne
cały okres stażu
3.
Analiza dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza takich dokumentów jak: Statutu Zespołu Szkół w Dobrzykach, Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
- Regulaminów: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.

notatki własne
cały okres stażu

Rozporządzenie MEN &7ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.
Systematyczna współpraca z opiekunem stażu.

Realizacja zadań wynikających z kontraktu zawartego pomiędzy opiekunem a stażystą w tym obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, prowadzenie zajęć w jego obecności

kontrakt
cały okres trwania stażu

2.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Analiza programów nauczania,
stosowanie aktywizujących metod nauczania.
Opracowanie pomocy
dydaktycznych.
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania. Opracowanie i analiza przedmiotowego systemu oceniania.
notatki własne
materiały własne
cały okres trwania stażu

3.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Terminowe zapisy w dziennikach lekcyjnych, dzienniku pedagoga, arkuszach ocen itp.
zapisy w dziennikach
cały okres trwania stażu

Rozporządzenie MEN &7ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.
Zapoznanie się z potrzebami, problemami
i zagrożeniami charakterystycznymi dla
wieku rozwojowego uczniów oraz
diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych

Obserwacja własna
Rozmowy z uczniami
Wnioski wyciągane z obrad Rady Pedagogicznej

notatki własne

cały okres trwania stażu

2.
Koordynacja i udział w realizacji projektów edukacyjnych
Koordynacja prac nad projektami gimnazjalnymi w szkole.
Opieka nad uczniami pracującymi nad projektem gimnazjalnym.
dokumentacja wewnątrzszkolna

publiczna prezentacja efektów pracy nad projektem gimnazjalnym
zgodnie z harmonogramem prac
3.
Współpraca z rodzicami
Organizacja spotkań z rodzicami podczas wywiadówek, oraz spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty w nauce i z zachowaniem.
zapisy w dziennikach lekcyjnych
cały okres trwania stażu

4.
Praca z uczniem zdolnym
Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach pomocy pychologiczno-pedagogicznej, przygotowywanie uczniów do konkursów
notatki własne
cały okres trwania stażu

5.
Praca z uczniem słabym
Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach pomocy pychologiczno-pedagogicznej,
konsultacje dotyczące
poszczególnych uczniów

notatki własne
cały okres trwania stażu
6.
Koordynacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Przygotowanie harmonogramu, prowadzenie dokumentacji wewnątrzszkolnej, podsumowanie roczne
dokumentacja wewnątrzszkolna
cały okres trwania stażu

Rozporządzenie MEN &7ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Publikowanie własnych prac
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
plan rozwoju zawodowego
cały okres trwania stażu
2.
Wykorzystanie komputera i Internetu w codziennej pracy
Przygotowywanie dokumentów wewnątrzszkolnych.
Przesyłanie prac i dokumentów
drogą internetową
Przygotowanie scenariuszy lekcji, przy użyciu komputera i Internetu.
Prace redakcyjne nad gazetką szkolną "Spod Ławki".
Przygotowanie dokumentacji
załączonej do wniosku.
Opracowanie różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego
testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach
ze stron WWW dotyczących awansu lub poprzez pocztę elektroniczną.
Prowadzenie zajęć multimedialnych.

Przygotowanie zestawienia semestralnego i końcoworocznego oraz świadectw za pomocą programów komputerowych
dokumenty wewnątrzszkolne,


materiały własne
kolejne numery gazetki szkolnej

materiały własne


notatki własne,
zaświadczenia o udziale


zapisy w dziennikach lekcyjnych

Wersja elektroniczna zestawień, potwierdzenie, zapisy w dzienniku, świadectwa


cały okres trwania stażu
3.
Zachęcanie do korzystania z komputera przez uczniów
Zachęcanie uczniów do
przekazywania zadanych prac w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną.
Realizowanie przez uczniów
projektów wymagających
posługiwania się komputerem i Internetem.

notatki własne
cały okres trwania stażu

Rozporządzenie MEN &7ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.
Indywidualnie rozpatrywane problemy uczniów
Rozmowy, porady indywidualne, kontakty z rodzicami i odpowiednimi instytucjami
zapisy w dzienniku pedagoga szkolnego oraz notatki służbowe pedagoga szkolnego
cały okres trwania stażu
2.
Współpraca z bibliotekami
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
notatki własne
cały okres trwania stażu
3.
Udział w pracach zespołu wychowawczego
Omawianie problemów
edukacyjnych i wychowawczych uczniów i
proponowanie środków naprawczych
dokumentacja wewnątrzszkolna - obecność w protokole z posiedzeń, referaty z posiedzeń
cały okres trwania stażu
4.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Iławie
Kierowanie uczniów na badania, zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez tę poradnię.
notatki własne
cały okres trwania stażu
5.
Koordynacja działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Przygotowanie harmonogramu prac, współpraca z nauczycielami przedmiotów, dyrekcją, rodzicami.
dokumentacja wewnątrzszkolna, notatki włąsne
cały okres trwania stażu

Rozporządzenie MEN &7ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.
Dalsze poznawanie organizacji, zadań
i zasad funkcjonowania szkoły
Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
dokumentów prawa
wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej.
Udział w Radach Pedagogicznych
poświęconych tworzeniu i
wdrażaniu ww. dokumentów
szkolnych
notatki własne


Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
cały okres trwania stażu
2.
Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej
Rozmowy indywidualne
notatki służbowe pedagoga szkolnego
cały okres trwania stażu
3.
Dzielenie się wiedzą z koleżankami i
kolegami ubiegającymi się o stopień nauczyciela mianowanego
Służenie pomocą, wskazówkami,
własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom będącym w trakcie stażu
notatki własne
cały okres trwania stażu
4.
Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu
Stosowanie aktów prawa
oświatowego w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego
notatki własne
cały okres trwania stażu
5.
Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych
Praca w ramach posiedzeń Rady Pedagogicznej
Konstruowanie planów
wynikowych, przedmiotowych
systemów nauczania i innych dokumentów nauczania
dokumentacja wewnątrzszkolna
cały okres trwania stażu
6.
Udział w pracach różnorodnych komisji
– egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

Dokumentacja wewnątrzszkolna, protokoły przebiegu egzaminów
cały okres trwania stażu
7.
Realizacja bieżących zadań ogólnoszkolnych


cały okres trwania stażu

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.