Katalog

Mariusz Deja, 2019-05-10
Łobżenica

Technika, Różne

Program koła manulno-technicznego działającego w MOW w Łobżenicy

- n +

WSTĘP

Program koła manualno–technicznego przeznaczony jest dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy na rok szkolny 2018/2019. Zajęcia te są doskonałym sposobem na zapobieganie nudzie wśród wychowanków oraz metodą na przyjemne i ciekawe spędzanie czasu. Mają również aspekt wychowawczo-resocjalizacyjny i pozwalają aktywnie spędzać czas wolny. Rozwijają one u podopiecznych wyobraźnię, umiejętności praktyczno–techniczne oraz twórcze myślenie. W czasie zajęć podopieczni będą mieli możliwość nabrania wiedzy i umiejętności takich jak: dokładność, rzetelność, samodzielność, zręczność, pomysłowość i zaradność, które są przydatne w życiu codziennym każdego człowieka. Zajęcia tego typu przygotowują wychowanków do lepszego startui radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Zajęcia manualno–techniczne mają również doskonały wpływ terapeutyczny. Pozwalają na rozładowanie negatywnych napięći emocji, stymulują rozwój, rozwijają sprawność myślenia i sprawność ruchową oraz mają walor wyciszający i uczą cierpliwości. W trakcie tych zajęć wychowankowie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, indywidualnych predyspozycji oraz mogą się nauczyć działania w zespole. Opracowany przeze mnie program jest zróżnicowany pod względem złożoności z uwagi na stosowane techniki i stopień trudności oraz rodzaj stosowanych materiałów i narzędzi do wykonania prac manualno-technicznych.


CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Celem ogólnym programu jest rozwijanie wśród wychowanków indywidualnych zainteresowań i zdolności manualno–technicznych, stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej, wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowania właściwych zachowań i postaw prospołecznych, przygotowanie podopiecznych do życia w środowisku rodzinnym oraz umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami i sprzętem użytku codziennego.

Realizacji celu ogólnego służą cele szczegółowe:

- zwracanie uwagi na zachowanie i kulturę w czasie zajęć;
- wdrażanie do współpracy i współdziałania w grupie;
- eliminowanie negatywnych form zachowań;
- kształtowanie samodyscypliny wychowanków;
- zapewnienie kreatywnego sposobu na spędzenie czasu wolnego;
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań wychowanków;
- wdrażanie do utrzymania porządku i ładu w czasie zajęć;
- wyrabianie zręczności i pomysłowości manualno-technicznej;
- wzmacnianie wiary wychowanków w swoje umiejętności i możliwości.


METODY NAUCZANIA

Najprostszą metodą nauczania i przekazu wiedzy jest instruktaż lub pokaz. Dlatego zajęcia i prace zostaną poprzedzone instruktarzem lub pokazem. Będą omawiane metody i sposoby wykonania poszczególnych operacji niezbędnych do wykonania danego zadania.


ZASADY NAUCZANIA

W toku zajęć koła powinny być uwzględnione potrzeby
i oczekiwania wychowanków. Dlatego też nauczanie powinno przebiegać zgodnie z następującymi zasadami:

- przystępności – przekazywane wiadomości powinny być zrozumiałe dla wychowanków i dostosowane do jego możliwości poznawczych;
- poglądowości – przekaz wychowawcy musi być poparty przykładami, ćwiczeniami;
- stopniowanie trudności – świadome przejście od zadań prostych do coraz bardziej skomplikowanych;
- związku teorii z praktyką – ukazywanie wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.


FORMY PRACY

- praca indywidualna
- praca zespołowa


PROGRAM KOŁA

- wykonanie upominków okazjonalnych (Dzień Matki, Walentynki itp.);
- przygotowanie szopki Bożonarodzeniowej w ramach konkursu;
- przygotowanie ozdób Bożonarodzeniowych;
- przygotowanie ozdób Wielkanocnych;
- drobne naprawy sprzętu wyposażenia;
- wykonanie indywidualnych projektów wychowanków.


STOSOWANE MATERIAŁY

- papier,
- drewno,
- kleje,
- farby,
- sznurek,
- papier ścierny,
- gwoździe,
- wkręty,
- drut, itp.


STOSOWANE NARZĘDZIA


- nożyczki,
- przybory do trasowania,
- piłka do drewna,
- kombinerki,
- szczypce do drutu,
- wiertarka,
- wkrętak,
- pędzle,
- kątownik,
- wyrzynarka.


OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA WYHOWANKÓW:

Zakłada się, że pod wpływem zajęć wychowankowie zmienią swoje zachowanie i osiągną kompetencje w zakresie:

- planowania pracy, przygotowywania materiałów;
- umiejętności dobierania surowców i sposobów ich trwałego łączenia;
- poprawnego czytania instrukcji i stosowania ich w praktyce;
- sprawnego wykonywania różnych, często skomplikowanych, czynności manualno-technicznych;
- umiejętności wykorzystywania często niepotrzebnych materiałów do tworzenia nowych pięknych przedmiotów dekoracyjnych;
- umiejętności oceny pracy pod względem estetyki i przydatności;
- umiejętności systematycznej pracy;
- umiejętności pracy i współdziałania w grupie;
- cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu;
- współpracy ze środowiskiem lokalnym.


ROLA WYCHOWAWCY W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

Wychowawca w czasie swoich zajęć z podopiecznymi powinien:

- przedstawić i zapewnić warunki bezpiecznej pracy;
- odpowiednio organizować pracę wychowanków;
- stosować odpowiednie metody pracy;
- przygotowywać materiały do wykorzystania na zajęciach;
wspomagać wychowanków zarówno przy rozwijaniu ich samodzielności intelektualnej, jak i przy wskazywaniu sposobów rozwiązywania problemów;
- nadzorować czynności wychowanków;
- różnicować zadania pod względem możliwości poznawczych wychowanków;
- dążyć do osiągnięcia założonych celów;
- zachęcać i rozwijać aktywność wychowanków;
- zachęcać do rozwijania swoich zainteresowań;
- prawidłowo oceniać gotowe prace.


UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Plan koła manualno-technicznego opracowany został przy założeniu, że zajęcia obywać się będąw ramach zajęć popołudniowych raz na 2 tygodnie lub częściej. Dopuszcza się płynność w doborze tematów i liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych projektów.


EWALUACJA PROGRAMU

Źródłem informacji o programie są jego odbiorcy, czyli wychowankowie. Dlatego ewaluacją tego programu będą:

- analiza osiągnięć indywidualnych i osiągnięć grupy,
- prezentacja wykonanych prac,
- zainteresowanie i frekwencja na zajęciach.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.