Katalog

Agnieszka Pyka, 2019-05-10
bytom

Różne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Agnieszka Pyka
Wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dokumentowanie
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
• Analiza dostępnej literatury na temat awansu zawodowego nauczycieli oraz aktualnych dokumentów
IX 2016 r. Notatki
• Złożenie wniosku
IX 2016 r. Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
IX 2016 r. Plan rozwoju zawodowego
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Założenie teczki tematycznej „Awans zawodowy”
Cały okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały
• Gromadzenie materiałów i dokumentów
Cały okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały
3. Przygotowanie projektu sprawozdania
• Analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego V 2019 r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

1. Doskonalenie metod i warsztatu pracy
• Samokształcenie w oparciu o dostępną literaturę fachową oraz artykuły z prasy oświatowej.
• Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych poza szkołą.
• Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej.
• Opracowanie rocznych planów pracy świetlicy.
Cały okres stażu Notatki, kopie artykułów, zaświadczenia, kopie dokumentów.
2. Dbanie o wystrój sali świetlicowej oraz korytarza szkolnego
• Dekoracje okolicznościowe
Cały okres stażu Zdjęcia wystroju
3. Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
Cały okres stażu Dyplomy, podziękowania
4. Prowadzenie na świetlicy zajęć pomagających rozładować stres poprzez zabawę
• Zajęcia dla dzieci
Cały okres stażu Scenariusze zajęć, dokumentacja
5. Praca z uczniem słabym i zdolnym
• Podejmowanie działań na rzecz uczniów słabych i zdolnych.
• Zorganizowanie pomocy uczniowskiej w zespole świetlicowym.
• Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych.
Cały okres stażu Notatki, wnioski
§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie zasobów internetowych
• Pozyskiwanie za pomocą Internetu bieżących materiałów metodycznych.
• Publikacja różnorodnych materiałów w Internecie, gromadzenie ciekawych materiałów pedagogicznych.
Cały okres stażu Strony www
2. Wykonywanie projektów graficznych na potrzeby świetlicy i szkoły
• Opracowanie dyplomów, zaproszeń, listów pochwalnych, medali technologią komputerową.
Cały okres stażu Wzory dyplomów, zaproszeń, listów, medali
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy własnej oraz organizacji pracy świetlicy
• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego, planów pracy, programów.
• Opracowanie prezentacji multimedialnych wykorzystanych do zajęć świetlicowych.
• Opracowanie kart pracy, rebusów, łamigłówek technologią komputerową.
Cały okres stażu Scenariusze zajęć, płyty CD, karty pracy


§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli świetlicy.
2. Udostępnianie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom
• Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań i innych materiałów dydaktycznych.
• Organizowanie we współpracy z innymi nauczycielami zajęć, konkursów i uroczystości świetlicowych lub szkolnych.
3. Opracowanie materiałów dydaktycznych z zakresu świetlicowych programów „Kim jestem?” oraz „Witaminka – zdrowa minka”
• Przekazanie materiałów dydaktycznych wychowawcom świetlicy oraz omówienie metod i środków dydaktycznych wykorzystanych do realizacji projektów.
Cały okres stażu Scenariusze, potwierdzenia

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych zawiązanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć świetlicowych „Witaminka – zdrowa minka”
• Opracowanie i realizacja programu propagującego zdrowy styl życia. Uczniowie w trakcie programu nabywają wiedzę o tym jak zdrowo się odżywiać i jak ważny w ich życiu jest ruch.
2. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć świetlicowych „Kim jestem?”
• Opracowanie i realizacja programu, którego celem jest kształtowanie w uczniach poczucia tożsamości lokalnej i narodowej. Dzieci poznają obyczaje i tradycje: rodziny, społeczności lokalnej i ojczyzny.
Cały okres stażu Program autorski, scenariusze zajęć

§8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów.
• Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych oraz fachowej literatury.

• Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.

2.Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie świetlicy.
3. Współorganizacja i udział w projektach świetlicowych
• Współorganizowanie konkursu promującego zdrowy styl życia.
4. Współorganizacja i udział w projektach świetlicowych
• Współorganizowanie imprez świetlicowych:
- pasowanie na świetlika,
- Światowy Dzień Życzliwości,
- andrzejkowe tradycje,
-mikołajki,
-„W blasku choinkowych świec”,
-zabawa karnawałowa.

5. Współorganizacja i udział w projektach i uroczystościach szkolnych
• Współorganizowanie i udział w imprezach i projektach szkolnych:
- akcja „Sprzątanie Świata”,
- apel upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja,
-festyn szkolny.
Cały okres stażu Notatki, scenariusze, sprawozdania

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Przeprowadzanie akcji charytatywnych
• Współorganizowanie przedświątecznych zbiórek żywności dla potrzebujących (PAH).
• Współorganizowanie pomocy dla bezdomnych zwierząt.

2. Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi
• Współpraca z Policją, PPP w Bytomiu, nauczycielami innych świetlic szkolnych.

3. Zintegrowanie grupy rodziców ze społecznością szkolną
• Organizacja imprez świetlicowych i szkolnych .
4. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków we współpracy z psychologiem szkolnym
• Spotkania z psychologiem. Zapoznanie się z orzeczeniami PPP.
Cały okres stażu Potwierdzenia, scenariusze, zdjęcia, notatki

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Dokonanie opisu i analizy przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• Uczestnictwo w kursie „Podstawy wiedzy o dysleksji”.
• Zdiagnozowanie problemu.
• Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
• Podsumowanie i wnioski.
Cały okres stażu Notatki, zaświadczenie, opis i analiza przypadku

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.