Katalog

Magdalena Baranik, 2019-05-10
Proszowice

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Podsumowanie wstepnej diagnozy

- n +

Podsumowanie wstępnej diagnozy gotowości szkolnej w grupie dzieci sześcioletnich- semestr I grupa VIII KUBUSIE


Badaniem zostało objętych 25 dzieci (14 chłopców i 11 dziewczynek). Zadania zawarte w arkuszu określają poziom rozwoju dziecka w trzech sferach: fizycznej, umysłowej oraz społeczno-emocjonalnej.
Sfera fizyczna (zadania od nr 1 do nr 4). Dzieci wykonywały szereg ćwiczeń tj. przysiady, podskoki, stanie na jednej nodze, rzucanie piłki. Największą trudność sprawiło im skakanie przez skakankę, prawidłowo to ćwiczenie wykonało czworo dzieci. Z resztą ćwiczeń nie miały żadnych problemów. W zadaniu nr 2 oceniałam umiejętności manualne dziecka. Wszystkie dzieci potrafią posługiwać się nożyczkami, ale tylko 6 z nich wycina prawidłowo po śladzie. Trudność sprawiła im również wydzieranie z papieru kwiatka. Najmniej problemu sprawiło im lepienie z plasteliny , rysowanie ulubionej zabawki i swojego autoportretu. Zadania 3 i 4 miały na celu miały na celu określenie lateralizacji , 23 dzieci jest praworęcznych a 2 jest leworęcznych ( Dominik, Jeremi ).
Kolejną sferą jest strefa umysłowa- ta sfera obejmowała zadania od 5- 38
Dzieci doskonale poradziły sobie z układaniem obrazka z puzzli, prawidłowo określają liczbę zdań oraz liczbę słów w zdaniach. Doskonale poradziły sobie z podziałem wyrazów na sylaby, dużą trudność sprawiło im dzielenie na głoski- tylko 10 dzieci potrafi dzielić wyrazy na głoski. Niektóre dzieci nie radziły sobie z rysowaniem szlaczków , łączeniem kropek na podstawie wzoru i samodzielnym przerysowaniem figur geometrycznych (13 dzieci zniekształcało nieznacznie figury). W zadaniu 13 dzieci miały na celu ułożenie opowiadania z obrazków, wszystkie dzieci posługiwały się prostymi zdaniami, podając przyczynę i skutek zdania, ale nie podawały wniosków płynących z historyjki. Dzieci nie miały problemy z wymienieniem nazw tygodnia oraz miesięcy – z 25 dzieci tylko 7-mioro nie znało wszystkich nazw. Większość dzieci odpowiadała poprawnie na pytania z zadania nr 24-największą trudność 4-ce dzieci sprawiło
odpowiedzenie na pytania dotyczące podania pełnej nazwy adresu zamieszkania oraz wymienienie największej rzeki w Polsce. Wszystkie dzieci prawidłowo wskazują i nazywają podane części ciała, prawidłowo określają lewą i prawą stronę w schemacie własnego ciała, jak również prawidłowo stosują określenia przyimkowe ( na, nad, pod, obok, z lewej strony, z prawej strony).
Zadania nr 29 - 34 określały poziom gotowości do nauki matematyki. Zadania te nie przysporzyły dzieciom większych trudności. Dobrze radzą sobie z przeliczaniem na konkretach w zakresie 10.
Ostatnia sferą jest sfera rozwoju emocjonalno- społecznego (zadania od 39-50). Dzieci były oceniane na podstawie długotrwałej obserwacji. Niektórym dzieciom zdarza się nie podporządkować do norm ,reguł i umów zawartych w grupie ( Aniela, Oliwia, Teodor, Filip). Chętnie współpracują z rówieśnikami, kontrolują swoje emocje i w większości sytuacjach starają się być niezależne.
Po zliczeniu punktów uzyskanych przez dzieci w poszczególnych zadaniach 18 dzieci uzyskało wysoki poziom gotowości szkolnej i 7 dzieci uzyskało poziom przeciętny czyli dziecko można uznać za gotowe do podjęcia obowiązków szkolnych.
W sferze rozwoju fizycznego wysoki poziom uzyskało 18 dzieci, natomiast 7 dzieci uzyskało wynik przeciętny, nikt nie uzyskał poziomu niskiego.
W sferze rozwoju umysłowego wysoki poziom uzyskało 18 dzieci, poziom przeciętny uzyskało 7 dzieci.
W sferze rozwoju społecznego wysoki poziom uzyskało 23 dzieci , poziom przeciętny uzyskało 2 dzieci, nikt nie uzyskał niskiego poziomu.

Opieką logopedyczną objęte są następujące dzieci:

Grupa uzyskała dobre rezultaty m.in. dzięki wykazywanymi przez dzieci zdolnościami :
* intelektualnymi - wykazujące się dociekliwością, łatwością uczenia się,
umiejętnością analizy i syntezy wyrazów, znajomością liter i cyfr, a nawet
umiejętnością czytania (6 dzieci – Aniela, Olga.G, Sara, Michalina, Jaś, Ignacy)
* Na podstawie obserwacji wyłoniono też grupę dzieci przejawiających uzdolnienia plastyczne (2 dzieci – Maja, Mikołaj )
- W wyniku analizy indywidualnych arkuszy diagnozy wyłoniono dzieci, które
potrzebują więcej wsparcia w celu osiągnięcia sukcesu w opanowaniu niektórych umiejętności.
* W zakresie rozwoju fizycznego i motorycznego: (4 dzieci – Franek, Jeremi, Filip, Maciek)
* W zakresie sprawności manualnej:( 5 dzieci- Franek, Jeremi, Filip, Maciek Michał)
* Z zakresu rozwoju społecznego ( 5 dzieci- Aniela, Oliwia, Teodor, Filip, Sandra)
* Z zakresu rozwoju emocjonalnego : ( 3 dzieci – Mikołaj, Gabryś, Jagoda)
* W zakresie mowy: (– wytypowane przez logopedę)
* W zakresie percepcji wzrokowej: ( 1 dziecko - Franuś)
* W zakresie percepcji słuchowej: (8 dzieci- Judyta, Gabryś, Jeremi, Mikołaj, Oliwia, Maja, Maciek, Jagoda, )
*W zakresie rozwoju intelektualnego wraz z pojęciami matematycznymi:
(2 dzieci – Maciek, Jeremi )


Planem kompensacyjno-korekcyjnym objętych zostanie 7dzieci. Podstawą dalszych działań w przyszłym półroczu będzie:
1. Organizowanie zajęć i zabaw umożliwiający dalszy harmonijny rozwój
umiejętności wychowanków w różnych sferach aktywności.
2. Prowadzenie w małych zespołach pracy kompensacyjno – korekcyjnej z dziećmi wymagającymi wsparcia przy opanowaniu wybranych umiejętności w
określonych dziedzinach niezbędnych do uzyskania gotowości szkolnej.
3. Praca z dziećmi uzdolnionymi intelektualnie i plastycznie wg opracowanego
planu działań stymulujących ich rozwój.
4. Wdrażać do słuchania głośno bajek i legend, ćwiczyć narządy mowy. Dalej prowadzić cykl spotkań z zaproszonym gościem „Cała Polska czyta dzieciom”.
5. Kształtować i rozwijać umiejętne zachowanie się w różnych sytuacjach społecznych; umiejętnego komunikowania się.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.