Katalog

Joanna Kicińska-Majewska, 2019-05-10
Płock

Pedagogika, Projekty edukacyjne

Przykładowa diagnoza funkcjonalna. Zespół Aspergera

- n +

DIAGNOZA FUNKCJONALNA


B (badany)
lat 11
miejsce zamieszkania: wieś
placówka: Szkoła Podstawowa (ogólnodostępna), klasa V
Całościowe Zaburzenie Rozwojowe w postaci Zespołu Aspergera – F84.5


DIAGNOZA ZAWIERA:
• Wywiad okołoporodowy
• Informacje o rozwoju dziecka- wywiad z rodzicem
• Funkcjonowanie w sferze orientacyjno-poznawczej
• Funkcjonowanie w sferze emocjonalno-motywacyjnej
• Funkcjonowanie w sferze społecznej
• Sfera rozwoju społecznego
• Funkcjonowanie w sferze sensorycznej
• Podsumowanie1. WYWIAD OKOŁOPORODOWY
Dziecko z CII PI w 40Hbd przez CC z przyczyn nagłych (zanik pulsu w trakcie akcji porodowej). Masa urodzeniowa B wynosiła 3400 g, długość ciała 53 cm, obwód głowy 35 cm. Funkcje życiowe noworodka w skali Apgar ocenione 9/10 pkt (lekkie niedotlenienie), po 5 min 10/10 pkt. Żółtaczka wystąpiła w 3 dobie życia bez konieczności fototerapii. Nie stwierdzono chorób ani wad wrodzonych. Noworodek w chwili wypisu- zdrowy.

2. INFORMACJE O ROZWOJU DZIECKA – WYWIAD Z RODZICEM
Chłopiec w wieku 11 lat, wychowuje się w rodzinie pełnej wraz z młodszym bratem (A– 4lata – autyzm atypowy). Rozwój motoryczny badanego przebiegał prawidłowo (siadanie około 5 miesiąca, raczkowanie około 8 miesiąca, w wieku 11 miesięcy- chodzenie). Z wywiadu z rodzicem wynika, że chłopiec zaczął gaworzyć przed ukończeniem 6 miesiąca życia, pojedyncze słowa wypowiadał około 2 rż. Pełnymi zdaniami zaczął mówić po ukończeniu 3 lat. Chłopiec od początku miał duże problemy ze snem i zasypianiem. Od 9 miesiąca nie spał w ciągu dnia.
Chłopiec w 3,5 roku życia zaczął uczęszczać do przedszkola, w przedszkolu sprawiał wiele problemów wychowawczych, był agresywny w stosunku do innych dzieci. W wieku 5 lat uzyskał pierwszą opinię z poradni psychologiczną- pedagogicznej. Z opinii tej wynikało, że chłopiec rozwija się prawidłowo. W wieku 6 lat badany zaczął chodzić do szkoły. Od początku uczył się bardzo szybko i uzyskiwał najlepsze oceny. Wykazywał problemy w nawiązaniu i utrzymaniu relacji. Matka twierdzi, że według wychowawcy jego zachowanie nie odbiegało od normy. Z tejże relacji wynika, że poważne problemy zaczęły się w 4 klasie. Rozwój emocjonalny chłopca nie poszedł do przodu. Prezentował infantylne zachowania, na odmowę i głos sprzeciwu reagował agresywnie, nie potrafił dostosować się do nowych zasad- ciągle coś gubił, zapominał, w klasie wszedł w rolę błazna. Na lekcjach nie potrafił się skupić, ciągle przeszkadzał uczniom i nauczycielom. Dużym problemem okazało się wykonywanie prac na lekcji techniki i ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. W 4 klasie zdiagnozowano u chłopca zaburzenia integracji sensorycznej, a niedługo później (także klasa 4)- Całościowe Zaburzenie Rozwojowe w postaci Zespołu Aspergera. Od tego czasu uczestniczy w terapii sensorycznej.

3. FUNKCJONOWANIE W SFERZE ORIENTACYJNO-POZNAWCZEJ
Rozwój poznawczy B jest na wysokim poziomie. Chłopiec znajduje się na etapie myślenia operacji konkretnych, właściwego dzieciom między 7 a 11 rokiem życia. B ma wysoko rozwiniętą zdolność logicznego rozumowania, które w dużej mierze jest przyczynowo - skutkowe, głównie w abstrakcyjnych sytuacjach. Potrafi systematycznie porządkować myśli lub przedmioty, trafnie i prawidłowo wnioskuje. Bez problemu wykonuje operacje na liczbach. Dodaje i odejmuje w pamięci wysokie liczby. Zna tabliczkę mnożenia. Chłopiec nie ma problemu z nauką, uczy się szybko, rozumie przeczytany tekst, bardzo szybko zapamiętuje i pamięta przeczytane informacje. Nie ma problemu z żadnym z przedmiotów szkolnych, gdzie wymagana jest nauka i zapamiętywanie. Geografia i historia to przedmioty, które znajdują się w spektrum zainteresowań B, z tych dziedzin wykazuje się encyklopedyczną wiedzą, znacznie przekraczającą wiedzę rówieśników.
B prezentuje bardzo duży poziom wiadomości ogólnych. Prawidłowo prowadzi rozumowanie dedukcyjne, arytmetyczne, właściwie organizuje dane percepcyjne w logiczną całość, odpowiednio werbalizuje myśli. Ma bardzo dobrą pamięć wzrokową, zapamiętuje najmniejsze szczegóły. Pamięć słuchowa jest rozwinięta prawidłowo. Chłopiec wykazuje się bardzo dużą podzielnością uwagi. Zapytany wie wszystko mimo, że zajmuje się innymi zadaniami. B czyta w szybkim tempie, z odpowiednią płynnością oraz wysoką poprawnością. Podczas czytania stosuje się do znaków przestankowych. Potrafi właściwie skupić się na zadaniu i pracować w bardzo szybkim tempie, z dobrą efektywnością. Mowa wyraźna ton- monotonny. Chłopiec zgrabnie konstruuje zdania, nie popełnia błędów ortograficznych i gramatycznych. Sprawność ruchowa ręki dominującej (lewej) w normie. Poziom graficzny pisma jest znacząco obniżony, występuje męczliwość ucznia podczas pisania oraz niechęć do tworzenia notatek i prowadzenia zeszytów.

4. FUNKCJONOWANIE W SFERZE EMOCJONALNO-MOTYWACYJNEJ
Chłopiec dysponuje słabo rozwiniętą inteligencją emocjonalną, ma trudności w zakresie rozpoznawania, rozumienia, kontrolowania własnych i rozpoznawania cudzych emocji. Brak mu zrównoważenia emocjonalnego- łatwo poddaje się wpływowi emocji. Cechuje się wysokim poziomem agresywności, który przejawia w relacjach społecznych. Reaguje bezpośrednio przez atak. Wykazuje się wysoką drażliwością i impulsywnością reakcji. Wykazuje się neurotycznością-ma silną tendencję do lękowego reagowania na zmiany otoczenia i życiowe sytuacje. Łatwo ulega rezygnacji, woli przebywać w gronie znanych osób. Nie lubi zawierać nowych znajomości. Rzadko kiedy sam inicjuje kontakt z nowo poznaną osobą.
B cechuje się niskim poziom rozwoju kompetencji odpowiedzialnych za radzenie sobie z trudnościami. Nie traktuje napotkanych trudności jako wyzwań. Szybko się poddaje. Nie potrafi korzystać z nabytych doświadczeń w zakresie radzenia sobie z trudnościami. B charakteryzuje się niską samowiedzą. Nie wierzy w swoje zdolności i umiejętności. Brak wiedzy na temat posiadanego potencjału jest prawdopodobnie istotnym czynnikiem uniemożliwiającym adekwatną ocenę chłopcu, co przekłada się na brak poczucia pewności siebie i ograniczony repertuar podejmowanych czynności.

5. FUNKCJONOWANIE W SFERZE SPOŁECZNEJ
Uczeń ma trudności w kontaktach z rówieśnikami ma dwóch kolegów z którymi lepiej się rozumie. B narzuca swoje zdanie, jeśli ktoś się z nim nie zgadza, potrafi być niemiły, w stosunku do bliskich nawet agresywny. Jest monotematyczny, potrafi na okrągło mówić na jeden temat, wydawać siebie jeden to przez dłuższy czas. Podczas indywidualnej pracy np. z psychologiem jest rozmowny i potrafi być miły, elokwentny i otwarty jest także w kontaktach z osobami dorosłymi. B nie ulega modzie, nie interesuje się rzeczami powszechnie uwielbianymi. U chłopca można zauważyć nieprawidłowości w zakresie zachowań społecznych: ograniczony kontakt wzrokowy, trudności w zakresie rozumienia i stosowania komunikatów niewerbalnych, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych. B ma problem w rozumieniu zasad i norm społecznych. Jest wyczulony na krytykę, jego zachowanie jest często powtarzające się, obsesyjne, aspołeczne. Ma trudności w panowaniu nad swoim zachowaniem, w rozumieniu subtelnych żartów, z rozpoczęciem i kontynuowaniem konwersacji. W relacjach społecznych wykazuje niski poziom rozumienia i kontroli emocjonalnej, co prawdopodobnie przekłada się na odczuwane trudności w relacjach z otoczeniem. Chłopiec najczęściej nie kontroluje afektu przez co nieprawidłowo reguluje relacje z otoczeniem. Uniemożliwia to aktywne radzenie sobie z większością wyzwań i utrzymywanie satysfakcjonujących relacji z otoczeniem. Pojawiające się trudności wymagają wsparcia ze strony najbliższego otoczenia.
Z interpretacji kwestionariusza „Ja i moja szkoła” wypełnionego przez B, wynika, że chłopiec charakteryzuje się silnym i głęboko zakorzenionym lękiem szkolnym, niską motywacją do nauki i nieznaczącymi wynikami w skali kłamstwa. Wysoki lęk szkolny może być częściowo odpowiedzialny za problemy emocjonalne i nieakceptowane zachowania chłopca w szkole (te zachowania i problemy nie występują w domu).

6. ROZWÓJ FIZYCZNY
Chłopiec jest wysoki 165cm wzrostu. Ma postawną budowę ciała, jest nieco grubszy niż przeciętny jedenastolatek, jednak mieści się w normie. Chłopiec jest niezgrabny ruchowo, nie lubi gier zespołowych. Przyjmuje nieprawidłową postawę w trakcie pisania. B porusza się ociężale. Dotyka przedmioty lekkim chwytem. Musi patrzeć na to co robi. Łatwo traci równowagę. Ma trudności w nauczeniu się nowych czynności ruchowych. Wydaje się być zbyt rozluźniony (napięcie mięśni): nieprawidłowy siad, słaby chwyt, męczliwość. Chłopiec ma trudności w odpowiednim odbiorze bodźców informujących o położeniu poszczególnych części jego ciała w przestrzeni.

7. FUNKCJONOWANIE W SFERZE SENSORYCZNEJ

Dotyk/czucie
• Chłopiec wykazuje niechęć do bycia dotykanym. Twierdzi, że może go dotykać tylko matka. Do matki przytula się bardzo mocno. Sam także nalega by przytulała go mocno. B niekiedy przytula się do brata, wówczas także nie potrafi stosownie określić wywieranego przez siebie nacisku.
• Lubi zabawy z plasteliną, masą solną, farbami
• Bardzo często wkłada ręce i przedmioty do buzi, drapie się.
• Chłopiec nie lubi kremów
• Nie lubi mycia twarzy, obcinania włosów, mycia zębów, mycia głowy
• Nie lubi kupować i nosić nowych ubrań. Dużym problemem jest ubieranie stroju eleganckiego. B unika bluzek z kołnierzykiem i spodni dżinsowych. Nie lubi obcisłych ubrań Przeszkadzają mu metki.

Słuch
• Lubi wydawać głośne dźwięki, mówi głośno, nie unika głośnych miejsc, wręcz je preferuje.
• Robi wokół siebie hałas, wydaje dziwne dźwięki. Często krzyczy i piszczy. Wydaje się być w pewien sposób zafascynowany przedmiotami wydającymi głośne, tudzież specyficzne dźwięki, takie ja: spuszczanie wody, odkręcanie kranów.
• B nie używa klamki. Trzaska drzwiami, niekiedy kilka razy pod rząd.
• Wymaga kilkukrotnego powtarzania poleceń.

Wzrok
Nie zaobserwowano niepokojących objawów

Smak
• W młodszym wieku znaczna wybiórczość pokarmowa, obecnie nie przejawia niechęci do jedzenia
• Ma tendencje do wkładania przedmiotów i rąk do ust

Węch
• Nie lubi korzystać z toalety w „obcych” miejscach.
• Nie znosi zapachu perfum. Według B to największy smród.


Równowaga
• Chłopiec wykazuje niechęć do zmian pozycji. Zachowuje się ociężale. Preferuje siedzenie lub leżenie
• Nie utrzymuje równowagi z oczami zamkniętymi, ma znaczne problemy z utrzymaniem równowagi z oczami otwartymi
Propriorecepcja (czucie głębokie)
• B nie lubi być przytulany (wyjątek matka)- wówczas sztywnieje i się odsuwa.
• Nie lubi podawać ręki na przywitanie
• Charakteryzuje się ociężałością ruchową
• Zanim zaśnie- musi mocno owinąć się kołdrą
• Dotyka się w miejsca intymne.


Powyższa diagnoza została dokonana na podstawie własnej obserwacji B. Szczególnie istotne terapeutycznie było tworzenie sytuacji symulowanych i obserwowanie zachowań chłopca. Znaczna część informacji pochodzi z wywiadu z matką chłopca. Do bardziej wnikliwej oceny funkcjonowania w poszczególnych sferach użyto kwestionariusza: Australijskiej Skali Zespołu Aspergera. Kwestionariusz ten został opracowany w celu identyfikacji zachowań i poziomu rozwoju umiejętności wskazujących na zespół Aspergera u dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Jest to wiek, w którym niezwykłe cechy zachowania i nietypowy poziom rozwoju umiejętności są najbardziej widoczne. Do poszerzenia diagnozy użyto arkusza obserwacji dziecka odnośnie funkcjonowania jego w sferze sensorycznej. Z racji wywiadu z matką i obserwacji dziecka- widocznych nieprawidłowości głównie w funkcjonowaniu szkolnym- wzbogacono całość diagnozy o wykonanie testu mierzącego motywacje do nauki i lęk szkolny - „Ja i moja szkoła”. Diagnoza ma na celu prawidłowe ukierunkowanie działań służących poprawie funkcjonowania B.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.