Katalog

renata nowak, 2019-05-15
radom

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 2 w RADOMIU
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


IMIĘ I NAZWISKO: mgr Renata Nowak
OKRES STAŻU – 2 lata 9 miesięcy (01.09.2016r. – 31.05.2019r.)
OPIEKUN STAŻU: mgr Anna PawlikowskaZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN
Z DNIA 01 GRUDNIA 2004 r. (Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)


( § 7. ust. 2 pkt. 1)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy , dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.Lp.
Zadania


Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.Poznanie
procedury awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.


3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2016
Wrzesień
2016

Wrzesień
2016
-Rejestr przeanalizowanych przepisów:
-Karta Nauczyciela – z uwzględnieniem treści dotyczących awansu zawodowego.
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

-Wniosek o rozpoczęcie stażu.

- Prawidłowo opracowany plan rozwoju zawodowego.


2.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
1. Zawarcie kontraktu z opiekunem.
2. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego.
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
oraz innych nauczycieli (zajęcia koleżeńskie) – wnioski do własnych działań.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – opracowanie konspektów zajęć oraz ich analiza.

Wrzesień 2016


2 razy w semestrze
2 razy w semestrze
Raz w semestrze
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego

- Notatka z zajęć przeprowadzonych przez opiekuna stażu.

- Konspekty prowadzonych zajęć.
- Scenariusze przedstawień.
- Notatki.


3.Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej.
1. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
2. Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej.
3. Zaprezentowanie przygotowanego przez siebie tematu na radę szkoleniową.
Cały okres stażu
- Lista obecności na radzie pedagogicznej.
-Protokoły rad pedagogicznych.
- Opracowania.
4.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
1. Wpisy w dzienniku zajęć – zgodnie z podstawą programową wychowania w przedszkolu.
2. Prowadzenie dokumentacji wychowawcy.


3. Opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczo- dydaktyczno - opiekuńczej.

Cały okres stażu
- Dziennik zajęć.

-Arkusze obserwacji dzieci.
-Zeszyt zebrań z rodzicami.
-Zeszyt pracy wspomagającej.
-Miesięczne plany pracy.
5.
Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy.
1.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola w placówkach doskonalenia nauczycieli.
2. Studiowanie literatury pedagogicznej.
3. Śledzenie stron internetowych i poszukiwanie informacji
z zakresu oświaty, awansu oraz informacji i materiałów przydatnych w pracy z dziećmi.
4. Wymiana doświadczeń z opiekunem stażu, nauczycielami.
Cały okres stażu

Cały okres stażu
-Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów.

-Bibliografia literatury pedagogicznej.

-Spis przydatnych stron internetowych.
6.
Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem
1. Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć własnych w Internecie.
2. Przygotowanie opracowań na rady pedagogiczne.
3.Przeprowadzenie zajęcia koleżeńskiego.
4.Współdziałanie w zespołach zadaniowych
5. Napisanie programu własnego i jego realizacja.
Cały okres stażu
- Publikacje internetowe.

-Opracowania
-Konspekt zajęcia koleżeńskiego.
-Efekty pracy w zespołach zadaniowych.
- program własny
7.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
1.Kompletowanie dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy, notatek itp.
Cały okres stażu
-Zaświadczenia, scenariusze, notatki, zdjęcia.

8.
Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego.
1. Omówienie projektu sprawozdania z opiekunem stażu.
06.2017
06.2018
05.2019
- Pisemne sprawozdania.
9.
Ocena i analiza własnych umiejętności,
zaplanowanie dalszej drogi rozwoju.
1. Podsumowanie pracy w ramach stażu, zestawienie sukcesów i porażek.
W okresie trwania stażu
-Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


§7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.1.
Współpraca z rodzicami.
1. Prowadzenie zebrań grupowych z rodzicami.
2. Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
4. Przygotowywanie uroczystości przedszkolnych.
Cały okres stażu
-Zeszyt zebrań z rodzicami.
- zeszyt konsultacji indywidualnych

-Scenariusze imprez
2.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
1.Organizowanie wycieczek do Biblioteki, parku, leśniczówki, Muzeum Wsi Radomskiej, kina, teatru, schroniska, sali koncertowej itp. oraz inne formy współpracy.
Cały okres stażu
-Wpisy w dzienniku zajęć, karta wycieczki.
3.
Promowanie placówki poprzez udział w konkursach, przeglądach.
1.Przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach (plastycznych, recytatorskich), przeglądach oraz olimpiadach sportowych itp.
Cały okres stażu
-Zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, dyplomy.
4.
Współpraca ze specjalistami
z poradni psychologiczno –pedagogicznej.
1.Korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia pedagoga, psychologa, logopedy potrzebnej do rozwiązywania problemów wychowawczych.
Cały okres stażu
-Notatki, wskazówki.
5.
Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci.
1.Obserwacja dzieci, rozmowy z dziećmi.
2. Zebrania z rodzicami.
Cały okres stażu
- Karty obserwacji dzieci.
- Lista obecności z zebrań


§7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1.
Pozyskiwanie
z Internetu potrzebnych informacji
i materiałów.
1.Pozyskiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego oraz informacji dotyczących prawa oświatowego.
2. Wykorzystywanie w pracy materiałów i pomocy dydaktycznych z Internetu.


Cały okres stażu
- Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.

- Pomoce dydaktyczne.
2.
Wykorzystywanie komputera w codziennej pracy.
1.Opracowywanie dokumentacji w czasie trwania stażu.
2. Opracowywanie materiałów na rady pedagogiczne.


Cały okres stażu
- Dokumentacja przebiegu stażu.
3.
Publikowanie
w Internecie.
1.Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego.
Okres stażu
- Publikacje w Internecie.§7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich , w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1.
Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki.
1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej.
3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci
w zależności od wieku.
4. Wykorzystywanie własnej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w codziennej pracy, w rozwiązywaniu trudności wychowawczo-edukacyjnych.
5. Dzielenie się wiedzą z rodzicami poprzez prezentowanie referatów, organizowanie zajęć otwartych.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

- Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń.


- Wykaz lektur.

- Referaty, zapis w dzienniku
2.
Współpraca z instytucjami.
1.Współpraca z instytucjami w zależności od potrzeb wychowanków.
Cały okres stażu
-Potwierdzenia współpracy


§7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


1.
Analiza przepisów prawa oświatowego.
1.Aktualizacjawiedzy poprzez indywidualne studiowanie przepisów prawa oświatowego.
Karta Nauczyciela,
Ustawa o systemie oświaty,
Rozporządzenia MEN,
Konwencja o Prawach Dziecka ,
Przepisy BHP.
2. Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
- Rejestr przeanalizowanych dokumentów.

- Notatki własne.
2.
Zapoznanie
z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi
w przedszkolu.
1.Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statut przedszkola,
- Obowiązujące regulaminy.
- Koncepcja Pracy Przedszkola,
- Roczny Plan Pracy,
- Plan Nadzoru Pedagogicznego.
W okresie trwania stażu

3.
Uczestniczenie
w pracach organów przedszkola związanych
z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych.
1.Udział w pracach i posiedzeniach rady pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Uczestniczenie w pracach zespołu ewaluacyjnego.
3. Zapoznanie z programami własnymi nauczycieli przedszkola przeznaczonymi do realizacji w danym roku szkolnym.
Cały okres stażu
- Protokoły.

- Wnioski z ewaluacji.
- Programy.

Radom, 09.09.2016r …………………………..............................

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.