Katalog

Elżbieta Sałata-Kucharczyk, 2019-06-18
Lubin

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Aneks do planu rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

W związku ze zmianą zajmowanego stanowiska pracy z nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, na nauczyciela wychowawcę świetlicy, plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.09.2016 roku, ulega modyfikacji poprzez dołączenie do niego aneksu. Niniejszy aneks zawiera nowe zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.

Imię i nazwisko: Elżbieta Sałata-Kucharczyk
Status zawodowy: nauczyciel mianowany
Stanowisko i miejsce pracy: wychowawca świetlicy
Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie
Okres stażu: 01.09.2016 – 31.05.2019
Cel główny: Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”
L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego
Wrzesień 2018
Opracowanie aneksu do planu zawodowego
2.
Doskonalenie umiejętności dydaktyczno – wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego – rady szkoleniowe, warsztaty, kursy
• Rozpoczęcie studiów podyplomowych: Terapia Pedagogiczna z arteterapią
Październik 2018
Zaświadczenie
3.
Udział w pracach zespołu opracowujących szkolne dokumenty
• Opracowanie planu zespołu samokształceniowego nauczycieli wychowawców świetlicy
• Opracowanie kalendarza imprez i konkursów w świetlicy
• Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy szkolnej

Wrzesień 2018
Dokumenty szkoły


Roczny plan pracy świetlicy

§ 8 ust.2 pkt 2
„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej komunikacyjnej”
L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
• Tworzenie i opracowywanie wszelkiej dokumentacji szkolnej oraz awansowej;
• Wykorzystanie komputera w codziennej pracy: tworzenie regulaminów do konkursów świetlicowych, kart pracy, informacji dla rodziców;
• Posługiwanie się pocztą elektroniczną w celu kontaktowania się z rodzicami;
• Przygotowywanie krótkich prezentacji multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach;
• Archiwizacja dokumentacji na nośnikach pamięci
Rok szkolny 2018/ 2019
WydrukiRegulaminy
Karty pracyDokumenty w formie elektronicznejPrezentacje w programie Power Point oraz na Pendrivie


§ 8 ust. 2 pkt 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”
L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli wychowawców świetlicy ,,Elementy arteterapii w grupie świetlicowej”
• Prowadzenie zajęć
• Omówienie zajęć
Marzec 2019
Lista obecności nauczycieli
2.
Przekazanie do biblioteki szkolnej opracowanego programu edukacyjnego
• Opracowanie programu
Wrzesień 2018
Potwierdzenie bibliotekarza

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”
L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Opracowanie i wdrożenie programu pt.: „Arteterapia w grupie świetlicowej”
• Opracowanie programu
• Przedstawienie głównych założeń radzie pedagogicznej
• Przyjęcie programu do realizacji
• Realizacja programu
• ewaluacja
Wrzesień 2018
Program, zapis w protokole rady pedagogicznej

………………………………………………… ………………………………………………….
Sporządziła: Elżbieta Sałata-Kucharczyk Zatwierdził: Dyrektor Szkoły
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.