Katalog

Elżbieta Sałata-Kucharczyk, 2019-06-18
Lubin

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Program własny pt. ,,Arteterapia w grupie świetlicowej"

- n +,,Arteterapia w grupie świetlicowej”
mgr Elżbieta Sałata-Kucharczyk

Szkoła Podstawowa nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie


Spis treści
Idea programu…………………………………………………………………………………...str. 2
Cele ogólne i szczegółowe……………………………………………………………………....str. 3
Metody i formy pracy…………………………………………………………………………….tr. 4
Realizacja założeń……………………………………………………………………………….str. 5
Oczekiwane osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu…………………………………...str. 8
Ewaluacja oraz narzędzia ewaluacji…………………………………………………………….str. 9
Bibliografia……………………………………………………………………………………...str. 11I. IDEA PROGRAMU
Arteterapia, znana jest jako terapia przez sztukę. Działania prowadzone w jej obrębie polegają na wykorzystywaniu terapeutycznych właściwości sztuki w praktyce. Arteterapia jest pojęciem niezwykle obszernym. Zawiera w sobie bowiem wiele rodzajów terapii opierających swoje działania na szeroko pojętej sztuce. Wśród terapii wchodzących w zakres arteterapii można wymienić: terapię, której podstawę stanowi twórczość plastyczna, muzykoterapię, biblioterapię, teatroterapię, aromaterapię.
Arteterapia spełnia ogromną rolę kompensacyjną, wyzwalając aktywność twórczą wyrównuje braki i ograniczenia psychofizyczne. Pozwala zaakceptować siebie i innych. Przede wszystkim wzbogaca życie człowieka, nadaje mu sens. Twórczy kontakt ze sztuką niesie ze sobą radość tworzenia. Wspólna dyskusja nad dziełem sprzyja tworzeniu się klimatu przyjaźni i szczerości.
Zajęcia z elementami arteterapii pozwalają na wykorzystanie sztuki w celach stymulujących rozwój dziecka. W podejmowanych działaniach mających na celu zmiany terapeutyczne daje się dziecku możliwość wyrażania przeżyć, doświadczeń i emocji utrudniających odnoszenie sukcesów szkolnych. Terapia przez sztukę i swobodne działania skierowane są do dzieci jako forma aktywizująca bez względu na poziom intelektualny i wiekowy. Mają na celu aktywizowanie dziecka przez budzenie zainteresowań wieloraką aktywnością i swobodę działania. Działania przez sztukę mają na celu wyzwalanie ambicji i chęć współpracy, pozwalają dziecku być otwartym na bodźce zewnętrzne oraz dają możliwość eliminowania negatywnych emocji i zaspakajania potrzeby bezpieczeństwa, samooceny i swej wartości.II. CELE OGÓLNE:
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
- wychowanie przez sztukę,
- rozwój wyobraźni oraz twórczego myślenia,
- rozwój zdolności manualnych,
- uruchamianie procesów myślowych potrzebnych do rozwiązywania problemów
w codziennym życiu,
- rozwój umiejętności społecznych,
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych,
- zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, budowanie pozytywnego obrazu samego
siebie w grupie rówieśniczej,
- wspieranie samodzielnych działań i zabaw twórczych dziecka,

III. CELE SZCZEGÓŁOWE:
- pobudzenie wszechstronnego rozwoju,
- rozwijanie umiejętności właściwego wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą
różnorodnych środków artystycznych,
- rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji,
- uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka,
- doskonalenie umiejętności wykonywania prac przy wykorzystaniu różnorodnych technik
plastycznych,
- rozwijanie podstawowych zdolności i umiejętności myślenia twórczego,
- rozwijanie sprawności manualnej i doskonalenie kontroli nad własnymi ruchami,
- kształtowanie percepcji wzrokowo – ruchowej,
- podnoszenie poziomu samoakceptacji,
- zaspokajanie potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, bycia rozumianym i docenianym,
- rozbudzanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
- budzenie wzajemnego zaufania w grupie.
IV. METODY PRACY:
- aktywizująca ( burza mózgów, problemowa, sytuacyjna, drama)
- pokaz
- słowna
- relaksacyjna
- praktycznego działania

V. FORMY PRACY:
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa

VI. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ

TEMAT TYGODNIA
ZADANIA DO REALIZACJI
TERMIN
1. ,,Ja i moja grupa”
Moja grupa i moje miejsce w grupie. Co ja daję, czego oczekuję? (wdrażanie uczniów do dostrzegania potrzeb swoich i innych, pokonanie lęku wejścia w nowa grupę, odreagowanie napięcia)
- Portret. (jak mnie widzą inni, jak ja widzę innych, autoportret i portret zrobiony przez kolegów, konfrontacja autooceny i oceny innych)

Wrzesień 2018
2. ,,W świecie muzyki”
Malowanie muzyki- malowanie muzyki na dużych formatach, pobudzanie wyobraźni, uwrażliwianie zmysłowe, porównywanie skojarzeń, jakie wywołuje muzyka u różnych osób.
- Wyraź to ruchem- oswojenie się z własnym ciałem, nabycie swobody ruchów, wyzbycie się uczucia skrępowania
Październik 2018
3. ,,Brzydkie kaczątko”
Brzydkie kaczątko- zwrócenie uwagi na los nieszczęśliwego, pokrzywdzonego, odrzuconego człowieka, uświadomienie czym jest samotność - jak można temu zjawisku przeciwdziałać
Listopad 2018
4. ,,Mapa wartości”
Wartości- próba zdefiniowania pojęcia „wartość”, uświadomienie sobie własnej hierarchii wartości, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
- Porażki i sukcesy- ćwiczenia zmiany punktu widzenia oraz analiza własnych ograniczeń i barier, odkrywanie swoich możliwości, praca nad kształtowaniem własnej osobowości.
- Malowanie farbami na dużym formacie swoich mocnych stron


Grudzień 2018
5. ,,Moja teraźniejszość- moja przyszłość”
Odkrywanie swoich możliwości- twórcze poznanie siebie, pobudzanie do samorozwoju, nabycie pewności siebie, podwyższanie poziomu samoakceptacji.
- Mój świat- twórcze poznanie siebie i innych, stwarzanie możliwości bycia w różnych rolach społecznych i relacjach interpersonalnych).
- ,,Moja teraźniejszość i moja przyszłość”- łączenie różnych technik plastycznych
Styczeń 2019
6. ,,Lustro”
Miłość i nienawiść. Dobro i zło. Siła i słabość- ćwiczenia umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć.
- Komunikacja werbalna i niewerbalna – analiza komunikacji przy użyciu mimiki- wsłuchanie się w swoje emocje, rozwijanie komunikacji niewerbalnej.
Ilustrowanie za pomocą barw, form i technik określonych uczuć do wylosowanych haseł: radość, spokój, złość, strach, smutek, gniew, bezpieczeństwo. Rozmowa na ten temat.
Porozumiewam się za pomocą gestów – słuchanie i „śpiewanie” piosenek z gestami (Piosenki z płyty” Śpiewanki pokazywanki”
Luty 2019
7. ,,Pierwsze oznaki wiosny”
Praca w dwuosobowych grupach. Tworzenie z kolorowych kawałków papieru na płaszczyźnie barwnej mozaiki. Umieszczenie na niej symboli wiosny tj: kwiatów, motyli, małych zwierzątek…
Marzec 2019
8. ,,Dłonie”
Każde dziecko obrysowuje swoją dłoń na papierze i wycina ją. Przeprowadzenie rozmowy na temat gestu wyciągniętej dłoni, która jest symbolem pomagania innym. Dzieci mają za zadanie na wyciętych z papieru dłoniach napisać lub narysować, w jaki sposób w różnych sytuacjach pomagają innym ludziom. Możemy im zaproponować wybranie sytuacji: w domu, w szkole, między przyjaciółmi, na ulicy. Dzieci mogą wykonać rysunki po obu stronach wyciętej z papieru dłoni.
Kwiecień 2019
9. ,,Mój świat, moje marzenia”
,,Marzenia”- jaki chciałbym być? Trzy życzenia- analiza własnych potrzeb i dążeń, nazywanie własnych myśli, uczuć, pragnień)
- kreowanie wizji świata we własnej wyobraźni, nawiązanie pozytywnych emocji, pobudzanie fantazji i myślenia twórczego, odreagowanie napięć, twórcze poznanie siebie i innych.
- ,,Moje dziecięce marzenie” - praca w oparciu o różne techniki
Maj 2019

VII. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO ZREALIZOWANIU
PROGRAMU

UCZEŃ:
- wypowiadania się na określone tematy związane z doświadczeniami i przeżyciami dzieci,
- radzi sobie z własnymi emocjami,
- nabywa odporności na niepowodzenia, wiary we własne siły w pokonywaniu trudności oraz
własnej nieśmiałości,
- jest otwarty wobec innych,
- słucha w skupieniu i pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi w ważnych
sprawach,
- uczy się konstruować formy plastyczne w oparciu o przekaz werbalny,
- potrafi posługiwać się różnymi narzędziami plastycznymi,
- uwrażliwia się na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych, poznaje świat wartości estetycznych,
- rozwija umiejętności słuchania utworów muzycznych,
- potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w kontaktach z różnymi dziedzinami
sztuki,
- odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań,
- czuje się zauważone i doceniane oraz nabywa większej pewności siebie,


VIII. EWALUACJA ORAZ NARZĘDZIA EWALUACJI
Ewaluacja odbędzie się poprzez obserwację uczniów podczas zajęć, analizę ich prac oraz aktywność na zajęciach. Po realizacji zaplanowanych zagadnień zostanie sprawdzony poziom skuteczności prowadzonych zajęć. Narzędziem do uzyskania tych informacji będzie anonimowa ankieta, w której uczniowie wypowiedzą się na temat zajęć z arteterapii. Ankieta przeprowadzona zostanie w miesiącu maju 2019 roku.

ANKIETA EWALUACYJNA

Droga uczennico, drogi uczniu. Chciałabym poznać Twoją opinię o moich zajęciach. Przeczytaj uważnie pytania i szczerze na nie odpowiedz. Ankieta jest anonimowa.
1. Czy lubisz brać udział w zajęciach z elementami arteterapii? (zaznacz wybraną odpowiedź)
A. Tak
B. Nie
2. Zajęcia z elementami arteterapii są dla mnie:
A. Ciekawe
B. Pomocne
C. Trudne
D. Męczące
E. Nudne
3. Dzięki tym zajęciom:
A. Czuję się zrelaksowany(a)
B. Jestem spokojniejszy(a)
C. Jestem radośniejszy(a)
D. Chętniej nawiązuję kontakty z kolegami
E. Jest mi smutno
F. Boję się rozmawiać z innym
4. Podejmowane na zajęciach tematy są dla mnie:
A. Interesujące
B. Nieciekawe
C. Trudne


5. Najbardziej lubię :
A. Malować
B. Rysować
C. Wyklejać
D. Inne ( wpisz swoją odpowiedź)
....................................……………………………………………………………….
6. Czy lubisz wypowiadać się na temat swoich prac?
A. Tak
B. Nie
C. Czasami
7. Czy lubisz wypowiadać się na temat prac swoich kolegów?
A. Tak
B. Nie
C. Czasami


Dziękuję za pomoc i współpracę.

Bibliografia
Arciszewska-Binnebesel A., Arteterapia. Szczęśliwy świat tworzenia, Toruń 2008,
Baran Z., Terapeutyczne oddziaływanie sztuki na świat dziecka. W: Sztuka, a świat dziecka. Kida J. (red.) WSP w Rzeszowie. Rzeszów 1991,
Rybka Marlena ,,Twórczość graficzna dziecka stymulowana muzyką” Życie Szkoły, WSiP Warszawa 2001r.,
Murzyn Hanna ,,Jak polubić szkołę. Zajęcia plastyczne i muzyczno – ruchowe.” Życie Szkoły WSiP Warszawa 2003r.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.