Katalog

Joanna Welenc, 2019-06-18
Mława

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanegoImię i nazwisko nauczyciela: Joanna Welenc
Stanowisko: nauczyciel – bibliotekarz
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Okres stażu: wrzesień 2016 – maj 2019§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału doskonalenia zawodowego. • Ukończenie szkoleń adekwatnych do potrzeb uczniów i szkoły. Okres stażu Zaświadczenia
2 Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy. • Udział w konferencjach, kursach, szkoleniach.
• Studia podyplomowe.
• Opracowanie środków dydaktycznych do indywidualnej pracy z uczniem.
• Udział w spotkaniach i szkoleniach „Bibliotekarzy Mławskich”.
Okres stażu Zaświadczenia

Zbiór pomocy dydaktycznych
3 Aktywne uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. • Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego. Okres stażu Zaświadczenia
4. Podejmowanie działań mających na celu „Rozwój i modernizacja biblioteki” • Pozyskiwanie funduszy na rozbudowę biblioteki o nowe centrum multimedialne.
• Pozyskiwanie funduszy na zakup nowości książkowych, audiobooków, bajek i filmów dla dzieci i młodzieży oraz gier i pomocy dydaktycznych.
2016/2017

Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka
5 Podejmowanie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości pracy Ośrodka. • Udział w pracach zespołu d. s opracowania koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017 .
• Udział w pracach zespołu koordynującego ewaluację wewnętrzną w roku szkolnym 2015/2016 w obszarze „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.
• Opracowywanie na bieżący rok szkolny kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.
2016/2017


2015/2016

Okres stażu Potwierdzenia Dyrektora Ośrodka§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Pogłębianie wiedzy i umiejętności informatycznych. • Uczestniczenie w kursach, szkoleniach, samodoskonalenie się. Okres stażu Zaświadczenie z kursu;
2 Wykorzystanie programów komputerowych wspomagających proces komunikacji i tworzenia warsztatu pracy. • Opracowywanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela.
• Opracowanie dla potrzeb własnych i Ośrodka dyplomów, materiałów informacyjnych, zaproszeń itp.
• Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji multimedialnych na zajęciach.
• Opracowywanie dokumentacji, broszur, informacji potrzebnych w mojej pracy jako bibliotekarza.
• Wykorzystywanie programów komputerowych potrzebnych do prowadzenia „ Kroniki Biblioteki”.
Okres stażu Zbiór opracowanych pomocy dydaktycznych;
3 Korzystanie z portali internetowych. • Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
• Korzystanie ze stron MEN.
• Gromadzenie i zamieszczanie materiałów na stronie internetowej Ośrodka. Okres stażu Zgromadzone materiały, opracowania;

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. • Prowadzenie zajęć otwartych w ramach WDN dla nauczycieli będących na drodze awansu zawodowego;
• Udostępnianie innym nauczycielom opracowanych przez siebie materiałów i pomocy dydaktycznych. Okres stażu Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne;
2 Pełnienie funkcji opiekuna studenckich praktyk pedagogicznych i opiekuna nauczyciela stażysty. • Prowadzenie zajęć dla studentów odbywających praktyki w SOSW, hospitacje zajęć praktykantów, ocena praktyk. Okres stażu Scenariusze zajęć;


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Diagnoza potrzeb edukacyjnych i czytelniczych wśród uczniów SOSW w Mławie. • Przygotowanie i upowszechnienie w placówce własnego narzędzia do sondażu diagnostycznego. Okres stażu Opracowane narzędzie;

Ewaluacja przydatności;
2 Opracowanie i wdrożenie programu „Rozwijanie przez czytanie” • Opracowanie zbioru utworów wraz z ćwiczeniami do zajęć pt. „Rozwijanie przez czytanie”, których celem jest rozwijanie aktywności czytelniczych. Okres stażu Katalog;
Ewaluacja;

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Promowanie placówki w środowisku lokalnym. • Organizowanie zajęć integracyjnych, czytelniczych, inscenizacji na terenie placówki i w środowisku lokalnym.
• Organizowanie konkursów czytelniczych i wystaw prac plastycznych. Okres stażu Scenariusze zajęć;
2 Promocja biblioteki wśród społeczności szkolnej. • Organizowanie zajęć i lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem zasobów biblioteki.
• Prowadzenie „Kroniki Biblioteki”.
• Angażowanie uczniów do pracy w aktywie bibliotecznym. Okres stażu Kronika biblioteki
3 Poszerzanie zainteresowań uczniów. • Wycieczka do muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa;
• Zorganizowanie wycieczki jednodniowej do teatru dla uczniów z funduszy pozyskanych przez sponsorów;
• Współorganizacja i organizacja imprez szkolnych .
• Wyjazdy i wyjścia do kina z funduszy pozyskanych przez sponsorów. Okres stażu Karty wycieczek; Sprawozdania;
4 Współpraca z rodzicami. • Uzyskiwanie informacji dotyczących funkcjonowania dziecka w rodzinie.
• Prowadzenie instruktażu pracy z dzieckiem oraz zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.
• Angażowanie rodziców do udziału w akcjach i zajęciach propagujących czytelnictwo oraz wspierających bibliotekę szkolną. Okres stażu Harmonogram spotkań z rodzicami;
Wpisy w dzienniku lekcyjnym;

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Organizowanie akcji „Świąteczna niespodzianka”


Organizowanie zajęć czytelniczych w ramach akcji „Cała polska czyta dzieciom”.

Organizowanie zbiórki „Kolorowe przybory” • Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w celu zorganizowania niespodzianek świątecznych.
• Zajęcia czytelnicze przy współudziale dzieci, młodzieży oraz innych gości mających na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci oraz rozwijania aktywności czytelniczych.
• Organizacja zbiórek przyborów szkolnych przy współpracy z innymi placówkami oświatowymi lub przedsiębiorcami. Okres stażu Zaświadczenia;
2 Współpraca z wybranymi przedszkolami i szkołami. • Współorganizowanie zajęć integracyjnych i czytelniczych dla dzieci i uczniów poszczególnych placówek. Okres stażu Zaświadczenia;
3 Nawiązanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami celem uzyskania wsparcia materialnego. • Współpraca z podmiotami gospodarczymi w celu pozyskania środków finansowych na organizowanie imprez, organizowanie pomocy uczniom potrzebującym, doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne. Okres stażu Zaświadczenia;


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych. Zdiagnozowanie dwóch przypadków indywidualnych. Opisanie historii zjawiska, propozycja rozwiązania problemu, wdrażanie oddziaływań i ich ewaluacja. Okres stażu Opis i analiza wykonanych działań;


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.


mgr Joanna Welenc
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.