Katalog

Elżbieta Sałata-Kucharczyk, 2019-06-18
Lubin

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy wychowawcy klasy

- n +

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W KLASIE 3 C

DYDAKTYKA
Zadanie
Sposób realizacji
1.DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO


1. Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Planem pracy szkoły, Planem wychowawcy klasowego, WSO, oraz wewnątrzszkolnymi regulaminami.
2. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad oceniania wiedzy i zachowania, regulaminu przyznawania tarczy „Wzorowy uczeń” i szkolnego „Oskara”.
3. Systematyczna kontrola zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń i prac uczniowskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na czytelność i estetykę zapisu.
4. Otoczenie szczególną opieką pedagogiczną uczniów mających trudności w nauce zaniedbanych środowiskowo
5. Indywidualna pomoc ze strony nauczyciela
6. Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
7. Skierowanie uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu na badania do Poradni.
8. Motywowanie uczniów do aktywności podczas zajęć.
9. Wykorzystanie tablic interaktywnych, płyt CD, DVD i innych urządzeń multimedialnych
10. Udział w zajęciach bibliotecznych promujących czytelnictwo
11. Udział w konkursach rozwijających zainteresowania czytelnicze
12. Wprowadzenie dzienniczków lektur
13. Typowanie do nagrody Szkolnego Oskara
14. Przyznawanie tarczy wzorowego ucznia
15. Przeprowadzenie i analiza sprawdzianu diagnozującego z edukacji polonistycznej i matematycznej– wrzesień 2017
16. Przeprowadzenie i analiza testu badania kompetencji uczniów kończących klasę III Nowa Era/ Operon
17. Diagnozowanie tempa czytania oraz czytania ze zrozumieniem wśród uczniów w II okresie.
18. Uwzględnić w pracy dydaktycznej wnioski:
• Utrwalać umiejętności rozpoznawania części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik ze szczególnym uwzględnieniem stosowania pytań do wyrazów
• Doskonalić umiejętności podziału wyrazów na głoski i sylaby
• Doskonalić umiejętności czytania ze zrozumieniem ze szczególnym uwzględnieniem selekcjonowania prawdziwych i nieprawdziwych informacji zawartych w tekście
• Rozwiązywać złożone zadania tekstowe na porównywanie różnicowe oraz ilorazowe
• Ćwiczyć odczytywanie wskazań termometru i zaznaczanie pomiaru temperatury
• Doskonalić umiejętności ustalania zależności miedzy danymi w zadaniu tekstowym poprzez ćwiczenia związane z analizą treści zadań oraz manipulacyjne odtwarzanie sytuacji za pomocą konkretów
• Zachęcać uczniów do wykonywania rysunków pomocniczych do zadań tekstowych.
2. STWARZANIE WARUNKÓW DO KREATYWNOŚCI, AUTONOMICZNOŚCI, SAMODZIELNOŚCI W MYŚLENIU I DZIAŁANIU

1. Przygotowanie uczniów i stwarzanie im możliwości brania udziału w konkursach i turniejach wiedzy oraz akcjach edukacyjnych.
2. Udział uczniów w kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych.

WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA I OPIEKA
Zadanie
Sposób realizacji
1. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM
1. Zabawy integracyjne.
2. Wybory do samorządu klasowego
3. Przedstawienie uczniom ich praw i obowiązków, szkolnych regulaminów. Obowiązki dyżurnych.
4. Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych:
- Akcja zbiórki makulatury ,,Przywróćmy dzieciom uśmiech”
- zbiórka plastikowych nakrętek
- I Ty możesz zostać Mikołajem-zbiórka żywności, zabawek i odzieży
- ,,Szlachetna paczka”
- ,,I Ty możesz zostać Mikołajem-zbiórka żywności, zabawek i odzieży
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
5. Stwarzanie uczniom warunków do podejmowania lokalnych akcji społecznych:
- Udział uczniów w sprzątaniu świata
- Obchody Dnia Ziemi – warsztaty dla dzieci
- Konkurs – „Najlepszy zbieracz baterii i surowców wtórnych”itp.

6. Współpraca z MDK, CK „Muza”, kinem „Helios”
i parafią M.M. Kolbego:
• wyjście na teatrzyk do kina ,,Muza”
• wyjście do MDK-u na zajęcia z ceramiki
• zorganizowanie wycieczki całodniowej
8. Zabawa karnawałowa klas I-III
3. PROMOCJA ZDROWIA I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU1. Udział w zajęciach na basenie i w programie nauki pływania.
2. Udział w akcji „Pij mleko” i „Owoce w szkole”.
3. Poznajemy zasady zdrowego żywienia „Żyj zdrowo i kolorowo” - udział w warsztatach
4. Stosowanie w pracy gier i zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych i gier sportowych.
5. Propagowanie atrakcyjnych i aktywnych form spędzania wolnego czasu, organizowanie i udział w wycieczkach przedmiotowych, krajoznawczo-turystycznych.
6. Udział w rajdzie na ,,Grzybową Górę”
7. Rozmowy z pielęgniarką na temat edukacji zdrowotnej.
8. Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”
9. Udział w fluorkowaniu zębów.
10. „Zdrowo i wesoło” – Rambit z okazji pierwszego dnia wiosny z udziałem rodziców.
2. ROZWIJANIE SZKOLNYCH TRADYCJI I PATRIOTYZMU


1. Wdrażanie do poszanowania tradycji, wartości, symboli narodowych poprzez pogadanki tematyczne, pokazy, filmy edukacyjne w ramach edukacji społecznej, plastycznej, muzycznej.
2. Organizowanie lekcji tematycznych związanych z obchodem świąt narodowych.
3. Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych.
4. Kształtowanie lokalnego patriotyzmu, przywiązania do miejsca zamieszkania, lokalnej kultury, poszanowania dobra wspólnego oraz budowania świadomości społecznej.
5. Udział uczniów w imprezach szkolnych o charakterze patriotycznym zgodnie z kalendarzem imprez.
6. Kultywowanie tradycji szkolnych, narodowych i rodzinnych:

• Dzień Chłopaka
• Święto Szkoły
• Dzień Edukacji Narodowej
• Montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Niepodległości.
• Andrzejki
• Mikołajki
• Jasełka
• Bal karnawałowy
• Dzień babci i dziadka
• Dzień Dziewczynek
• Dzień Dziecka – podchody z udziałem uczniów i ich rodziców.
• Zakończenie roku szkolnego
3. ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ I KREATYWNOŚCI UCZNIÓW. PROMOCJA TALENTÓW I SUKCESÓW SZKOLNYCH

1. Udział uczniów w imprezach i konkursach przedmiotowych wg szkolnego kalendarza imprez:
- Powiatowy konkurs plastyczny pt. „Bezpieczeństwo w oczach dziecka”
- Konkurs plastyczny „Projekt na śniadaniową wyspę”
- „Bezpieczne ferie” – konkurs plastyczny
- Konkurs informatyczny
- ABC dobrego wychowania
- Konkurs matematyczny „Pitagoras 2017”
- „Kangur matematyczny ”- ogólnopolski konkurs matematyczny
- Turniej szachowy
- Ogólnoszkolne dyktando
- Konkurs czytelniczy
2. Zorganizowanie zajęć mających na celu prezentowanie zainteresowań uczniów.
3. Zamieszczanie osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły.
4. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I INNYCH ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH


1. Udział uczniów w spektaklach profilaktycznych
2. Pogadanki profilaktyczne w klasie.
3. Monitorowanie sytuacji wychowawczej pod kątem zagrożenia patologią społeczną i ryzykownymi zachowaniami uczniów.
4. Zapoznanie się działaniami i skutkami stosowania używek na podstawie literatury,, Palę cygaro” Sempe Gościnny dla klas III
5. Przypomnienie zasad związanych z regulaminem szkoły, wycieczkami, rajdami, wyjściami klasy , zajęciami na basenie.
6. Stosowanie wzmocnień pozytywnych: pochwały, nagrody, pełnienie funkcji klasowych.

7. PODNIOSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PRZEZ ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ I KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW UCZNIÓW


1. Otoczenie opieką uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
2. Diagnozowanie relacji społecznych w zespołach i poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole
3. Udział w programie „Stop agresji”.
4. Stosowanie na co dzień zasad kulturalnego zachowania się.
5. ,,Bezpieczne ferie”- spotkanie z policjantem.
6. Udział klasy w całorocznym konkursie propagującym kulturę osobistą „Dziewczyna i chłopak roku”.
7. Ocenianie na bieżąco zachowania uczniów – kolorowe serca.
8. Przeprowadzenie cyklu zajęć wychowawczych na temat zasad dobrego współżycia, rozwiązywania konfliktów, uczenia sztuki negocjacji, a także konieczności naprawiania błędów i zadośćuczynienia wyrządzonym krzywdom.
9. Propagowanie idei fair-play.
10. Dzień bezpiecznego Internetu
11. Działania w zakresie bezpieczeństwa uczniów w Internecie:
-tematyczne lekcje multimedialne
-obchody Dnia Bezpiecznego Internetu
12. Prowadzenie działań wychowawczych zmierzających do uświadomienia uczniom zagrożeń wypadkami i ich skutkami oraz utrwalenie dyscypliny w czasie zajęć szkolnych i na przerwach oraz w czasie dojazdów do szkoły
13. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego poprzez pogadanki, konkursy( wg kalendarza), spotkania z policją.
14. Cała Polska czyta Dzieciom-akcja dla uczniów klas III przy udziale nauczycieli klas starszych.
15. Szkolny Dzień Życzliwości- 21 listopada.
16. Kszatłtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia edukacyjne, filmy, spotkania z ciekawymi ludźmi.
17. Poznaj swojego przyszłego nauczyciela-zaproszenie nauczyciela na wywiad podczas zajęć z wychowawcą klas III
8. WYKORZYSTANIE OFERT ZEWNĘTRZNYCH NIEPRZEWIEDZIANYCH W PLANIE PRACY
1. Przystąpienie do wybranych akcji, konkursów, prelekcji, warsztatów, szkoleń itd. oferowanych przez różne podmioty


mgr Elżbieta Sałata- Kucharczyk
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.