Katalog

Paweł Saczyński, 2019-06-18
Zawiercie

Zawodowe, Scenariusze

Badanie prostowników sterowanych- Scenariusz

- n +

Scenariusz lekcji
Klasa x
Przedmiot: Miernictwo i diagnostyka w transporcie szynowym
Data: x
Temat: Badanie prostowników sterowanych
Liczba godzin realizacji tematyki: 4 godziny lekcyjne
Cel główny: Zapoznanie uczniów z rolą prostowników sterowanych oraz podstawowymi układami pracy prostowników sterowanych. Analiza wpływu sterowania na wartość napięcia wyprostowanego.
Praca z programem symulacji komputerowej ElektroSym2.0

Cele szczegółowe:
- uczeń wie jaką rolę pełnią prostowniki sterowane
- uczeń potrafi na podstawie zadanego schematu posłużyć się programem do symulacji obwodów elektronicznych
- uczeń potrafi posłużyć się prawem Ohma w prostych obliczeniach natężenia prądu na wyjściu prostownika
Kompetencje kluczowe realizowane:
- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
Uczeń posługuje się wiedzą matematyczną przy wyznaczaniu wartości natężenia prądu. Posługuje się umiejętnościami w zakresie przeliczania wielokrotności i podwielokrotności liczb.
- kompetencje informatyczne
Uczeń posługuje się programem do symulacji obwodów elektrycznych i elektronicznych. Sporządza wykresy i analizuje graficzne przebiegi parametrów. Metody:
- burza mózgów
- praca w grupach- wykonywanie układów symulacyjnych na podstawie zadanych przez nauczyciela schematów
Środki dydaktyczne:
- komputer z zainstalowanym oprogramowaniem ElektroSym
- kalkulatory matematyczne
- telefon komórkowy z możliwością instalacji programu CalcAndroid
- komputer z rzutnikiem multimedialnym
Przebieg:
1. Sprawdzenie obecności.
2. Zapoznanie z celami i zapisanie tematu lekcji.
3. Przypomnienie budowy i zasady działania tyrystora konwencjonalnego.
4. Wykonywanie symulacji zadanych schematów elektronicznych. Analiza przebiegów i wyników pomiarowych- sporządzanie wniosków. Obliczenia pomocnicze.
5. Podsumowanie zajęć i wskazanie szczególnie ważnych treści.
Podczas pracy w grupach nauczyciel naprowadza uczniów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na pracę uczniów mających problemy w nauce.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.