Katalog

Justyna Jankiewicz, 2019-06-18
Wrocław

Fizyka, Plany metodyczne

Teoria Wielkiego Wybuchu - plan metodyczny: fizyka – zakres podstawowy

- n +

Plan metodyczny: fizyka – zakres podstawowy

TEMAT: Teoria Wielkiego Wybuchu.
DATA: …….
KLASA: 1 (uczniowie aktywni, chętni do pracy).
DZIAŁ PROGRAMOWY: Świat galaktyk.
HASŁA PROGRAMOWE: historia Wszechświata. Model Wielkiego Wybuchu.
ILOŚĆ UCZNIÓW: 20

METODY AKTYWIZUJĄCE: podające (pogadanka, opis, analiza, prezentacja), praktyczne (odwołanie się do doświadczeń, obserwacji i wiedzy ucznia: film, internet, telewizja, prasa, itp.), problemowe (rozwiązywanie i analizowanie zadań/problemów – wyjaśnienie pozostałym uczniom tematu - zagadnienia wyznaczonego przez nauczyciela).

FORMA: praca w dwuosobowych grupach po otrzymaniu instrukcji/materiałów od nauczyciela.

CEL OGÓLNY: poznanie Teorii Wielkiego Wybuchu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. poznawczy (intelektualny): przygotować krótkie prezentacje na temat er związanych z Teorią Wielkiego Wybuchu;
2. psychomotoryczny (praktyczny): kształcić umiejętność samodzielnej interpretacji wyznaczonych zagadnień, analizy materiałów naukowych przygotowanych przez nauczyciela.
3. wychowawczy (motywacyjny – motywowanie uczniów do pracy): kształcić umiejętności uprzejmego zachowania w stosunku do kolegów i nauczyciela oraz umiejętność skutecznego porozumiewania się – za każdą poprawną odpowiedź uczniowie otrzymują plusy („+”) do zeszytu przedmiotowego a za złą minusy („-”) {5x „+”=bardzo dobry za aktywność, 3x„-”=niedostateczny; uwaga: „+” neutralizuje „-”}; doceniać twórczą postawę uczniów (postawa twórcza – przygotowanie prezentacji: „Jak wyobrażasz sobie czarną dziurę?”) – określenie na następnej lekcji, która z trzech, wybranych przez nauczyciela, zaprezentowanych przez uczniów prac była najlepsza; przestrzegać zasady bhp na lekcji.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
zeszyt, podręcznik, materiały przygotowane przez nauczyciela.

ETAPY LEKCJI:
I. Wstępny: 5-10 minut
1. Przebieg lekcji:
• Ćwiczenia powtórzeniowe wprowadzające do tematu lekcji.
• Sprecyzowanie celów lekcji.(Stosowanie przyjętych zasad oceniania. Określenie celów lekcji zapewniających osiągnięcie efektów dydaktycznych oraz realizacja standardowych wymagań egzaminacyjnych - odwołanie się do zadań maturalnych)
2. Czynności ucznia:
a) Umiejętności kluczowe:
Komunikacja nauczyciel-klasa, uczeń-klasa, uczeń-nauczyciel.
b) Cele operacyjne:
Uczeń:
• zna nazwę naszej galaktyki: Droga Mleczna,
• wie, że jest to galaktyka spiralna
• zna nazwę najbliższej galaktyki i wie, że Andromeda jest znacznie większa od naszej Drogi Mlecznej,
• pamięta, że w centrum każdej z galaktyk znajduje się czarna dziura,
• rozumie pojęcie czarnej dziury i zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z własności tych obiektów kosmicznych;
• wie, że za około 4,5mld lat dojdzie do zderzenia Drogi Mlecznej z Andromedą.
3. Czynności nauczyciela:
Nauczyciel kieruje dyskusją, podczas której uczniowie przypominają najważniejsze informacje i wiadomości zdobyte w czasie poprzednich lekcji.
II. Główny: 10 minut
1. Przebieg lekcji:
• Samodzielna praca w dwuosobowych grupach.
• Analizowanie materiałów rozdanych przez nauczyciela
2. Czynności ucznia:
a) Umiejętności kluczowe:
Skuteczne porozumiewanie się (mówienie i słuchanie), planowanie i organizowanie rozwiązania zadań, wyciąganie wniosków..
b) Cele operacyjne:
Uczniowie (każda grupa otrzymuje temat do samodzielnej analizy) analizują następujące tematy:
• Teoria Wielkiego Wybuchu.
• Era Plancka.
• Era wielkiej Unifikacji.
• Era inflacji.
• Powstanie materii.
• Era nukleosyntezy.
• Rozprzęganie materii i promieniowania.
• Powstawanie galaktyk.
• Ewolucja chemiczna galaktyk.
• Powstawanie układów słonecznych.
b) Czynności nauczyciela:
• Nauczyciel wyznacza kolejność rozwiązywanych zadań.
• Podaje treść zadań.
• Wyjaśnia wątpliwości, przyjmuje stanowisko obserwatora, udziela wskazówek, odpowiada na pytania uczniów, pomaga rozwiązać zaistniałe problemy.
III. Końcowy (prezentacja): 25 minut.
Ewaluacja na lekcji kolejnej. Każda podgrupa musi przygotować krótką notatkę na wyznaczony przez nauczyciela podtemat.
1. Przebieg lekcji:
Uczniowie prezentują tematy.
2. Czynności ucznia
a) Umiejętności kluczowe:
• Komunikacja uczeń-klasa-nauczyciel.
• Ewaluacja uczenia się, pogłębianie świadomości procesu uczenia się.
b) Cele operacyjne:
• Uczeń prezentuje, omawia, uważa , prostuje ewentualne błędy, wie, jak z punktu widzenia nauki powstał Wszechświat.
• Potrafi wybrać najistotniejsze elementy i opracować krótką notatkę.
3. Czynności nauczyciela:
Kieruje prezentacją, ocenia wyniki pracy uczniów, tj. umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy.
IV. Refleksja, zadanie domowe: 5 minut
1. Przebieg lekcji:
Samoocena uczniów – uczniowie podliczają „+” i „-” za pracę na lekcji (stopień zaangażowania uczniów w procesie dydaktycznym. Stosowanie przyjętych zasad oceniania),
2. Czynności ucznia:
Ocena postaw i własnego postępowania zgodnie z przyjętymi normami.
3. Czynności nauczyciela:
• Ocenia zaangażowanie poszczególnych uczniów.
• Podaje treść zadania domowego: „Jak wyobrażasz sobie czarną dziurę?”


Problemy i zagadnienia do wyjaśnienia na lekcji (Zgodność tematyki zajęć edukacyjnych z podstawą programową)
1. Teoria Wielkiego Wybuchu.
2. Teoria powstania galaktyk, gwiazd i układów słonecznych.

Przygotowała: Justyna Jankiewicz

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.