Katalog

Elżbieta Adrian, 2019-06-18
Pruszcz

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

Autorski program zajęć dodatkowych z języka angielskiego „Język angielski z Nursery Rymes”

- n +

Autorski program zajęć dodatkowych z języka angielskiego
„Język angielski z Nursery Rhymes”Przedmiot: zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
Etap edukacyjny: klasy „0”
Wymiar godzin : 5 spotkań 30-minutowych


1. WSTĘP I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program zajęć języka angielskiego adresowany jest do dzieci 6letnich jako zabawowa forma nauki języka angielskiego. Jest co cykl 5 spotkań z dziećmi, podczas których dzieci zapoznawane są z różnymi piosenkami w języku angielskim. Nauka odbywa się poprzez śpiew oraz towarzyszące mu gesty i obrazy oraz prezentacje multimedialne i filmy.
Treść piosenek jest źródłem nowego słownictwa, oraz utrwaleniem słownictwa znanego już przez dzieci. Piosenki zawierają proste konstrukcje gramatyczne oraz powtórzenia, dzięki którym łatwiej je zapamiętać.

2. CELE EDUKACYJNE PROGRAMU

2.1. Cele ogólne:
Nadrzędnym celem programu jest uwrażliwienie dzieci na język angielski, osłuchanie się z nim oraz zainteresowanie dzieci nauką języka angielskiego poprzez przedstawienie go w zabawowej formie.

2.2. Cele szczegółowe:
a. Rozwijanie sprawności słuchania poprzez:
- osłuchanie się z dźwiękiem i intonacją języka obcego,
- rozumienie prostych i powtarzalnych poleceń nauczyciela i odpowiednie reagowanie na nie,
- rozumienie ogólnego sensu piosenek.
b. Rozwijanie sprawności mówienia poprzez:
- wypowiadanie poznanych słów, krótkich zdań, zwrotów, śpiewanie piosenek,
- przedstawianie się,
c. Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez:
- kreślenie, kolorowanie, rysowanie.
d. Cele wychowawcze:
- kształtowanie postawy szacunku i życzliwości wobec innych dzieci.3. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

3.1. Metody nauczania.

- Metoda TPR
- Metoda audiolingwalna
- Metoda audiowizualna

3.2. Techniki nauczania:
- gry i zabawy językowe,
- nauka piosenek,
- elementy dramy ( odgrywanie scenek),
- zajęcia plastyczne.

3.3. Formy pracy:
- praca indywidualna,
- praca z całym zespołem.

3.4. Pomoce dydaktyczne
- prezentacje multimedialne,
- plansze, obrazki,
- nagrania audio oraz wideo z piosenkami,
- karty ćwiczeń.


4. TREŚCI NAUCZANIA

Materiał leksykalny obejmuje:
- nazwy członków rodziny, (piosenka „Baby Shark”)
- nazwy elementów pojazdu, (piosenka „the Wheels on the Bus”)
- nazwy części ciała, ( piosenka „Head, shoulders…”)
- nazwy zwierząt,(„Old McDolald had a Farm”)
- nazwy kolorów,(piosenka „I see Something Blue”)
- zwroty dotyczące powitania, pożegnania, zwroty grzecznościowe,
- zwroty dotyczące wydawania prostych poleceń.

5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- rozumie słownictwo wprowadzone podczas zajęć,
- potrafi poprawnie wymawiać wyrazy,
- potrafi dopasować wyrazy do obrazków,
- stosuje poznane słownictwo w zabawach i ćwiczeniach,
- potrafi wspólnie zaśpiewać piosenkę z używając towarzyszących jej gestów,
- potrafi powitać się i pożegnać w języku angielskim.

6. EWALUACJA PROGRAMU


Kompetencje uczniów sprawdzane będą przy wykonywaniu zadań praktycznych. Formą ewaluacji programu z punktu widzenia przydatności i atrakcyjności będzie ankieta obrazkowa dla dzieci przeprowadzona po całym cyklu zajęć oraz obserwacja postępów dzieci dokonana przez nauczyciela.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.