Katalog

Anna Szymczak, 2019-06-18
Pleszew

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ANNY SZYMCZAK
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
czas rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
czas zakończenia stażu: 31.05.2019r.
§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.

• Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego.

VIII-IX. 2016r.


2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Udział w kursach i warsztatach metodycznych o tematyce awansu zawodowego nauczycieli.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

IX.2016r.
VIII. 2016r.
Okres stażu
Okres stażu
V.2019r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu Plan rozwoju zawodowego
Dokumentacja
Zaświadczenia

Sprawozdanie z realizacji planu

3.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
• Hospitacje zajęć przez dyrektora.
• Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

Okres stażu
Harmonogram spotkań, scenariusze zajęć


4.Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy)
• Studiowanie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, dekoracji sal i materiałów dydaktycznych.
• Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
• Wymiana doświadczeń i refleksji z innymi nauczycielami.5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola i szkoły
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
• Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
• Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej.
• Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
• Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
• Pisanie protokołów.
• Praca w zespołach nauczycieli wychowania przedszkolnego.
• Współopracowanie planów pracy: wychowawczego, profilaktycznego, statutu przedszkola.

Okres stażu

Zaświadczenia
Teczki pomocy własnych
Protokoły Rad Pedagogicznych
Dzienniki zajęć
Teczki obserwacji
Plany pracy

Semestralne sprawozdania
Kronika przedszkolna
Protokoły
Protokoły

Plany pracy

6.
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
• Pedagogizacja rodziców.
• Konsultacje indywidualne z rodzicami.
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
• Zajęcia otwarte dla rodziców.
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowanie programów artystycznych i dekoracji.
• Włączanie rodziców do współuczestnictwa w życiu przedszkolnym – pomoc w organizacji uroczystości, wycieczek, pozyskiwanie sponsorów.
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
• Organizowanie wycieczek z udziałem rodziców.
Okres stażu
Lista obecności
SprawozdaniaScenariusze zajęć
Scenariusze uroczystości, zdjęcia
Zdjęcia

7.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
• Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np.: strażak, policjant itp.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą: z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym i logopedą.
• Współpraca z Domem Kultury w Pleszewie.
• Współpraca z filią biblioteczną MiG Pleszew w Zawidowicach

Okres stażu
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna
Zaświadczenia
zdjęcia

8.
Wykorzystywanie nowatorskich form i metod pracy
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących.
• Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, akcjach przeglądach, festiwalach; rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych i aktorskich. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestniczenia w konkursach.
• Projektowanie i urządzanie kącików tematycznych.

Okres stażu

Zaświadczenia, zdjęcia

9.
Opieka nad plastycznym wizerunkiem szkoły, przedszkola i pracownią plastyczną
• Aktualizacja tablic szkolnych.
• Ekspozycja prac plastycznych uczniów i przedszkolaków.
• Projektowanie scenografii na uroczystości przedszkolne i szkolne.
• Dbałość o wystrój szkoły i przedszkola.
• Wykonywanie gazetek tematycznych.
Okres stażu
Zdjęcia

10.
Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce
• Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów.
• Prowadzenie koła plastycznego.
• Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

Okres stażu
Zdjęcia, zaświadczenia

11.

Stwarzanie możliwości prezentacji uczniowskiej twórczości plastycznej• Organizowanie szkolnych i pozaszkolnych konkursów plastycznych.
• Udział w zewnętrznych konkursach plastycznych, organizowanie wystaw prac, foto-galerie prac na stronie internetowej szkoły i przedszkola.
Okres stażu
Zaświadczenia, regulaminy konkursów, strona internetowa szkoły
§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
• Opracowanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów miesięcznych przy pomocy komputera.
• Przygotowywanie zaproszeń, podziękowań, informacji, dyplomów.
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych za pomocą internetu.
• Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych, internetu i tablic multimedialnych.
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.
• Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
• Skanowanie i obróbka zdjęć cyfrowych do gazetki, gazety lokalnej i na stronę internetową.
• Przygotowanie dla dzieci płyt ilustrujących całoroczny pobyt dziecka w przedszkolu.

Okres stażu
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne
Dokumentacja przedszkola

Wzory dyplomów, podziękowań, zaproszeń
Kronika przedszkolna
Wycinki z gazet
Płyta CD

2.
Korzystanie z internetu
• Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola. Prowadzenie bloga przedszkola.
• Komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z instytucjami i osobami.
• Udział w e-konferencjach.
• Publikacje na portalach oświatowych

Okres stażu
Strona internetowa
www.zsplenartowice.pl


Zaświadczenia
Zaświadczenia

3.
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD i DVD).
•Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych i szkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
Okres stażu
Płyty CD, VCD, DVD

Zdjęcia§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
• Opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
•Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
• Udostępnianie kolegom i koleżankom warsztatu pracy – scenariuszy i pomocy dydaktycznych.

Okres stażu
Publikacja w internecie
Potwierdzenia Dyrektora

2.
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
• Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora

3.
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli.
• Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
Okres stażu
Scenariusze zajęć, lista obecności nauczycieli

4.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
• Wspólne rozwiązywanie problemów – podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów.
• Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.


Okres stażu
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie i wdrożenie własnych programów zajęć plastyczno- technicznych ,,Grafika sposobem zapobiegania kryzysowi twórczości u dzieci i młodzieży”.
• Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
Okres stażu
Program oraz dokumentacja z nim związana

2.
Realizacja programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka
• Prowadzenie zajęć w oparciu o program Akademii Zdrowego Przedszkolaka
Okres stażu
Zdjęcia, sprawozdanie


§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
• Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Okres stażu
Obserwacje, scenariusze zajęć

2.
Praca z dzieckiem, uczniem zdolnym
• Przygotowanie do różnorodnych konkursów
• Rozwijanie zainteresowań i zdolności.
Okres stażu
Dyplomy, podziękowania

3.
Współpraca z różnorodnymi instytucjami
• Współpraca z: Domem Kultury w Pleszewie, Biblioteką MiG Pleszew, Kołem Gospodyń Wiejskich
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna, blog, zdjęcia

4.
Organizowanie wycieczek
• Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych.
• Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz instytucjami użyteczno-społecznymi.
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna, blog, zdjęcia

5.
Promocja przedszkola w środowisku lokalnym
• Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej o działalności przedszkola oraz na stronie internetowej.
• Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, spotkań integracyjnych.
Okres stażu
Wycinki z prasy lokalnej,
strona internetowa, zdjęcia

6.
Działania wychowawcze na rzecz najbliższego środowiska
• Udział w akcjach: ,,Zbieramy nakrętki”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ,,Zbieramy zużyte baterie to ekologiczne”,
• Organizowanie i udział w akcjach ekologicznych
- ,,Sprzątanie świata”
- ,,Święto drzewa”
- ,,Dzień Ziemi”
- ,,Światowy dzień ptaków”
- ,,Światowy dzień wody”
• Wykorzystanie materiałów odpadowych w działalności plastycznej.
• Dokarmianie zwierząt zimą
• Prace w ogrodzie przedszkolnym
Okres stażu

Zaświadczenia, zdjęcia


§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pleszewie
• Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
• Uczestnictwo w szkoleniach i prelekcjach organizowanych przez poradnię.
• Zaproszenie pracowników do prowadzenia prelekcji dla rodziców.
Okres stażu
Opinie, potwierdzenia, zaświadczenia

2.
Współpraca z logopedą i pedagogiem szkolnym.
• Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą.

Okres stażu
Potwierdzenie współpracy

3.
Współpraca z oddziałami przedszkolnymi należącymi do Publi-cznego Przedszkola w Lenartowicach oraz z Zespołem Szkół Publi-cznych w Lenartowicach.
• Udział w spotkaniach integracyjnych
• Udział w konkursach organizowanych przez przedszkola i szkołę.
• Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście na kolejny etap edukacji.


Okres stażu
Potwierdzenia, zdjęcia
Dyplomy

4.
Współpraca ze szkołami i przedszkolami miejskimi i wiejskimi.
• Udział w konkursach i przeglądach organizowanych przez placówki na terenie miasta i gminy.
Okres stażu
Potwierdzenia, dyplomy

5.
Współpraca z filią Biblioteki Publicznej MiG Pleszew w Zawidowicach.
• Cykliczne spotkania z panią bibliotekarką
Okres stażu
Wpisy w dzienniku, zdjęcia

6.
Współpraca z Nadle-śnictwem Taczanów.
• Spotkania z leśniczym
Okres stażu
Wpisy w dzienniku, zdjęcia

7.
Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rokutowie.
• Zwiedzanie budynku Straży Pożarnej.
• Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki.
• Zainteresowanie zawodem strażaka.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku, zdjęcia

8.
Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Pleszewie.
• Pogadanki z dziećmi prowadzone przez dzielnicowego na temat bezpieczeństwa.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku, zdjęcia

9.
Udział w akcjach i zbiórkach.
• Udział w akcjach: ,,Sprzątanie świata”, ,,Cała Polska czyta
dzieciom”, ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
• Udział w zbiórkach: baterii, nakrętek.
Wpisy w dzienniku, zdjęcia, potwierdzenia


§ 8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1.
Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola.
• Pomoc rodziców w drobnych naprawach
• Pozyskiwanie sponsorów –finansowa lub rzeczowa pomoc w doposażeniu przedszkola.
Okres stażu
Zdjęcia, potwierdzenia, protokoły przekazania

2.
Udział w przedszkolnych imprezach integracyjnych.
• Współorganizowanie festynów rodzinnych – integracja grupy.
• Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 2,5 oraz 3-letnich.
Okres stażu
Zdjęcia, kronika przedszkolna

3.
Wystrój przedszkola i szkoły.
• Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola i szkoły.
• Wykonanie dekoracji okien i przestrzennych.
Okres stażu
Zdjęcia


§ 8 ust.2 pkt 4f
Umiejętność rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.
L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1.
Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
• Identyfikacja problemu.
• Geneza i dynamika zjawiska.
• Znaczenie problemu.
• Prognoza.
• Propozycje rozwiązania.
• Wdrażanie oddziaływań.
• Efekty oddziaływań.
Okres stażu
Opis przypadków

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.