Katalog

Małgorzata Gładka, 2019-06-18
Kęty

Historia, Konkursy

Tadeusz Kościuszko- arkusz konkursowy

- n +

1. Miejsce urodzin Tadeusza Kościuszki:
a) Kosowo
b) Kraków
c) Mereczowszczyzna
d) Baranowicze.

2. Rok urodzin Tadeusza Kościuszki:
a) 1710
b) 1776
c) 1699
d) 1746.

3. W której ze szkół Tadeusz Kościuszko kształcił swoje umiejętności wojskowe?
a) Szkoła Rycerska w Warszawie
b) Collegium Nobilium w Warszawie
c) Kolegium Pijarów w Lubieszowie
d) Kolegium Pijarów w Warszawie.

4. Jaki kierunek spośród wypisanych poniżej studiował Kościuszko w Paryżu?
a) prawo i ekonomia
b) język francuski
c) medycyna
d) malarstwo i rzeźba.
Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi!
5. Kiedy Kościuszko przybył do Ameryki?
a) czerwiec 1776 (niedługo przed ogłoszeniem Deklaracji Niepodległości)
b) sierpień 1776 (niedługo po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości)
c) wrzesień 1787 (niedługo przed ogłoszeniem Konstytucji Stanów Zjednoczonych)
d) 1779 (niedługo przed bitwą pod Savannah).

6. Jakie Tadeusz Kościuszko miał zasługi dla narodu amerykańskiego?
a) tajne plany ataku + opracowanie strategii niektórych bitew
b) opracowanie strategii niektórych bitew + budowa fortyfikacji
c) budowa fortyfikacji + inżynier armii amerykańskiej
d) inżynier armii amerykańskiej + tajne plany ataku.

7. W uznaniu zasług Kongres Amerykański przyznał Kościuszce:
a) dożywotni żołd, nadanie gruntu i znacznej sumy pieniędzy, awans na generała brygady
b) dożywotni żołd, nadanie gruntu i znacznej sumy pieniędzy, awans na oficera brygady
c) dożywotni żołd, nadanie gruntu i znacznej sumy pieniędzy,
d) stopień generała brygady.

8. Tadeusz Kościuszko w Polsce dzięki postanowieniom Sejmu Wielkiego zwiększającym liczebność armii otrzymał nominację:
a) na generała majora wojsk litewskich
b) na generała majora wojsk polskich
c) na oficera wojsk litewskich
d) na oficera wojsk polskich


Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

9. Tadeusz Kościuszko otrzymał order Virtuti Militari:
a) za zwycięską walkę pod Savannah
b) po bitwie pod Dubienką w obronie Konstytucji 3 Maja
c) po bitwie pod Racławicami w czasie insurekcji kościuszkowskiej
d) po bitwie pod Ostrołęką w czasie insurekcji kościuszkowskiej

10. Co oznaczają łacińskie słowa tego orderu?
a) „Śmierć albo zwycięstwo”
b) „Za walkę o krzyż”
c) „Wielkim patriotom”
d) „Mężnym w boju”

11. Po przyłączeniu się Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej Kościuszko wyjechał na emigrację. Zaznacz prawidłowy pod względem chronologicznym ciąg miejsc pobytu
a) Paryż ---- Drezno ---- Lipsk
b) Drezno ---- Lipsk ---- Paryż
c) Lipsk ---- Paryż ---- Drezno
d) Paryż ---- Lipsk ---- Drezno

12. Kiedy Kościuszko opracował koncepcję powstania narodowego?
a) po I rozbiorze Polski
b) po konfederacji targowickiej
c) po II rozbiorze Polski
d) po wojnie Stanów Zjednoczonych o niepodległość

Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi!
13. Przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego to:
a) działalność Wielkiej Emigracji
b) rosyjski plan redukcji armii polskiej
c) wpływ Wiosny Ludów
d) wpływ amerykańskiej wojny o niepodległość

14. Gdzie Tadeusz Kościuszko ogłosił akt powstania?
a) w Krakowie na Wawelu
b) w Krakowie na rynku
c) na Zamku Królewskim w Warszawie
d) na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

15. Kiedy ogłosił akt powstania?
a) 24 marca 1794
b) 23 marca 1794
c) 4 kwietnia 1794
d) 24 marca 1795

16. Jaki tytuł przyjął Kościuszko jako dowódca powstania?
a) Kierownik Rady Najwyższej Narodowej
b) Naczelnik Powstania Narodowego
c) Naczelnik Władz Powstańczych
d) Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej

Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

17. Słowo insurekcja oznacza:
a) wojna
b) powstanie zbrojne
c) bunt
d) wojna domowa

18. Zaznacz szereg, w którym wydarzenia związane z powstaniem kościuszkowskim uporządkowano chronologicznie:
a) przysięga Tadeusza Kościuszki ---- wybuch powstania w Warszawie ---- bitwa pod Maciejowicami ---- bitwa pod Racławicami
b) wybuch powstania w Warszawie ----bitwa pod Maciejowicami ---- bitwa pod Racławicami ---- przysięga Tadeusza Kościuszki
c) przysięga Tadeusza Kościuszki ---- bitwa pod Racławicami ---- bitwa pod Maciejowicami ---- wybuch powstania w Warszawie
d) bitwa pod Racławicami ---- przysięga Tadeusza Kościuszki ---- bitwa pod Maciejowicami ---- wybuch powstania w Warszawie

19. Dokładna data bitwy pod Racławicami to:
a) 4 kwietnia 1794
b) 24 marca 1795
c) 4 kwietnia 1794
d) 10 października 1794Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi!
20. Przeczytaj tekst źródłowy i na jego podstawie odpowiedz trzy na pytania

Dbaj o żołnierza, o jego żywność i wygodę. Daj twym podkomendnym przykład z siebie co do oszczędności osobistej, co do pracy, co do pilności. Szczególniej radzę, aby bagaże obozowe były jak najmniej liczne. Nie przerażaj się niedoświadczeniem sztuki wojennej, to tylko pamiętaj, że wojna nasza ma swój szczególny charakter, który dobrze pojąć należy. Jej pomyślność zasadza się na upowszechnieniu zapału i na uzbrojeniu generalnym wszystkich ziemi naszej mieszkańców. Do tego wzbudzić potrzeba miłość kraju w tych,którzy dotąd nie wiedzieli nawet, że ojczyznę mają. Postawić od razu sto tysięcy wojska liniowego jest trudno w naszych okolicznościach, lecz postawić masę trzechkroć stutysięczną łatwo przyjdzie, byle chcieli szczerze ziemianie i księża, którym lud powodować (prowadzić) się daje. Wiem ja, że wojskowi do zwyczajnej metody w prowadzeniu wojny przywiązani, a osobliwie z służby zagranicznej, znajdować będą moment trudności w obracaniu sił takowych, ale należy umieć odstrychnąć (odejść) czasem od reguł pospolitych i z trzechset tylko ludźmi pod Racławicami zwyciężyliśmy piechotę moskiewską, zabraliśmy 12 armat i kosami zwycięstwo decydowane było. Infanterią (piechotę) przeto takową robić potrzeba, która złączona z wojskiem liniowym, byle dobrze prowadzona, zawsze zwycięstwo decydować będzie. I dlatego lud dp sprawy publicznej przywiązać należy. Tymi środkami, które przez nich pojęte być mogą, najłatwiej się celowi godzi. Ulżenie (obniżenie) pańszczyzny jest rzeczą konieczną
List Tadeusza Kościuszki do generała Franciszka Sapiehy, Pisma Tadeusza Kościuszki,
Warszawa 1947.

I. Według dowódcy powstania zwycięstwo w wojnie zależało m.in. od:
a) wykorzystania wojsk francuskich
b) wyposażenia w odpowiednią broń chłopów
c) uzbrojenia mieszczan
d) uzbrojenia wszystkich mieszkańców ziem polskich.

Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

II. Kościuszko uważał, że chłopi przystąpią do walki, jeżeli:
a) nie będą musieli płacić podatków
b) uzyskają wolność osobistą
c) otrzymają odpowiednie wynagrodzenie
d) obniżona zostanie pańszczyzna

III. Według Kościuszki zwycięstwo pod Racławicami możliwe było między innymi dzięki:
a) słabości piechoty moskiewskiej
b) zaangażowaniu kosynierów
c) ograniczeniu pańszczyzny
d) wsparciu chłopów przez mieszczan.

21. Któremu z chłopów zasłużonych w bitwie pod Racławicami Kościuszko nadał nazwisko Głowacki ?
a) Wojciechowi Bartosowi
b) Wojciechowi Bartłomiejowi
c) Stachowi Świstackiemu
d) Wojciechowi Świstackiemu


Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

22. Za jakie zasługi postać ta otrzymała nazwisko?
a) zabił dowódcę wojsk moskiewskich
b) pierwszy skoczył na armaty i czapką, aby uniemożliwić wystrzał, zatkał zapał działa
c) w decydującym momencie bitwy odpalił działa
d) w momencie ataku uratował Kościuszkę, osłaniając go własnym ciałem.

23. Jak nazywały się oddziały chłopów biorących udział w walkach powstańczych i co stanowiło ich główne uzbrojenie?
a) partyzanci; karabiny i pionowo osadzone kosy
b) rebelianci; pionowo osadzone kosy i strzelby
c) kosynierzy; piki i pionowo osadzone kosy
d) kosynierzy; karabiny i pionowo osadzone kosy.

24. Miejscowość, w której Tadeusz Kościuszki ogłosił uniwersał to:
a) Kraków
b) Piławce
c)Ostrołęka
d) PołaniecPrzenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

25. Dokładna data ogłoszenia uniwersału to:
a) 4 kwietnia 1794
b) 7 maja 1794
c) 10 października 1794
d) 16 listopada 1794

26. Słowo uniwersał oznacza:
a) specjalne rozporządzenie
b) akt prawny z mocą ustawy
c) zarządzenie jako poprawka do konstytucji
d) rozporządzenie z natychmiastową wykonalnością.

27. Przeczytaj tekst źródłowy i na jego podstawie wykonaj trzy zadania

Odbieram ustawicznie skargi od żołnierzy i rekrutów, że żony ich i dzieci nie tylko, że żadnego osłodzenia nie mają, ale za to prawie, że służą Rzeczypospolitej ich mężowie i ojcowie, wystawieni są na największe uciążliwości. Takowe postępki w wielu miejscach są zapewne bez wiedzy i przeciw woli dziedziców, lecz w drugich muszą być skutkiem złej chęci lub obcego natchnienia, aby zupełnie zapał do obrony Ojczyzny w sferach ludu ostudzić. Ale ludzkość, sprawiedliwość i dobro Ojczyzny wskazuje nam łatwe i pewne środki, przez które podstępom złości domowej lub zagranicznej intrygi zapobiec możemy. Rzeknijmy, że lud nie dopiero zostaje pod opieką Rządu Krajowego, że uciśniony człowiek ma gotową ucieczkę do Komisji Porządkowej swego województwa, że ciemiężyciel, prześladowca obrońców kraju, jako nieprzyjaciel i zdrajca Ojczyzny karany będzie. Sposób ten, ze sprawiedliwością wspaniałego narodu zgodny, duszom tkliwym miły, a osobistemu interesowi lekką tylko kosztujący ofiarę, przywiąże lud do sprawy publicznej i uchroni go od sideł nieprzyjacielskich. Zalecam przeto Komisjom Porządkowym województw i Ziem w całym kraju, aby następujące urządzenie do wszystkich dziedziców, posesorów i miejsca ich zastępujących rządców wydały:
1-mo. Ogłosi ludowi, iż podług prawa zostaje pod opieką Rządu Krajowego.
2-do. Że osoba wszelkiego włościanina jest wolna i że mu wolno przenieść się gdzie chce, byleby oświadczył Komisji Porządkowej swego województwa, gdzie się przenosi i byleby długi winne oraz podatki krajowe opłacił.
3-tio. Że lud ma ulżenie w robociznach tak, iż ten, który robił dni 5 lub 6 w tygodniu, ma mieć dwa dni opuszczone w tygodniu. Który robił dni 3 lub 4 w tygodniu, ma mieć opuszczony dzień jeden, kto robił dwa, ma mieć opuszczony dzień jeden. Kto robił w tygodniu dzień jeden, ma teraz robić w dwóch tygodniach jeden dzień. Do tego, kto robił pańszczyznę po dwoje, mają mu być opuszczone dni po dwoje. Kto robił pojedynczo, mają mu być dni opuszczone pojedynczo. Takowe opuszczenie trwać będzie przez czas insurekcji, póki w czasie władza prawodawcza stałego w tej mierze zarządzenia nie uczyni.
4-to. Zwierzchności miejscowe starać się będą, aby tych, którzy zostają w wojsku Rzeczypospolitej, gospodarstwo nie upadało i żeby ziemia, która jest źródłem bogactw naszych, odłogiem nie leżała, do czego równie dwory, jako i gromady przykładać się powinny. ...
7-mo. Który by podstarości, ekonom lub komisarz wykroczył przeciw niniejszemu urządzeniu i czyniłby jakie uciążliwości ludowi, taki ma być wzięty, przed komisję stawiony i do sądu kryminalnego oddany.
8-vo. Gdyby dziedzice (czego się nie spodziewam) nakazywali lub popełniali podobne uciski, jako przeciwni celowi powstania do odpowiedzi pociągnieni będą.
9-no. Wzajemnie lud wiejski, doznając sprawiedliwości i dobroci Rządu, powinien gorliwie pozostałe dni pańszczyzny odbywać, zwierzchności swojej być posłusznym, gospodarstwa pilnować, rolę dobrze uprawiać i zasiewać. ...
14-to. Duchowni obojga obrządków niniejsze urządzenie ogłaszać będą z ambon po kościołach i cerkwiach ciągle przez niedziel cztery, prócz tego Komisje Porządkowe z grona swego lub z obywatelów gorliwych o dobro Ojczyzny wyznaczą osoby, które objeżdżać będą gromady po wsiach i parafiach i onym też urządzenie głośno czytać z zachęceniem ich, aby wdzięczni tak wielkiego dobrodziejstwa, Rzeczypospolitej szczerą ochotą w jej obronie wypłacali się.
Tadeusz Kościuszko Cyt. za: Powstanie kościuszkowskie. Teksty źródłowe do nauki historii, oprac. W. Bortnowski, nr 22, Warszawa 1959, s. 18, 19)

I. Jakie warunki musiał spełnić chłop, aby zmienić miejsce pobytu:
a) wypłacenie szlachcicowi odszkodowania
b) opłacenie podatków i spłata długów
c) jedynie zgłoszenie nowego miejsca pobytu.

II. Zaznacz, które ze zdań jest prawdziwe (zaznacz P), a które fałszywe (F)
II.1.
Dokument znosił pańszczyznę całkowicie.
P
F
II. 2.
Nowe decyzje miały obowiązywać na czas insurekcji
P
F

Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi!
III. Dokument miał zachęcać do obrony ojczyzny w powstaniu
A.
szlachciców

ponieważ
1.
Powinni być wdzięczni ojczyźnie za ustępstwa
B.
chłopów

2.
Otrzymają dodatkową ziemię28. Gdzie rozegrała się bitwa, w której wojska rosyjskie rozbiły polskie oddziały, a ranny Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej?
a) pod Wawrem
b) pod Maciejowicami
c) pod Grochowem
d) w Warszawie

29. Gdzie zmarł Tadeusz Kościuszki?
a) w niewoli,
b) w Paryżu,
c) w Stanach Zjednoczonych
d) w Szwajcarii
Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi!
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.