Katalog

Joanna Nowosad, 2019-06-18
Bełsznica

Pedagogika, Program nauczania

Program zajęć korekcyjno -kompensacyjnych

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIÓW:
KLASA -IV
Prowadzący zajęcia:
Miejsce realizacji-
Czas realizacji –
Czas trwania zajęć- 45 minut

CEL GŁÓWNY :
STYMULACJA OGÓLNOROZWOJOWA DZIECKA
CELE SZCZEGÓŁOWE :
• stymulowanie rozwoju intelektualnego
• usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych
• podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania
• usprawnianie pamięci
• wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi
• stymulowanie rozwoju funkcji słuchowo- językowych
• wzmacnianie procesów motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego
Zadania:
1.Usprawnianie funkcji słuchowo-językowych
Ćwiczenia:
• Kształtowanie wrażliwości słuchowej
• Ćwiczenia słuchu fonetycznego
• Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej mowy
• Doskonalenie umiejętności różnicowania głosek
• Ćwiczenia rozwijające mowę pod względem poprawności artykulacyjnej
• Wzbogacanie słownika czynnego i biernego
• Praca nad poprawnością gramatyczną i logiczną ustnych wypowiedzi
•Doskonalenie pamięci i spostrzegawczości słuchowej
•Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
Sposoby osiągania celów:
< analiza i synteza głoskowa wyrazów < doskonalenie struktury gramatycznej zdań
< wyodrębnianie ukrytego wyrazu w podanym wyrazie
<łączenie w pary rymujących się wyrazów

2.Usprawnianie funkcji wzrokowych
Ćwiczenia:
• Usprawnianie analizatora wzrokowego
• Ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, literopodobnym i literowym.
Sposoby osiągania celów:
< układanie puzzli, pociętych obrazków w całość
< wyszukiwanie różnic miedzy obrazkami
< wyszukiwanie identycznych obrazków
< rysowanie rysunku za pomocą łączenia kropek w odpowiedniej kolejności
< porządkowanie historyjek obrazkowych
< budowanie kompozycji przestrzennych


3.Doskonalenie umiejętności czytania i pisania
Ćwiczenia:
• Usprawnianie techniki czytania
•Ćwiczenia w rozumieniu czytanej treści
> dobieranie wyrazów do obrazków >rebusy >czytanie wyrazów sensownych i bezsensownych
>czytanie wyrazów wizualnie podobnych >rozwiązywanie krzyżówek, zagadek
> odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu
> wykonywanie zadań dotyczących przeczytanego tekstu
> przepisywanie wyrazów, zdań
> pisanie z pamięci
> pisanie ze słuchu
> wpisywanie sylab - tekst z lukami sylabowymi
4.Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego
Ćwiczenia
• wprowadzanie ucznia w stan relaksu i wyciszenia
• ćwiczenie sfery motywacyjno-emocjonalnej ucznia
Sposoby osiągania celów:
5. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
Ćwiczenia
• równowagi
• orientacji kierunkowej
• zręcznościowe
Sposoby osiągnięcia celów:
6.Wspieranie myślenia abstrakcyjnego
Sposoby osiągnięcia celu:
-wyszukiwanie związków między przedmiotami -wskazywanie cech pierwszo- i drugorzędowych przedmiotów -opowiadanie na zasadzie „od ogółu do szczegółu -układanie opowiadań -rozwijanie wyobraźni
Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych:
• systematyczne uczęszczanie na zajęcia
• aktywny udział w zajęciach
• wykorzystanie na zajęciach gier edukacyjnych, łamigłówek, krzyżówek, wykreślanek, zgadywanek, gier planszowych.
• zachęcanie do wypowiadania się
• wspólna dyskusja do rozwiązywania problemu
• zauważenie postępów i sukcesów w pracy uczniów
• udzielanie pochwał
Ewaluacja programu odbywać się będzie systematycznie na podstawie
-zapisów w dokumentacji zajęć,
- obserwacji dziecka w trakcie terapii
-oceny jego postępów
-zbiór prac dziecka –wywiadu z rodzicami -wywiad z nauczycielami
Treści zawarte w programie będą realizowane w dowolnej kolejności i dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.