Katalog

Arkadiusz Kamiński, 2019-06-18
RZESZÓW

Język polski, Ćwiczenia

Dyktando sprawdzające pisownię wyrazów z "rz" i "ż"

- n +


T__ech p__yjaciół: K__ysiu, G__esiek i Kata__yna od dawna ma__yło, by pojechać nad __ekę. Wcześnie rano spakowali pot__ebne __eczy i wyszli
z domu. Na początku K__yś zaczął na__ekać, __e do oka wpadła mu __ęsa, lecz Kasia odwa__nie usunęła __ęsę, która okazała się pyłkiem ku__u.
Dró__ka nad __ekę prowadziła pośród ró__nych gatunków d__ew. Na niektórych doj__ewały ju__ o__echy czy ja__ębina. Dalej w __ędzie rosły wie__by.
Nagle G__esiek ude__ył nogą o ko__eń i z jego ust wydobył się p__era__ający k__yk, a na twa__y pojawił się grymas. Towa__ysze opat__yli chłopcu nogę, ale uraz był niegroźny.
Na miejscu wszyscy szybko zapomnieli o całym zda__eniu. Usiedli na b__egu __eki. Tu__ obok rosły je__yny i po__eczki, które K__yś w__ucał do wody. G__esiek tropił zwie__ęta wodne, widział węgo__a i dwa inne __adkie okazy.
Niestety w jednej chwili rozpętała się bu__a. Z początku __adkie krople teraz potę__niały i zwiększały swoją siłę. „P__ecie__ nie mo__emy dłu__ej czekać, musimy uwa__ać, bo będziemy cho__y. Słońce zaszło, zmie__cha prawie jak wieczorem. Nie jestem tchó__em, ale p__ecie__ zdrowie jest najwa__niejsze”.
Wszyscy zaczęli po__ądkować plecaki, w__ucając do nich ró__ne p__edmioty: d__insy, d__em, p__y__ąd do nurkowania, a__ w środku nie zostało k__ty miejsca.
Jednak gdy p__yjaciele p__ywędrowali do domu, wyszło piękne słońce. Postanowili zatem wyko__ystać __adką tego lata pogodę i za__ądzili p__ygotowania do ogniska.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.