Katalog

Anna Lenart, 2019-06-18
Pawonków

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Imię i nazwisko: mgr Anna Lenart

Nazwa szkoły:Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej

Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel muzyki, zajęć technicznych

Kwalifikacje:studia wyższe magisterskie w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną
studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej
studia podyplomowe w zakresie kształcenie zintegrowane, muzyka dla szkoły podstawowej i gimnazjum
studia podyplomowe w zakresie edukacji technicznej w szkole podstawowej i gimnazjum

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.

Data zakończenia stażu:31.05.2019 r.

Dyrektor placówki: .................


Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia
działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury związanej z własnym awansem zawodowym
- Analizowanie przepisów prawa
oświatowego dotyczących awansu zawodowego

-Analiza dokumentacji szkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego

-Opracowanie planu rozwoju zawodowego

-Udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

-Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych - w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej
-Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi
zainteresowaniami i potrzebami szkoły – prowadzonych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli i radę pedagogiczną

-Ukończenie studiów podyplomowych

- Systematyczne zapoznawanie się
z najnowszą literaturą z zakresu
pedagogiki i psychologii

- Tworzenie własnego warsztatu pracy,
materiałów dydaktycznych, dekoracji sali

3. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnieniem pracy szkoły. - Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej: WSO, Program Wychowawczy, Koncepcja Pracy Szkoły

- Opracowanie: planów pracy z edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i zajęć technicznych

- Koordynator w ewaluacji wewnętrznej w szkole

- Członek ewaluacji wewnętrznej w szkole

4.Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej i korytarza

- Wykonanie wystroju, gazetek tematycznych w sali nr 3

- Systematyczne umieszczanie na gazetkach na korytarzu informacji o działaniach szkoły i osiągnięciach uczniów

5.Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.

-Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców -pogadanki

-Spotkania klasowe i indywidualne

-Współdziałanie w organizacji imprez klasowych i wycieczek.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych –korzystanie ze znajomości obsługi programów. Korzystanie z programów komputerowych
podczas:
- tworzenie dokumentacji szkolnej
- przygotowania pomocy dydaktycznych, testów,
sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń,
- redagowanie tekstów
- wypisywanie ocen śródrocznych i świadectw

2.Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych - Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii i programów multimedialnych, zdobywanie ciekawych
materiałów do pracy z dziećmi

-Komunikowanie się z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń
-Prezentacje multimedialne, scenariusze zajęć, strony internetowe

3.Udział w aktualizowaniu szkolnej strony internetowej - Przygotowywanie materiałów do publikacji
na stronie internetowej szkoły

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Praca w zespole przedmiotowym kształcenia zintegrowanego i zespole międzyprzedmiotowym
- Aktywny udział w pracach zespołu: wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji i podejmowanie decyzji dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2.Dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami stażystami i kontraktowymi
- Pełnienie funkcji opiekuna stażu
-Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

3.Prowadzenie szkole w ramach WDN.
- Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej
4.Promocja własnych osiągnięć i dzielenie się swoją wiedzą

-Publikowanie opracowanych materiałów i pomysłów na realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych.:propozycji ciekawych zajęć, inscenizacji,referatów, planu rozwoju na stronie internetowej

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowywanie i dalsza realizacja szkolnego programu aktywnej współpracy – „Razem możemy więcej”
- Pełnienie funkcji koordynatora programu

-Opracowanie i wdrożenie programu

-Realizacja założeń programowych poprzez współpracę RUN

-Pisanie sprawozdań 2016/2017

2.Opracowanie i wdrożenie własnego programu przyrodniczo-ekologicznego
-Opracowanie i wdrożenie programu przyrodniczo-ekologicznego dla klasy II oraz klas I i III


3.Opracowanie i wdrożenie własnego programu promującego czytelnictwo -Opracowanie i wdrożenie programu dla klasy III

4.Wdrożenie i realizacja programów ogólnopolskich -Wdrożenie i realizacja programów ogólnopolskich w klasach I-III

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych.

1.Praca z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia

-Opracowywanie programu i prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z opiniami

-Opracowywanie programu i prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z orzeczeniem

2.Praca z dzieckiem zdolnym
-Opracowywanie programu i prowadzenie zajęć koła muzyczno-tanecznego w klasach IV-VI

- Przygotowywanie uczniów do konkursów

3.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych - Opracowanie harmonogramów wycieczek szkolnych z uwzględnieniem uczniów klas młodszych

-Zorganizowanie wyjazdów i wycieczek dla uczniów klas I-III

4.Organizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych
- Opracowanie scenariuszy i organizowanie:
spotkań, imprez, akademii szkolnych i środowiskowych dla rodziców, dziadków i społeczności lokalnej

5.Organizowanie konkursów
- Organizowanie konkursów o różnej tematyce: matematycznej, polonistycznej, plastycznej, przyrodniczej

6.Pomoc w zbieraniu pieniędzy na rzecz szkoły
-Organizowanie zbiórek makulatury

-Udział w kiermaszu bożonarodzeniowym – wykonywanie ozdób świątecznych

- Dofinansowanie wycieczek ze zbiórek makulatury, kiermaszu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z Komendą Policji
- Organizowanie spotkania uczniów z policjantem na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Udział w konkursach

2.Współpraca ze Strażą Pożarną
- Organizowanie spotkań ze strażakami

- Organizowanie wyjazdów uczniów do placówki SP

3.Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Oleśnie
-Organizowanie spotkań dla rodziców i uczniów z pracownikami poradni, prelekcje

-Udział w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z poradni

4.Współpraca z higienistką szkolną
- Organizowanie pogadanek i prelekcji dla dzieci na temat zdrowia, higieny osobistej, fluoryzacji
-Zorganizowanie zajęć o właściwym
odżywianiu

5.Współpraca z pedagogiem i logopedą.
- Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą

-Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi okres stażu

6.Współpraca z DOKiS w Dobrodzieniu
- Udział uczniów w konkursach organizowanych przez DOKiS

-Współorganizowanie imprez dla dzieci – wyjazdy na basen

7.Współpraca z Nadleśnictwem w Zawadzkiem
- Aktywny udział w akcjach organizowanych w Nadleśnictwie Zawadzkiem
- Udział w konkursach o tematyce przyrodniczej organizowanej przez Nadleśnictwo: plastyczne, recytatorskie, muzyczne

-Wyjazdy do Nadleśnictwa i na „Zielone Kino”

- Organizowanie spotkań z leśnikiem

8.Współpraca z „ OTOZ ANIMALS” w Lublińcu
-Przeprowadzenie prelekcji „Zerwijmy łańcuchy”

-Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy i karmy dla zwierząt

-Zorganizowanie spotkania- prelekcji z inspektorami „Animals”

9.Współpraca ze środowiskiem lokalnym - Zapraszanie społeczności lokalnej na imprezy środowiskowe organizowane na terenie szkoły

-„Kolędowanie” – chodzenie po domach wraz z uczniami i składanie świątecznych życzeń mieszkańcom wsi

10.Udział w różnych akcjach, w tym charytatywnych -- Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”,
,,Górze grosza”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, „Pomóżmy zwierzętom”

- Zbieranie nakrętek

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Diagnozowanie uczniów -Prowadzenie diagnoz wśród uczniów na rozpoczęcie i zakończenie każdego roku szkolnego

- Przygotowywanie i przeprowadzenie testów kompetencji wśród uczniów

2.Objęcie specjalistyczną opieką dzieci z problemami - Kierowanie dzieci z problemami na badania
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

-Korzystanie z zaleceń specjalistów podczas
planowania pracy dydaktyczno-wyrównawczej

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.Zatwierdzam do realizacji: Opracowała: Anna Lenart ......................
..................... podpis dyrektora data, podpis nauczyciela
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.