Katalog

Dominika Olszewska, 2019-06-18
Leszno

Pedagogika, Regulaminy

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych

- n +


PROCEDURY POSTĘPOWANIA
W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO,
ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM PRZESTĘPCZOŚCIĄ, DEMORALIZACJĄ
I UZALEŻNIENIAMI ORAZ ZAGROŻENIEM ZDROWIA I ŻYCIA UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZIELONKACH – PARCELI

WSTĘP:
Szkoła, z racji powszechnego charakteru i funkcji jest terenem, na którym w różnym stopniu i w różnej postaci ujawniają się niemal wszystkie nurtujące młodzież problemy. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego i podejmowania stosownych oddziaływań, wychowawczych, profilaktycznych, a wobec uczniów niedostosowanych - działań interwencyjnych. Dlatego też na nauczycielu spoczywa obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów.
Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu (czasem nawet życiu) uczniów. Nauczyciel często czuje się osamotniony i bezradny w sytuacji kiedy ma do czynienia z zachowaniem w żadnym stopniu nie mieszczącym się w regulaminie szkoły, a nierzadko będącym czynem karalnym lub przestępstwem.
Właściwa i adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy pedagoga, dyrektora oraz powiadomienie (w razie potrzeby) stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu jak i ich rodziców.
Zasady ogólne:
• Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.
• Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacjach i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.
• Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest dyrektor szkoły.
• Osobami odpowiedzialnymi za monitorowanie respektowania praw ucznia są opiekunowie SU oraz pedagog i psycholog szkolny.
• Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Regulaminie Szkoły.

Zachowania nieakceptowane w szkole:
1. Zachowania agresywne, bójki oraz podżeganie do bójek.
2. Stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych – posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, itp.), używanie ognia na terenie szkoły, posiadanie niebezpiecznych substancji.
3. Wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do uczniów oraz pracowników szkoły.
4. Nierespektowanie zarządzeń obowiązujących w szkole.
5. Wymuszenie, zastraszanie, ubliżanie.
6. Dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności.
7. Posiadanie i spożywanie substancji zmieniającej świadomość (narkotyki, kleje, alkohol, itp.).
8. Posiadanie i palenie papierosów.
9. Fałszowanie dokumentów i podpisów.
10. Wagarowanie, samowolne opuszczanie szkoły, spóźnianie się na zajęcia oraz zakłócanie toku lekcji.


I. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA NIEPEDAGOGICZNEGO PRZEZ UCZNIA (agresja fizyczna i słowna):

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela i pracownika niepedagogicznego szkoły uznaje się w szczególności:
- lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec w/w wyrażane w słowach lub gestach,
- prowokacje pod adresem w/w wyrażone w słowach lub gestach,
- nagrywanie lub fotografowanie w/w pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody,
- naruszanie ich prywatności i własności prywatnej,
- użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej,
- pomówienia i oszczerstwa wobec w/w pracowników,
- naruszenie ich nietykalności osobistej.

1. Nauczyciel/pracownik szkoły zwraca uwagę na niewłaściwe zachowanie ucznia.
2. Uczestnik/obserwator zajścia powiadamia o zaistniałej sytuacji wychowawcę/pedagoga/psychologa/ dyrektora szkoły.
3. Wychowawca stosuje kary regulaminowe, w tym obniżenie oceny z zachowania.
4. Pedagog/psycholog/dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę ze sprawcą niewłaściwego zachowania
i zgłasza sprawę na policję, informując o zaistniałej sytuacji rodziców uczestnika zajścia.


II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAKŁÓCENIA TOKU LEKCJI (zachowań uniemożliwiających prowadzenie zajęć albo zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów):

1. Nauczyciel zwraca uwagę na niewłaściwe zachowanie ucznia.
2. W przypadku niezgody między uczniami rozdziela strony konfliktu.
3. W przypadku braku reakcji ze strony ucznia nauczyciel stosuje zapisy regulaminowe (wpis do dzienniczka i konsekwencje).
4. Jeżeli zachowanie ucznia lub kilku uczniów nadal uniemożliwia nauczycielowi prowadzenie lekcji, informuje o sytuacji pedagoga/psychologa lub dyrektora (telefon, skorzystanie z pomocy pracownika niepedagogicznego, w skrajnym przypadku wysłanie do sekretariatu przedstawiciela samorządu klasowego).
5. Pedagog/psycholog/dyrektor zobowiązany jest do udania się do wskazanej sali i podjęcie działań w stosunku do przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności do zabrania ich z sali lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia np. gabinetu pedagoga/psychologa/dyrektora.
6. Pedagog szkolny/psycholog/dyrektor przeprowadza z uczniem rozmowę i ustala konsekwencje zachowania w zależności od popełnionego wykroczenia.
7. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady panujące w szkole – na wniosek pedagoga/psychologa/dyrektora szkoły w trybie natychmiastowym powiadamia się rodziców ucznia o jego zachowaniu.
8. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady pedagog/psycholog powiadamia dyrektora szkoły i wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.
9. Jeżeli przyczyny zakłócenia toku lekcji były określone w innych procedurach należy postępować według tych procedur.

III. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UCIECZKI Z LEKCJI:

1. Nauczyciel stwierdzający fakt ucieczki lub wagarów ucznia jak najszybciej odnotowuje to w dzienniku i informuje wychowawcę klasy.
2. Wychowawca jak najszybciej informuje o w/w sytuacji rodziców ucznia. W sytuacji niemożności powiadomienia rodziców ( rodzic nie odbiera tel.) nauczyciel po konsultacji z dyrektorem może zawiadomić policję.
3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, próbując ustalić powód wagarów/ucieczki, motywuje ucznia do zmiany zachowania.
4. Jeżeli ucieczka/wagary się powtarzają, wychowawca wzywa rodziców ucznia do szkoły i wspólnie ustalają jakie działania należy podjąć w celu wyeliminowania takich zachowań.
5. Wychowawca zgłasza problem pedagogowi szkolnemu. Wspólnie ustalają jakie kroki należy podjąć w celu wyeliminowania zjawiska.


IV. POSTĘPOEANIE WOBEC UCZNIA UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO:

1. Nauczyciel odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach.
2. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznej kontroli frekwencji uczniów.
3. Jeżeli uczeń opuścił ogółem 10 dni w ciągu 2 miesięcy(liczone od pierwszego dnia absencji), a rodzice nie kontaktują się ze szkołą, wychowawca zgłasza to pedagogowi szkolnemu, który w porozumieniu
z dyrektorem wysyła do rodziców upomnienie dotyczące realizacji obowiązku szkolnego. Zawarte jest w nim wezwanie do natychmiastowego posłania dziecka do szkoły oraz informacja, że niespełnianie tego obowiązku zagrożone jest postępowaniem egzekucyjnym. Upomnienie przekazywane jest za pośrednictwem poczty (przesyłką poleconą).
4. Rodzice mogą być także zaproszeni do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.
5. Wychowawca, pedagog oraz rodzice podejmują wspólne działania zaradcze w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez ucznia.
6. W sytuacji gdy w dalszym ciągu uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego , dyrektor kieruje wniosek
o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest gmina.
7. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna.
8. Pedagog w porozumieniu z wychowawcą ucznia i dyrektorem pisemnie informuje sąd rejonowy
o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego.
(Honorowane są usprawiedliwienia tylko od rodziców wpisywane w dzienniczkach).


V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA ZE STRONY UCZNIÓW:

1. W przypadku zauważenia agresywnego zachowania ucznia nauczyciel:
a) zdecydowanie i stanowczo przerywa negatywne zachowanie,
b) rozdziela strony konfliktu,
c) powiadamia wychowawcę klasy o zaistniałym fakcie.
2. Wychowawca klasy:
a) przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiedzialne zachowanie,
b) zwraca się z prośbą o zgłoszenie się rodzica do szkoły,
c) informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu,
d) wraz z pedagogiem/psychologiem analizują przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w doborze metod wychowawczych,
e) odnotowuje fakt przeprowadzonej rozmowy w dzienniku.
3. W przypadku drastycznego pobicia lub braku rezultatów działań wychowawczych i niezaniechania przez ucznia zachowań negatywnych, dyrektor szkoły zawiadamia policję lub sąd rodzinny.


VI. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI KORZYSTANIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO:

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu.
3. Przyniesiony telefon/sprzęt elektroniczny musi być wyłączony i nie można go używać podczas pobytu w szkole.
4. W czasie pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz korzystania ze sprzętu elektronicznego (zakaz rozmów telefonicznych, wysyłania SMS-ów, MMS-ów, używania telefonu jako zegarka, kamery, aparatu, kalkulatora, dyktafonu itp.)
5. Sprzęt elektroniczny, a także słuchawki podczas pobytu w szkole muszą być schowane do toreb.
6. Nie wolno filmować i fotografować uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły bez ich wiedzy
i zgody.
7. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń uczeń ma obowiązek oddać telefon/sprzęt elektroniczny na polecenie nauczyciela, wcześniej jednak w obecności nauczyciela informuje rodzica o odebraniu telefonu (połączenie/sms). Nauczyciel deponuje urządzenie w sekretariacie szkoły
w opisanej kopercie.
8. Nauczyciel dokonuje wpisu do dzienniczka ucznia, któremu odebrano w/w sprzęt.
9. Po odbiór telefonu/sprzętu elektronicznego zgłaszają się rodzice ucznia.
10. W przypadku umieszczenia nagrań lub zdjęć nauczycieli/pracowników szkoły w Internecie bez wiedzy i zgody zainteresowanych o fakcie zostaje powiadomiona policja.

Uczeń ma możliwość, w uzasadnionych przypadkach, skontaktowania się z rodzicami przez aparat telefoniczny znajdujący się w sekretariacie szkoły. Rodzice mogą się również kontaktować z dzieckiem przez sekretariat szkoły).

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O CYBERPRZEMOCY:

1. W przypadku uzyskania informacji o cyberprzemocy należy ten fakt zgłosić do pedagoga/psychologa.
2. Pedagog/psycholog podejmuje dalsze działania w porozumieniu z poszkodowanym uczniem, rodzicami, dyrektorem i policją.
VIII. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI KRADZIEŻY MIENIA:

1. Jeżeli jesteśmy świadkami kradzieży, uniemożliwiamy dokonanie przywłaszczenia mienia.
2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy w momencie zauważenia szkody nauczyciel podejmuje działania wyjaśniające, wysłuchuje świadków, osoby pokrzywdzone i podejrzane.
3. Nauczyciel przekazuje informację o zdarzeniu i sprawcy wychowawcy, pedagogowi lub dyrektorowi.
4. Pedagog ustala okoliczności przebiegu zdarzenia, sporządza notatkę ze zdarzenia.
5. Wychowawca lub pedagog wzywa rodziców sprawcy do szkoły.
6. Podczas spotkania z rodzicami ustala się konsekwencje wobec sprawcy oraz formy zadośćuczynienia.
7. Wychowawca/pedagog sporządza notatkę ze spotkania
8. W przypadku dużej szkody dyrektor wzywa policję.


IX. POSTĘPOWANIE WOBEC AKTÓW WANDALIZMU:

1. Świadek wandalizmu lub osoba, która dowiedziała się o akcie wandalizmu ze strony ucznia powiadamia wychowawcę klasy.
2. Wychowawca wpisuję uwagę do dzienniczka i przeprowadza rozmowę z uczniem w celu poznania przyczyny zachowania.
3. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły.
4. Wychowawca wspólnie z rodzicami i uczniem ustala konsekwencje zachowania oraz termin i sposób zadośćuczynienia.
5. W przypadku poważnej szkody decyzję o formie zadośćczynienia podejmuje dyrektor szkoły.


X. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZASTRASZANIA, WYŁUDZANIA, WYMUSZANIA:

1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia, rodziców faktu zastraszania, wymuszania lub wyłudzania wychowawca lub nauczyciel informuje o tym pedagoga.
2. Pedagog ustala okoliczności zdarzenia, świadków, sprawcę, sporządza notatkę i o wynikach informuje wychowawcę. Przeprowadza rozmowę z uczniami.
3. Pedagog w obecności wychowawcy informuje rodziców ofiary i sprawcy o zdarzeniu
i konsekwencjach.
4. W szczególnych przypadkach dyrektor informuje o zdarzeniu policję.


XI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEZ UCZNIA NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW:
(za niebezpieczne przedmioty uważa się: scyzoryki i noże , duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije bejsbolowe, lasery, gazy, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty)

1. Nauczyciel nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu. Jeżeli uczeń odmawia, należy go poinformować, że ma taki obowiązek. W przypadku dalszej odmowy należy poinformować dyrektora szkoły.
2. Nauczyciel zabezpiecza przedmiot i powiadamia o zdarzeniu wychowawcę/pedagoga.
3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia, oddaje im zabezpieczony przedmiot i przekazuje rodzicom informację o konsekwencjach jego posiadania.
4. W skrajnych przypadkach dyrektor szkoły zawiadamia policję.


XII. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA PALĄCEGO PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY LUB W JEJ POBLIŻU:

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył ucznia palącego papierosy, powiadamia o tym wychowawcę/pedagoga/dyrektora.
2. Wychowawca/pedagog/dyrektor przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą, uświadamia
o szkodliwości palenia papierosów, wpisuje uwagę do dzienniczka, przyznaje punkty ujemne
z zachowania.
3. Uczeń przygotowuje i prezentuje na forum klasy referat na temat szkodliwości palenia papierosów lub przygotowuje plakat, gazetkę na w/w temat.


XIII. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH:

1. Osoba, która zauważyła ucznia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających powiadamia wychowawcę, dyrektora oraz pielęgniarkę szkolna.
2. Wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba odprowadza ucznia do gabinetu pielęgniarki szkolnej. Ucznia nie wolno pozostawić samego.
3. Wychowawca/pedagog wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia i odbioru dziecka ze szkoły. W przypadku odmowy rodziców zawiadamia najbliższą jednostkę policji.
4. Wychowawca/pedagog/pielęgniarka wzywa lekarza, który podejmuje decyzje o skierowaniu ucznia do domu lub do placówki służby zdrowia lub przekazania do dyspozycji policji – w porozumieniu
z dyrektorem szkoły.
5. Wychowawca – w późniejszym terminie, przeprowadza rozmowę z rodzicami w obecności ucznia
i pedagoga szkolnego, zobowiązuje ucznia do zaprzestania negatywnego zachowania.
6. Psycholog podejmuje decyzję o ewentualnych zajęciach terapeutycznych.
7. Wychowawca wyciąga konsekwencje oraz przyznaje uczniowi ujemne punkty karne.
8. W przypadku powtórzenia się zdarzenia obligatoryjnie zostaje powiadomiona policja i sąd rodzinny.


XIV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYK LUB ALKOHOL:

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy/pedagoga/psychologa/pielęgniarki szkolnej) żąda, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję/alkohol, pokazał zawartość torby i kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie przeszukać odzieży ani osobistych rzeczy ucznia – jest to czynność zastrzeżona dla policji.
2. Nauczyciel informuje dyrektora szkoły.
3. W w/w przypadku oddania przez ucznia nauczycielowi podejrzanej substancji (narkotyku), szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji.
4. W przypadku odmowy przekazania substancji lub pokazania zawartości teczki, odzieży dyrektor wzywa rodziców ucznia i policję, która w ich obecności przeszukuje ucznia i zabezpiecza substancję.
5. W przypadku posiadania alkoholu przez ucznia, nauczyciel odbiera go i zabezpiecza w celu oddania rodzicom.
6. Wychowawca powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora.
7. Wychowawca/pedagog powiadamia rodziców ucznia o zdarzeniu i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole lub miejscu przebywania ucznia.
8. Wychowawca z przebiegu zdarzenia sporządza notatkę służbową.


XV. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY PODEJRZANEJ SUBSTANCJI:

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zabezpiecza substancję przed dostępem do niej innych osób oraz ewentualnym jej zniszczeniem.
2. Nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
3. Dyrektor szkoły wzywa policję, przekazuje zabezpieczoną substancję i składa informację o zdarzeniu.
4. Dyrektor sporządza notatkę z w/w zdarzenia.


XVI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL WYKRYJE FAŁSZERSTWO:

1. Nauczyciel powiadamia o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga.
2. Wychowawca/pedagog wzywa do szkoły rodziców ucznia i powiadamia ich o zaistniałej sytuacji.
3. Wychowawca wyciąga konsekwencje i przyznaje ujemne punkty karne.
4. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw wychowawca/pedagog w porozumieniu
z dyrektorem szkoły informuje policję z prośbą o interwencję.


XVII. POSTĘPOWANIE WOBEC OBCYCH OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY:

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, jest osobą obcą.
2. Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu osoby obcej na terenie szkoły.
3. W przypadku, gdy osoba obca chce spotkać się z nauczycielem powinna uzyskać informację
w kancelarii o godzinach pracy nauczyciela i udać się wraz z nim na przerwie do jego pracowni lub pokoju nauczycielskiego.
4. W przypadku, gdy jest to rodzic zgłaszający się po odbiór dziecka, powinien on oczekiwać na koniec zajęć w holu głównym szkoły. Gdy dziecko w danym dniu ma skończyć wcześniej zajęcia, rodzic przekazuje uczniowi zwolnienie z zajęć z prośbą o jego wcześniejsze wypuszczenie ze szkoły. W takiej sytuacji również oczekuje na ucznia w holu głównym.
5. W innych przypadkach należy kierować osobę do sekretariatu szkoły.
6. W przypadku, gdy osoba obca nie chce podać celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie powinien zostać powiadomiony dyrektor szkoły. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zawiadamia policję.
7. Na terenie szkoły zabronione jest kontaktowanie się rodzica z innym/obcym dzieckiem w celu rozwiazywania konfliktów koleżeńskich. Wszelkie próby zastraszania, grożenia zostaną zgłoszone do dyrektora szkoły i na policję .

XVIII. POSTĘPOWANIE WOBEC RODZICÓW ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ PO ODBIÓR DZIECI W STANIE NIETRZEŹWYM:

1. W żadnym wypadku nie należy powierzać opieki and dzieckiem osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu.
2. O podejrzeniu, że rodzic zgłaszający się po odbiór dziecka znajduje się w stanie nietrzeźwym, należy bezzwłocznie poinformować wychowawcę ucznia, pedagoga i dyrektora.
3. Dyrektor nakazuje osobie nietrzeźwej opuszczenie szkoły i wzywa innego opiekuna dziecka.
4. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia terenu szkoły i żąda wydania dziecka twierdząc, że nie znajduje się pod wpływem alkoholu – musi to udowodnić (poddać się dobrowolnemu badaniu alkomatem przez policję).
5. Jeżeli badanie potwierdzi przypuszczenia pracownika szkoły, a ponad to nie można skontaktować się z innym opiekunem dziecka, dyrektor szkoły/pedagog zawiadamia instytucje uprawnione do opieki nad dzieckiem w/w sytuacji.


XIX. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY WYCHOWAWCA PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO MOŻE BYĆ KRZYWDZONE W DOMU:

1. Wychowawca diagnozuje środowisko rodzinne ucznia.
2. Wychowawca zgłasza problem pedagogowi i psychologowi szkolnemu.
3. Pedagog i/lub psycholog wzywają rodziców i przeprowadzają z nimi rozmowę dotyczącą metod postępowania, konsekwencji prawnych i skutków emocjonalnych dla dziecka.
4. Rodzice otrzymują propozycję udziału w programie terapeutycznym prowadzonym np. przez PPP.
5. Jeżeli postępowanie rodziców wobec dziecka nie zmieni się lub wychowawca/pedagog/psycholog upewnią się, że jest ono ofiarą przemocy domowej (widoczne obrażenia i rozmowa z dzieckiem), niezwłocznie zgłasza problem dyrektorowi szkoły.
6. Uczeń zostaje odprowadzony do pielęgniarki szkolnej, która udziela pierwszej pomocy medycznej
i dokonuje opisu obrażeń dziecka.
7. Po zapoznaniu się z okolicznościami dyrektor w porozumieniu z psychologiem lub pedagogiem podejmuje decyzję o dalszych czynnościach:
- założenie niebieskiej karty,
- zgłoszenie sprawy na policję lub złożenie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa,
- sporządzenie wniosku do sądu rodzinnego i nieletnich z prośbą o wgląd w sytuację dziecka,
- poinformowanie GOPS.


XX. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA:

1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia o zajściu dyrektora szkoły/pedagoga/wychowawcę ucznia.
2. Wychowawca/pedagog ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. Podejmuję próbę wyjaśnienia zaistniałej sytuacji ze stronami konfliktu. Przeprowadza rozmowę wychowawczą.
3. Pedagog odprowadza sprawcę (o ile jest znany i przebywa w szkole) do dyrektora szkoły.
4. Wychowawca/pedagog zawiadamia rodziców ucznia – sprawcy w najbliższym możliwym czasie.
5. Dyrektor powiadamia policję, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem i jego tożsamość nie jest znana.
6. Pedagog zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, przedmioty pochodzące z przestępstwa
i przekazuje je policji.
7. Wychowawca omawia zaistniałą sytuację na godzinie wychowawczej, co pozwoli na ukierunkowaną dyskusję oraz wyeliminowanie niepożądanej interpretacji zdarzenia.


XXI. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO:

1. Pracownik szkoły udziela uczniowi pierwszej pomocy przedmedycznej i/lub wzywa pielęgniarkę szkolą, gdy ofiara doznała obrażeń.
2. Pracownik szkoły powiadamia dyrektora.
3. Wychowawca/pedagog informuje rodziców ucznia w najbliższym możliwie czasie.
4. Pedagog ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia, zabezpiecza ślady przestępstw
i zawiadamia policję – w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
5. Wychowawca/pedagog zapewnia uczniowi – ofierze przemocy, specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną gwarantującą wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego.


XXII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OTRZYMANIA INFORMACJI O PODŁOŻENIU MATERIAŁU WYBUCHOWEGO:

1. Odbierający informację o podłożeniu materiału wybuchowego zobowiązany jest uzyskać jak najwięcej informacji i odnotować czas rozmowy.
2. O otrzymanej informacji niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. Nie może samowolnie rozpowszechniać informacji o otrzymanym zgłoszeniu podłożenia bomby, gdyż może to spowodować panikę i utrudnić ewakuację.
3. Dyrektor informuje odpowiednie służby oraz zarządza ewakuację (sygnał alarmowy) wg planu:
- wyprowadzenie wszystkich uczniów i pracowników szkoły,
- wyniesienie i zabezpieczenie dokumentacji.
4. Dalsze działania odbywają się wg instrukcji przybyłych służb.
5. Dyrektor szkoły dokumentuje zdarzenie poprzez stworzenie notatki służbowej.


XXIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ROZPROSZENIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH:

1. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
2. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby (pogotowie, policja, straż pożarna) oraz zarządza ewakuację uczniów i pracowników (sygnał alarmowy).
3. W razie konieczności pielęgniarka szkolna udziela pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Dyrektor szkoły dokumentuje zdarzenie poprzez sporządzenie notatki służbowej.


XXIV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU W CZASIE ZAJĘĆ:

W czasie zajęć edukacyjnych pełna odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są one zajęciami planowanymi, czy też nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego prowadzącego zajęcia.

Postępowanie w sytuacji zaistnienie wypadku niewymagającego interwencji lekarza (stłuczenia, otarcia itp.):
1. Po stwierdzeniu zdarzenia przez nauczyciela podejmuje on decyzję o odprowadzeniu ucznia do gabinetu pielęgniarki szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ wypadkowi
o charakterze lekkim odprowadzić może pracownik obsługi, a w wyjątkowych sytuacjach inny uczeń.
2. W czasie nieobecności pielęgniarki uczeń zostaje odprowadzony do sekretariatu, gdzie pomocy udziela osoba po przeszkoleniu w tym zakresie.
3. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora i wychowawcę.
4. Wychowawca informuje rodzica o zdarzeniu.
5. Osoba udzielając pierwszej pomocy ma obowiązek upewnić się czy uczeń nie jest chory na inną chorobę mogąca w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.
6. Powyższe zdarzenie nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego.

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza:
1. Po stwierdzeniu przez nauczyciela, że wypadek, któremu uległ uczeń wymaga specjalistycznej pomocy, należy doprowadzić go do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub wezwać ją na miejsce zdarzenia.
2. W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej nauczyciel natychmiast wzywa pogotowie ratunkowe oraz powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
3. Do czasu przybycia pielęgniarki lub pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.
4. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku rodziców ucznia, który uległ wypadkowi.
5. Każdy w/w wypadek podlega rejestracji i wymaga sporządzenia dokumentacji powypadkowej.


XXV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRÓBY ZAMACHU SAMOBÓJCZEGO UCZNIA:

1. Nauczyciele monitorują stan psychiczny uczniów, reagują na symptomy ostrego chronicznego stresu, objawy depresji.
2. Nauczyciel ustala i potwierdza rodzaj zdarzenia; w razie potrzeby podejmuje niezwłoczne działanie
w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanego ucznia.
3. Nauczyciel bez rozgłosu przeprowadza ucznia w bezpieczne i ustronne miejsce. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
4. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa szkolnego i wychowawcę ucznia dopuszczającego się próby samobójczej.
5. Wychowawca/psycholog zawiadamia rodziców ucznia.
6. Wychowawca zbiera wstępnie informacje o okolicznościach zdarzenia.
7. Pedagog szkolny wzywa pomoc (pogotowie, policję, straż) jeśli potrzeba.
8. Dyrektor szkoły dokonuje wyboru priorytetów i ustala strategię działania.
9. Pedagog/psycholog omawia dalszą strategię postępowania z PPP oraz placówką opieki zdrowotnej.
10. Psycholog szkolny podejmuje próbę zmobilizowania rodziny, aby zapewniła odpowiednie wsparcie dziecku.


XXVI. W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI RODZICÓW UCZNIA:

1. Rodzice ucznia opuszczający miejsce zamieszkania powinni poinformować dyrektora szkoły o osobie, której powierzają pełnienie opieki nad dzieckiem. Informacja powinna mieć formę pisemną potwierdzoną notarialnie i zostać złożona w sekretariacie szkoły.
2. Wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców ucznia zobowiązany jest przekazać ją dyrektorowi szkoły.
3. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o poinformowaniu sądu rodzinnego o pozostawieniu dziecka bez opieki.


XXVII. W PRZYPADKU CIĄŻY UCZENNICY:

1. Zespół w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog, psycholog, nauczyciele przedmiotowi
w porozumieniu z rodzicami przygotowują program pomocy niezbędnej do uzyskania sukcesu edukacyjnego.
2. Uczennica może korzystać z następujących form pomocy:
- dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i sytuacji pozaszkolnej uczennicy,
- indywidualnych konsultacji przedmiotowych,
- indywidualizacji toku nauczania i oceniania wiadomości,
- dodatkowych egzaminów klasyfikacyjnych bądź poprawkowych w terminie dogodnym dla uczennicy.
3. Pedagog i psycholog szkolny przygotowują plan wsparcia psychologicznego uczennicy do wspólnej realizacji z jej rodzicami i nauczycielami przedmiotowymi.
4. W razie potrzeby pedagog podejmuje kroki w celu wsparcia materialnego uczennicy, m.in. współpraca z GOPS.


XXVIII. W PRZYPADKU EPIZODU PSYCHOTYCZNEGO UCZNIA:

1. Nauczyciel nie pozostawia ucznia samego.
2. Nauczyciel reaguje spokojnie, łagodnie.
3. Nauczyciel bez rozgłosu przeprowadza ucznia w spokojne miejsce, na ile to możliwe, nie rozpowszechnia w szkole informacji o zdarzeniu.
4. Nauczyciel zawiadamia psychologa lub pedagoga szkolnego.
5. W przypadku ataku, który może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka nauczyciel może przytrzymać dziecko w trosce o jego bezpieczeństwo.
6. W wyniku przedłużającego się ataku nauczyciel zawiadamia rodzica, który ma obowiązek niezwłocznie przybyć do szkoły w celu odebrania dziecka.
7. Jeżeli rodzic odmawia przybycia lub kontakt nie dochodzi do skutku dyrektor zawiadamia pogotowie ratunkowe.
XXIX. W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA UCZNIA NA LEKCJI:

1. Nauczyciel powiadamia pielęgniarkę szkolną i zasięga opinii dotyczącej dalszego postępowania. W przypadku niemożności skontaktowania się z pielęgniarką przekazuje informację o zaistniałej sytuacji do sekretariatu szkoły przez przewodniczącego klasy.
2. Nauczyciel przekazuje ucznia pod opiekę pedagoga/psychologa, wychowawcy świetlicy lub bibliotekarza.
3. Osoba, pod której opieką przebywa uczeń, telefonicznie ustala z rodzicami formę powrotu dziecka do domu.
4. Uczeń nie może być zwolniony z lekcji i pozostać bez opieki.
5. Decyzję o powiadomieniu pogotowia ratunkowego podejmuje dyrektor szkoły.
6. Nauczyciel nie może pozostawić ucznia oraz klasy bez opieki.
7. Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom).


XXX. W PRZYPADKU NOSZENIA STROJU NIEZGODNEGO Z REGULAMINEM/STATUTEM SZKOŁY (W TYM WŁOSY, MAKIJAŻ, BIŻUTERIA)

1. Nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zdjęcia niestosownej biżuterii, zmycia makijażu, paznokci.
2. Uczeń ma 2 tygodnie na doprowadzenie fryzury (kolor, ścięcie) do stanu najbardziej przypominającego naturalny.
3. Uczeń w niestosownym stroju otrzymuje od pedagoga koszulkę zastępczą.
4. Nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji wychowawcę.
5. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje telefonicznie rodziców o zdarzeniu.
6. Uczeń otrzymuje ujemne punkty z zachowania.

XXXI. W PRZYPADKU PRZESŁUCHANIA NIELETNIEGO PRZEZ POLICJĘ NA TERENIE SZKOŁY:

1. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje się legitymacją służbową.
2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem sporządzenia własnej dokumentacji.
3. Pedagog/psycholog lub inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje go o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą np. przesłuchanie.
4. W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub niemożności ich uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu nieletniego, dyrektor wyznacza psychologa, pedagoga lub wychowawcę do uczestnictwa w czynnościach, które są przeprowadzane w szkole lub w jednostce Policji.
5. Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego - ucznia na terenie szkoły należy zachować dyskrecję nie nagłaśniając sprawy.


XXXII. W PRZYPADKU ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH RODZICÓW WOBEC UCZNIÓW I WŁASNYCH DZIECI:

1. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek reagowania na zachowanie agresywne.
2. W przypadku, gdy pracownik szkoły jest świadkiem zachowania agresywnego osoby dorosłej wobec ucznia szkoły lub własnego dziecka podejmuje próbę przerwania zachowania agresywnego.
3. Powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
4. W przypadku, gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego dyrektor szkoły zawiadamia Policję.

XXXIII. W PRZYPADKU SPRAW SPORNYCH I KONFLIKTÓW:

1. Sporne sprawy i konflikty na terenie szkoły rozwiązuje się następująco:
a) konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy, rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą służy mu pedagog i psycholog szkolny.
b) konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog lub psycholog szkolny we współpracy z wychowawcami klas.
c) konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga dyrektor.
d) konflikt między nauczycielami – rozstrzyga dyrektor,
e) konflikt między nauczycielem, a dyrektorem rozstrzyga Rada Pedagogiczna, a w konieczności organ nadzorujący szkołę,
f) konflikt między nauczycielem, a rodzicami ucznia – rozstrzyga dyrektor i podejmuje on decyzję ostateczną.
2. Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem stron, którego posiedzenie
dotyczy.
3. Termin posiedzenia ustalany jest wspólnie przez zainteresowane strony.Zatwierdzono Uchwałą Rady pedagogicznej z dnia 21 sierpnia 2017 r.
Wykaz procedur:

I. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA NIEPEDAGOGICZNEGO PRZEZ UCZNIA …............................................................................................ str. 3

II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAKŁÓCENIA TOKU LEKCJI…………………………………………………………….str. 3

III. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UCIECZKI Z LEKCJI………………………………………………………………………...str. 4

IV. POSTĘPOEANIE WOBEC UCZNIA UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO…….str. 4

V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA ZE STRONY UCZNIÓW…………………str. 4

VI. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI KORZYSTANIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO…………………………………………………………………………………………………………………….. str. 5

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O CYBERPRZEMOCY……………………………..str. 5

VIII. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI KRADZIEŻY MIENIA…………………………………………………………………………..str. 6

IX. POSTĘPOWANIE WOBEC AKTÓW WANDALIZMU……………………………………………………………………………str. 6

X. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZASTRASZANIA, WYŁUDZANIA, WYMUSZANIA……………………………..str. 6

XI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEZ UCZNIA NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW.…str. 6

XII. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA PALĄCEGO PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY LUB W JEJ POBLIŻU..str. 7

XIII. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH……………………………………………………………………………………………….str.7

XIV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYK LUB ALKOHOL………………………………………………………………………………...str. 7

XV. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY PODEJRZANEJ SUBSTANCJI………….str. 8

XVI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL WYKRYJE FAŁSZERSTWO………………………………….str. 8

XVII. POSTĘPOWANIE WOBEC OBCYCH OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY………………………….str. 8

XVIII. POSTĘPOWANIE WOBEC RODZICÓW ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ PO ODBIÓR DZIECI W STANIE NIETRZEŹWYM……………………………………………………………………………………………………………………………….str. 9

XIX. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY WYCHOWAWCA PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO MOŻE BYĆ KRZYWDZONE W DOMU………………………………………………………………………………………………………………. str.9

XX. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA………………..str. 9

XXI. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO………………………….str. 10

XXII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OTRZYMANIA INFORMACJI O PODŁOŻENIU MATERIAŁU WYBUCHOWEGO…………………………………………………………………………………………………………………………..str.10

XXIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ROZPROSZENIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH………………………………..str. 10

XXIV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU W CZASIE ZAJĘĆ…………………………………...str. 11

XXV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRÓBY ZAMACHU SAMOBÓJCZEGO UCZNIA…………………………….…str.11

XXVI. W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI RODZICÓW UCZNIA………………………………………………………………………str. 12

XXVII. W PRZYPADKU CIĄŻY UCZENNICY………………………………………………………………………………………..………..str. 12

XXVIII. W PRZYPADKU EPIZODU PSYCHOTYCZNEGO UCZNIA………………………………………………………..………..…str. 12

XXIX. W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA UCZNIA NA LEKCJI……………………………………………….…………..str. 13

XXX. W PRZYPADKU NOSZENIA STROJU NIEZGODNEGO Z REGULAMINEM/STATUTEM SZKOŁY…………..…str. 13

XXXI. W PRZYPADKU PRZESŁUCHANIA NIELETNIEGO PRZEZ POLICJĘ NA TERENIE SZKOŁY………………………str. 13

XXXII. W PRZYPADKU ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH RODZICÓW WOBEC UCZNIÓW I WŁASNYCH DZIECI… str. 13

XXXIII. W PRZYPADKU SPRAW SPORNYCH I KONFLIKTÓW…………………………………………………………………………str. 14
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.