Katalog

Magdalena Czajka, 2019-06-18
Osiek

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: Magdalena Czajka, nauczyciel mianowany
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr Jolanta Główczewska
Miejsce pracy: Zespół Szkół Publicznych w Osieku
Zajmowane stanowisko: Pedagog Szkolny , Nauczyciel - Wychowawca Świetlicy Szkolnej
Staż pracy pedagogicznej: 10 lat
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2016r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.
CEL PODEJMOWANEGO STAŻU: Doskonalenie i rozwijanie działań podejmowanych w pracy pedagoga szkolnego i wychowawcy świetlicy szkolnej oraz uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.
Posiadane kwalifikacje:
1. Studia magisterskie - kierunek: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Praca Socjalna
2. Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany
PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 i zawartymi tam wymaganiami planuję zrealizować przedstawione poniżej zadania.

§ 8. ust.2. pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.

ZADANIA
FORMA I DOWODY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY T
E
R
M
I
N
Poznanie procedury awansu zawodowego, przygotowanie planu rozwoju zawodowego i odbycie stażu.
1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego – Karty Nauczyciela; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 listopada 2007r; - Posiadanie aktualnej i fachowej wiedzy z zakresu przepisów prawa oświatowego;

- opracowanie planu rozwoju zawodowego wg aktualnych wymagań oraz potrzeb szkoły;
- rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej; IX, X 2016r.
2. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. - analiza i znajomość przepisów prawa oświatowego;
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- opracowanie planu rozwoju zawodowego; IX 2016r.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. - opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego; IX 2016
4. Udokumentowanie realizacji planu. - opracowanie planu rozwoju zawodowego;
- opracowanie sprawozdania do tego planu;
- gromadzenie dokumentów związanych z realizacją planu rozwoju zawodowego; okres stażu
5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - analiza i znajomość przepisów prawa oświatowego;
- sporządzenie sprawozdania na podstawie opracowanego wcześniej planu rozwoju zawodowego; V 2019r.
Aktywne poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły oraz uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
1. Analiza dokumentów szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyki, regulaminy i inne. - posiadanie bieżących wiadomości w zakresie dokumentów szkolnych i prawa oświatowego;
- prawidłowe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy;

- Zrealizowanie poszczególnych zadań wynikających z Planu Rozwoju Szkoły, podniesienie jakości pracy szkoły;

- ewaluacja pracy i działań podejmowanych przez szkołę;

- posiadanie planów, kryteriów i odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do wykonywania swojej pracy; IX, X 2016r.
2. Aktywny udział w opracowywaniu różnego rodzaju dokumentów. Opracowanie i wdrażanie własnych planów pracy pedagoga i świetlicy, programu wychowawczego i profilaktycznego. - orientacja w zmianach, oraz udział w pracach zespołów wprowadzających zmiany i aktualizacje do dokumentów szkoły;
- tworzenie programu wychowawczego i profilaktycznego dla ZSP;
- opracowanie Planu Pracy Pedagoga i Planu Pracy Świetlicy;
- opracowanie Regulaminu Świetlicy oraz Karty Zapisu Dziecka do Świetlicy Szkolnej; wg potrzeb
3. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole. - dzienniki, sprawozdania, formularze, notatki, opinie itp.; okres stażu
Doskonalenie własnego warsztatu pracy
1. Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach poszerzających wiedzę i zakres działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły oraz pełnionej funkcji. - udział we wszelakich formach kształcenia i doskonalenia zawodowego – zaświadczenia świadczące o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego, opis przydatności szkolenia w pracy;
- uczestniczenie w kursach, szkoleniach rozwijających umiejętności potrzebne w pracy pedagoga oraz wychowawcy świetlicy;
- Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej;

- znajomość zmieniających się przepisów oraz uaktualnienie wiedzy z dziedziny pedagogiki i psychologii;
okres stażu
2.Wykorzystanie literatury pedagogiczno – psychologicznej i dydaktycznej oraz literatury metodycznej.
- gromadzenie książek, powiększenie własnej, prywatnej biblioteczki pomocy dydaktycznych i literatury;
- lektura książek z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii
- lektura czasopism dla nauczycieli;
3. Samodzielne studiowanie literatury fachowej. - korzystanie z własnej, prywatnej biblioteczki, pomocy dydaktycznych i literatury podczas prowadzonych zajęć;
4. Obserwacja i uczestnictwo w zajęciach innych nauczycieli. - opis przydatności obserwowanych zajęć, wyciąganie wniosków;
5. Ewaluacja własnego warsztatu pracy i jego doskonalenie. - Autorefleksja i samoocena, w tym ewaluacja podejmowanych działań;
- notatki, sprawozdania, formułowanie wniosków do pracy;
Podejmowanie działań edukacyjnych wzbogacających pracę dydaktyczno–wychowawczą
1.Współpraca z PPP, współpraca z doradcą zawodowym.

- Organizowanie warsztatów profilaktycznych;
- konsultowanie uczniów z problemami w nauce lub wychowawczymi;
- pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
- organizowanie warsztatów zawodoznawczych dla uczniów gimnazjum; - Udzielenie uczniom pomocy;
- rozwój zdolności i zainteresowań uczniów;
- aktywny udział i uczestnictwo w kulturze;
- podnoszenie atrakcyjności prowadzonych zajęć; okres stażu
2. Opracowanie i wdrożenie scenariuszy zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów. Prowadzenie działań zmierzających do wzbogacenia wyposażenia świetlicy.
- prowadzenie zajęć ruchowych;
- prowadzenie zajęć plastycznych;
- prowadzenie zajęć
Profilaktycznych;
- zdjęcia, scenariusze;

2. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. - profilaktyka i przeciwdziałanie
ewentualnym zagrożeniom i patologii;
Praca z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych i opiekuńczych
1. Analiza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów. - rozmowy z wychowawcami poszczególnych uczniów, dyrekcją szkoły oraz nauczycielami, wyciąganie wniosków;
- obserwacja i analiza zachowań ucznia wymagającego szczególnej opieki;
- Znajomość środowiska rodzinnego ucznia;

- udzielanie pomocy uczniom mającym trudności edukacyjne;

- pomoc w rozwiązaniu problemów; okres stażu
2. Zapobieganie problemom edukacyjnym. - rozmowy z rodzicami, nauczycielami i podejmowanie właściwych działań;
- kierowanie uczniów do PPP w celu przeprowadzenia badań i uzyskania opinii;
- organizowanie pomocy koleżeńskiej;
- codzienna pomoc w świetlicy, w rozwiązywaniu zadań domowych;
3. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas. - Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce, przygotowywanie informacji dla nauczycieli – wykazu uczniów, którzy powinni uczęszczać na poszczególne zajęcia i koła zainteresowań;
- zaświadczenia, dokumentacja szkolna, sprawozdania z pracy opiekuńczo – wychowawczej;


Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
1. Współpraca z Radą Pedagogiczną: posiedzenia RP, szkolenia, współpraca z rodzicami (pomoc w organizacji imprez szkolnych), udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli.
- udział w posiedzeniach rady Pedagogicznej, w spotkaniach z rodzicami oraz uczestnictwo w zespołach samokształceniowych;
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły, zdjęcia, świadectwa ukończenia kursów; - Doskonalenie nowych pomysłów i sposobów na prowadzenie zajęć;

- dogłębne poznanie zasad funkcjonowania szkoły; okres stażu
2. Współpraca z samorządem szkolnym. - pomoc w organizowaniu imprez, uroczystości, konkursów, podejmowanie różnorakich działań i akcji;

Podejmowanie dodatkowych zadań
1.Realizacja przydzielonych przez dyrektora zadań.
- wykonywanie zadań zleconych przez dyrekcję wg aktualnych potrzeb;
- potwierdzenie Dyrektora, sprawozdania; - Bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wolnego młodzieży, poprawa umiejętności uczniów;

- poszerzanie wiedzy z zakresu rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia;

- troska o zdrowie; okres stażu
2.Promowanie zdrowego trybu życia – przygotowywanie gazetek dotyczących zdrowego stylu życia.
Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową dzieci. - monitorowanie sposobu odżywiania dzieci;
- rozmowy indywidualne, gazetki, spotkania z pielęgniarką;
- organizowanie podczas zajęć świetlicowych zajęć ruchowych na boisku i w sali;
- zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora, sprawozdania;
3. Gromadzenie pomocy dydaktycznych. - poszerzanie zaplecza pomocy i materiałów dydaktycznych w gabinecie pedagoga oraz w świetlicy;
- posiadanie zaplecza, materiałów i pomocy dydaktycznych adekwatnych do potrzeb i zainteresowań uczniów a także do realizacji celów wychowawczych i edukacyjnych;
4. Opieka nad miejscem pracy – świetlica szkolna i gabinet (wzbogacanie ich wyposażenia w pomoce dydaktyczne i ogólny wystrój), wykonanie niektórych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem, wykonanie gazetek i dekoracji zgodnie z porą roku i świętami okolicznościowymi, prezentacja prac uczniów. - wykonywanie z uczniami prac plastycznych oraz ozdób okolicznościowych;
- wykonywanie wspólnie z wychowankami gazetek tematycznych;
- zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora, sprawozdania; - zgromadzenie pomocy dydaktycznych;

- prezentowanie efektów pracy z uczniami;
5. Gromadzenie literatury tematycznej (zbieranie poradników dotyczących wykonywanej pracy, pomocy i książek do wykonywania prac plastycznych i technicznych), pomocy dydaktycznych, książek do przekazania uczniom ogólnej wiedzy w zależności od omawianego bloku tematycznego. - Współpraca z biblioteką szkolną,
- utworzenie świetlicowej biblioteczki dla uczniów;
- powiększenie własnej, prywatnej biblioteczki pomocy dydaktycznych i literatury; - Doskonalenie pracy;

- uzyskanie lepszych efektów pracy;

- korzystanie przez dzieci z książek zgromadzonych w świetlicy; okres stażu
Promocja szkoły w środowisku
1.Organizacja imprez szkolnych i z udziałem dzieci i rodziców. - udział w organizowaniu różnego rodzaju imprez szkolnych;
-przygotowywanie notatek do lokalnej prasy;
- opieka nad uczniami reprezentującymi szkołę na zewnątrz;
- zdjęcia, sprawozdania; - Promowanie działań podejmowanych w szkole;

- Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym; okres stażu
§ 8. ust.2. pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
1.Korzystanie ze sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz programów edukacyjnych, Internetu. - wykorzystywanie w pracy komputera i Internetu; - Wspomaganie i usprawnianie procesu nauczania;

- wzbogacanie oferty edukacyjnej;


- poszerzanie zakresu swojej wiedzy i umiejętności na temat technologii informatycznej; okres stażu
2. Opracowywanie dokumentacji pracy pedagoga i nauczyciela świetlicy szkolnej, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, scenariuszy, gazetek, itp. - pisanie sprawozdań, korespondencji służbowej, informacji dla rodziców, dokumentów szkolnych, zaproszeń, dyplomów wykorzystując komputer i dostępne oprogramowanie;
- karty pracy, scenariusze, dyplomy, sprawozdania, dokumenty dotyczące awansu zawodowego;
3.Opracowanie dokumentacji własnej, itp. dotyczącej awansu zawodowego, publikacji. - wykonanie za pomocą komputera dokumentacji związanej z awansem zawodowym, wykonanie planów wniosków sprawozdań oraz prezentacji;
Korzystanie z Internetu
1.Publikacja informacji i regulaminów m.in. regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych - publikacje na stronie szkoły,
-informacje na fb - Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz osiągnięciami uczniów i ich pracy;

- zbieranie ciekawych materiałów do wykorzystania w codziennej pracy;

- sprawnie, systematycznie, estetycznie prowadzona dokumentacja; okres stażu
2.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. - Przeglądanie stron internetowych zawierających treści dotyczące przepisów prawa oświatowego;
3. Korzystanie z literatury pedagogicznej polecanej przez innych nauczycieli na forach, korzystanie z forów dla nauczycieli w celu wymiany doświadczeń.
- korzystanie z portali i stron internetowych dotyczących oświaty, edukacji, psychologii, pedagogiki;
4.Przygotowanie dokumentacji stażu dołączonej do wniosku.
- potwierdzenie Dyrektora;
Tworzenie prezentacji multimedialnych
1.Wykorzystanie prezentacji multimedialnych na zajęciach świetlicowych i podczas lekcji prowadzonych przez pedagoga. - tworzenie prezentacji według potrzeb i wykorzystywanie ich podczas zajęć;
- zbiór prezentacji; - Wykorzystywanie w pracy, programów i sprzętów komputerowych; okres stażu
§ 8. ust.2. pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz rodzicami
1.Prowadzenie zajęć otwartych dla dzieci, nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz praktykantów. Współpraca z innymi nauczycielami, wymiana doświadczeń, rozmowy na temat uczniów, rozwiązywanie problemów wychowawczych. - opieka merytoryczna dla nauczycieli stażystów oraz praktykantów, wprowadzanie ich w rzeczywistość szkolną;
- pomoc w codziennym rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
- notatki, zapisy w dzienniku zdjęcia, potwierdzenia nauczycieli; - Wzbogacenie warsztatu pracy w szczególności nauczycieli stażystów i kontraktowych;

- doskonalenie nowych pomysłów i sposobów na prowadzenie zajęć;


- tworzenie i udostępnianie materiałów do wykorzystywania w pracy dydaktycznej i wychowawczej;

- udzielenie pomocy rodzicom; okres stażu
2.Sporządzanie scenariuszy zajęć i udostępnianie ich nauczycielom ubiegającym się o niższy stopień awansu.
- udostępnianie scenariuszy;
- scenariusze, potwierdzenia nauczycieli;
3.Opracowanie na rzecz szkoły scenariuszy zajęć, materiałów edukacyjnych, ankiet, itp. - udostępnianie materiałów dydaktycznych, oraz pomocy dydaktycznych;
- scenariusze, ankiety, zdjęcia, potwierdzenia nauczycieli;
4.Pedagogizacja rodziców. - prowadzenie spotkań z rodzicami; - rozmowy indywidualne z rodzicami;
- pomoc rodzicom uczniów sprawiających problemy wychowawcze;

5. Tworzenie dokumentów szkolnych. - Tworzenie różnego rodzaju dokumentacji szkolnej;
6.Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz GKRPA.
- Potwierdzenia z GOPS-u oraz Urzędu Gminy; - wymiana informacji oraz wspólna pomoc potrzebującym;
Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego

1. Umieszczenie planu rozwoju na str. przeznaczonych dla nauczycieli.
- Wymienienie w sprawozdaniu strony, na której umieszczony jest plan rozwoju; - Udostępnienie planu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;

2016/2018
§ 8. ust.2. pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Kompensowanie braków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z uczniem znajdującym się w trudnej sytuacji wychowawczej lub mającym trudności w nauce.
1.Pomoc uczniom z trudnościami w nauce. - współpraca z rodzicami i nauczycielami;
- pomoc w odrabianiu prac domowych;
- kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej; - Udzielenie pomocy uczniom z trudnościami szkolnymi; okres stażu
2.Nabywanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły. - Opracowanie i wdrożenie pomocy dla uczniów mających problemy z zachowaniem;
- organizowanie pomocy koleżeńskiej, pomoc w przygotowaniach do kolejnych lekcji oraz testów i sprawdzianów;
- obserwacja uczniów, rozmowy indywidualne;
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych;
- analiza dzienników kontrola wyników w nauce;

§ 8. ust.2. pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Kształtowanie, rozwijanie zdolności, pasji i zainteresowań uczniów
1.Udział dzieci w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. - praca z dziećmi, przygotowywanie, udział w konkursach; - wzbogacenie oferty zajęć do zainteresowań i potrzeb ucznia; okres stażu
2.Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów. - organizowanie na świetlicy zajęć rozwijających oraz wyrównawczych;
- organizowanie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego dla gimnazjalistów;
Współpraca z : bibliotekami, parafią, domem kultury
1.Organizowanie wyjść, współpraca ze społecznością lokalną. - Wizyty w ŚDS w Osieku, bibliotece gminnej;
- udział w uroczystościach;
- potwierdzenia współpracy, zdjęcia, sprawozdania; - Podniesienie świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa własnego i innych;

- świadome uczestnictwo w kulturze; okres stażu
2.Współpraca ze Strażą Pożarną, Policją. - udział wychowanków w spotkaniach z przedstawicielami służb mundurowych;
- Potwierdzenia współpracy, zdjęcia, sprawozdania;
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, pomoc dzieciom z problemami
1.Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów. - wywiady środowiskowe;
- współpraca z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej;
- zapisy w dzienniku, notatki;
- Znajomość środowiska rodzinnego ucznia,;

- współpraca ze środowiskiem lokalnym;

- wyrównywanie braków i szans edukacyjnych;

- poprawa warunków; Okres stażu
2.Współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i psychologiem. - konsultacja z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcja szkoły;
- zapisy w dzienniku, notatki;
3.Rozmowy z rodzicami. - organizowanie i udział w spotkaniach z rodzicami;
- prowadzenie konsultacji dla rodziców;
- zapisy w dzienniku, notatki;
4. Organizowanie pomocy uczniom. - organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów;
- organizowanie konsultacji dla uczniów;
- organizowanie wzajemnej pomocy miedzy uczniowskiej;
- zapisy w dzienniku, notatki;
Organizowanie imprez szkolnych oraz wycieczek
1.Współorganizowanie różnego rodzaju imprez takich jak np. dzień chłopaka, andrzejki, mikołajki, zabawy karnawałowe, w celu integracji grupy dzieci i wzajemnego poznania się. - współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
- sprawozdania, zdjęcia; - Bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wolnego młodzieży;
- rozwój osobowości uczniów;
- poznanie piękna własnego regionu; okres stażu
2.Organizacja wyjść i spacerów dzieci po najbliższej okolicy w zależności od okoliczności zawartych w planie pracy świetlicy. - organizowanie wyjść i zwiedzanie najbliższej okolicy;
- sprawozdania, zdjęcia, karty wyjść;
4.Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych. - udział uczniów w uroczystościach i wydarzeniach zaplanowanych w szkolnym kalendarzu;
- sprawozdania, zdjęcia;
Uczestnictwo w akcjach charytatywnych
1.Udział w akcjach takich jak np.: Zbiórka nakrętek, Góra Grosza, WOŚP.
2. Organizowanie pomocy materialnej. - zaangażowanie społeczności szkolnej do uczestnictwa w akcjach mających na celu pomoc innym;
- sprawozdania, dyplomy; - Wyrobienie w wychowankach empatii i dostrzegania potrzeb innych; okres stażu
§ 8. ust.2. pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, pielęgniarką
1.Konsultacje, warsztaty, rozmowy. Organizowanie spotkań. - współpraca z asystentem rodziny,;
- współpraca z wychowawcami i nauczycielami;
- współpraca z pedagogiem ŚDS;
- współpraca z dzielnicowym;
- współpraca z logopedami;
- współpraca z PPP;
- współpraca z pielęgniarką;
- współpraca z opiekunami Rodzinnych Domów Dziecka w Osieku;
- potwierdzenia współpracy; - zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i pomocy;
- przestrzeganie przez uczniów zasad, regulaminów;
- zmniejszenie przejawów agresji w szkole; okres stażu
2. Ankiety na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole. - opracowanie, przeprowadzenie oraz analiza we współpracy z nauczycielami W-F-u oraz wicedyrektorem ankiet dotyczących bezpieczeństwa uczniów w szkole;
Współpraca z Sądem, Policją i Strażą Pożarną
1. Współpraca z kuratorami społecznymi oraz wg potrzeb Sądu Rodzinnego i Nieletnich – wspólne opracowywanie strategii działań wobec uczniów i ich rodzin będących pod opieką Sądu Rodzinnego.
2. Organizowanie pogadanek nt. zagrożenia pożarem oraz udział w programach profilaktycznych proponowanych przez Straż Pożarną. Zaproszenie na zajęcia strażaka, policjanta. - Udzielanie pomocy rodzinom borykającym się z problemami wychowawczymi;
- uświadomienie uczniom zagrożeń;
- poszerzenie wiedzy na temat postępowania w przypadku zagrożenia;
- sprawozdania, notatki, zdjęcia, zapisy w dzienniku; - Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów; okres stażu
Współpraca ze służbą zdrowia
1.Współpraca z higienistką szkolną. - zapraszanie na zajęcia pielęgniarki, współpraca z logopedą oraz PPP;
- realizowanie elementów ujętych w programie profilaktycznym;
- sprawozdania, zdjęcia, zapisy w dzienniku ; - Podniesienie świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa własnego i innych, higieny, chorób cywilizacyjnych; okres stażu
2. Współpraca z przychodnią. - udział uczniów w fluoryzacji, sprawdzaniu wzrostu wagi oraz czystości;
3. Współpraca z komisją rozwiązywania problemów alkoholowych. - pozyskanie z funduszu komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki pieniędzy na zakup pomocy dydaktycznych poszerzających ofertę psychoedukacyjną szkoły – materiałów profilaktycznych i na organizowanie spektakli profilaktycznych;
Współpraca międzyszkolna
1.Organizowanie i udział w konkursach międzyszkolnych, gminnych. - udział uczniów w konkursach organizowanych przez inne placówki - sprawozdania, zdjęcia, zapisy w dzienniku; - Wzrost wyników i przyrost wiedzy naszych uczniów; okres stażu
2.Uzyskiwanie informacji na temat przedsięwzięć i działań podejmowanych w innych placówkach, przenoszenie wybranych działań do własnej placówki. - współpraca i wymiana doświadczeń z innymi pedagogami szkolnymi w ramach działającej przy PPP grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych;
- wykorzystywanie wiedzy, doświadczenia i działań podejmowanych w innych placówkach w swojej pracy zawodowej;


§ 8. ust.2. pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Udział w promocji szkoły
1.Promowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz powiecie. 1. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
- sprawozdania, notatki; - Podkreślanie znaczenia edukacji w życiu człowieka; okres stażu
Uzyskanie innych znaczących działań na rzecz szkoły i pracy z dziećmi
1.Inne działania, występujące w trakcie pracy, niezaplanowane w niniejszym planie. - sprawozdania, zdjęcia, notatki; - ewaluacja pracy i szukanie nowych rozwiązań; okres stażu
§ 8. ust.2. pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.
Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych lub edukacyjnych
1.Analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. - opis przypadku ucznia z problemem edukacyjnym, zdrowotnym - opis i analiza dwóch przypadków; - Systematyczne rozwiązywanie problemów;
- poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii;
- rozwiązanie problemu; okres stażu
2. Określenie metod pracy. - obserwacja i analiza zachowań ucznia wymagającego szczególnej opieki;
- opis i analiza dwóch przypadków;
3. Praca nad rozwiązaniem problemu. - znalezienie odpowiednich środków i metod do rozwiązania problemów;
- opis i analiza dwóch przypadków;
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.