Katalog

Magdalena Mączyńska, 2019-06-18
Piła

Pedagogika, Arkusze

[PPP] Arkusz dostosowania wymagań dla ucznia szkoły średniej na języku angielskim, dysleksja-dysortografia, wzór

- n +


ARKUSZ DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB
ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA

JĘZYK ANGIELSKI
(NAUCZYCIEL: ............................ )

Metryczka/dane ucznia
Imię i nazwisko ucznia:
Klasa:
Rok szkolny:

Sposób dostosowania wymagań wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania:
Czytanie:
-czytanie tekstów małymi partiami,
-dodatkowe pytania naprowadzające przy czytaniu ze zrozumieniem,
-unikanie głośnego czytania przy całej klasie.
Pisanie:
-nieocenianie prac pisemnych pod kątem ortografii, ale zaznaczanie błędów i zachęcanie ucznia do samodzielnej pracy nad ich poprawą,
-umożliwienie korzystania ze słownika języka angielskiego podczas zajęć,
-umożliwienie pisania na komputerze bądź wielkimi/drukowanymi literami,
-nieocenianie prac pod kątem estetyki oraz czytelności pisma,
-wydłużenie czasu pisania prac pisemnych, kartkówek, sprawdzianów, testów.

Warunki organizacji kształcenia, dostosowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb ucznia:
-uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela, aby nauczyciel mógł go obserwować i mu pomagać, uczeń może pisać na tablecie bądź laptopie.

Metody i zasady pracy z uczniem:
- jeśli to możliwe uprzedzić ucznia, że będzie na lekcji odpytywany,
-sprawdzenie wiadomości powinno odbywać się często z krótszych partii materiału,
- ocenianie na podstawie ustnych wypowiedzi,
-zapisywanie słownictwa, ważnych informacji na tablicy,
-stosowanie różnorodnych metod pracy na lekcjach,
-częste motywowanie ucznia (ocena aktywności na lekcji), chwalenie za każdy postęp oraz wysiłek.

Formy pracy:
-praca z nauczycielem,bądź pod jego kontrolą,
-stosowanie pomocniczych oraz dodatkowych pytań,
-praca w małych grupach, lub z kolegą w zależności od materiału.

Środki dydaktyczne:
-stosowanie dodatkowych ćwiczeń np. domino z trudnymi wyrazami w celu zapamiętania, gry językowe,korzystanie z tableta, laptopa, pomocy multimedialnych,stosowanie kart pracy.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
- uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, odrębne kryteria oceniania,
-przy ocenie prac pisemnych popełniane błędy ortograficzne nie powinny obniżać oceny pracy,
-uczeń ma możliwość pisania prac na tablecie,bądź drukowanymi literami,
-uczeń może korzystać ze słownika języka angielskiego,
-podczas pisania prac pisemnych wydłużenie czasu pracy lub zmniejszenie ilości zadań,
-podczas wypowiedzi ustnych zwracanie uwagi na merytoryczność wypowiedzi, a nie poprawność.

Podpis nauczyciela uczącego:
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.